دانلود پایان نامه درباره سود تقسیمی، هموارسازی سود، ارزش دفتری، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

میشود.

متغيرهاي تحقيق و شاخصهاي اندازهگيري آنها
1-7-1- متغير وابسته
متغیر وابسته این تحقیق هموارسازی سود تقسیمی است. برای سنجش میزان هموارسازی سود تقسیمی از دو مدل رایج در این زمینه به شرح زیر استفاده شده است.
1-7-1-1. مدل اصلاح جزئی لینتنر1
نحوه سنجش میزان هموارسازی سود تقسیمی در این مدل که سرعت اصلاح2 (SOA) نامیده میشود، با استفاده از مدل زیر مورد سنجش قرار میگیرد:
〖∆D〗_(i,t)= ∝+β_1 D_(i,t-1)+β_2 E_(i,t)+e_(i,t)
که در آن:
〖∆D〗_(i,t) : میزان تغییرات در سود تقسیمی نسبت به دوره ماقبل (سال پیشین)
D_(i,t-1) : سود تقسیمی سال پیشین
E_(i,t) : سود خالص هر سهم
در مدل فوق میزان هموارسازی سود تقسیمی (SOA) بر اساس ضریب بتای تخمینی در منفی یک (〖-β ̂〗_1) در نظر گرفته میشود. هر چه مقدار بدست آمده بزرگتر باشد، بیانگر هموارسازی کمتری است.(جاواخادزه,2013)

1-7-1-2. مدل مبتنی بر نسبت سود تقسیمی هدف3
در این مدل که توسط لیری و میشلی (2011) مطرح شد، از یک نسبت سود تقسیمی هدف استفاده میشود. نحوه سنجش هموارسازی سود تقسیمی به شرح زیر است:
〖∆D〗_(i,t)= ∝+β〖dev〗_(i,t)+e_(i,t)
که در آن:
〖dev〗_(i,t)= ∝+〖TPR〗_i×E_(i,t)-D_(i,t-1)
در این مدلها:
〖∆D〗_(i,t) : میزان تغییرات در سود تقسیمی نسبت به دوره ماقبل (سال پیشین)
D_(i,t-1) : سود تقسیمی سال پیشین
E_(i,t) : سود خالص هر سهم
〖dev〗_(i,t) : میزان انحراف در سود تقسیمی نسبت به سال قبل.
〖TPR〗_i : نسبت سود تقسیمی هدف که بر اساس میانه4 نسبت سود تقسیمی شرکت در طول دوره مورد رسیدگی محاسبه میشود. منظور از نسبت سود تقسیمی، نسبت سود تقسیم شده به سود خالص میباشد.
در مدل فوق میزان هموارسازی سود تقسیمی بر اساس ضریب بتای تخمین زده شده (β ̂) محاسبه میشود.(جاواخادزه ,2013)

1-7-2- متغير مستقل
1-1. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری از طریق تقسیم نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری آن و از طریق کسر زیر صورت میگیرد:
ارزش بازار سهام + ارزش دفتری بدهیها
= MB
جمع داراییها

(جاواخادزه,2013)
2-1. میزان وجوه نقد نگهداری شده
این متغیر از طریق نسبت وجوه نقد شرکت به جمع داراییها محاسبه میشود.(جاواخادزه,2013)
3-1. جریانات نقد آزاد
این متغیر از طریق نسبت سود عملیاتی به جمع داراییها محاسبه میشود.(جاواخادزه ,2013)

4-1. سطح تقسیم سود
این متغیر از طریق نسبت میزان سود تقسیم شده به سود خالص محاسبه میشود.(جاواخادزه ,2013)
5-1. میزان داراییهای مشهود
این متغیر از طریق نسبت جمع اموال، ماشینآلات و تجهیزات به جمع داراییها محاسبه میشود.(جاواخادزه ,2013)
6-1. نوسان سود
این متغیر از طریق انحراف معیار نسبت سود قبل از بهره و مالیات به جمع داراییها در طول دوره تحقیق اندازهگیری میشود.(جاواخادزه ,2013)
7-1. نوسان بازده سهام
این متغیر عبارتست از ریسک بازده سهام شرکت که با استفاده از انحراف معیار سالانه بازده ماهیانه سهام طی سال مالی اندازهگیری میشود. منظور از بازده، مجموعه مزايايي است که در طول دوره (ماه) به سهام تعلق ميگيرد، و نسبت به قيمت ابتداي هر دوره محاسبه ميگردد. بازده سرمايهگذاري در سهام عادي در اين تحقيق و در يک دوره معين با توجه به قيمتهاي اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالکيت و افزايش سرمايه شرکت و از رابطه زير محاسبه گرديده است (راعي، 1383).
R_it=((1+α_it )×P_it-P_(i (t-1) )+D_it-M)/P_(i (t-1))
که در آن :
R_it: نشان دهنده بازده سهام i در دوره t ، P_it: قيمت سهام i در دوره t، D_it: سود تقسيمي سهام i در دوره t، M: آورده نقدي صاحبان سهام و ∝_it: نسبت افزايش سرمايه شرکت i در دوره t ميباشد.
8-1. گردش سهام
میانگین سالانه نسبت حجم معاملات ماهانه به جمع سهام صادر شده.(جاواخادزه,2013)
9-1. میزان رقابت در بازار محصولات هر صنعت
یکی دیگر از متغیرهای مستقل تحقیق، میزان رقابت در بازار محصولات صنعت میباشد، برای اندازهگیری این متغیر از شاخص تمرکز هرفیندال (HHI) استفاده میشود. شاخص تمرکز هرفیندال (شاخص HHI) میزان رقابت بین شرکتهای حاضر در یک صنعت را نشان میدهد. چنانچه تعداد شرکتهای حاضر در صنعت، متعدد و هر شرکت سهم کوچکی در بازار محصولات آن صنعت داشته باشد، گفته میشود که آن صنعت دارای رقابت شدیدی در بازار محصولات است. بنابراین هر چه شاخص H کوچکتر باشد نشان دهنده وجود شرکتهای رقیب متعدد و نشان دهنده وجود رقابت شدیدتری در بازار محصولات صنعت مورد نظر است. هر چه این شاخص بزرگتر باشد نشان دهنده آن است که تعداد شرکتهای کمی بر بازار محصولات آن صنعت حکمفرما بوده و رقابت اندکی وجود دارد. شاخص مذکور به شرح زیر اندازهگیری میشود.
■(〖HHI〗_jt&= )∑_(i=1)^Nj▒S_ijt^2
که در آن
S_ijt: سهم بازار شرکت i در صنعت j و در سال مالی t میباشد. سهم بازار شرکت در هر سال از تقسیم فروش خالص شرکت بر فروش خالص صنعتی که شرکت در آن فعالیت میکند، حاصل میشود.(جاواخادزه,2013)

1-7-3- روش تحقیق
برای آزمون فرضیات تحقیق نخست با استفاده از آمار توصیفی متغیرهای تحقیق، شرکتهای نمونه را بر اساس هر یک از متغیرهای مستقل تحقیق به گروههای چهارگانه (بر اساس چارک متغیرها) تقسیمبندی کرده و سپس با استفاده از آزمون مقایسه میانگین، به مقایسه میانگین هموارسازی سود تقسیمی در میان گروههای مختلف پرداخته میشود (جاواخادزه، 2013). سپس با استفاده از مدلهای رگرسیونی چندگانه زیر مجدداً فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار خواهد گرفت تا مبنای منطقی جهت اظهار نظر در خصوص تایید یا رد فرضیات تحقیق فراهم آید (جاواخادزه، 2013).
SOA_it=∝+β_1 MB_it+β_2 Cash_it+β_3 DivLVL_it+β_4 FrCash_it+β_5 Tang_it+β_6 〖EBIT_Vol〗_it+β_7 〖Return_Vol〗_it+β_8 Turnover_it+β_9 Age_it+β_10 Size_it+ε_it

SOA_it=∝+β_1 HHI_it+β_2 〖industry_Return_Vol〗_it+β_3 MB_it+β_4 Cash_it+β_5 DivLVL_it+β_6 FrCash_it+β_7 Tang_it+β_8 〖EBIT_Vol〗_it+β_9 Turnover_it+β_10 Age_it+β_11 Size_it+ε_it

در مدلهای فوق:
SOA_it : معیار سنجش هموارسازی سود تقسیمی است که بر اساس مدلهای لاینتنر (1956) و لیری و میشلی (2011) اندازهگیری میشود.
MB_it : نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت
Cash_it : میزان وجوه نقد نگهداری شده که از طریق نسبت وجوه نقد به جمع داراییها، تعریف عملیاتی میشود.
DivLVL_it : سطح تقسیم سود شرکت است و بر اساس نسبت سود تقسیمی به سود خالص مورد اندازهگیری قرار میگیرد.
FrCash_it : جریانات نقد آزاد که از طریق نسبت سود عملیاتی به جمع داراییها محاسبه میشود.
Tang_it : نسبت داراییهای مشهود (اموال، ماشینآلات و تجهیزات) به جمع داراییها
〖EBIT_Vol〗_it : نوسان در سود شرکت است که بر اساس انحراف معیار سود قبل از بهره و مالیات شرکت در دوره تحقیق، تعریف عملیاتی میشود.
〖Return_Vol〗_it : این متغیر که بیانگر میزان نوسان در بازده سهام شرکت است بر اساس انحراف معیار سالانه بازده ماهانه سهام اندازهگیری میشود.
Turnover_it : این متغیر بیانگر گردش سهام شرکت طی سال است که بر اساس میانگین سالانه نسبت حجم معاملات ماهانه به جمع سهام صادر شده، مورد سنجش قرار میگیرد.
Age_it : این متغیر که نشان دهنده سن شرکت میباشد از طریق لگاریتم طبیعی تعداد سالهای پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران اندازهگیری میشود.
Size_it : اندازه شرکت که از طریق لگاریتم طبیعی جمع داراییهای شرکت در پایان دوره مورد اندازهگیری قرار میگیرد.
〖HHI〗_it : شاخص اندازهگیری سطح رقابت در هر صنعت است که بر اساس شاخص تمرکز هرفیندال محاسبه میشود، هرچه مقدار این شاخص کوچکتر باشد نشان دهنده سطح رقابت بالاتری در آن صنعت است.
〖industry_Return_Vol〗_it : این متغیر که نشان دهنده نوسان در بازده سهام هر صنعت است از طریق انحراف معیار سالانه بازده ماهانه شرکتهای حاضر در هر صنعت محاسبه میگردد.
از آنجائی که از دو مدل (معیار) برای سنجش هموارسازی سود تقسیمی استفاده میشود، مدلهای تحقیق بر اساس هر یک از معیارهای سنجش هموارسازی سود تقسیمی مورد ارزیابی قرار میگیرند.

جنبههاي جديد و نوآوري تحقيق
پژوهش حاضر به آزمون تجربي هموارسازی سود تقسیمی در قالب دو تئوری نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی در شركتهاي ايراني ميپردازد و برخلاف پژوهشهاي پيشين كه به بررسي سياستهاي تقسيم سود، عوامل مؤثر بر تقسيم سود و تأثير تقسيم سود بر قيمتهاي سهام در بورس پرداخته اند، پژوهش حاضر ضمن در نظر داشتن موارد قبلي به بررسي دلایل و شرایط وقوع هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است که در نوع خود جدید بوده و در ایران سابقه نداشته است. از دیگر سو مدلهای مورد استفاده جهت اثبات فرضیات تحقیق نیز تاکنون در تحقیقات داخلی به کار گرفته نشده است که از این حیث نیز جدید میباشد.

کاربرد نتايج تحقيق
مدیران شرکتها، سرمایهگذاران، محققین، پژوهشگران و دانشجویان از بهرهوران اصلی این پژوهش خواهند بود.

1-10-ساختارکلي تحقيق
در فصل اول کليات تحقيق ارائه شد. مقدمه، بيان مسأله، اهميت و ضرورت انجام تحقيق، قلمرو تحقيق، فرضيهها و تعريف عملياتي متغيرها، مورد بررسي قرار گرفت.
در فصل دوم ضمن بيان مقدمه، مفاهيم نظري تحقيق تشريح و تبيين ميشود. در ادامه با مروري بر ادبيات تحقيق، پژوهشهايي که پيرامون موضوع تحقيق صورت گرفته است، مورد بررسي قرار ميگيرد.
در فصل سوم ابتدا قلمرو زماني تحقيق، فرضيهها و متغيرهاي تحقيق تشريح ميگردد. سپس به بيان روش انجام تحقيق، جامعه و نمونه آماري پرداخته و درنهايت روش گردآوري اطلاعات و تجزيه وتحليل دادهها و آزمون سؤالات ارائه ميگردد.
فصل چهارم به تجزيه و تحليل نتايج اختصاص يافته است. چگونگي طبقهبندي اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها از طريق بکارگيري روشها و مدلهاي آماري مورد استفاده، اشاره شده و در نهايت نتايج آزمون فرضيهها ارائه ميشود.
در فصل پنجم خلاصه تحقيق بيان ميشود و نتيجهگيري و بررسي تطبيقي يافتهها ارائه ميگردد. در پايان اين بخش محدوديتهاي تحقيق، پيشنهادها و زمينههاي تحقيقات آتي ارائه ميشود. پيوستهاي تحقيق شامل اطلاعات استفاده شده، منابع مآخذ و ساير جداول پيوست ارائه ميشود.

فصل دوم:
مبانی نظری و
پیشینه تحقیق

2ـ 1ـ مقدمه
تصميم شركت در مورد اينكه چه ميزان سود مي‌تواند به عنوان سود تقسيمي پرداخت شود و چه ميزاني مي‌تواند انباشته شود موضوع تصميم‌گيري در مورد سياست تقسيم سود مي‌باشد. در عمل هر شركتي سياست تقسيم سود مربوط به خود را دارد. شركت‌ها از سود تقسيمي به عنوان مكانيزمي براي علامت‌دهي اطلاعات در مورد چشم‌انداز‌هاي رشد و ثبات شركت به استفاده كنندگان بيروني استفاده مي‌كنند. براي تهیه گزارشهاي مالی به روش نوین، سود به عنوان شاخصی از عملکرد شرکت موردتوجه قرار می‌گیرد. سودهاي گذشته و الگوهاي تقسیم سود پیش‌فرض، نقش مهمی را دراطلاعات فراهم شده بوسیله تغییر در سیاست تقسیم سود ایفا می‌کنند. هدف‌هاي اصلی گزارشگري سود عبارتند از:
الف ـ استفاده از سود به عنوان معیار سنجش کارایی مدیریت،
ب ـ استفاده از سود تاریخی براي پیش‌بینی آینده شرکت و یا سود قابل تقسیم در آینده و
ج ـ استفاده از سود به عنوان معیاري براي سنجش میزان موفقیت‌هاي شرکت در تحقق اهداف خود.
استاندارد مفاهیم حسابداري مالی شماره یک بر اساس این فرض قرار دارد که سودحسابداري معیار مناسبی از عملکرد شرکت است و می‌توان براي پیش‌بینی جریان‌هاي نقدي آینده از آن استفاده کرد. اگر سرمایه بکار گرفته شده در شرکت در سال‌هاي پیاپی ثابت بماند، در این حالت می‌توان براي تعیین کارایی از عدد سود استفاده کرد و می‌توان سودهاي جاري را با سودهاي گذشته مقایسه کرد. شرکت‌هاي تازه تاسیسی که براي بار اول متحمل زیان می‌شوند اما سود تقسیمی را کاهش نمی‌دهند، در حال بازیابی منافع مثبت هستند. در مقابل شرکت‌هاي تازه تاسیس که سودهاي تقسیمی را کاهش می‌دهند به گزارش کردن زیان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره سود تقسیمی، هموارسازی سود، بورس اوراق بهادار، عدم تقارن اطلاعاتی Next Entries دانلود پایان نامه درباره تقسیم سود، سود تقسیمی، سیاست تقسیم سود، سیاست تقسیم