دانلود پایان نامه درباره صاحب نظران، جنگ جهانی دوم، عناصر فرهنگی، یونان باستان

دانلود پایان نامه ارشد

ز مخاطرات و تعدیات به حقوق و آزادی های مشروع (آقابخشی،1376: 384).
مرز:
انسان ها برای مشخص ساختن پیرامون فعالیت خود، آن گونه که با گستره فعالیت همسایه تداخل پیدا نکند، ناچار به تعیین خطوطی قراردادی در بخش پایانی و پیرامونی محیط زیست یا قلمرو خود می باشند که گونه گسترش یافته این مفهوم خط پیرامونی است که بخش پایانی گستره فعالیت یک ملت را مشخص می سازد و جنبه ای سیاسی پیدا می کند که مرز خوانده می شود(مجتهدزاده، 1381: 40). مرزها حدود ملت ها و کشورها را مشخص کرده و بنابراین معرف کشور- ملت ها هستند. مرزها به طور هم زمان، ابزار سیاست کشور، تجلی و وسیله قدرت و تعیین کننده امنیت ملی هستند (میرحیدر،1375: 141).
قاچاق:
قاچاق کلمه ای ترکی است به معنی: تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش کالاهایی که در انحصار دولت بوده یا معامله آنها ممنوع باشد؛ وارد یا صادر کردن کالاهایی که ورود و صدور آنها ممنوع است(عمید،1355: 156). قاچاق یعنی کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود و متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع باشد. به طور کلی، هر نوع معامله یا مبادله کالا با پول یا کالایی دیگر که دولت محدودیت یا ممنوعیتی علیه آن وضع کرده باشد قاچاق محسوب می شود(بنائی،1377: 76). قاچاق تحت عناوین مختلف دسته بندی می شود، مثلاً در یک دسته بندی، می توان آن را به قاچاق داخلی از یک سو و از سویی دیگر به قاچاق خارجی تقسیم کرد. در این تقسیم بندی مبدأ و مقصد قاچاق در نظر گرفته می شود و هرگاه این دو نقطه درون کشور واحدی باشند قاچاق داخلی و درغیر اینصورت قاچاق خارجی محسوب میشود(سیف،1387:27).
تروریسم :
ترور در ادبیات سیاسی به اعمال و اقدامات خشونت آمیز جهت نیل به مقاصد سیاسی با هدف از میان برداشتن رقبا اطلاق می شود و اگر چه پیشینه دیرینه دارد اما در نیمه دوم قرن بیستم به عنوان آموزه فکری توجیه کننده بهره گیری از فشار و خشونت برای پیشبرد اهداف سیاسی به دل مشغولی مستمری تبدیل شد(سیمبر،1385:148).تروریسم اساساً پدیده ای سیاسی است. اما از سایر پدیده هایی که سیاسی هستند و در علم سیاست مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند از جمله پدیده های انقلاب، شورش، کودتا، راهزنی، جنگ، عملیات چریکی و امثال اینها، متفاوت است. با این حال، تروریسم همراه با خشونت است و سعی دارد در جامعه ارعاب و وحشت ایجاد کند تا به اهداف سیاسی خود دست یابد. تا به حال، هیچ تعریف جامع و مانع درباره تروریسم ارائه نشده است که محققان و متخصصان و صاحب نظران این حوزه، روی آن توافق داشته باشند. در نتیجه در تعریف تروریسم وحدت نظری وجود ندارد. اما صاحب نظران در مورد یک ویژگی آن اتفاق نظر دارند و آن هم این است که تروریسم همیشه با خشونت و یا تهدید به خشونت همراه است(فیرحی،1387:148).
قومیت :
اصطلاح قومیّت به گروهی اشاره دارد که با ویژگی های بنیادی از قبیل زبان، آداب و رسوم و میراث تاریخی، از سایر گروه های اجتماعی که دارای پیوستگی و هم بستگی نژادی هستند، متمایزند(کریمی،1387: 22). واژه قومیت بیشتر استفاده کاربردی دارد و برداشت‏های متفاوتی از آن صورت گرفته است. در این میان تعریف آنتونی اسمیت دارای کاربرد بالایی است: «قوم عبارت از یک جمعیت انسانی مشخص با یک افسانه اجداد مشترک ، خاطرات مشترک ، عناصر فرهنگی، پیوند با یک سرزمین تاریخی یا وطن و میزانی از حس منافع و مسئولیت است» که عناصر محوری هویت، اعتقاد، آگاهی و فرهنگ مشترک را داراست (ایوبی،1377: 54). مساله قومیت در دنیای امروز یکی از مسائل بسیار رایج در عرصه سیاست و فرهنگ و جامعه است. در زبان روزمره واژه قومیت، هنوز دلالت به مسائل اقلیت ها و روابط نژادی دارد، اما فارغ از این نگاه عامیانه و سنتی به قومیت، ‌علوم اجتماعی و بالاخص انسان‌شناسی رویکردهای دقیق‌تر و عقلانی‌تری را در بررسی امر قومی تدوین کرده است. اهمیت یافتن مساله قومیت در انسانشناسی به حدی است که در ساختار تحلیلی انسانشناختی ، واحد اساسی تحلیلی از قبیله به گروه قومی تغییر کرده است ( جنکینز1381 : 168 ).

2-2- مباني نظري ژئوپولیتيک و نظريات در مورد اهمیت سیاسی مناطق
مفهوم ژئوپولیتيكي يعني تاثيرموقعيت جغرافيايي منطقه برسياست دولتهاي ديگر ، به عنوان دانش از بطن علوم جغرافيايي سياست برخاسته ،مسيري طولاني پيموده ومثل هر مفهوم ديگري توسعه يافته وحياتي در بستر زمان سپري كرده است .نظريه پردازان ژئوپلتيك براين نكته تاكيد دارند كه حساسيت مناطق قدرتها را وادار مي كند كه براي افزايش وحفظ موقعيت خود در بعضي مناطق رخنه كنند. دراين جا به مهمترين نظريات ژئوپولیتيک اشاره مي شود .

2-2-1- سرهالفورد مكيندر(نظريه هارتلندHeartland theory )
نظريه هارتلند سرزمين قلب رابايد سرآغاز همه بحث هاي ژئوپولیتيک قرن بيستم دانست چرا كه همچنان معروفترين مدل جغرافيايي در بحث هاي سياسي جهان شناخته مي شود (مجتهد زاده، 1381: 145).
براساس اين تئوري هركس منابع انساني وفيزيكي اور-آسيا واقع بين آلمان وسيبر يه مركزي را در اختيار داشته باشد مي تواند جهان را كنترل كند اين تئوري توسط مكیندر در مقاله اي در سال 1904 وسپس در كتاب وي در سال 1919منتشرشد .(الهی، 1384: 20) 
مكيندر در پيامي بريتانيا را در برابر يك قدرت از خشكي سربرآورده، نسبت به گذشته آسيب پذيرتر دانسته واصالت را در توليد قدرت به خشكي مي داد. براساس اين نظريه خشكي بزرگ اوراسيا داراي ناحيه اي غيرقابل دسترسي از سوي قدرت دريايي بود كه نقش يك دژ را بازي مي كرد كه در طول تاريخ هميشه كانون فشار به اطراف خود بوده است. مكيندر سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا را جزيره جهاني نامگذاري كرد و محور مركزي آن را هارتلند ناميد. سپس نظريه خود را چنين بيان نمود: “هركس بر اروپاي شرقي حكومت كند حاكم قلب زمين و ناحيه محور خواهد بود. كسي كه بر قلب زمين حاكم شود فرمانرواي جزيره جهاني خواهد بود. كسي كه بر جزيره جهاني حاكم شود فرمانرواي جهان خواهد بود”.(( Flint, 2000: p54
که اين نظريه براي استعمارگران وابرقدرتها مقبول افتاد به طوري كه اين نظريه پس از سالها هنوز مورد توجه سلطه گري قدرت هاي بزرگ قراردارد . در آغاز قرن 21 ميلادي وبا توجه به فروپاشي شوروي زمينه هاي توجه به تئوري مكیندر در سياست قدرتهاي اروپايي ، آمريكاوچين وروسيه در گسترش سلطه برمناطق آسياي مركزي ومنطقه خليج فارس قابل مشاهده است.(الهی، 1384: 21) 

2-2-2- نيكولاس اسپايكمن (نظريه ريملندRimland theory )
اين تئوري برريملند اروپا ،خاورميانه ، آفريقا ،آسياي جنوبي وشرق دور به عنوان كليد امنيت ايالات متحده آمريكا اشاره دارد اين تئوري توسط نيكولاس اسپايكمن ارائه شد وي معتقد است سلطه برهريك ازاين مناطق ، امنيت آمريكا را تهديد مي كند زيرا از چنين موقعيتي محاصره دنياي جديد ممكن مي شود ومي گويد هركه ريملند را كنترل كند براورآسيا حكومت مي كند وهركس اورآسيا را كنترل كند سرنوشت جهان را در اختيار دارد.) لورو، 1381: 24)

2-2-3- هاوس هوفر(نظريه فضاي حياتي Living space)
هاووس وپيروانش در موسسه جغرافيايي مونيخ ضمن مطالعه علل شكست آلمان در جنگ جهاني اول ، به دنبال يافتن راههاي موفقيت ارتش آلمان درآينده بودند كه يافته هاي اين گروه بعدا”مورد توجه واستناد هيلترقرارگرفت كه تبلورآن را مي توان در توجيه فضاي حياتي مشاهده نمود .(الهی، 1384: 21) 
با توجه به اسناد و مداركي كه از هاوس هوفربه جاي مانده است وي استراتژي خاصي براي ژئوپولیتيک آلمان قائل بوده است وچنانچه استراتژي وي جامه عمل مي پوشیند شايد امروز دنيا وضع ديگري داشت زیرا استراتژي وي براين اصل قرارداشت كه دشمن اصلی قدرت بري در آينده ، انگلستان است پس بايد كشورهايي كه به صورت زنجيره اي وضعيت قدرت بري در اورآسيا دارند متحد شوند.
هوفربا حمله آلمان به روسيه مخالف بود زيرا معتقد بود كه نيروهاي آلمان در روسيه تحليل رفته وشكست
مي خورند به همين علت در سال 1944 به اردوي كار اجباري فرستاده شد. (همان:21)

2-2-4- ادميرال آلفرد تايرماهان (تئوري قدرت دريايي ‌See power theary)
آلفردماهان افسرنيروي دريايي آمريكا با تاكيد اينكه درياهاي جهان خشكي ها رابه هم متصل مي كنند ونه جدا ، معتقد بود كه تسخير ودفاع از مستعمرات يك امپراطوري به توان كنترل دريا بستگي دارد.(همان:21) در دوره اي كه حاكميت قطعي آمريكا برروي خشكي تحقق يافت ماهان آواي سلطه بردرياها راسر داد به گمان وي توفيق برخي از كشورها مانند بريتانيا در جاي دادن خود برتارك سلسله مراتب دولت ها مدیون همین عامل است.
) لورو، 1381: 20-19)

2-2-5- اس بي كوهن (نظريه كمربند شكننده )‌
كوهن نظريه كمربند شكننده را مطرح كرد كه منطقه خاورميانه در آن جاي مي گيرد براساس اين نظريه ، خاورميانه ميان  دو قدرت بري (شوروي ) و بحري (آمريكا ) قراردارد ولذا در زير فشار اين دو قدرت خرد مي شود.(ولدانی، 1388: 28)
كوهن نظريه كمربند شكننده رابه اين صورت تعريف مي كند” يك منطقه وسيع با موقعيت استراتژيك
اشغال شده توسط دولت هاي در حال كشمكش … كه بين منافع متضاد قدرت هاي بزرگ گير كرده است.
( آلاسـدايـر، 1370: 37)

2-2-6- سیلاک(نظريه سيكلاک)
قرن ها قبل دريا سالار هخامنشي ، سيلاك پايه گذار استراتژي دريايي بوده است سيلاك معتقدبودهركشوري كه برسه منطقه كليدي واستراتژيك يعني بحرين، عمان ويمن مسلط باشد برجهان حكومت خواهد كرد وبا توجه به همين استراتژي بود كه در دوره هخامنشيان، ساسانيان ، اشكانيان ، ايرانيان نيروي دريايي قوی داشته وبرآب ها وسرزمين هاي دو طرف خليج فارس ودرياي عمان تسلط داشته اند.( فصل نامه مطالعات خاورميانه،1381:324)
2-2-7- ژان ژاك شرايبر (نظريه شرايبر )
ژان ژاك شرايبر آمريكايي عقيده دارد كه هر كشوري برشبه جزيره عربستان مسلط شودبرهمه قاره اروپا مسلط است طبيعي است هر كشوري كه برقاره اروپا مسلط شود برجهان حكومت خواهد كرد.(همان: 23)
در همه این نظریات جایگاه واهمیت سیاسی  برخی مناطق از جمله  آسیا، اورآسیا و خاورمیانه را به خوبی می توان مشاهده کرد. به همین دلیل دیده شده است بسیاری از این نظریات سرلوحه جنگهای بزرگی در طول تارخ بوده است. پس بی دلیل نیست که این مناطق برای آمریکا به عنوان قدرت برتر قرن  دارای اهمیت باشد.

2-2-8- نوواقعگرایی کنت والتز
نظریه واقعگرایی که از افکار اندیشمندانی چون توسیدید مورخ یونان باستان و نیکولو ماکیاولی فیلسوف ایتالیایی الهام گرفته است، واکنشی در برابر مکتب ایدهآلیسم یا آرمانگرایی در سیاست بینالملل است. نظریه آرمانگرایی با افزایش تضادهای بینالمللی در دهه 1930 و آغاز جنگ جهانی دوم از جذابیتش کاسته شد و با آغاز جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب پس از جنگ جهانی دوم نظریه واقعگرایی شالودهی تحلیل در روابط بینالملل قرار گرفت. اما این نگرش بدبینانه به سرشت انسان با اعتقاد به عدم همنوایی بنیادی میان منافع کشورها با رشد همگرایی منطقهای در اروپای باختری در دهه 1950 و ایجاد ارزش‌های مشترک میان کشورها و بستگی متقابل آنها به چالش کشیده شد. از اینرو افزایش همگرایی دولتها، واقعگرایان را با پرسشهای چند روبهرو ساخت. (Nohlen et al,1998:536) از پرسشهایی که برای اندیشمندان واقعگرا در دهه 70 مطرح شد آن بود که کشورهای کوچک با توجه به ناتوانی نظامی‌شان در برابر کشورهای بزرگ غربی، چگونه میتوانند به عمل و چانهزنی بپردازند؟ پاسخ به اینگونه پرسشها در نزد نظریهپردازان واقعگرا سبب گسترش این نظریه و شکلگیری تئوری نوواقعگرایی شد که سه الگوی اصلی آن را میتوان در نظریات کنت والتز، رابرت گیلپین و رابرت کیوهین دید.

کنت والتز در کتاب خود با عنوان نظریه سیاست بینالملل، به بازبینی نظریه واقعگرایی کلاسیک پرداخت. برای فهم این بازنگری ضروری است که به بررسی نظریه واقعگرایی کلاسیک بپردازیم. مفاهیم کلیدی و اساسی نظریه واقعگرایی کلاسیک را میتوان در سه مفهوم دولت‌گرایی1، بقا2 و خودیاری3 خلاصه نمود. در زیر به توضیح مختصر هر یک از این مفاهیم میپردازیم:
دولتگرایی: از دید

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره افغانستان، ایالات متحده، ایالات متحده آمریکا، مرزهای سیاسی Next Entries دانلود پایان نامه درباره نظم موازنه محور، توزیع قدرت، سیاست خارجی، دوران باستان