دانلود پایان نامه درباره شهروندان تهران، مشارکت زنان

دانلود پایان نامه ارشد

* متغيرهاي مستقل ميتوانند در سطوح مختلف سنجيده شده باشند اما اگر در سطوح اسمي و ترتيبي باشند بايد آنان را در كادر طبقهاي164 در نرمافزار اسپياسس وارد كرد.
* لزومي ندارد كه متغيرهاي مستقل داراي توزيع نرمال باشند اما اگر چنين باشد برازش مدل بهتر خواهد بود.
* همخط نبودن متغيرهاي مستقل نيز يکي از ملزومات رگرسيون لجستيک است.
در ارتباط با پيشفرض اول و دوم، با توجه به اين مساله كه متغيرهاي مستقل از نوع فاصلهاي و متغير وابسته از نوع اسمي ميباشد، اين دو پيشفرض برقرار هستند. در ارتباط با عدم وجود همخطي نيز، اين پيشفرض در هنگام انجام تحليل رگرسيوني صورت گرفته و نتيجهي قابل قبولي به دست آمده است. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که در مجموعه دادههاي ما مانعي براي استفاده از تحليل لجستيک وجود ندارد. در ادامه يافتههاي حاصل از تحليل لجستيک دوطبقهاي گزارش و تفسير ميشود.

5-2-2-5- تحليل رگرسيون لجستيک
تحليل لجستيک با قرار دادن جنسيت به عنوان متغير وابسته و حق به شهر به عنوان متغير مستقل انجام گرفت. اين بدان معناست که در صورت دريافت تاييد از اين تحليل، ميتوان ادعا کرد که طبقات جنسيتي متفاوتي وجود دارد که در ميزان بهرهمندي از حق به شهر بخت متفاوتي دارند. در اين تحليل زن بودن با کد 0 و مرد بودن با کد 1 مشخص شد. براي انجام تحليل از روش پيشرو نسبت درستنمايي استفاده شد. اين روش نوعي روش گام به گام است که در آن ورود متغيرها براساس معناداري آنها انجام ميشود (حبيبپور و صفري، 1388: 714).
خروجي بلوک (1) تحليل رگرسيون لجستيک براي تفسير يافتهها مورد استفاده قرار گرفته است که در ادامه به گزارش و تفسير اين يافتههاي پرداخته ميشود. نتايج رگرسيون لجستيک را ميتوان به چهار بخش تقسيم کرد: 1. ارزيابي کل مدل 2. آمارههاي نکويي برازش 3. آزمونهاي آماري مربوط به تاثير هر متغير مستقل و 4. ارزيابي اعتبار احتمالات پيشبيني شده.
نتايج آزمون اومنيبوس165 مربوط به بخش اول يافتهها يعني ارزيابي کل مدل رگرسيوني لجستيک است و نشان ميدهد كه مدل تا چه اندازه قدرت تبيين و كارايي دارد. نتايج آزمون اومنيبوس در جدول شماره (5-11) گزارش شده است:
جدول شمارهي (5-11): ارزيابي مدل رگرسيون لجستيک با آزمون اومنيبوس

خي-دو
درجه آزادي
معناداري
گام اول گام
31.110
1
0.000
بلوک
31.110
1
0.000
مدل
32.110
1
0.000

نتايج جدول شماره (5-11) نشان ميدهد که به دليل معناداري آزمون در سطح خطاي کمتر از 0.01، برازش مدل رگرسيون لجستيک قابل قبول است.
جدول بعدي نتايج مربوط به دو آماره لگاريتم درستنمايي166 و ضريب تعيين پزودو167 (شامل ضرايب تعيين کاکس و اسنل و ناگلکرک168) را نشان ميدهد که همچنان بيانگر بخش اول خروجيهاي رگرسيون لجستيک يعني بررسي مدل است. اين ضرايب تقريبهاي ضريب تعيين در رگرسيون خطي هستند که در اين جا در رگرسيون لجستيک استفاده ميشوند (حبيبپور و صفري، 1388: 724). نتايج اين ضرايب در جدول شمارهي (5-12) گزارش شده است.
جدول شمارهي (5-12): ارزيابي تبيين واريانس متغير وابسته
گام
لگاريتم درستنمايي
ضريب تعيين کاکس و اسنل
ضريب تعيين ناگلکرک
1
1186.114
0.036
0.048

مقادير آمارههاي ضريب تعيين پزودو بين 0 و 1 نوسان دارد و هر چه مقدار اين آماره به عدد 1 نزديکتر باشد نشان ميدهد که نقش متغيرهاي مستقل در تبيين واريانس متغير وابسته زياد است و برعکس، مقادير نزديک به 0 دلالت بر نقش ضعيف متغيرها در اين امر دارد. در مورد يافتههاي ما به نظر ميرسد که ميزان ضرايب پايين است. در واقع متغير مستقل حق به شهر توانسته است بين 3.6 تا 4.8 درصد از تغييرات در بخت بهرهمندي از حق به شهر را تبيين کند.
آمارهي ديگر هوسمرلمشو169 است که به بخش دوم نتايج رگرسيون لجستيک اختصاص دارد و با توجه به نتيجهي آن ميتوان به ميزان نکويي برازش مدل رگرسيوني دست پيدا کرد. جدول شمارهي (5-13) نتيجهي اين آزمون را نشان ميدهد.
جدول شمارهي (5-13): نکويي برازش مدل با آماره هوسمر لمشو
گام
خي-دو
درجه آزادي
معناداري
1
12.334
1
0.090

با توجه به معنادار نبودن آزمون نکويي برازش مدل با آمارهي هوسمر لمشو، ميتوانيم ادعا کنيم که برازش خوبي در مدل وجود دارد. معنادار نبودن آزمون نکويي برازش نشان ميدهد که تفاوت مقادير پيشبينيشده و مقادير مشاهدهشده معنادار نيست (سايت دانشگاه تکزاس170، 2014؛ سايت دانشگاه استراتکلايد171، 2014) و بنابراين نکويي برازش مدل نيز تاييد ميشود.172
جدول شمارهي (5-14) در واقع گزارش يافتههاي جدول طبقهبندي تحليل لجستيک است. اين جدول عملکرد مدل و قدرت تفکيک افراد نسبت به متغير وابسته را ارزيابي ميکند. بنابراين ميتوان براساس يافتههاي آن صحت پيشبيني افراد در طبقات را تشخيص داد.
جدول شمارهي (5-14): جدول طبقهبندي رگرسيون لجستيک
مقادير مشاهده شده
مقادير پيشبيني شده

جنس
درصد درست

زن
مرد

گام 1 جنس زن
245
186
56.8
مرد
183
265
59.2
درصد کلي

58.0

براساس نتايج جدول شمارهي (14) دقت طبقهبندي افراد 58 درصد بوده است. بدين معنا که حدود نيمي از مردان و زنان به درستي تفکيک شدهاند که رقم قابل ملاحظهاي نيست. جدول بعدي (جدول شمارهي (5-15)) متغيرهاي باقيمانده در معادله را نشان ميدهد. بدين معنا که متغيرهاي موجود در اين جدول در مدل باقي ماندهاند. اين جدول مهمترين جدول در تفسير نتايج مربوط به معناداري و ميزان تاثير هر متغير مستقل بر متغير وابسته است (حبيبپور و صفري، 1388: 729).
جدول شمارهي (5-15): متغيرهاي باقيمانده در معادله رگرسيون لجستيک
مدل رگرسيوني
بي (B)
خطاي استاندارد
آمارهي والد
درجه آزادي
معناداري
نسبت بختها
گام 1 حق به شهر
0.390
0.070
30.985
1
0.000
1.476
عدد ثابت
0.041
0.069
0.362
1
0.548
1.042

براي تفسير جدول متغيرهاي باقيمانده در رگرسيون لجستيک از آمارهي والد173 شروع ميکنيم که مهمترين آمارهي معناداري حضور هر متغير مستقل در مدل ميباشد و از طريق معناداري آن ميتوان به اين امر پي برد. چنانچه در جدول شمارهي (5-15) مشاهده ميشود، آمارهي والد معنادار است. بنابراين ميتوان گفت که حضور متغير مستقل در مدل مفيد است و رابطه آن با متغير وابسته معنادار است.
آمارهي بي (B) همان ضريب تاثير رگرسيوني استاندارد نشده است که در فرمول رگرسيوني به کار گرفته ميشود. در اين جا مشاهده ميشود که مقدار اين آماره 0.390 است. ولي تفسير ميزان تاثير متغير مستقل با تفسير نسبت بختها174 صورت ميگيرد که در واقع معادل ضريب رگرسيون استاندارد شدهي بتا در رگرسيون خطي است. هر گاه عدد نسبت بختها بزرگتر از 1 باشد، در آن صورت گفته ميشود که با افزايش مقادير متغير مستقل (حق به شهر) احتمال وقوع پديده (که حرکت از 0 به 1 (صفر=زن؛ 1=مرد)) افزايش مييابد.
يافتههاي ما نشان ميدهد که با تغيير جنسيت از زن به مرد، بخت بهرهمندي از حق به شهر به ميزان 1.47 برابر افزايش مييابد. يا به عبارتي مردان 47/0 برابر شانس بالاتري براي بهرهمندي از حق به شهر نسبت به زنان دارند. بنابر اين يافته، سومين هدف اين پژوهش نيز به طور نسبي تامين ميشود که عبارت از بررسي تاثير جنسيت بر حق به شهر است.
معادلهي رگرسيون لجستيک براساس يافتهها در تصوير شمارهي (5-7) گزارش شده است.

نتايج به دست آمده از تحليلهاي رگرسيون چند متغيره، رگرسيون لجستيک نشان ميدهد که جنسيت نقش مهمي در ميزان ادراک شهروندان از بهرهمندي از حق به شهر دارد و تفاوتهاي جنسيتي در بهرهمندي از حق به شهر وجود دارد. يک شهروند مرد تهراني به احتمال حدود 50 درصد، بيش از شهروند زن تهراني ادراک بهرهمندي از حق به شهر را دارد که بخت قابل ملاحظهاي است.
بنابر يافتههاي رگرسيون لجستيک و رگرسيون چندمتغيره در بخش بعدي، ميتوان اين ادعا را مطرح کرد که مولفههاي ششگانه (سرزندگي شهري، سهم فيزيکي، کنترل فضايي، توليد فضا، سازماندهي شهر و تصميمگيري در شهر) بر ميزان ادراک زنان در بهرهمندي از حق به شهر تاثيرگذارند. بنابراين هرگونه حرکت براي اختصاص دادن فضا به زنان و جلب مشارکت آنان از خلال تامين عدالت فضايي در اين مولفهها ممکن ميشود.

5-2-2-6- شهروندان تهراني در نردبان مشارکت آرنستاين
وضعيت شهروندان تهراني در نردبان آرنستاين که به تفصيل در فصل مباني نظري مورد بحث قرار گرفت، با استفاده از تحليل خوشه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اين بررسي از نردبان آرنستاين به عنوان يک سازهي مفهومي براي سنجش وضعيت مشارکت و تفسير درجهي مشارکت شهروندي در شهر تهران استفاده خواهد کرد. ضمن اين که تفاوتهاي جنسيتي در وضعيت مشارکت شهروندي را نيز آشکار خواهد کرد.
پيش از انجام تحليل خوشه بايد نسبت به برقرار بودن پيشفرضهاي آن اطمينان حاصل کرد. پيشفرضهاي تحليل خوشه عبارتند از: سطح فاصلهاي يا نسبي متغيرها، مستقل بودن مشاهدات از هم، تمامپيشفرضهاي مربوط به تحليل رگرسيون چندمتغيره، جمعيت نمونه و دادههاي بسيار بزرگ (بزرگتر از 250 مورد) و نداشتن دادههاي بسيار پرت.
در دادهها ما سطح دادهها فاصلهاي است. استقلال مشاهدهها رعايت شده است. يکي از پيشفرضهاي اوليهي تحليل رگرسيون توزيع نرمال متغيرهاست. تحليل خوشه با استفاده از متغير «مشارکت شهري» که حاصل جمع سه متغير توليد فضا، سازماندهي و تصميمگيري است، انجام ميگيرد. بررسي توزيع نرمال متغيرها با استفاده از آزمون کلموگروف اسميرنف تک نمونهاي انجام ميشود که نتيجهي آن در جدول شمارهي (5-16) گزارش شده است.
جدول شمارهي (5-16): بررسي نرمال بودن توزيع مشارکت شهري
تعداد نمونه
872
ميانگين
30.1674
انحراف استاندارد
4.84828
کلموگروف اسميرنف
2.543
معناداري
0.000

يافتههاي جدول شمارهي (5-16) نشان ميدهد که توزيع دادههاي ما در متغير مشارکت نرمال نيست و بدين منظور بايد از لگاريتم طبيعي (يا نپري) متغير در انجام تحليل خوشه استفاده کرد.
جهت بررسي حساسيت به دادههاي پرت175 ميتوان نمودار پراکنش توزيع متغيرها را ترسيم کرد. نمودار پراکنش توزيع مشارکت شهري برحسب ميزان حق به شهر طراحي شد که نشان ميدهد دادهها به هم نزديک بوده و به شکل تقريبا يکنواختي توزيع شدهاند و دادههاي پرت وجود ندارد. با توجه به برقرار بودن پيشفرضهاي انجام تحليل خوشه و نبود مانع، از اين تحليل براي خوشهبندي مفهوم مشارکت در 8 طبقهي نردبان آرنستاين استفاده خواهيم کرد.

5-2-2-7- تحليل خوشه: مشارکت زنان
تحليل خوشه براي ايجاد يک طبقهبندي از متغيرها به کار گرفته ميشود. از اين تحليل ميتوان هم به شکل اکتشافي (که در اين صورت عموما از تحليل دو مرحلهاي استفاده ميشود) و يا براي ايجاد خوشههايي با تعداد مشخص استفاده کرد.
با توجه به اين که تعداد خوشههاي ما از پيش معين است (براساس مدل نردبان آرنستاين، تصوير شمارهي (3-2) از فصل سوم اين نوشتار) ما از تحليل خوشهاي چندميانگيني استفاده خواهيم کرد. بدين منظور دستور تحليل خوشهي چندميانگيني را در نرمافزار اسپياساس نسخه 16 اجرا کرديم که در ادامه به گزارش و تفسير خروجيهاي اين دستور خواهيم پرداخت.
يافتههاي حاصل از جدول آنوا در جدول شمارهي (5-17) گزارش شده است.
جدول شمارهي (5-17): جدول آنوا

خوشه
خطا
آمارهي اف (F)
معناداري

مربع ميانگين
درجه ازادي
مربع ميانگين
درجه آزادي

مشارکت
2816.496
7
0.877
864
3209.994
0.000

چنانچه در جدول شمارهي (5-17) گزارش شده است، آمارهي اف در سطح خطاي کوچکتر از 0.01 درصد معنادار است. اين بدان معناست که متغير مشارکت به لحاظ آماري توانسته است به شکل معناداري خوشهها را از هم جدا کند. عمل جداسازي خوشهها براي مشخص کردن عضويت هر نمونه در طبقات مختلف پلکان مشارکت آرنستاين انجام شده است. مراکز نهايي خوشهها176 که نشاندهندهي ميانگين هر خوشه است براي دستهبندي خوشهها در قالب طبقات نردبان مشارکت آرنستاين مورد استفاده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره شهروندان تهران، معنادار بودن، سطح معنادار Next Entries دانلود پایان نامه درباره مشارکت زنان، شهروندان تهران