دانلود پایان نامه درباره شرکت های کوچک، اندازه شرکت، حسابداران، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

چرخه عملیاتی است. مدل انتخاب فراوانی گزارش دهی در نهایت یک تابع از فاکتور های تاثیر گذار منافع و هزینه های افشاء می باشد.
از این رو، دفعات گزارشگری تابعی است از :
عدم تقارن اطلاعاتی35، هزینه نمایندگی36، هزینه های اختصاصی37، آگاهی دهندگی کمتر در فواصل زمانی کوتاه38، عملکرد39.
که در رابطه فوق شاخص اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از اندازه نوسان پذیری بازده سهام – انحراف معیار باقیمانده های مدل بازار ماهانه شرکتها (برای مثال، باتلر و همکاران، 1985)- و جانشینی برای مجموعه فرصت های سرمایه گذاری شرکت، دارایی های در گردش (اسمیت و واتز، 1992)- نسبت ارزش دفتری دارایی ها به ارزش شرکت- استفاده شده است. همانند (لفتوویچ و همکاران40، 1981) برای جایگزینی هزینه های نمایندگی و منافع نظارت از نسبت کل بدهی ها به ارزش شرکت استفاده کردیم. هزینه های اختصاصی را با نسبت تمرکز 4 شرکت اندازه گیری شده و چرخه عملیاتی را به شکل زیر محاسبه نموده اند:
(〖(AR〗_t+ 〖AR〗_(t-1))/2)/(Sales_t⁄365)+ ((Inventory_t+ Inventory_(t-1))/2)/(COGS_t⁄365)
علاوه بر جایگزین های بالا، نماینده ایی برای عملکرد شرکت، که با بازده معوق دارایی ها اندازه گیری شد، قرار دادند. همچنین یک متغیر شاخص برای فهرست بورس قرار داده شد (1 اگر در AMEX و 0 اگر در NYSE باشد) زیرا آن یک شکل جایگزین از نظارت می باشد، و به طور جداگانه برای شرکت های AMEX و NYSE رگرسیون گرفته شد. در آخر، لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام رایج را برای کنترل اندازه شرکت قرار دادند (باتلر و همکاران، 2007).
9-2 عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی
بموقع بودن گزارش های مالی، یکی از مهمترین ارکان کیفیت ارائه اطلاعات مالی شرکت هاست، چرا که بهنگام بودن اطلاعات است که می تواند به استفاده بهتر و مفیدتر استفاده کنندگان اطلاعاتی منجر بشود که محصول نهایی سیستم حسابداری مخابره می کند. بنابراین، سرعت گزارشگری، به معنای میزان تاخیر زمانی در ارائه گزارش های مالی شرکت ها باید مورد توجه ویژه تهیه کنندگان گزارش های مالی باشد. افزایش سرعت گزارشگری به دلیل استفاده بموقع تر اطلاعات در اتخاذ تصمیم های اقتصادی توسط سرمایه گذاران، می تواند به شفافیت بیشتر اطلاعات مالی شرکت ها و به طبع آن، شفافیت بالاتر بازار سرمایه منجر شود که این موضوع به نوبه خود می تواند تاثیر بسزایی بر جذابیت بازار های مالی و سرمایه داشته باشد (بیدل و همکاران41، 2009).
پژوهش های پیشین نشان می دهد ویژگی های شرکت شامل اندازه شرکت، قدمت، سودآوری، رشد، ساختار سرمایه و حجم معاملات سهام بر به موقع بودن گزارشگری میان دوره ای تاثیر دارد. در ادامه این عوامل مورد بررسی قرار گرفته است.
1-9-2 اندازه شرکت:
یکی از ویژگی های مرتبط با به موقع بودن گزارشگری مالی، اندازه شرکت است. در مورد جهت این رابطه، دو دیدگاه متضاد وجود دارد.براساس دیدگاه اول، شرکت های بزرگ فاصله زمانی گزارشگری طولانی تری نسبت به شرکت های کوچک دارند؛ به دلیل آنکه حسابهای شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچکتر، پیچیده تر است. همچنین، میزان اطلاعاتی که آنها باید جمع آوری نمایند، گسترده می باشد و ممکن است از بخش ها، شعب و شرکت های فرعی متعددی به آنها منتقل شود (العجمی42، 2008).
براساس دیدگاه دوم ، شرکت های کوچک فاصله زمانی گزارشگری طولانی تری نسبت به شرکت های بزرگ دارند. نخست اینکه شرکت های بزرگ اغلب منابع بیشتر، کارمندان حسابداری مجرب تر و سیستم های اطلاعاتی پیشرفته تری در مقایسه با شرکت های کوچکتر دارند. همه این ویژگی ها به شرکت های بزرگ در گزارشگری سریعتر کمک می کند. دوم اینکه شرکت های بزرگ بیشتر در معرض توجه عموم قرار دارند؛ به خصوص آنکه شرکت های بزرگ از سوی تحلیل گران زیادی که معمولا اطلاعات به موقعی برای تایید و بازنگری انتظارهای خود نیاز دارند، رصد می شوند. سوم اینکه معمولا شرکت های بزرگ برای اجتناب از مداخله دولت، اطلاعات را سریعتر از شرکت های کوچکتر منتشر می کنند؛ زیرا شرکت های بزرگ به دلیل داشتن پیامدهای قابل توجه اقتصادی، از سوی نهادهای دولتی قابل ردیابی تر هستند (البنانی43، 2008). در نهایت اینکه شرکت های بزرگ اغلب بوسیله سرمایه گذاران، اتحادیه های تجاری و نهادهای قانونی کنترل می شوند؛ بنابراین با فشار بیشتری جهت ارائه زودتر گزارش های خود روبرو هستند (دیر و مک هوگ44، 1975).
2-9-2 قدمت شرکت:
پژوهش های قبلی نشان می دهد که سرعت گزارشگری مالی تحت تاثیر قدمت شرکت قرار دارد. این فرض بر نظریه منحنی یادگیری استوار است. براساس این نظریه ، تکرار باعث یادگیری کارکنان و یادگیری نیز باعث کاهش زمان انجام فعالیت می شود. پس با افزایش تعداد گزارش های مالی تهیه شده ، زمان گزارشگری کاهش می یابد. با تداوم فعالیت شرکت ، حسابداران آن تجربه بیشتری به دست می آورند. درنتیجه، شرکت های دارای سابقه و قدمت بیشتر، در جمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات با تجربه تر عمل می کنند (اوسو- انسا45،2000).
3-9-2 سودآوری و رشد شرکت:
سودآوری و رشد شرکت نیز با به موقع بودن گزارشگری شرکت مرتبط است. بسیاری از پژوهش های قبلی نشان می دهد که شرکت های دارای نتایج موفق (اخبارخوب) گزارشگری سریعتری نسبت به شرکت های با نتایج ناموفق (اخباربد) دارند (اسماعیل و چندلر46، 2004). تاخیر در انتشار اخبار بد و تسریع در انتشار اخبار خوب را می توان بر اساس “نظریه ذی نفعان” و “فرضیه گزارشگری داخلی47” توجیه نمود (هاو48،2000). براساس نظریه ذی نفعان و در زمانی که به دلیل الزامات افشای اجباری امکان کتمان اخبار بد وجود ندارد، مدیران انتشار آن را به تعویق می اندازند. بدین ترتیب، مدیریت فرصت و علامت آرامی به سهامداران می دهد تا پیش از آنکه اخبار بد به بازار برسد، سهام خود را واگذار نمایند. از طرف دیگر، اعلام سریعتر اخبار خوب اطمینان می دهد که سایر منابع در اعلام این اخبار پیش دستی نکنند. براساس فرضیه گزارشگری داخلی، مدیران نگران ارزیابی عملکرد داخلی هستند؛ به ویژه در مواردی که این ارزیابی تعیین کننده پاداش و در نهایت ابقای آنها در سمت های‌شان. بدین ترتیب، مدیران تمایل پیدا می کنند که انتشار اخبار بد را به تعویق بیاندازند تا اینکه آنها را رسیدگی، تعدیل و یا ارائه مجدد نمایند. از طرف دیگر، اخبار خوب بدلیل آنکه کمتر مورد بررسی قرار می گیرد، زودتر منتشر می شود (اسماعیل و چندلر،2004).
4-9-2 ساختار سرمایه شرکت:
رابطه بین ساختار شرکت و به موقع بودن را می توان با استفاده از دو نظریه رقیب مورد بررسی قرار داد. هر نظریه جهت متفاوتی از این رابطه را نشان می دهد. طرفداران دیدگاه اول معتقد هستند که شرکت های با اهرم بالاتر، سریع تر از شرکت های با اهرم پایین تر گزارشگری می کنند؛ زیرا براساس نظریه نمایندگی، شرکت های با اهرم بالاتر هزینه های نظارت بیشتری را متحمل می شوند. به دلیل آنکه این شرکت ها تمایل به سرمایه گذاری زیر حد بهینه دارند، معمولا اعتباردهندگان بندهایی را در قراردادهای بدهی می گنجانند که فعالیت های مدیریت را محدود می کند (اسماعیل و چندلر، 2004). یکی از بندهای قرارداد ، افشای سریع و متناوب تر را ملزم می کند تا اعتباردهندگان بتوانند وضعیت یا عملکرد مالی بلندمدت شرکت ها را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند (اوسو- انسا،2000).
حامیان دیدگاه دوم اعتقاد دارند که شرکت های با اهرم بالاتر ، دیرتر از شرکت های با اهرم پایین تر گزارش می کنند. طرفداران این دیدگاه بر این باورند که نسبت بالای بدهی به دارایی، قصور در پرداخت ها و در نهایت ورشکستگی را به خصوص در زمان رکود اقتصادی، افزایش می دهد (همان مرجع).
5-9-2 حجم معاملات سهام:
گزارشگری میان دوره ای به شکل منظم و به موقع می تواند سرمایه گذاران را درباره ارزیابی های خاصی که انجام داده اند، مطمئن سازد و آنها را تشویق نماید تا با استفاده از چنین ارزیابی هایی، به دفعات بیشتری معامله نمایند. از طرف دیگر، به دلیل آنکه اطلاعات مرتبط با سود به طور متناوب تری از طریق گزارشگری میان دوره ای در دسترس قرار می گیرد، اطلاعات مربوط به سود سالانه زودتر پیش بینی و سریع تر در قیمت سهام منعکس می شود. این امر به نوبه خود حجم معامله سهام شرکت را افزایش می دهد (رحمان و همکاران49،2007). شرکت هایی که سهامداران بیشتری دارند با تقاضای بالاتری برای افشاهای به موقع روبرو می شوند. هنگامی که مالکیت بسیار گسترده باشد، افشاهای عمومی موثرترین روش برای انتقال اطلاعات مهم به مشارکت کنندگان بازار است (سنگوپتا50،2004). بدین ترتیب، انتظار می رود مدیران شرکت هایی که حجم معامله به نسبت بالاتری دارند، توجه بیشتری به کاهش هزینه های اطلاعات برای سهامداران از طریق افشا به موقع صورت های مالی نمایند (لونتیس و ویتمن51،2004).
10-2 استفاده كنندگان گزارشات مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنان
گزارشات مالي براي استفاده كنندگان تهيه مي شود و چون استفاده كنندگان از گروههاي مختلفي تشكيل شده اند لذا بايد گزارشاتي تهيه شود كه نيازهاي تعداد بيشتري از استفاده كنندگان را پاسخگو باشد و اين امر عملي نمي شود مگر اينكه نيازهاي مشترك استفاده كنندگان تعيين و سپس با توجه به نيازهاي مشترك آنها گزارشات مالي تهيه شوند. در غير اينصورت اگر قرار باشد گزارشات مالي نيازهاي كلية استفاده كنندگان را پاسخگو باشد بايد براي هرگروه استفاده كننده گزارشات خاص آنها را تهيه نمود كه چنين كاري مستلزم صرفه وقت و هزينة زيادي است و از طرفي تهية چنين گزارشاتي الزامي و ضروري نيست بنابراين نيازهاي مشترك استفاده كنندگان ملاك تهيه گزارشات مالي قرار مي گيرند. براي شناسايي اين نيازهاي مشترك، ابتدا بايد گروههاي مختلف استفاده كننده را شناخت كه اغلب آنها عبارتند از: تأمين كنندگان كالا، بستانكاران تجاري، مشتريان، دولت و سازمانهاي وابسته، عموم مردم، كاركنان، اعتباردهندگان و سرمايه گذاران. گروه اصلي و عمده استفاده كنندگان گزارشات مالي سرمايه گذاراني هستند كه جهت تصميم گيريهاي خود نياز به اطلاعاتي در مورد سوددهي، عملكرد مؤسسات و مديريت آنها، توانايي كسب سود، سياستهاي تقسيم سود و غيره دارند تا بتوانند به كمك اينگونه اطلاعات در مورد خريد، نگهداري يا فروش سهام تصميم گيري كنند (فاستر، 1986).
انجمن حسابداران رسمي آمريكا (AICPA) نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران را به منظور تصميم گيري صحيح در غالب يك مدل بيان كرده كه در اين مدل محدوديتهايي به شرح زير براي افشاي اطلاعات در نظر گرفته شده است. اين محدوديتها عبارتند از :
1- گزارش مالي بايد اطلاعاتي را كه خارج از حيطة تخصص مديريت بوده حذف نمايد.
2- مديريت نبايد اطلاعاتي را كه موقعيت شركت را بين رقبا به شدت به خطر مي اندازد را افشا كند.
3- تهيه صورتهاي مالي پيش بيني شده توسط مديريت الزامي نيست.
4- مديريت نبايد ملزم به ارائه اطلاعاتي باشد كه در اختيار ندارد.
5- بعضي از عناصرگزارشهاي مالي تنها بايد در صورت توافق استفاده كنندگان و مديريت گزارش شود.
6- شركتها نبايد مجبور به ارائه آن دسته گزارشهايي شوند كه باعث ايجاد دعاوي حقوقي و تضعيف موقعيت شركت شود (زادمهر، 1378).
11-2 هزينه هاي گزارشگري
يكي از موارد مهمي كه مديريت در تصميمات مربوط به افشاي گزارشهاي مالي مدنظر قرار مي دهد هزينه هاي افشاي اطلاعات است كه اين هزينه ها عبارتند از:
1-11-2 هزينه هاي جمع آوري و پردازش اطلاعات52 :
اين هزينه ها شامل هزينه هايي است كه هم به وسيلة تهيه كنندگان و هم به وسيلة استفاده كنندگان به وقوع مي پيوندد به طوري كه هر دوي اين هزينه ها را بايد واحدهاي تجاري خود تقبل كنند. تا قبل از سال 1968 بحث اقتصاد دانان وحسابداران اين بود كه هر چه افشاي اطلاعات مالي بيشتر باشد بهتر است اما بعد از گذشت زمان معلوم شد كه هر نوع اطلاعاتي نياز به افشا ندارد، زيرا افشاي اطلاعات هزينه هاي جمع آوري، پردازش، طبقه بندي، افشا و هزينه هاي فرصت به همراه دارند. لذا در افشاي اطلاعات بايد هزينه- فايده كرده و اطلاعاتي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره منابع اطلاعاتی، حسابرسان مستقل، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات Next Entries دانلود پایان نامه درباره عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی