دانلود پایان نامه درباره طرح جامع مالیاتی، ساختار سازمانی، مدیریت تغییر

دانلود پایان نامه ارشد

مالیاتی و سایر صاحبان منافع سازمان را ارتقاء میدهند. این محور از هفت پروژه به شرح ذیل تشکیل گردیده است(همان منبع):
طرحریزی روابط با صاحبان منافع
بازنگری و اصلاح سیاستهای مالیاتی
تعریف و پیادهسازی خدمات مؤدیان
یازنگری و بهبود قوانین، مقررات و آئیننامههای امور مالیاتی
طراحی و ایجاد شورای عالی اطلاعات مالیاتی
تدوین برنامه جلوگیری از فرار مالیاتی
توسعه شبکه تأمین
2-3-1-6-1-5- فهرست پروژههای محور مدیریت طرح
پروژهها و بستههای کاری این محور، امور مدیریت طرح جامع مالیاتی را از طریق سازماندهی و ایجاد دفاتر مدیریت برنامه و مدیریت تغییر پشتیبانی میکنند. این محور طرح از دو پروژه به شرح زیر تشکیل شده است(همان منبع):
راهاندازی و اجرای« دفتر مدیریت برنامه»
راهاندازی و اجرای «دفتر مدیریت تغییر»

جدول2-1) فهرست کامل پروژههای پنجگانه طرح جامع مالیاتی براساس اولویتهای موضوعی
منبع:عسکری،علی(1390).ص29،کتاب معرفی پروژه های طرح جامع مالیاتی

ردیف
کل
محور
ردیف
پروژه

پروژه
1
نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی
1.
خرید، اصلاح، بومی سازی و اجرای آزمایشی نرم افزار یکپارچه مالیاتی

2.
طراحی و اجرای شماره شناسایی مؤدیان

3.
انتخاب حسابرسی برمبنای ریسک(کوتاه مدت)

4.
استانداردسازی فرآیندها

5.
شناسایی و آماده سازی(تبدیل و انتقال) داده ها

6.
تدارک، نصب و تحویل سخت افزار نظام یکپارچه مالیاتی

7.
مهندسی مجدد فرآیندهای کاری

8.
پیاده سازی ملی نرم افزار سیستم یکپارچه مالیاتی

9.
انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک(بلندمدت)

10.
طرح خدمات پشتیبانی و نگه داری
2
زیرساخت
1.
تدوین استراتژی فن آوری اطلاعات

2.
ارتقای شبکه محلی و گسترده و ارتباطات راه دور

3.
مطالعه امکان سنجی کانون های پردازش مرکزی و مراکر داده

4.
ایجاد و توسعه استانداردهای فن آوری اطلاعات

5.
ایجاد و توسعه کانون های پردازش مرکزی

6.
طراحی، تجهیز و راه اندازی مراکز داده

7.
پیاده سازی اتوماسیون امور ستادی
3
منابع انسانی
1.
تدوین استراتژی توسعه منابع انسانی و مدل ارائه خدمات آن

2.
مطالعه و طراحی ساختار سازمانی مناسب

3.
تدوین استراتژی آموزشی و برنامه ریزی اجرای آن

4.
اصلاح و هم سو سازی خدمات منابع انسانی

5.
پیاده سازی و اجرای ساختار سازمانی

6.
پیاده سازی و اجرای ساختار سازمانی
4
صاحبان منافع
1.
طرح ریزی روابط با صاحبان منافع

2.
بازنگری و اصلاح سیاست های مالیاتی

3.
تعریف و پیاده سازی خدمات مؤدیان

4.
بازنگری و بهبود قوانین، مقررات و آئین نامه های امور مالیاتی

5.
طراحی و ایجاد شورای عالی اطلاعات مالیاتی

6.
تدوین برنامه جلوگیری از فرار مالیاتی

7.
توسعه شبکه تأمین
5
مدیریت طرح
1.
راه اندازی و اجرای « دفتر مدیریت برنامه»

2.
راه اندازی و اجرای« دفتر مدیریت تغییر»

2-3-1-7- پروژههای طرح به تفکیک اولویت اجرائی
پروژههای طرح جامع مالیاتی به لحاظ اولویت اجرائی به سه گروه به شرح زیر تقسیم شدهاند(عسکری،1390،ص45):
1- پروژههای زیربنائی(پایه ای)
2- پروژههای محوری
3- پروژههای تکمیلی(پیشرفته)
در ادامه به توضیح مختصری در مورد هر گروه و عناوین پروژههای آن پرداخته میشود:
2-3-1-7-1- پروژههای زیربنائی(پایه ای)
پروژههای زیربنائی گروهی از پروژهها هستند که اجرا و حصول به دستاوردهای آنها پیشنیاز اجرای سایر پروژهها محسوب میشوند. این گروه از پروژهها عمدتاّ به تدوین استراتژی، مطالعه و پژوهش کاربردی، امکانسنجی و انجام امور زیربنائی اختصاص دارند. اجرای پروژههای پایه ای از سال 1385 آغاز شده است و فهرست این پروژهها به قرار زیر است(همان منبع):
راهاندازی و اجرای دفتر مدیریت برنامه11(PMO)
طراحی، راهاندازی و اجرای دفتر مدیریت تغییر12(CMO)
طراحی و اجرای آزمایشی نرمافزار سیستم یکپارچه مالیاتی13(ITS)
انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک(کوتاه مدت)
استانداردسازی فرآیندها
تدوین استراتژی فنآوری اطلاعات
ارتقاء شبکه محلی و گسترده و ارتباطات از راه دور
مطالعه امکانسنجی کانونهای پردازش مرکزی و مراکز دادهها
تدوین استراتژیهای منابع انسانی و مدل ارائه خدمات آن
طرحریزی روابط با صاحبان منافع
شماره شناسایی مؤدیان
2-3-1-7-2- پروژههای محوری
پروژههای محوری، پروژههای اصلی« طرح جامع مالیاتی» هستند. با تکمیل اجرای این گروه از پروژهها، اکثر اهداف طرح جامع مالیاتی محقق خواهند شد. برونسپاری و اجرای پروژههای محوری از سال 1389 آغاز گردیده است. اجرای این پروژهها بدنه اصلی نتایج اجرای طرح جامع مالیاتی را ایجاد میکند. فهرست این پروژههای محوری به قرار زیر است(عسکری،1390،ص26):
اجرای ملی نرم افزار سیستم یکپارچه مالیاتی14(ITS)
شناسایی و آمادهسازی (تبدیل و انتقال) دادهها
مهندسی مجدد فرآیندها
بازنگری و اصلاح سیاستهای مالیاتی
ایجاد و توسعه استانداردهای فنآوری اطلاعات
ایجاد/ توسعه کانونهای پردازش مرکزی
مطالعه و طراحی ساختار سازمانی
تجهیز مرکز دادهها
پیادهسازی و اجرای ساختار سازمانی
اصلاح و همسوسازی خدمات منابع انسانی
تدوین استراتژی و برنامهریزی آموزشی
اجرای آموزش طرح جامع مالیاتی
بازنگری و بهبود قوانین، مقررات و آییننامههای امور مالیاتی
تعریف و پیادهسازی خدمات مؤدیان
تدارک، نصب و تحویل سختافزار نظام یکپارچه مالیاتی(ITS)
2-3-1-7-3- پروژههای تکمیلی(پیشرفته)
پروژههای تکمیلی گروهی از پروژهها هستند که با اجرای آنها باقیمانده اهداف طرح جامع مالیاتی نیز محقق خواهند شد. هدف از اجرای این پروژهها انجام عملیات تکمیلی، اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات لازم، برقراری نظامهای پشتیبانی و مواردی از این قبیل است. فهرست این پروژهها به قرار زیر است(همان منبع):
انتخاب برای حسابرسی بر مبنای ریسک(بلند مدت)
طرح خدمات پشتیبانی و نگهداری
توسعه شبکه تأمین
پیادهسازی اتوماسیون امور ستادی
تدوین برنامه جلوگیری از فرار مالیاتی
طراحی و ایجاد شورای عالی اطلاعات مالیاتی

نمودار2-4) فهرست پروژههای طرح جامع مالیاتی
منبع:عسکری،علی(1390). ص 24کتاب معرفی پروژه های طرح جامع مالیاتی

فاز دو فاز سوم فاز چهارم
پروژههای پایهای/ اولویتدار پروژههای محوری پروژههای پیشرفته

درپايان اين مبحث از نظر محقق اجرا و پيادهسازي اين طرح در جامعه ما و با توجه به شرايط موجود نه تنها اجتنابناپذير بلكه لازمالاجرا است.دليل آن هم را ميتوان به رشد روزافزون هزينههاي جاري كشور و صرف هزينه از محل درآمدهاي نفتي ميباشد كه با عنايت به محدود و پرهزينه بودن استحصال و استخراج آنها جايگزيني درآمد ماليات بهجاي درآمد نفتي يك بديل مناسب و كمهزينه ميباشد.

2-4-پيشينه تحقيق
به دليل آنكه طرح جامع مالياتي يك طرح نو و تازه در ايران بوده و به تازگي اجرا و پياده شده است بنابراين پيشينه و سوابق چنداني در دسترس نبوده و اين تحقيق جزو نخستين پ‍ژوهشها در اين خصوص ميباشد اما درخصوص كيفيت زندگي كاري بنا به اهميت آن پژوهشهاي بسياري چه در ايران و چه در خارج از ايران صورت گرفته است كه در ذيل به تعدادي از آنها اشاره خواهد شد:
2-4-1-بررسی تحقیقهای انجام شده در ایران
1. بزازجزايري و پرداختچي(1386)در پژوهشي با عنوان«تدوين مدل ارزيابي كيفيت زندگي كاري كاركنان در سازمانها» در پي تدوين مدلي باي ارزيابي كيفيت زندگي كاري كاركنان در سازمان بودند نتايج حاصل از تحقيق ابعاد كيفيت زندگي كاري را در سه بعد و عامل ساختاري با عناوين: عامل ساختاري(سياستهاي سازماني ،نظام حقوق و دستمزد ، شرايط كار ايمن ، امنيت شغلي) ، عامل مديريت(كيفيت مديريت،سبك مديريت،نظام بازخورد،پرورش استعدادها و مهارتها،تمكان رشد و پيشرفت و مشاركتدر تصميمگيري) ، عامل روانشناختي(انسجام اجتماعي كاري،سازگاري ميان شغل و جنبههاي فردي)نشان داده است. نتايج بهدست آمده مؤلفههاي متشكله مدل را براي ارزيابي وضعيت كيفيت زندگي كاري كاركنان مفيد و سودمند نشان داده است.
2. فتاح(1387)پژوهشي با عنوان«رابطه ميان كيفيت زندگي كاري و بهرهوري خدمات مديران مراكز آموزش عالي انجام داده است؛ جامعه آماري پژوهش را كليۀ مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي تشكيل دادهاند كه با روش نمونهگيري تصادفي مرحلهاي و طبقهاي تعداد 474 نفر از مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي به ازاي هر مدير 3 نفر كارمند تحت سرپرستي آنها يعني 1422 نفر انتخاب شدهاند.پس از توزيع پرسشنامه ابزار سنجش و گردآوري دادهها ،پرسشنامههاي كيفيت زندگي كاري و بهرهوري خدمات مديران بوده است . نتايج حاصل تحليل رگرسيون چند متغيره خطي نشان داده كه بين كيفيت زندگي كاري و بهرهوري خدمات مديران رابطه وجود دارد(r=./68 وsig=./05).
3. ياوري و همكاران(1388)پژوهشي با عنوان«مقايسه كيفيت زندگي كاري و خرده مقياسهاي آن در بين اعضاي هيأت علمي دانشكدهها و گروههاي آموزشي تربيت بدني دانشگاههاي دولتي»انجام دادند.تحقيق از نوع علي-مقايسهاي و دادههاي آن بهصورت ميداني جمعآوري شده است.جامعه آماري شامل كليه اعضاي هيأت علمي تربيت بدني دانشگاههاي دولتي كشور بوده كه تعداد 217 نفر به عنوان نمونههاي آماري انتخاب شدهاند. براي گردآوري دادهها اطلاعات از دو پرسشنامه اطلاعات فردي و كيفيت زندگي كاري بر اساس مدل والتون استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان ميدهد كه ميانگين كيفيت زندگي كاري در دانشكدههاي تربيت بدني 78/51 درصد و در گروههاي اجتماعي برابر 46/49 درصد است.بر اساس نتايج اين پژوهش تفاوت معنيداري در كيفيف زندگي كاري بين دانشكدهها و گروههاي آموزشي مستقل تربيت بدني مشاهده نشده است(t=0/359,sig=0/176) و تنها تفاوت معنيدار در بعد توسعه قابليتهاي انساني بوده است.بين سن و سابقه تدريس اعضاي هيأت علمي با كيفيت زندگي كاري و برخي از ابعاد آن رابطه معناداري وجود داشته و تفاوت در بعد وابستگي اجتماعي زندگي كاري بين زنان و مردان معنادار بوده است.در ارتباط با وضعيت تأهل ، تفاوت معناداري در كيفيت زندگي كاري و ابعاد آن وجود نداشته است(ياوري و همكاران،1388).
4. ميركمالي و نارنجيثاني(1387)پژوهشي با عنوان«بررسي كيفيت زندگي كاري و رضايت شغلي بين اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي تهران و صنعتي شريف » انجام دادهاند.با استفاده از روش تحقيق ،همبستگي 144 عضو هيأت علمي با توجه به مرتبه علمي بهصورت طبقهاي يا نسبي انتخاب شدهاند.روش گردآوري اطلاعات و دادهها پرسشنامه بوده است. نتايج بهدست آمده گوياي آن است كه بين مؤلفههاي كيفيت زندگي كاري و رضايت شغلي رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد،بين ميزان كيفيت زندگي كاري و رضايت شغلي استادان دانشكدههاي مذكور تفاوت معناداري وجود ندارد و تنها از بعد يكپارچگي و انسجام اجتماعي كه از ابعاد كيفيت زندگي كاري محسوب ميشود اند تفاوتي وجود دارد ؛ به عبارت ديگر، اعضاي هيأت علمي دانشگاه شريف از يكپارچگي و انسجان اجتماعي بالاتري نسبت به اساتيد دانشگاه تهران برخوردارند.نتايج رگرسيون گام به گام بيانگر اين است كه به ترتيب اولويت قانونگرايي در سازمان،تأمين فرصت رشد و امنيت مداوم و توسعه قابليتهاي انساني به عنوان ابعاد كيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي همبستگي چندگانه دارند(ميركمالي و نارنجيثاني،1387).
5. رضایی، خادمیجمخانی و منتظر(2011)، در تحقیقی به اهمیت تغییر و انطباق در جامع نظام مالیاتی: تجربه جهانی و چالشهای نظام مالیاتی ایران پرداختند و نتایج تحقیق آنها نشانداد که اثربخشی نظام مالیاتی میتواند بر اساس

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره طرح جامع مالیاتی، امور مالیاتی، امور مالی Next Entries دانلود پایان نامه درباره استان کرمانشاه، طرح جامع مالیاتی، استان کرمان