دانلود پایان نامه درباره سلسله مراتب، روم باستان، شاپور اول

دانلود پایان نامه ارشد

تحقيق

1-1.بيان مسئله:
در اين پژوهش قصد بر آنست که به سنجش تطبيقي آموزه هاي مانوي با مسيحيت در دور? ساساني پرداخته شود.
ماني در زمان شاپور اول ساساني با کسب رضايت او توانست به سرعت دين خود را در ايران گسترش داده و توسط مبلغين مانوي در شرق و غرب جهان آيين ماني توسعه پيدا کند. اعتقادات و آموزه هاي ماني در دنيا پيشرفت نمود. اين اعتقادات و آموزه ها که برگرفته از آيين گنوسي است توسط ماني و شاگردان او اشاعه داده شد. ماني دين خود را جهاني قلمداد مي کرد و خود را همان فارقليطي که مسيح به آمدنش بشارت داده بود معرفي نمود. در کيش مانوي که از زمر? آيين هاي گنوسي و عرفاني محسوب مي شود علاوه بر عناصر و آموزه هاي مزديسنايي و بودايي و زرتشتي تأثير فراوان اديان گوناگون و مختلف بين النهرين هم به وضوح ديده مي شود و اين بدان علت است که محل نشو و نما و تربيت اوليه ماني در ناحيه حاصلخيز بود. آيين مانوي در ميان اديان ايراني، آشکارترين و واضح ترين دين ثنوي است زيرا مشخص ترين اصل آن اعتقاد به دو مبدأ و دو مصدر ازلي و ابدي يعني نور و ظلمت و سه دوره ماضي، حال و آينده است. از جمله مشهور شدن ماني و سبب گرويدن مردم به وي چيرگي و مهارت او در هنر نقاشي بود. آشنايي ايرانيان با آيين مسيح که از بين النهرين و عراق وارد ايران شد، در اوايل قرن اول ميلادي صورت گرفته است و با پذيرش مردم، مسيحيان در ايران به تبليغ آيين مسيحيت همت گماشتند. عيسي (ع) تعاليم پيامبران قبل از خود را منسوخ ننمود بلکه آنها را به جا آورد و تکميل نموده است.
از جمله عوامل ارتباط بين آيين ماني و مسيحيت در اين بود که در دور? ساساني روحانيون زرتشتي نسبت به ديگر اديان سخت گيري فراوان داشته اند و بخصوص رنج و شکنجه فراوان پيروان مانويت و مسيحيت سبب گرديد که اين اديان را به يکديگر نزديکتر کرده بود. از جمله اقتباسات آيين مانويت از مسيحيت: سلسله مراتب از جمله ويژگي اسقف ها و کشيشان و … گرفته تا تعداد حواريون و شاگردان ماني، از جمله اعتقادات و آيين هاي چون اعياد و مراسم دعا خواني و بعضي از مراسم مذهبي که نمونه آن تعميد و عشاءِ رباني همه برگرفته از مسيحيت است. بيشترين تأثير مانويت بر مسيحيت اين بود که مسيحياني که به آيين ماني گرويدند او را فارليط نجات بخش خوانده اند. چون مسيح آمدن فارقليط را به پيروان خود نويد داده بود با ماني تحقق پيدا کرد و سخنان ماني در مورد عيسي (ع) و برگزيدن برخي آموزه هاي عيسي در دين خود و شباهت نام کتاب ماني با انجيل مسيح (ع) سبب شد عده اي از مسيحيان به دين ماني گرايش پيدا کنند. اما علت گرويدن عده اي از مانويان به مسيحيت آن بود که رنج و شکنجه از سوي پادشاهان ساساني و روحانيون بخصوص با تحريک کرتير و امپراتوري روم سبب گرديد که آنها در ظاهر به مسيحيت گرايش پيدا نمايند تا از آسيب ها و شکنجه هاي عمال مربوطه در امان بمانند و اين عوامل سبب گرديد که بين اين دو آيين ارتباط معنوي ايجاد شود.
1-2. اهداف تحقيق
سنجش تطبيقي در اين پژوهش درصدد است تا به روابط و تأثيرات اديان مانوي و مسيحيت بر يکديگر و ديگر اديان را آشکار سازد و ميزان شباهت ها و تفاوت ها را در اين دو آيين تبيين نمايد. بر همين اساس با توجه به گستردگي دين مانوي و مسيحي و عملکرد آنان سعي گرديده بر مبناي کشف حقايق و اثبات فرضيه هاي مطرح شده به وجوه اشتراک و افتراق آيين مانويت و مسيحيت در ايران عصر ساساني دست يافت.
1-3. طرح سؤال :
پرسش اصلي :
سنجش تطبيقي آموزه هاي مانوي و مسيحيت در عصر ساساني حول چه محور يا حوزه هايي بوده است؟
پرسش فرعي :
1.آيين مانويت و مسيحيت در آموزهاي ديني خود از کدام اديان تأثير پذيرفته اند؟
2.وجه اشتراکات و افتراقات مانويت و مسيحيت در چه مسائلي تأثير گذار بوده است؟
3. آيا شرايط سياسي و مذهبي دولت ساساني عامل مهمي در روابط بين مانويت و مسيحيت بوده است؟
1-4. ارائه فرضيات :
1.. بررسي آموزه هاي مانوي با مسيحيت در عصر ساساني حول محور مناسک عبادي و اعتقادي صورت گرفته است که اين تأثيرات در اعتقادات پيروان هر دو آيين، و در زندگي روزمره و اجتماعي آنها تأثير بسزايي داشته است .
2. آيين مانويت در آموزه هاي ديني خود از آموزه هاي ميترائيسم، زروانيسم، بودايي و مسيحيت تأثير پذيرفته است. اما بيشترين تأثير را از آموزه هاي زردشتي دين کهن ايران باستان گرفته است. آيين مسيحيت بعد از عيسي (ع) در آموزه ها و عملکرد پيروانش از ادياني چون زرواني، بودايي، گنوسي و مهرپرستي يا همان ميترائيسم تأثير پذيرفته است.
3. وجه اشتراکات و افتراقات آيينهاي مانوي و مسيحيت در حوزه اعتقادات رفتار اجتماعي و عملکرد پيروان آنها در زندگي اجتماعي و ديني مؤثر بوده است.
4. شرايط مذهبي ساساني به علت روي کار آمدن روحانيون زرتشتي که همه مقامات بالاي دولتي در اختيار خود گرفته بودند و در هم? امور مردم دخالت مي کردند، باعث ناخشنودي مردم شده و باعث گرويدن آنها به آيين هاي مانوي و مسيحي شده است و شرايط سخت و بحراني براي اديان مانوي و مسيحي توسط روحانيون زرتشتي، شکنجه و آزار و اذيت پيروان اين دو آيين سبب گرديد تا باعث روابط بين مانويت و مسيحيت شود که از جمله گرويدن عده اي مانوي به مسيحيت و بالعکس عده اي مسيحي به مانويت شود.
1-5. ادبيات تحقيق :
بررسي ساختار انديشه و اعتقادات ديني از دير باز مورد توجه بسياري از انديشمندان بوده است . چنانکه در مطالعه اديان و ريشه هاي مشترک پيدايش ارزش هاي ديني ، تعاليم و اعتقادات اغلب ناشي از ادراکات مردم است که نمايان مي کند مذهب بعنوان مسئله بسيار مهم همواره پيش روي انسانها از همان دوره هاي نخستين تاريخ وجود داشته است در اين راستا براي شناخت بهتر اعتقادات و تعاليم مانوي و مسيحيت در ايران باستان و روم باستان در عصر ساساني و مقايسه تطبيقي آموزه هاي اديان مانوي و مسيحي تا کنون کار مستقلي صورت نگرفته است . اما برخي از نويسندگان بصورت جسته و گريخته در اين موضوع گام برداشته اند که مطالب اکثر آنها شباهت زيادي باهم داشته و اختلافات کمي در جزئيات آن وجود دارد. از جمله :
1. ماني و سنت مانوي: فرانسوا دکره
کتاب ماني و سنت مانوي نوشته فرانسوا دکره که توسط دکتر عباس باقري ترجمه شده است به اين دليل مهم است که نويسنده پژوهش هاي خود را در زمينه مانويت بسيار گسترده و بدون هيچ گونه پيشداوري نگارش شده است. دکره در اين کتاب کوشيده تا مسأله ماني و مانويت را مورد پژوهش قرار دهد. اين کتاب در پنج فصل نگارش شده است. که در اين فصول به شرايط سياسي و اجتماعي و ديني روزگار پيش از ماني و وقايع دوران ساساني، فرقه هاي مسيحي، سرگذشت ماني و سلسله مراتب مانويت و اعتقادات آنها پرداخته است. و در فصل پاياني کتاب نتيجه مي گيرد که مانويت در پشت اسطوره ي شگفت انگيز و ناآشنا و بيگانه اش کامل ترين کاري بوده که در راه پيدا کردن راه حلي دقيق و روشن براي مساله ي بزرگ، بدي و ستيزها بر ضد انسان انجام شده است. در واقع کيش ماني را به عنوان نمونه ي بارز ارتداد شناخته اند.

2. تاريخ و عقايد نسطوريان: ليلا هوشنگي (1389)
اين کتاب جديدترين تأليفي است که در مورد نسطوريان انجام شده است. نويسنده با توجه با اشراف کاملي که در مورد اديان و عرفان، محتواي اصلي اين اثر را آرا و عقايد نسطوريان قرار داده است و به تاريخچه مسيحيت شرقي نيز توجه نموده است. و علاوه بر اين مسائل ذکر شده به تاريخچه نسطوريان تا عصر حاضر پرداخته است. و به اعتقادات آنها و نحوه شکل گيري کليساي نسطوري و موضوعات مرتبط با آن پرداخته است. علت ارزشمند بودن اين کتاب، وجود اعتقادات نسطوريان است.
بنابراين هيچيک از اثار فوق الذکر بصورت مستقل بسنجش تطبيقي آموزه هاي مانوي و مسيحيت نپرداخته است. از اين رو اين پژوهش مي تواند ابتکاري و جديد محسوب شود.
1-6. ابزار تحقيق :
در انجام اين پژوهش ماهيت نظري، توصيفي و تحليلي است و بر اساس متدهاي متداول (علمي) و مطالعات تاريخي صورت گرفته است. شيوه گرد آوري اطلاعات به صورت کتابخانه اي استناد از مراکز و اطلاعات آرشيويي در علوم انساني بهره گرفته شده است که از طريق فيش برداري و مراجعه به منابع مکتوب و سايتهاي اينترنتي و شبکه ها کامپيوتري، نگارنده به بررسي داده ها مبادرت نموده است. تلاش صاحب اثر اين است که عمده تأليفات نويسندگان قديم و جديد را در اين خصوص مورد مطالعه و استناد قرار دهد. اما از مواردي که مستند و متکي به اطلاعات موثق نبوده است خودداري نموده است. سپس از تجزيه و تحليل اطلاعات و پالايش و دسته بندي مطالب و تطبيق آنها و تحليل خود صاحب اثر به اين پژوهش پرداخته است.
1-7. موانع و محدوديت ها تحقيق :
غالباً محققين علوم انساني و تاريخ براي تدوين و نگارش پژوهش خويش، مشکلات و موانع بسياري پيش روي خود دارند. موضوع مورد نظر نيز از دشواري ها عاري نبوده است. از جمله :
1.به علت تطبيقي بودن پژوهش مورد نظر باعث گرديده که مشکلات پژوهش براي نگارنده سخت تر شده و همچنين به علت پراکندگي مطالب مورد بحث و گردآوري آنها به ويژه از خلال منابع تاريخي، کاري دشوار بوده و تطبيق دادن مطالب مورد نظر از ميان انبوه منابع و مآخذ سبب دشواري بيشتري گرديده است که موجب نوشتن مکرر مطالب مورد نظر و تحليل آنها بوده است.
2. نظر به گستردگي حضور مانويان و مسيحيان نسطوري، پژوهش درباره ي اعتقادات و آموزه هاي اين اديان مستلزم بررسي در تاريخ امپراتوري روم، تاريخ پادشاهان ساسانيان و تاريخ اديان است که در هر يک از آنها، در خصوص اين اعتقادات نظرات متفاوتي بيان شده است و بخصوص در مورد مسيحيان که بعضي از نويسندگان آن به طرفداري از اين آيين پرداخته و باعث دشواري تشخيص صحيح و غلط بودن مطالب آن شده که سبب گرديده است آن مطالب با منابع و مآخذ ديگر مورد مقايسه و بررسي قرار گرفته و بعد مورد استفاده قرار گيرد.
1-8. فصل بندي پژوهش :
اين پژوهش در شش فصل ارائه گرديده که هر فصل متناسب با موضوع به بخش هايي تقسيم گرديده است:
فصل اول يا کليات : در بردارنده بيان مسئله، اهداف، پرسش ها و فرضيات،پيشينه، روش، مشکلات پژوهش و سازماندهي پژوهش و معرفي منابع و مآخذ بيان شده است.
فصل دوم : به شکل گيري و ظهور مانويت در دوران ساساني که به چهار بخش تقسيم مي شود که شامل : بخش اول: سرگذشت ماني و مقام رسالت، بخش دوم: مانويت و گسترش در جهان، بخش سوم: آثار مانويان، بخش چهارم: وضعيت مانويان در قلمرو ايران بعد از اسلام مي پردازد.
فصل سوم : به شکل گيري و ظهور مسيحيت در دوران ساساني که به هفت بخش تقسيم مي شود که شامل: بخش اول: سرگذشت عيسي (ع)، بخش دوم : مسيحيت بعد از مسيح، بخش سوم : شوراهاي مسيحيت، بخش چهارم : کليساهاي مسيحيت، بخش پنجم: وضعيت مسيحيت در امپراتوري روم، بخش ششم: وضعيت مسيحيت در امپراتوري ساساني “ايران”، بخش هفتم: منابع و خط مسيحي مي پردازد.
فصل چهارم : به بررسي آموزه هاي مانوي که به شش بخش تقسيم مي شود که شامل: بخش اول آموزشهاي ماني، بخش دوم: ا عتقادات مانوي، بخش سوم: آفرينش جهان و ماه و خورشيد در مذهب ماني، بخش چهارم: تأثيرات مذهب ماني بر شعر شاعران، بخش پنجم: عوامل گسترش دين ماني، بخش ششم: تأثير انديشه هاي ماني بر ديگر اديان و بالعکس مي پردازد.
فصل پنجم : به بررسي آموزه هاي مسيحيت که به هفت بخش تقسيم مي شود که شامل: بخش اول تعاليم مسيح، بخش دوم شعائر هفت گانه مسيحيت، بخش سوم اعتقادات مسيحيت، بخش چهارم انجيل و اعياد مسيحيت، بخش پنجم: موعظه ها و پيام ها عيسي (ع)، بخش ششم آموزشهاي اجتماعي عيسي (ع) و بعضي از فرقه هاي مسيحيت، بخش هفتم تأثير آموزه هاي مسيحي بر ديگر اديان و بالعکس مي پردازد.
فصل ششم : به بررسي تطبيقي آموزه هاي مانوي و مسيحيت در عصر ساساني که شامل: بخش اول سرگذشت ماني و عيسي (ع)، بخش دوم تعاليم مانويت و مسيحيت، بخش سوم اعتقادات در مانويت و مسيحيت، بخش چهارم فعاليت هاي مذهبي در مانويت و مسيحيت، بخش پنجم پيروان و سلسله مراتب در مانويت و مسيحيت، بخش ششم اديا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اکوتوریسم، توسعه پایدار، توسعه پاید، گردشگری روستایی Next Entries دانلود پایان نامه درباره کتاب مقدس، جهان اسلام