دانلود پایان نامه درباره عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

وجود دارد :
نوع نخست : گزینش زیانبار (انتخاب نادرست63) که سرچشمه بسیاری از مشکلات میباشد. یک سرمایهگذار ممکن است از کیفیت شرکتی که قرار است تبدیل به یک شرکت عام شود مطمئن نباشد. سهامداران ممکن است از کفایت مدیری که انتخاب میکنند، مطمئن نباشند و سرمایهگذاران ممکن است از درستی اطلاعاتی که مدیریت در مورد شانس موفقیتهای آینده شرکت ارائه داده مطمئن نباشند. در تمام این موارد عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. زیرا یک طرف داد و ستد، اطلاعاتی دارد که طرف دیگر ندارد. تمام طرفهای داد و ستد ممکن است از کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بهرهمند گردند.
نوع دوم عدم تقارن اطلاعاتی، مخاطره معنوی64 نامیده میشود. مشکلات زیادی را میتوان در ارتباط با مخاطره معنوی یافت. مدیران شرکتها ممکن است تصمیماتی بگیرند که برای سهامداران سودآور اما برای دارندگان اوراق قرضه زیانبار باشد. در تمام این موارد عدم تقارن اطلاعاتی بروز میکند. زیرا برخی از طرفهای داد و ستد نمیتوانند کارها و تصمیمات طرفهای دیگر داد و ستد که بر منافع تمام طرفهای داد و ستد اثر میگذارد را مشاهده نماید (رسائیان، 1385). بنابراین، عدم تقارن اطلاعاتی زمانی ایجاد میشود، که یک یا چند سرمایه گذار اطلاعات محرمانهای در مورد ارزش شرکت داشته باشند، در حالی که سایرین فقط به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشند. تکرار عدم تقارن اطلاعاتی، مسئله انتخاب متفاوت را در بین سرمایهگذاران، به دلیل اطلاعات محرمانه، به وجود میآورد (برون و هیل اجیست65،2007).
15-2 معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی
1-15-2 مبناهای بازار :
1-1-15-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش
تئوریای که اختلاف قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش را توضیح میدهد بر مبنای رفتار بهینۀ یک معاملهگر در شرایط غیرمطمئن میباشد. در این تئوری، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار66 از اختلاف قیمت خرید اوراق بهادار و بالاترین قیمتی که همان اوراق به فروش رفته است به دست میآید.
به عقیده گلستن و میلگرام67 (1985)، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش میتواند یک پدیدۀ صرفاً اطلاعاتی باشد که حتی زمانی که جمع هزینههای ثابت و متغیر معامله یک کارشناس (شامل زمان صرف شده و هزینههای موجودی) صفر و زمانیکه رقابت باعث میشود که سود کارشناسان صفر شود؛ نیز وجود خواهد داشت. کارشناسان ریسک خنثی زیان معامله با معاملهگران مطلع را در معامله با دیگر معاملهگران جبران میکنند. کارشناسان انتظارات خویش دربارۀ ارزش سهام را با مشاهدۀ الگوهای معامله تعدیل میکند. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بستگی به کیفیت اطلاعات نهانی، نسبت معاملهگران مطلع به غیرمطلع و کشش عرضه و تقاضای معاملهگران غیرمطلع دارد (رسائیان، 1385). همچنین هرچه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خریدو فروش سهام بیشتر و بازده سرمایهگذاران فاقد اطلاعات به ویژه افراد غیر خودی کمتر میباشد (لافوند و واتز68، 2008).
دلایل محتمل زیادی برای افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش در روزهای قبل و بعد از انتشار علامت اطلاعاتی وجود دارد. معاملهگران ریسک گریز با موقعیتهای غیرقابل تنوع بخشی تحت تاثیر اثر ناسازگار تغییرات قیمت میباشند. ممکن است انتشار یک علامت اطلاعاتی تغییرات قیمت را افزایش دهد و معاملهگر را در یک موقعیت مخاطره آمیز قرار دهد، به گونهای که معاملهگر برای جبران ریسک در این موقعیت اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش را افزایش میدهد.
دلیل دیگر برای اثر اطلاعات بر اختلاف قیمت های پیشنهادی خریدو فروش وجود اختیار بالقوه برای سرمایهگذاران به انجام معامله بر مبنای اطلاعات خصوصی میباشد. اگر برخی سرمایهگذاران علامت اطلاعاتی را قبل از آگهی عمومی اطلاعات دریافت نمایند؛ ممکن است از این اطلاعات خصوصی برای جبران زیان رساندن به معاملهگر استفاده نماید.
یک معاملهگر ممکن است اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش را در تلاشی برای جبران معامله با سرمایهگذاران دارای اطلاعات خصوصی افزایش دهد (دولگوپلو69 ، 2003).
اگر در بازار سرمایه، افرادی از نظر اطلاعاتی نسبت به دیگران در موقعیت بهتری قرار داشته باشند،این امر بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح، منجربه شکاف قیمت میگردد (قائمی و وطن پرست، 1384).
احمدپور و عجم (1389) به بررسی دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. آنها نشان دادند که زمانی که بازار سازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان میگردند، این زیان را از طریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خریدو فروش سهام جبران مینمایند. براین اساس، عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش میگردد.
علاوه براین مطالب فوق، سطح اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارگردانها احتمالاً متاٌثر از سطح رقابت میباشد. خصوصاً در محیطی که موانع ورود به بازار کمتر و یا به طور کامل برطرف گردیده است. با افزایش رقابت، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به هزینۀ نهایی مورد انتظار فراهم سازی نقدینگی که همان مجموع هزینههای نگهداری موجودی و هزینههای انتخاب نادرست میباشد نزدیک میگردد. بیشتر بودن تعداد بازارگردانها موجب بیشتر شدن رقابت و در نتیجه پایین آمدن اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش میگردد (رسائیان، 1387).
1-1-1-15-2 اجزای تشکیل دهنده دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهام
در ادبیات مالی، دامنه‌ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، از سه بخش تشکیل می شود: هزینه پردازش سفارش70، هزینه نگهداری موجودی71 و هزینه‌ی انتخاب نادرست. هزینه پردازش سفارش، مبلغی است که برای جبران هزینه های دفتری و اداری انجام سفارش ها، پرداخت می شود (تینیک72،1972). از طرفی، هزینه‌ی معاملات، بازارسازها را مجبور به نگهداری پرتفوی متنوع می کند تا از این طریق، بتواند هزینه های خود را پوشش دهند. در ادبیات مالی این بخش از هزینه ها، تحت عنوان هزینه‌ی نگهداری موجودی، بیان می شود (بولن73،2004). بخش سوم از هزینه ها، مربوط به هزینه‌ی انتخاب نادرست است که از سوی کوپلند و گالای74 (1983) و گلستن و میلگرام75 (1985) مطرح شد و نمایان گر یک امر جبرانی برای معامله گران برای پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه‌ای در اختیار داشته باشند (احمدپور و رسائیان، 1385).
2-1-15-2 هزینه های انتخاب نادرست
بحث انتخاب نادرست به غیر منصفانه بودن معاملات انجام گرفته براساس اطلاعات نهانی یا ثروتی که از معاملهگران غیر مطلع به معاملهگران مطلع منتقل میشود، نمیپردازند؛ بلکه به هزینههای اقتصادی معامله براساس اطلاعات نهانی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بیشتر که سبب کاهش نقدینگی میگردد، میپردازد (هنرمند، 1388).
این هزینهها به دلیل این واقعیت ایجاد میشوند که بازارگردانها در فراهم کردن نقدینگی ممکن است با افرادی معامله کنند که از تغییرات قیمت مورد انتظار در مورد اوراق بهادار مطلع باشند. به عنوان مثال برای سهام انفرادی این تصور که افراد خاص دارای اطلاعات نهانی هستند امکان پذیر است. خبرهای پیشاپیش از سود شرکتها، ادغامها، تحصیلها، تجدید سازمانها، تقسیم سهام شرکت فرعی بین سهامداران شرکت اصلی و تغییرات مدیریت از مثالهایی است که به ذهن می رسد. با درک مستقیم اوراق بهادار تضمینی، این که چرا انتخاب نادرست ممکن است یکی از عوامل تعیین کنندۀ اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام باشد یک امر بدیهی است، اما انتخاب یک معیار صحیح از هزینههای انتخاب نادرست بدیهی نمیباشد. احتمالاً بهترین شاخص، نوسانات تغییر قیمت سهام است. انتخاب نادرست با گردش اطلاعات در ارتباط است و جریان اطلاعات حجیمتر سبب نوسانات تغییر قیمت بالاتر (نوسانات بیشتر تغییر قیمت) و در نتیجه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بالاتر میگردد. باید توجه داشت که جریان اطلاعات ممکن است از طریق حجم معاملات که شاخصی از اثرات هزینههای فرایند سفارش میباشد بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اثر بگذارد، اما در این باره ارتباط مستقیم است، بالاتر بودن جریان اطلاعات (انتخاب نادرست) منجر به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروشی بالاتر میشود.
در ادبیات اقتصادی، مالی و حقوقی در مورد مدل هزینههای انتخاب نادرست اتفاق نظر وجود دارد. معاملات براساس اطلاعات نهانی، هزینه واقعی را از طریق کاهش نقدینگی و افزایش هزینۀ سرمایه بر بازارهای سهام تحمیل میکند و از مصادیق هزینههای انتخاب نادرست به شمار میرود (استل76، 1978).
این هزینه برای جبران زیان مورد انتظار با افراد مطلع به کار میرود. ممکن است برخی معاملهگران اطلاعات بهتری درباره ارزش واقعی شرکت نسبت به بازارگردانها داشته باشند. این معاملهگران مطلع هنگامی که ارزش واقعی شرکت بیش از قیمت پیشنهادی فروش بازارگردانهاست خریداری و هنگامی که میدانند ارزش واقعی شرکت کمتر از قیمت پیشنهادی خرید بازارگردانهاست میفروشند (باگهات77 ،1971).
آرمسترنگ و همکاران78 (2011) در پژوهش خود به اندازهگیری این معیار پرداختند و نتیجه گرفتند که میزان انتخاب نامطلوب رابطه مستقیمی با عدم تقارن اطلاعاتی دارد.
2-15-2 مبنای حسابداری
1-2-15-2 کیفیت اقلام تعهدی
قسمتی از سود حسابداری، نقدی میباشد. یعنی وجه نقد حاصل از عملیات شرکت در داخل این سود قرار دارد، و قسمتی از آن را اقلام تعهدی تشکیل میدهد. بخش تعهدی سود به مراتب از بخش نقدی آن دارای اهمیت بیشتری در ارزیابی عملکرد شرکت میباشد. وجه نقد به دست آمده درطی یک دوره مالی، اططلاعات مربوطی به حساب نمیآید، چون وجه نقد شناسایی شده، از مشکلات زمان بندی و تطابق رنج میبرد و در نتیجه نمیتواند منجر به اندازهگیری صحیح عملکرد شرکت شود. برای کاستن از این مشکلات، اصول پذیرفته شده حسابداری در این مورد رهنمودهایی دارد تا دقت در اندازه گیری عملکرد شرکت را به وسیله ی استفاده از اقلام تعهدی افزایش دهد تا مشکلات زمانبندی و تطابق شناسایی گردش وجه نقد در سود حسابداری را اصلاح کند (رسائیان و حسینی، 1387).
اقلام تعهدی تعدیلات موقتی هستند که جریانهای نقدی را طی دورههای زمانی انتقال میدهند. نفع عمدهی این انتقال آن است که ارقام تعدیل شده، تصویر درستتری از عملکرد اقتصادی شرکت ارائه میدهند (دیچو و دایچو79، 2002 و اسماعیلی، 1386).
احمدپور و عجم (1389) به بررسی ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت اقلام تعهدی پرداختند و نتایج آنها نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی تاٌثیر معناداری برعدم تقارن اطلاعاتی ندارد.
آرمسترنگ و همکاران (2011) در پژوهشی دیگر به بررسی این ارتباط پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی برعدم تقارن اطلاعاتی تاثیر دارد.
16-2 تجزیه و تحلیل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه
تجزیه و تحلیل عدم تقارن اطلاعاتی که رهآورد شکاف (توزیع) اطلاعاتی ما بین تهیه کنندگان اطلاعات حسابداری و استفاده کنندگانش میباشد، در نمودار زیر به نشان داده شده است.

نمایشی از چگونگی ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی (وکیلی فرد و محمدی، 1387)

خلاصهای از شکافهای نمودار فوق به شرح زیر میباشد:
1-16-2 شکافهای اطلاعاتی:
این شکاف زمانی به وقوع میپیوندد که از دید مشارکت کنندگان در بازار دادههای اصلی عملکرد به طور کافی به آنها منتقل نشده است.
2-16-2 شکاف کیفیت:
این شکاف بیانگر آن است که اطلاعات درباره معیارهای کلیدی عملکرد، آن طور که باید قابل اطمینان نیستند.
3-16-2 شکاف گزارشگری:
این شکاف که به وظایف مدیر بر میگردد. مدیریت باید اهداف تجاری خود را بوضوح بیان کند تا سرمایهگذاران بتوانند تشخیص دهند که شرکت به اهداف پیش بینی شده خود دست یافته است یا نه؟ در صورت عدم وقوع این امر شکاف گزارشگری اتفاق میافتد.
4-16-2 شکاف قابل فهم بودن:
این شکاف زمانی به وقوع میپیوندد که مدیریت و سرمایه گذاران، دادهها را به روش های متفاوتی ارزیابی نمایند.
5-16-2 شکاف ادراکی:
این شکاف برآیند و تجمیع شکافهای فوق میباشد که براساس

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی Next Entries دانلود پایان نامه درباره عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی