دانلود پایان نامه درباره سینماهای، 1356، موسساتی، 1306

دانلود پایان نامه ارشد

سینما ، آهنگ های ایرانی می نواختند. علی وکیلی چندی بعد به فکر افتاد که سینمای مخصوص بانوان بسازد بنابراین در خیابان زرتشتیان ( نادری) سینمایی تاسیس کرد و برای اینکه بانوان را به سینما جلب کند در روزنامه ها آگهی داد و یا با خرید یک بلیط ، بلیط مجانی دیگری نیز به آنها می داد. با ورود فیلم های ناطق و افزایش سالنهای نمایش خندقهای اطراف تهران یکی پس از دیگری پر شد و شهر تهران گسترش بیشتری یافت . در سال 1308 سه سینمای دیگر به جمع سینماهای تهران افزوده شد . ” سینمای ملی ، مایاک و فردوسی . صاحبان دیگر سینماها به تکاپو می افتند و در سال 1312 تعداد سینماهای مشغول به کار تهران به بیش از 15 دستگاه فزونی یافت . با زیاد شدن چشمگیر سالن ها در تهران و شهرستانها، نخستین قطعنامه سینما در 5/ بهمن / 1314 در هیئت وزراء به تصویب رسید.
1 ) تأسیس سینما مشروط به اجازه رسمی از طرف قرارداد شهربانی و بدون اجازه رسمی ، هیچکس نمی تواند سینما دائر کند .
2 ) کسانی که طبق ماده 1 موفق به اخذ اجازه نامه شده اند مکلف اند اجازه مذبور را در بلدیه ثبت نمایند تا بلدیه از افتتاح آن سینما مستحضر شده و به وظائف خود عمل نمایند.
3 ) افتتاح سینما بدون رعایت موارد 1 و 2 ممنوع است.
4 ) بلدیه هر شهر از لحاظ صحت و ساختمان هر گونه تعمیرات اساسی در موسسات سینما نظارت خواهد داشت.
موسسات سینما به 3 درجه تقسیم می شد :
الف ) سینماهای درجه اول :
1 ) سینمای درجه اول به موسساتی اطلاق می شد که واجد شرایط ذیل باشند.
2 ) دارای دستگاه نمایش دهنده دوبل ناطق باشند و نو و بدون عیب و مورد تصدیق متخصص فنی وزارت پست و تلگراف واقع گردد.
3 ) در هر برنامه حداقل سه فیلم به ترتیب ذیل به نمایش بگذارند.
الف : فیلم اخبار که از مدت وقوع آنها بیش از یک ماه نگذشته باشد.
ب : فیلم علمی یا صنعتی یا جغرافیای و یا ورزشی .
ج : فیلم های بزرگ نمایش که تاریخ ساخت آن از یک سال تجاوز ننموده و طول فیلم از دو هزار متر کمتر نباشد .
4 ) حداکثر قیمت بلیط ها نباید از دو ریال تجاوز کند و از دو ریال کمتر نباشد.
5 ) مدیران سینماهای درجه اول موظفند در داخل سالن های خود دستگاه های تهویه هوا و مطابق بهترین نوع نصب باشند.
ب ) سینمای درجه دوم :
1 ) سینماهای درجه دوم ناطق به موسساتی اطلاق می شد .
الف : دارای دستگاه نمایش دهنده بدون عیب و نقص باشد .
ب : علاوه بر فیلم بلند یک فیلم دیگر باید نمایش داده شود .
2 ) قیمت بلیط ها نباید از 5 ریال تجاوز نماید .
3 ) سینماهای درجه دوم برای تصفیه هوا باید به مسائل سالم و مناسب مجهز باشد .
ج ) سینمای درجه سوم :
1 ) سینماهای درجه سوم به سینماهایی اطلاق می شد که فیلم صامت نشان دهند .
2 ) قیمت بلیط ها سینماهای درجه سوم نباید از سه ریال تجاوز نماید.
بر طبق آمار اعلام شده از سوی فرهنگ و هنر در سال 1356 از سال 1306 تا 1356 تعداد 124 سینما در تهران تاسیس شده است :

جدول شماره 5 : تعداد سالن سینمای تاسیس شده از سال 1306 تا سال 1356 .
سال تاسيس

1306- 1312
1315
1319
1322
1323
1324
1329
1330
1332
1333
1334
تعداد

15
1
1
1
1

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره علم الهدی، استان تهران، محدودیت ها، زین العابدین Next Entries منبع پایان نامه با موضوع منابع خاکستری، ارزش اطلاعات، کتابداران، ارزش اطلاعاتی