دانلود پایان نامه درباره سلسله مراتب، سنگ نوشته

دانلود پایان نامه ارشد

داده شده، بايد پيوسته در سفر باشد و اصول عقايد او را به مردم تعليم کند و آنان را به سوي حق رهنما باشد. آرمان مانويان سير و گشت و تصرف جهان است. پيروان مي بايست در را ه گسترش و تبليغ آن کوشا باشند، ولي افزون بر اين دو جنبه اين دين کتاب هم بود.493
بارزترين نمودگاه تلفيق عقايد مسيحيان با عناصري از آيين هاي مشرکانه، پيدايش کيش پرستش قديسان و شهيدان بود تاريخ مسيحيت آکنده از داستانهايي شد دربار? قهرماناني که خود را فداي دين شان مي کردندو اينان به مارتير يا “شهيد” ملقب شدند.در نتيجه هر ساله مراسم خاصي در آرامگاه شهدا برگزار مي کردند و عقيده به دفن جن و شفاي بيماران بر اثر تماس با آنها رواج مي يافت.494
ماني به آسمان پرواز کرد، پيش از آن عسيس را جانشين خود قرار داد، و او به اقام? اين کيش و آيين کوشا بود تا از دنيا رفت، و پس از او پيشواياني که آمدند، پيروي از همان رويه کردند و هيچ گونه اختلافي با هم نداشتند، تا آنکه دسته اي به نام ديناوريان اختلاف کردند و بر پيشواي خود ايراداتي گرفتند و از طاعتش سرباز زدند و در امر امامت و پيشوا که تماميت آن در اين بود که بايد در بابل متعقد شود و پيشوا نبايد در جاي ديگر باشد مخالفت کردند. و اينگونه مشکلات باعث اختلافات گشت.495
خلاصه تعاليم مخصوص و عمد? مبشرين مسيحي اولاً راجع به خداي واحد پدر همه و ثانياً عيسي منجي و داور و ثالثاً قيامت از مردگان و را بعاً نگاهداري نفس بود. اشخاصيکه اين تعاليم را موعظه مي نمودند خدام بسياري بودند که خدا آنها را انتخاب نموده براي انتشار مژده خود فرستاده بود. اين مبشرين مرتب که تمامي عمر خود را صرف انتشار ملکوت مسيح مي نمودند، يقيناً کساني هم بودند که کارهاي روزان? خود را انجام داده و مسيح را نيز در ضمن به بسياري بشارت مي دادند.
سلاطين پارت با مبشرين مسيحي نه ضديت مي نمودند و نه به ايشان جفا مي رسانيدند. بلکه مسيحيان را آزادي زيادي بخشيدند و بدينطور باعث شدند که کليسا به سرعت توسعه يابد. بعضي از مسيحياني هم که در امپراطوري روم جفا مي ديدند براي تحصيل آسايش و سلامتي به ايران فرار کردند و در ايران باعث ترقي کليسا گرديدند.496
نگارنده بر اين باور است که مبلغين مانوي نسبت به مبلغين مسيحي از موفقيت بيشتري برخوردار بودند زيرا مبلغين در هر ناحيه به زبان آن ناحيه سخن گفته و نام ايزدان خود را با نام ايزدان آن سرزمينها مشابه کرده و سبب تقويت هر چه بيشتر دين ماني شدند و باعث انتشار هر چه بيشتر در اقصي و نقاط جهان گشتند. در ميان مبلغين ماني تا حدود زيادي وحدت و يکپارچگي وجود داشت و سعي در جهاني نمودن مانويت داشتند نه پراکندگي و تفرقه. اما ميان مبلغين مسيحي اختلافات بعد از عيسي (ع) به علت نداشتن کتاب، روايات جعلي زيادي از قول عيسي (ع) ميان مردم پراکنده شد و حتي ميان مبلغين مسيحي به علت وجود اعتقادات مختلف باعث تفرقه و کشاکش ميان کليساها گرديد و باعث تحريف مسيحيت شد.
6-5-4. شرط لازم براي مانوي شدن در مانويت و مسيحي شدن در مسيحيت:
در مانويت کسيکه مي خواهد به اين کيش در آيد، بايد آزمايشي از نفس خود کند. اگر ديد به فرو نشاندن شهوات و حرص، توانايي دارد و مي تواند از خوردن گوشت و شراب و از نکاح با زن و آزار آب و آتش و درخت و گياه دست بردارد به اين کيش درآيد. اگر او را اين توانايي نيست، از گرويدن آن خودداري کند.497
مبلغان فرستاده کليساي اورشليم شرط لازم براي مسيحي شدن را اين مي دانستند که ابتدا به يهوديت بگروند. بولس از مبلغين مسيحي فتوا دادکه براي غير يهوديان الزامي نيست که ابتدا به يهوديت گرويده، و با تشکيل شوراي رسولان قرار شد که مسيحيان يهودي با گرويدن غير يهودان مخالفت نکنند.498
نگارنده بر اين باور است که در دين ماني شرط لازم براي مانوي شدن وابسته به مليت يا گروهي نبود بلکه اخلاق مهم بود. اما در اوايل بعد از عيسي (ع) شرط لازم براي مسيحي شدن اين بود که داوطلب اول به يهوديت گرايش پيدا کند بعد مسيحي شود.
6-5-5. سلسله مراتب در مانويت و مسيحيت و اعمال آنها:
نگارنده بر اين باور است که با بررسي منابع، سلسله مراتب در مسيحيت عبارتند از: 1. اسقف، 2. شيوخ، 3. شماس، که هر کدام از اين مقامهاي نام برده شده داراي مقامات و مسئوليت ها در کليسا هستند. اما در کيش مانويت سلسله مراتب عبارتند از: 1. برگزيدگان، 2. ايسپسگان، 3.مهستگان، 4. برگزيدگان، 5. نغوشاگان يا نيوشاگان است که هر کدام از اين مقامات داراي تعداد مشخص هستند که هر کدام وظايف و مسئوليت ها خاصي داشته اند.
برگزيدگان انجام فرايض ديني به دليل سخت گيري ها تنها از عهد? آنها بر مي آيد. تنها برگزيدگان بودند که کلمه پارسا به آنها اطلاق مي شد، آنها خود را وقف زندگي مي کردند که به سوي نجات روحشان رهنمون مي شد. نغوشاگان وظيفه داشتند کارهايي را که اجراي آن براي برگزيدگان ممنوع ولي براي ادامه حيات اجتناب پذير بود برايشان انجام دهند. برگزيده بايد دو روز در هفته را روزه مي گرفت، يکشنبه و دوشنبه، اين دو روز، روزهاي مقدس هفته به شمار مي آمدند. برگزيدگان فرق? سفيدي بر تن داشتند و سرشان پوشيده بود.499
برگزيدگان سه مهر بر زبان و دست ها و سينه داشتند (براي تضمين پرهيزگاري در گفتار و کردار و احساس).500
نغوشاگان مانوي يک زندگي خانوادگي طبيعي داشتند و حتي خوردن گوشت برايشان ممنوع نبوده و تنها يک روز در هفته را روزه مي گرفتند. يکشنبه ها روزي بود که مي بايست کاملاً از روابط جنسي پرهيز کنند. آنها نه تنها مي توانستند ازدواج کنند، بلکه اگر مي خواستند، مي توانستند معشوقه داشته باشند. نغوشاگان لباس عادي مي پوشيدند.501
ماني براي سماعين (نغوشاگان) ده چيز را واجب شمرد که به دنبال آنها سه خاتمه و هفت روز، روزه داشتن در هر ماه است. واجبات عبارتند از ايمان به چهار بزرگ: خدا، نورش، توانايش و حکمتش. خداوند جل اسمه فرشته جنان النور است و نور او آفتاب و ماه، و قوتش فرشتگان پنج گانه نسيم، باد، نور، آب و آتش است حکمتش همين دين مقدس است که بر پنج معنا استوار است: معلمان، فرزندان حلم، مستعان، فرزندان علم، کشيشان،فرزندان عقل، صديقان، فرزندان غيب؛ ترک زناکاري و ترک دزدي و ترک آموختن علل و اسباب جادوگري؛ و پايداري در دو چيز؛ يکي نداشتن شک و ترديد در کيش؛ و ديگري دوري از سستي و فروهشتگي در کار.502
پاره اي از شنوندگان از طبقات کيش مانوي متضمن زيانهاي واقعي براي زندگي تأثر انگيز عيساي مصلوب بودند.503عالي ترين رتبه در مسيحيت را اسقف داشت که نامش مشتق از واژ? يوناني اپيسکوپوس به معني ناظر بود. اسقف محور روحاني تشکل و واسط? اصلي بين خدا و مردم بود. از وظايف اسقف در سالهاي نخست، تنها او بود که مي توانست مراسم غسل تعميد و عشاي رباني را برگزار کند. اسقف را هيئتي از شيوخ ياري مي دادند. شيوخ ها علاوه بر کمک به اسقف در برگزاري آيين ها، مسئول اتخاذ تصميم ها و ادار? امور مالي تشکل نيز بودند. و ديگر شماس رتبه اي ديگر به معني خادم بوجود آمد. شماس ها مسئول چند کار مهم بودند. تعليم دادن و توزيع صدقات در ميان تنگدستان و زنان بيوه و کودکان يتيم از وظايف آنها شمرده مي شد.504
در اين طبقه هم مرد و هم زن وجود داشت. زنان شماس نيز به ارشاد و راهنمايي زنان، تعميد دختران مسيحي شده، سرکشي از بيماران و نيازمندان، ايستادن در مکاني از کليسا که زنان رفت و آمد مي کردند، سرگرم بودند.505کشيش و شماس مسيحيان را در عبارت ارشاد مي کردند، اعضاءِ را در کلام خدا تعليم مي دادند و گناهکاران را توبه مي نمودند به کليسا مي پذيرفتند و از فقيران و محتاجان توجه مي کردند.506
نگارنده بر اين باور است که در هر دو آيين مانويت و مسيحيت سلسله مراتب وجود داشت که بعضي از آن مراتب و مقامها مانند اسقف و ايسپسگان (به معني اسقف) از نظر ظاهري شبيه هم هستند و يا اينکه آخرين مرتبه در هر دو آيين داراي وظايف زيادي هستند که به احتمال زياد ماني به نوعي تأثيري از سلسله مراتب مسيحي داشته است بر طبق آثار موجود از مانويان.
6-5-6. مراسم سوگواري در مانويت و مسيحيت:
[نگارنده بر اين باور است که] در هر دو آيين مانويت و مسيحيت انسان پس از مرگ، جسم او را در خاک دفن مي کنند و مراسم خاکسپاري در هر دو آيين وجود دارد و با دعا براي آن مؤمن طلب مغفرت از درگاه خداوند را خواستارند ولي در مانويت انسان مرده را برهنه دفن مي کردند. اما در مسيحيت انسان مرده را با کفن دفن مي نمودند.
بخش ششم: 6-6.تأثير اديان بزرگ بر مانويت و مسيحيت:
6-6-1. عملکرد زرتشتيان نسبت به مانويان و مسيحيان و تأثير آن بر مذاهب:
ماني نسبت به کيش زرتشتي عقيده داشت تنها مذهب مجوسان مادي بود مفهومش همان”زروان گرايي” است.507
حاکمان ساساني مجازات پيروان ماني را اعدام مي دانستند و يا در زندان مورد شکنجه و آزار و اذيت زيادي مي شدند.508
مانويت در اصول با آيين زرتشتي ناهمگوني هاي بسيار داشته، در جزييات وجوه مشترکي داشته است. از جمله اينکه ثنويت دين زرتشت را در ديانت مانوي گنجاند.509
دشمني زردشتيان با کيش ماني قرنها ادامه يافت. بويژه در نوشته هاي مفصل کلامي در سد? سوم هجري نمودار است از جمله رساله شکند گمانيک وزار، گزارش گمان شکن که از ديدگاه زرتشتي با مسيحيت و مانويت برخورد مي کند.510
مسيحيان در دوران ساساني توسط بعضي پادشاهان ساساني مورد آزار و اذيت و شکنجه بسياري شدند و بعضي از آنها در اين شکنجه ها شهيد مي شدند.511مسيحيت براي زرتشتيان عقيده اي متفاوت بود که مي توانست بدون تجديد نظر در ارزش ها، آن را مردود شمارد.512در اعمال شهداي ايران که به زبان سرياني است قسمتي از گفتگوهاي قلمي و مناظرات بين زردشتيان و عيسويان موجود است. مثلاً مطالب ذيل: اين عقيده نصاري خطاست که گويند خيرات و شرور عالم از يک فاميل است و خدا غيور و حسود است و براي يکدانه انجير که از درختي کنده شده مرگ را آفريد و نوع بشر را گرفتار آن نمود. اين قسم حسد حتي در ميان بشر هم وجود ندارد تا چه رسد به روابط خداوند و خلق. يکي ديگر از خطاهاي عيسويان اينست که گويند که خدا يعني خالق آسمان و زمين به اين عالم آمد و از دوشيزه مريم نام که شوهرش يوسف بود متولد شده در صورتيکه عيسي مسيح در حقيقت پسر فانتور بوده است. و بنابراين از طريق نامشروع بوجود آمده است از جمله تناقض گويي عيسويان اينکه رؤساي روحاني آنان گويند، خوردن گوشت گناه نيست ولي خودشان از خوردن آن امتناع مي کنند و مي گويند زن گرفتن مباح است. اما خود از نظر کردن نسوان افراز مي کنند، گويند جمع آورند? مال گناهکار است و درمدح فقر را مبالغه مي پيمايند، مصائب روزگار را دوست دارند و از رفاه و نعمت گريزانند. حاکمان ساساني مجازات پيروان ماني را اعدام مي دانستند و يا در زندان مورد شکنجه و آزار و اذيت زيادي مي شدند.513
نگارنده بر اين باور است که جامع? زرتشتي با تنفر بر ضد ماني و آموزه او شوريد. چون مذهب ماني را خطري براي خود قلمداد مي کردند که موقعيت آنها را تهديد مي نمود و از طريق آزار و اذيت و شکنجه هاي فراوان نسبت به مانويان سعي در از بين رفتن آن کيش داشتند. ولي آموزه هاي ماني به زودي طرفداران زيادي پيدا نمود و در سرتاسر دنيا گسترش يافت. نمونه بارز مقابله نمايندگان دين زرتشتي با مانويان: جمع آوري اوستا نمون? آشکار مقابله با کتب مذهبي ماني است. و از نظر زردشتيان مسيحيت نوعي بدعت محسوب مي شد. در زمان ساسانيان در دادگاه هاي تفتيش عقايد سخت گيري هاي بسيار زيادي نسبت به مانويان و مسيحيان انجام دادند. و افرادي چون کرتير در مقابل مسيحيت و مانويت سختگيريهاي بسيار نمود و از سنگ نوشته يا کتيب? برجا مانده از کرتير، يکي از افتخاراتش را سرکوبي پيروان ماني و مسيحي مي دانست. اگرچه مانويت بسياري از مسائل جزئي دين خود را زرتشت اقتباس کرده است. ولي در مقابل مسيحيت که مذهبي آسماني بود، در چشم زرتشتيان دشمن محسوب مي شدند. در نتيجه آزار و شکنجه زيادي نسبت به پيروان مانوي و مسيحي کردند.
6-6-2. تأثير کيش بودايي در مانويت و مسيحيت:
آموزه هاي بودايي بر ماني تأثير بسزايي داشت و در تبليغ

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره کتاب مقدس، سلسله مراتب، آخرالزمان Next Entries پایان نامه رایگان درمورد قرارداد پایه، ضمانت نامه بانکی، تجارت بین الملل، اعتبار اسنادی