دانلود پایان نامه درباره سلامت روان، سلامت روانی، زیست شناسی، فیزیولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

سلامت روانی است که از تعارض عاری باشد ، از استعداد و توانایی بارزی استفاده کند ، در کارش ماهر و استاد باشد ، ابتکار نامحدود داشته باشد و از انجام لحظه لحظه حرفه اش پسخوراند بگیرد و در نهایت در مورد فرآیند زندگی نظریه معنوی روشن و قابل درکی داشته باشد (رجبعلی و لطفی ، 1383 ) .
2-3- 6- نظریه اسکینر36
اسکینر یکی از روانشناسان تجربی و صاحب نفوذ در رویکرد رفتار گرایی ، معتقد است که تجربه های گذشته انسان او را شرطی نموده است و تمام رفتارهای انسان ، تابع شرایط محیطی است ، به طوری که اگر محیط اجتماعی را آهانه تغییر دهیم و آن را به صورت سازمان یافته سازنده کنیم ، می توانیم ویژگی های مطلوبتری را در فرد ایجاد نماییم .از نظر او سلامت روانی ، معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است به گونه ای که چنین شخصی ، تقویت های بیشتری به خاطر این رفتارهایش ، از محیط و اطرافیان دریافت خواهد کرد (سمیع عادل ، 1383 ).
2-3- 7- نظریه هری استارک سالیوان37
از نظر سالیوان ویژگی های سلامت روانی شناختی عبارتند از :
1-شخصیت برخوردار از سلامت روانی شناختی انعطاف پذیر است و در رابطه اش با دیگران به مناسب تغییر پذیر است .
2-فرد سالم قادر به تمایزگذاری بین افزایش و کاهش تنفس است و رفتار او در جهت کاهش تنش معطوف می شود .

3- به گفته سالیوان شخصیت سالم بایستی بنا به گفته اسپیرمن38 در حال آموزش و فراگیری روابط و ارتباطات باشد.
4-زندگی شخص برخوردار از سلامت روان ، دارای جهت یافتگی است ، بدین معنی که امیالش را به نحوی یکپارچه می سازد که منجر به رضایتمندی و یا اضطراب او را نسبتا کم کند یا از بین ببرد (دهقان بنادکی ، 1382 ) .
2-3- 8- نظریه هورنای 39
کارن هورنای (1945) از جمله افرادی بود که به جامعیت صورت بندی فروید در مورد تحریکات جنسی مشکوک شد و به رابطه فرد با محیط و اجتماع توجه کرد و بر این مبنا به برشمردن نیازهای روانی پرداخت و آن خا را به سه دسته زیر تقسیم کرد :
الف ) نیاز رفتن به سوی مردم 40
ب ) نیاز به دور شدن از مردم 41
ج ) نیاز به مخالفت با مردم 42
با توجه به این نیاز ها ، هورنای معتقد است وجود تعادل و هماهنگی در این نیازها و قدرتمندی آن ها یکی از نشانه های سلامت روانی است . او با توجه به مفهوم”اضطراب اساسی “ احساس امنیت را یکی دیگر از نشانه های سلامت روان می خواند و سرانجام خودشناسی و کوشش برای تحقق استعدادهای ذاتی را وظیفه اخلاقی و امتیاز معنوی شخصیت سالم می داند ( ساعتچی ، 1377 ) .
هورنای از کسانی است که در روانکاوی کلاسیک ، دگرگونیهایی به وجود آورد و بر نقش محیط و فرهنگ در رشد شخصیت و سلامت یا بیماری انسان ، تأکید زیاد نمود و معتقد بود که انسان نیازهای مختلفی از قبیل نیاز به کسب محبت و تأیید دیگران ، نیاز به حمایت و پشتیبانی ، نیاز به قدرت ، نیاز به احترام و . . . دارد که اگر به حد افراط مورد استفاده قرار گیرد ، به صورن روان نژندانه در می آیند . او انسان برخوردار از سلامت روان را اینگونه معرفی می کند :
الف ) احساس امنیت می کند و لذا فاقد پرخاشگری و خود شیفتگی است .
ب ) قدرتمندی نیازهای فوق در او حقیقت است و توانایی تغییر و تحو ل و جایگزینی این نیازها را دارد .
ج ) خودشناسی و کوشش برای حقیقت استعدادهای ذاتی ، وظیفه اخلاقی و امتیاز معنوی شخصیت سالم است و هدف او دستیابی به کمال است (دیویس و کامینگز 43، 1994 ) .
2- 4- تعریف استرس:
در فرهنگ روانشناسی وبر44(1985) برای استرس تعاریف زیر ارائه شده است :
استرس به هر نیرویی اشاره دارد که هنگام وارد شدن بر یک سیستم موجب تغییرات قابل ملاحظه ای در آن سیستم می شود که معمولاً شامل یک تغییر و تعریف در شکل سیستم است .این اصطلاح بر فشارها و نیروهای اجتماعی ، روانشناختی و فیزیکی اشاره دارد. در این معنا استرس یک علامت به شمار می رود.
فشار روانی یک حالت تنش روانشناختی است که توسط فشارها و نیروهایی که در بند یک به آنها اشاره شده ، ایجاد می شود. در این حالت استرس معلول و محصول فشارهای دیگر است .
استرس اصطلاحی است که در طب زیست شناسی به صورت گوناگون به کار گرفته شده است ، گاهی به معنی یک رویداد یا موقعیتی که تاثیر مضر بر ارگانیسم دارد (Stressor ) و گاهی به معنای تنش روانشناختی ناشی از رویداد و موقعیت ها تعریف شده است . به مفهوم دقیق تر هر چه که در تمامیت زیست شناسی ارگانیسم اختلال به وجود آورد و شرایطی ایجاد کند که ارگانیسم طبیعتاً از آن پرهیز کند، استرس به شمار می رود .استرس ممکن است که به صورت محرک فیزیکی ، عفونت ها و واکنش های آلرژیک و نظایر آن باشد .
استرس از نظر لغوی از کلمه لاتین استرینجر45 به مفهوم به هم رفتن و قبض شدن ، گرفته شده است .در زبان انگلیسی این اصطلاح لااقل از قرن یازدهم میلادی متداول بوده و به عنوان فشار بدنی کاربرد عام داشته است. در اوایل قرن هفدهم میلادی استرس با مفهوم سختی کار و عذاب شغلی به کار می رفت و در سال های آخرین قرن هجدهم با موضوع هایی از قبیل فشار کار ، زور و اجبار کاری ، فشار فکری و کو شش زیاد مترادف بوده و در زبان فارسی استرس را تکانه های عصبی ، استرس، تنیدگی ، نگرانی و فشار های عصبی و . . . آورده اند (چیت ساز ، 1389).
استرس را اولین بار هانس سلیه 46روانپزشک و روانشناس اتریشی معروف به پدر سرشناس استرس در سال 1936 در دانش پزشکی به کار برد (ابزری و سرایداران ، 1376 ) .
استرس وضعیت پویایی است که در آن انسان با یک فرصت ، محدودیت یا تقاضایی روبه رو است که با آنچه بدان اشتیاق دارد و نتیجه آن برایش مهم و در عین حال نامطمئن است ، مرتبط می باشد . در این تعریف تقاضا به معنای از دست دادن چیزی است که انسان بدان اشتیاق دارد . برخی صاحبنظران ، استرس را در” آمادگی ناخودآگاه ” برای نزاع یا گریختن تعریف می کنند که فرد هنگام رویارویی با هر گونه تقاضا تجربه می کند ( رضاییان ، 1383 ) .
لازاروس47(1993)، تعریف صوری استرس را به صورت زیر ارائه داده است : استرس به طبقه وسیعی از مشکلات اشاره می کند که به این خاطر از مشکلات دیگر متمایز نشده است که با هر نوع تقاضایی که نظام را تحت فشار قرار می دهد، از نظام فیزیولوژیکی گرفته تا نظام اجتماعی یا نظام روانشناختی و پاسخ آن نظام ، سرو کار دارد. او در ادامه می گوید که ” واکنش شخص بستگی به این دارد که وی چگونه اهمیت یک رویداد آسیب زا ، تهدید کننده یا چالش انگیز را ( آگاهانه یا ناآگاهانه ) تفسیر یا ارزیابی نماید ” این تعریف از الگوی استرس ، شامل سه مولفه ی مهم می باشد :
1-اعتقاد به این نیازمندی ها یک نظام را تحت فشار قرار می دهند.
2- اعتقاد به این که ، تهدید به صورت های مختلف ارزیابی یا ادراک می شود .
3- اهمیت پاسخ آن نظام .
این اعتقاد که نیازمندی ها ، یک نظام یا فرد را تحت فشار قرار می دهند بیانگر وجود حالت عدم موازنه موقتی است .این نیازمندیها صرفا نتیجه عملکرد نیروهای خارجی و تاثیرشان بر نقطه ای خاص ، آن طور که در تعریف صوری از استرس گفته می شود ، نیست. بلکه نتیجه واکنش متقابل بین نیروهای خارجی و عوامل درونی هستند که یک نظام یا یک فرد را می سازند.هم عوامل خارجی محیطی و هم عوامل درونی به طبقات ابزاری بیشتری تقسیم می شوند .پژوهش های تجربی نشان می دهند که هر یک از این طبقات دارای تاثیر مهمی در فرآیند استرس هستند ( پاول وانرایت48 ، 1376 ).
در یک تعریف رسمی ، استرس عبارت است از ” پاسخی انطباقی که تحت تاثیر ویژگی های فردی یا فراگردهای روانشناختی شکل می گیرد ” بدین معنی که نتیجه یک عمل ، وضعیت یا رخداد خارجی است که تقاضاهای ویژه جسمانی یا روان شناختی را بر انسان تحمیل می کند ( رضاییان، 1385).
سیل 49، استرس را پاسخ معمولی بدن به تمام تقاضاهایی که از وی می شود و یا سازگاری با توقعات بسیار نا به جا ، که عوامل استرس زا نامیده می شوند ، می داند ( کودرون ، 1381 ).
تغییر کلی در جو اجتماعی و روانی ظاهر شود
2- 5- اثرات مفید استرس
استرس علیرغم پیامدها و تاثیرات منفی و ناخوشایند یک سری اثرات مثبت و مفید نیز به دنبال دارد .استرس حداقل به سه صورت تاثیرات مثبتی در فرد باقی می گذارد . اول این که وقایع استرس زا نیاز به تحریک و چالش را ارضا می کند .بیشتر مردم سطح متوسطی از تحریک و چالش را ترجیح می دهند.دوم اینکه وقایع استرس زا می توانند رشد شخصی را ارتقا دهد . وقایع استرس زا فرد را مجبور می کند مهارت های جدید و توانایی های تازه ای کسب کنند. به عبارت دیگر فرآین سازش ناشی از استرس منجر به تغییرات شخصی مفید می شود .مقبله و غلبه بر چالش های زندگی منجر به پیشرفت توانایی های خاص مقابله ای و بهبود خودپنداره می شود . بالاخره حوادث استرس زا به گونه ای فرد را واکسینه و مصون می کنند که کم تر تحت تاثیر استرس های آینده قرار گیرند .برخی مطالعات انجام شده نشان داده است که مقابله با استرس می تواند تحمل استرس را در فرد افزایش دهد و به مقابله موثرتر در مقابل استرس در آینده منجر گردد( ویتن ولی وید ، 1996 ؛ به نقل از پیری ،1383).
2- 6- اثرات منفی استرس
اثرات منفی استرس را می توان به دو دسته تقسم کرد:
2-6- 1- اثرات جسمانی استرس
فشار روانی می تواند بر همه اندام های دستگاه های بدن اثر منفی بگذارد و موجب بیماری هایی مانند زخم معده ، زخم اثنی عشر ، آسم ، میگرن ، جوش های پوستی و حتی بروز سرطان شود .استرس همچنین بر سیستم ایمنی بدن اثر گذاشته و فرد را در مقابل بیماری ها و عفونت ها ضعیف کرده و باعث مرگ فرد می گردد( موتابی، فتی، شکیبا و باروتی، 1383).

2-6- 2- اثرات روانی استرس
یکی از بیماری های روانی که با استرس ارتباط دارد ، افسردگی است و افسردگی می تواند باعث اعتیاد ، بزهکاری، بی بند و باری و افت تحصیلی در افراد شود، استرس علاوه بر افسردگی می تواند باعث اختلالات روانی دیگر همانند وسواس ، اضطراب و بیماری اسکیزوفرنی و . . . شود (دیویسون ، نیل و کرینگ 50، 1383).
الکایند (1981؛ به نقل از پیری 1383 ) بعضی از اثرات طولانی مدت استرس را چنین پیش بینی کرده است :
1-فقدان انگیزش 2-فقدان خود رهبری 3-رفتار وسواسی 4- نشانه های روان تنی 5-بزهکاری و احتمالاًخودکشی ( پور افکاری ، 1376).
2- 7- نظریه های استرس
2-7- 1- نظریه کانن 51
یکی از اولین نظریه پردازان استرس (کانن، 1929؛ به نقل از تیلور ،1991) به مفهوم تعادل زیستی اشاره کرد. این واژه به فرایندهای فیزیولوژی اشاره دارد ، که دست به دست هم می دهند تا حالت پایدار در ارگانیسم را حفظ کنند ، به این ترتیب می توان تعادل زیستی را تقریباً قدرت ایستادن تعریف کرد .
به عقیده کانن ارگانیسم از طریق سمپاتیک و غدد درون ریز برانگیخته می شود و در نتیجه ضربان قلب ، فشار خون و تنفس افزایش می یابد و گردش خون در ماهیچه ها زیاد می شود . این پاسخ های فیزیولوژیک ارگانیسم را برای فرار یا حمله به عامل تهدید آماده می کند و در صورتی که ارگانیسم نتواند در مقابل تهدید بجنگد یا فرار کند ممکن است سلامت فرد به خطر بیفتد.
2-7- 2- نظریه سلیه52
بنا به تعریف سلیه ، استرس یک پاسخ غیر اختصاصی (یعنی عمومی) بدن به هر نوع نیاز یا خواسته است، که با شاخص های عینی از قبیل تغییرات شیمیایی یا بدنی ظاهر می گردد .وی برای تعریف مفهوم استرس ، نشانگان زیست شناسی استرس 53 یا نشانگان سازگاری عمومی را معرفی کرد . سلیه (1993) سه مرحله برای نشانگان سازگاری عمومی معرفی کرد که به صورت زیر می باشند :
واکنش آژیر یا خطر54 : واکنش اولیه ارگانیسم هنگامی که به طور ناگهانی با محرک های مختلف روبه رو می شود و نمی تواند خودش را با آن سازگار کند می باشد ، ای واکنش ها دارای دو مرحله است :
الف ) مرحله شوک 55: که واکنش های فوری و ابتدایی نسبت به عامل آزاردهنده است که علائم مختلف مانند افزایش فشار خون، افزایش دردهای بدن ، تپش قلب از نشانگان عمومی آن میباشد .
ب) مرحله ضد شوک 56: این

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره سلامت روان، روابط بین فردی، سلامت روانی، مقطع تحصیلی Next Entries دانلود پایان نامه درباره ارتباطات انسانی، فیزیولوژی، ارتباطات بین فردی، ارتباطات میان فردی