دانلود پایان نامه درباره سود تقسیمی، هموارسازی سود، آزمون فرضیه، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

نمایندگی………………………………………………………………………..62
2ـ 3ـ 5ـ تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………..63
2ـ 3 ـ 6ـ تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………64
2ـ 4ـ خلاصه فصل و نتيجه‌گيري………………………………………………………………………………………………………………………..70

فصل سوم:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
3-2- فرضيه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
3-3- ويژگی های فرضيه…………………………………………………………………………………………………………………………………..74
3-4- فرضيه های مربوط به تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………..75
3-5- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقيق………………………………………………………………………………………………………75
3-5-1- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………75
3-5-2- قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..75
3-5-3- قلمرو موضوعی تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………75
3-6- روش و ابزار گردآوري داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..76
3-7- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….77
3-7-1- تعيين حجم نمونه مناسب……………………………………………………………………………………………………………………..77
3-8- روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………78
3-9- متغيرهاي مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………79
3-9-1- متغير وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………..79
3-9-1-1. مدل اصلاح جزئی لینتنر……………………………………………………………………………………………………………………79
3-9-1-2. مدل مبتنی بر نسبت سود تقسیمی هدف……………………………………………………………………………………………..80
3-9-2- متغير مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………..80
3-10-3-بيان مدل تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………….83
3-10- روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات…………………………………………………………………………………………………..85
3-10-1- روش داده هاي پانل…………………………………………………………………………………………………………………………..85
3-10-1-1- روش اثراث ثابت……………………………………………………………………………………………………………………………86
3-10-1-2- روش اثرات تصادفي……………………………………………………………………………………………………………………….86
3-10-1-3- آزمون چاو يا F مقيد……………………………………………………………………………………………………………………..87
3-10-1-4- آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………………………..88
3-10-2- آزمون معني دار بودن مدل……………………………………………………………………………………………………………………89
3-10-3- آزمون معني دار بودن متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………90
3-10-4- آزمون هاي مربوط به مفروضات مدل رگرسيون خطي……………………………………………………………………………90
3-10-4-1- فرض نرمال بودن متغيرها و باقيمانده ها……………………………………………………………………………………………..90
3-10-4-2- فرض عدم وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل……………………………………………………………………………..91
3-10-4-3- فرض مستقل بودن باقيمانده ها………………………………………………………………………………………………………..92
3-10-4-4- فرض همساني واريانس باقيمانده ها………………………………………………………………………………………………..92
3-10-5- تصميم گيري براي رد يا پذيرش فرضيه ها…………………………………………………………………………………………….93
3-11- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….94
فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………95
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
4-2 آمار توصيفي متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………97
4-3 آزمون های پیش فرض رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………100
4-3-1 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………100
4-3-2 آزمون نرمال بودن خطاها…………………………………………………………………………………………………………………………102
4-3-3 فرض ثابت بودن واریانس (همسانی واریانس)…………………………………………………………………………………………..104
4-3-4 آزمون هم خطی……………………………………………………………………………………………………………………………………..106
4-3-5 بررسی فرض عدم خود همبستگی……………………………………………………………………………………………………………106
4-4 نمودارهاي پراکنش……………………………………………………………………………………………………………………………………..107
4-5 تجزیه و تحلیل مدل های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..114
4-5-1 بررسی وضعیت هر یک از متغیرها در گروه های مختلف………………………………………………………………………….115
4-5-2 آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیونی تحقیق………………………………………………………………..118
4-5-2-1 بررسی تاثیر عوامل مربوط به شرکت بر هموارسازی سود تقسیمی (مدل لینتنر)……………………………………….121
4-5-2-2 بررسی تاثیر عوامل مرتبط با صنعت بر هموارسازی سود تقسیمی (مدل لینتنر)………………………………………..129
4-5-2-3 بررسی تاثیر عوامل مربوط به شرکت بر هموارسازی سود تقسیمی (مدل سود هدف)……………………………….133
4-5-2-4 بررسی تاثیر عوامل مرتبط با صنعت بر هموارسازی سود تقسیمی (مدل هدف)……………………………………….138
4-6 تحلیل نتایج ضریب همبستگی……………………………………………………………………………………………………………………..142
4-7 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….147
فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..149
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..150
5-2-1- خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………..150
5-2-2- خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………………………….151
5-2-3-نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه سو

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی Next Entries دانلود پایان نامه درباره هموارسازی سود، سود تقسیمی، آزمون فرضیه، تئوری نمایندگی