دانلود پایان نامه درباره شهروندان زن

دانلود پایان نامه ارشد

147‌هزار نفر در شهرستان کرج و 76‌ هزار نفر در شهرستان‌هاي ورامين و پاکدشت سکني گزيده‌اند و فقط نزديک 19‌ هزار نفر محل اقامت جديد خود را شهرستان تهران قرار داده‌اند (خسروشاهي، 1386).
مهاجرتهاي بالا و عدم شکلگيري اجتماعات محلي در شهر تهران باعث شده است که برخي از محققان اين شهر را بدون هويت قلمداد کنند (سيارپور، 1393). تهران شهر به ظاهر مدرني است که مدت مديدي است پاي در فرايند توسعه نهاده، ولي هنوز نتوانسته هويت يک شهر مدرن اعم از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻘﻮق، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‌ﻫﺎ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ (محمدي و ديگران، 1389) را به شهروندانش بدهد.

5-2- يافتههاي کمي
در اين بخش، پس از ارائهي برخي آمارهاي توصيفي پيرامون توزيع متغيرهاي زمينهاي، جمعيتشناختي و متغيرهاي اصلي تحقيق، با توجه به پرسشهاي اصلي تحقيق که در فصل يکم معرفي شد، به بررسي کمي فرضيههاي پژوهش پرداخته ميشود. جهت بررسي بخش اول پژوهش و به آزمون گذاشتن نظريهي لوفور در زمينهي اجتماعي شهر تهران از تحليل رگرسيون چندمتغيري استفاده شده است. جهت بررسي تفاوتهاي موجود در بخت زنان و مردان در بهرهمندي از «حق به شهر» و براي بررسي اين مساله که آيا جنسيت اساسا متغيري تعيين کننده در الگوهاي بهرهمندي است يا خير، از تحليل لجستيک دوطبقهاي استفاده شده است. به منظور طبقهبندي ميزان مشارکت و براي قرار دادن شهروندان در پلههاي پلکان مشارکت آرنستاين از تحليل خوشه استفاده شده است. در نهايت، براي تعيين خوشههاي شهري براساس ميزان بهرهمندي از حق به شهر در مناطق بيست و دوگانهي شهر تهران نيز از تحليل خوشه استفاده شده است. ضمن اين که همبستگي ميان مفهوم «طبقه» و «حق به شهر» نيز به لحاظ آماري مورد ارزيابي قرار گرفته است.

5-2-1- يافتههاي توصيفي
5-2-1-1- ويژگيهاي جمعيتشناختي و توزيع متغيرهاي اصلي در جمعيت نمونه
چنانکه پيشتر در بخش روششناسي پژوهش مطرح شد، جامعه آماري مورد مطالعه دراين پژوهش شهروندان زن و مرد ساکن تمام مناطق بيست و دوگانهي شهر تهران هستند که بيش از 18 سال سن دارند. جمعيت نمونه انتخاب شده از اين جامعه 879 نفر بوده است که با استفاده از نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي و براساس نسبت جمعيتي، سني و جنسي مناطق بيست و دوگانهي شهر تهران انتخاب شدهاند. براساس يافتههاي به دست آمده از پيمايش، ويژگيهاي جمعيتشناختي در اين جمعيت نمونه به شرح زير است:
– ميانگين سني در جمعيت نمونه 35.9 سال و رده سني پاسخگويان از 18 تا 68 سال است و محدودهي 50 ساله را پوشش ميدهد. ميانهي سني 36 سال و نما 29 سال است. ميانگين سني زنان 34.3 و ميانگين سني مردان 37.5 است.
– به لحاظ جنسيتي 49 درصد پاسخگويان زن و 51 درصد پاسخگويان مرد بودهاند. اين تفاوت ناشي از نرخ نسبت جنسي در تهران است (در تمام مناطق شهر تهران به استثناي منطقهي 3، تعداد مردان بيش از زنان است (براساس يافتههاي جدول شمارهي (5-1)).
– از نظر وضعيت تاهل، 43 درصد پاسخگويان مجرد و 57 درصد متاهل هستند.151 جدول شمارهي (5-2) توزيع وضعيت تاهل را برحسب جنسيت در جمعيت نمونه نشان ميدهد.
جدول شمارهي (5-2): وضعيت تاهل پاسخگويان برحسب جنسيت
جنسيت
مجرد
متاهل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
زن
198
45.9
233
54.1
مرد
183
40.8
265
59.2

– از نظر وضعيت شغلي، 30 درصد پاسخگويان بيکار و 70 درصد مشغول به کار و داراي شغل ثابت هستند. جدول شمارهي (5-3) توزيع وضعيت اشتغال (شغل ثابت) را برحسب جنسيت در جمعيت نمونه نشان ميدهد.
جدول شمارهي (5-3): وضعيت اشتغال پاسخگويان برحسب جنسيت
جنسيت
بيکار
شاغل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
زن
225
52.2
206
47.8
مرد
45
10
403
90

– بررسي وضعيت توزيع تحصيلات در جمعيت نمونه نشان داده است که 0.7 درصد پاسخگويان تحصيلات ابتدايي، 4.6 درصد تحصيلات راهنمايي، 37.9 درصد تحصيلات در حد پايان دورهي متوسطه و ديپلم و 56.9 درصد پاسخگويان داراي تحصيلات دانشگاهي و يا در حال تحصيلات در يکي از ردههاي دانشگاهي هستند. وضعيت تحصيلات در جمعيت نمونه در تصوير شمارهي (5-3) تصوير شده است.
جدول شمارهي (5-4) وضعيت تحصيلات را برحسب جنسيت در جمعيت نمونه به تصوير کشيده است.
جدول شمارهي (5-4): وضعيت تحصيلات پاسخگويان برحسب جنسيت
جنسيت
تحصيلات ابتدايي
تحصيلات راهنمايي
متوسطه يا ديپلم
تحصيلات دانشگاهي

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
زن
6
1.4
21
4.9
162
37.6
242
56.1
مرد
0
0
19
4.2
171
38.2
258
57.6

– وضعيت درآمد در جمعيت نمونه در دو بعد درآمد فردي و درآمد خانوار مورد بررسي قرار گرفته است. درآمد فردي شامل تمام وروديهاي مالي فرد (از جمله کمک هزينه دريافتي از پدر، همسر، اجاره خانه، سود بانکي و درآمد حاصل از شغل و …) و درآمد خانوار شامل ورودي اعضاي خانوار که به مصارف خانوار ميرسد، در نظر گرفته شده است. يافتههاي اين تحقيق در مورد درآمد فردي و درآمد خانوار، در قالب آمارههاي توصيفي در جدول شمارهي (5-5) گزارش شده است.
جدول شمارهي (5-5): آمارههاي توصيفي درآمد ماهيانه فردي و درآمد ماهيانه خانوار (واحد پول به تومان)

کمترين
بيشترين
ميانگين
ميانه
نما
درآمد فردي
0
18 ميليون
1 ميليون و 800 هزار
900 هزار
1 ميليون
درآمد خانوار
450 هزار
25 ميليون
1 ميليون و 90 هزار
1 ميليون و 400 هزار
1 ميليون

شايان توجه است که از 879 نفر پاسخگو، 162 نفر، معادل 18.4 درصد کل جمعيت نمونه در مورد درآمد خانوار پاسخي ارائه ندادند و 285 نفر پاسخگو، معادل 32.3 درصد جمعيت نمونه، به پرسش پيرامون درآمد فردي پاسخ ندادند. به علاوه، ميانگين درآمد فردي ماهيانه زنان و مردان نيز در نمونه فاحشي دارد؛ طوري که ميانگين درآمد ماهيانه فردي زنان 1 ميليون و 300 هزار تومان، و ميانگين درآمد ماهيانه فردي مردان 1 ميليون و 750 هزار تومان است.
آمارههاي توصيفي به دست آمده از متغيرهاي اصلي تحقيق (متغير «حق به شهر» به عنوان متغير وابسته و شش متغير «سرزندگي شهري» (ارتباطات، تفريح، امنيت)، «کنترل و مالکيت»، «سهم فضايي»، «توليد فضا»، «سازماندهي شهري» و «تصميمگيري» به عنوان متغيرهاي مستقل)، در جدول شمارهي (5-6) نشان داده شده است.

جدول شمارهي (5-6): آمارههاي توصيفي متغيرهاي اصلي تحقيق
متغير
کمترين مقدار
بيشترين مقدار
ميانگين
محدوده
ميانه*
مد**
سرزندگي
ارتباطات
5
20
11.7
15
12
14

تفريح
5
25
12.9
20
13
14

امنيت
5
25
14.5
20
15
13
کنترل و مالکيت
3
14
8.4
11
8
9
سهم فيزيکي
4
20
11.5
16
12
10
توليد فضا
4
19
12.1
15
12
13
سازماندهي شهري
4
19
10.2
15
10
10
تصميمگيري
3
14
7.7
11
8
6
حق به شهر
5
23
13.1
18
13
14
* ارزشي که توزيع را به دو بخش مساوي تقسيم ميکند.
** ارزشي که بيشترين مقدار را در مجموعه داشته است.

چنانکه در جدول شمارهي (5-6) نمايش داده شده است، متغير ارتباطات شهري که با 4 گويه سنجيده شده است، ميانگين 11.7 را به دست آورده است که در مقايسه با ميانگين ارزش گويهها (12.5) در سطح نسبتا پايينتري قرار گرفته است. اين مساله نشان ميدهد که در کل پاسخگويان ارتباطات شهري را در سطح پايينتر از متوسط ارزيابي کردهاند. متغير تفريح و ماجراجويي با 5 گويه سنجيده شده است. اين متغير ميانگين 12.9 را به دست آورده است که در مقايسه با ميانگين ارزش گويهها (15) در سطح پايينتري قرار دارد. بنابراين پاسخگويان در کل، کيفيت متغير تفريح و ماجراجويي را در سطح پايينتر از متوسط ارزيابي کردهاند. متغير امنيت شهري با 5 گويه سنجيده شده است. اين متغير ميانگين 14.5 را به دست آورده است که در مقايسه با ميانگين ارزش گويهها (15) در سطح نسبتا پايينتري قرار دارد. بنابراين پاسخگويان در کل، کيفيت متغير امنيت شهري را نيز در سطح پايينتر از متوسط ارزيابي کردهاند. بنابر اين سه يافته، کيفيت متغير سرزندگي که از سه مولفهي ارتباطات، تفريح و امنيت شهري برآورد شده است نيز در سطح کمتر از متوسط ادارک شده است.
در ادامه، متغير کنترل و مالکيت که با 3 گويه سنجيده شده است، مطابق جدول شمارهي (5-6) ميانگين 8.4 را به دست آورده است که در مقايسه با ميانگين ارزش گويهها (9) در سطح نسبتا پايينتري قرار دارد. بنابراين پاسخگويان در کل، کيفيت متغير کنترل و مالکيت را در سطح پايينتر از متوسط ارزيابي کردهاند.
متغير سهم فيزيکي که با 4 گويه سنجيده شده است، طبق جدول شمارهي (5-6) ميانگين 11.5 را به دست آورده است که در مقايسه با ميانگين ارزش گويهها (12) در سطح نسبتا پايينتري قرار دارد. بنابراين پاسخگويان در کل، کيفيت متغير سهم فيزيکي را نيز در سطح پايينتر از متوسط ارزيابي کردهاند.
متغير توليد فضا که با 4 گويه سنجيده شده است، طبق جدول شمارهي (5-6) ميانگين 12.1 را به دست آورده است که در مقايسه با ميانگين ارزش گويهها (12) در سطح نسبتا برابري قرار دارد. بنابراين پاسخگويان در کل، کيفيت متغير توليد فضا را در سطح متوسط ارزيابي کردهاند.
متغير سازماندهي شهري که با 4 گويه سنجيده شده است، طبق جدول شمارهي (5-6) ميانگين 10.2 را به دست آورده است که در مقايسه با ميانگين ارزش گويهها (12) در سطح پايينتري قرار دارد. بنابراين پاسخگويان در کل، کيفيت متغير سازماندهي شهري را در سطح پايينتر از متوسط ارزيابي کردهاند.
متغير تصميمگيري که با 3 گويه سنجيده شده است، طبق جدول شمارهي (5-6) ميانگين 7.7 را به دست آورده است که در مقايسه با ميانگين ارزش گويهها (9) در سطح پايينتري قرار دارد. بنابراين پاسخگويان در کل، کيفيت متغير تصميمگيري را در سطح پايينتر از متوسط ارزيابي کردهاند.
مقادير ميانگين به دست آمده از مجموع متغيرهاي ششگانهي مستقل نشان ميدهد که در کل، ادراک پاسخگويان از اين شش متغير در سطح متوسط يا پايينتر از متوسط است.
در مورد متغير وابستهي تحقيق، حق به شهر، که با 5 گويه سنجيده شده است، ميانگين به دست آمده طبق جدول شمارهي (5-6) 13.1 است که در مقايسه با ميانگين ارزش گويهها (15)، مقدار کمتري است و بنابراين نشان ميدهد که ادراک ساکنان شهر از حق به شهر نيز در سطح پايينتر از متوسط قرار گرفته است.

5-2-2- يافتههاي تحليلي
5-2-2-1- آزمون نظريهي حق به شهر
در ابتدا با استفاده از مدل تحقيق که در تصوير شمارهي (3-6) در فصل سوم اين نوشتار ترسيم شده است، به آزمون نظريهي حق به شهر پرداخته شده است. بدين منظور از تحليل رگرسيون چند متغيره استفاده کرده و اين مساله مورد آزمون قرار گرفته است که آيا حق به شهر تابعي از شش متغير مستقل شناسايي شده است يا خير. بدين منظور متغيرهاي لازم براي انجام رگرسيون را که با استفاده از پيمايش آماده شده است مورد استفاده قرار دادهايم.
پيش از انجام رگرسيون چند متغيره لازم است به آزمون پيشفرضهاي رگرسيون چندمتغيره بپردازيم تا امکان استفاده از اين تحليل مشخص شود. پيش فرضهاي استفاده از رگرسيون چندمتغيره عبارتند از: نرمال بودن توزيع دادههاي متغير وابسته؛ نرمال بودن توزيع خطاها؛ يكنواختي فواصل ميان مقادير نقاط مشاهده شده و خط پيشبين؛ بين تكتك متغيرهاي مستقل با متغير وابسته رابطهي خطي برقرار باشد؛ بين متغيرهاي مستقل همبستگي وجود نداشته باشد (داراي چند همخطي نباشند)؛ بين خطاهاي مدل همبستگي وجود نداشته باشد (استقلال خطاها).
مورد يکم، يعني نرمال بودن توزيع متغير وابسته را ميتوان هم با استفاده از روشهاي گرافيكي و هم با استفاده از روشهاي عددي سنجيد. براي نمونه ميتوان از روش كولموگروف-اسميرنف تكنمونهاي استفاده كرد. اگر اين روش نشان داد كه توزيع دادهها نرمال نيست، براي اجراي رگرسيون بايد از لگاريتم طبيعي (نپري) دادهها استفاده كنيم (حبيبپور و صفري، 1388: 484).
در اينجا نيز براي اين آزمون از روش کلموگروف اسميرنف تكنمونهاي استفاده ميكنيم که نتيجهي آن در جدول شمارهي (5-7) گزارش شده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره طرح جامع تهران، مفهوم جنسیت، کلانشهر تهران، آقا محمدخان قاجار Next Entries دانلود پایان نامه درباره شهروندان تهران، معنادار بودن، سطح معنادار