دانلود پایان نامه درباره سلامت روان، روابط بین فردی، سلامت روانی، متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

یافتند.
در تحقیق صورت گرفته توسط روشن و شعیری ( 1383) ، نتایج به دست آمده نشان داده است که، بیشترین استرس ها مربوط به مشغله فراوان ، نگرانی از انتخاب شغل متناسب با رشته تحصیلی ، تغییر در عادت های خواب و . . . و کم ترین استرس ها حاملگی خواسته ، ازدواج مجدد ، تولد فرزند ، دستگیر شدن موقت و . . . می باشد و همچنین در مورد عوامل استرس زا ، میان دانشجویان شاهد و غیر شاهد به شکل گسترده ای تفاوت وجود دارد .
در مطالعات انجام گرفته ی شریعتی، کفاشی و قلعه بندی (1381) در بررسی سلامت روانی و عوامل مرتبط با آن نشان داد که 5/44 درصد افراد مجرد و 3/28 درصد افراد متأهل دارای اختلال روانی بوده اند و شیوع اختلال در مردان مجرد 9/37 درصد و مردان متأهل 31 درصد بود .در حالی که این میزان برای زنان مجرد و متأهل به ترتیب 6/49 و 25 درصد بوده است.
در مطالعه اسفندیاری (1379 ) در میان دانشجویان علوم پزشکی کردستان صورت پذیرفته است ، از نظر سلامت عمومی تفاوت معنی داری بین دانشجویان دختر و پسر ، مجرد و متأهل ، بومی و غیر بومی ، رشته های تحصیلی ، سهمیه های قبولی ، مدت تحصیل در دانشگاه ، دانشکده های مختلف و دانشجویان روزانه و شبانه مشاهده نشد . همچنین از نظر نمره عوامل استرس زا معنی داری بین دانشجویان مجرد و متأهل ، بومی و غیر بومی ، سهمیه های قبولی و دانشجویان روزانه و شبانه مشاهده نشد .همچنین مهم ترین عامل استرس زا از نظر دانشجویان ( نگرانی از سلامتی اعضای خانواده و نگرانی از آینده شغلی ) ذکر شده است و همچنین رابطه بین عوامل استرس زا و سلامت عمومی دانشجویان معنی دار بوده است .
هومن (1377) نشان داد كه عوامل و منابعي چون مسايل شخصي، مشكلات جسمي، مشكلات خانوادگي، مشكلات تحصيلي ، مشكلات هيجاني ، مسايل اجتماعي و مسايل زناشويي، سطح استرس دانشجويان را بالا مي برد .
2- 18- چکیده تحقیقات انجام شده در خارج کشور
در مطالعه انجام شده توسط ( پرسود78 ، 1994 ؛ به نقل از براون79 ، 2008 ) ، تغییر در نوع تغذیه ، تغییر آب و هوا ، جدایی از خانواده و تغییر در نوع نقش از جمله عوامل استرس زایی می باشند که دانشجویان با آن ها مواجه شده و بر عملکرد آن ها تأثیر گذار می باشد .
نتایج پژوهش انجام گرفته در چین توسط چن، وانگ و گائو 80 (2007) نشان می دهد که زنان بیشتر از مردان ، از استرس رنج می برند و سلامت روانی آن ها نسبت به مردان در سطح پایین قرار دارد . همچنین نتایج مطالعه اسدی، نخعی، نجفی و فاضل ( 2007 ) نشان داده است که مشکلات سلامت روانی در فارغ التحصیلان و زنان شایع تر است .
طبق تحقیقات آبی و اندرو 81( 1985 ؛ به نقل از بورلو82 ، 2005 ) افرادیکه روابط بین فردی نزدیک و صمیمانه دارند ، قادرند که بهتر با استرس های مختلف مانند مرگ عزیزان ، تجارب آسیب زا و بحران های مختلف از قبیل دست دادن شغل و بیماری های جسمی کنار بیایند .
كوگ، بوند و فلکس من83 (2005 ) در تحقيقي، طي بررسي اثربخشي آموزش مديريت استرس بر پيشرفت تحصيلي و سلامت روان دانش آموزان، نشان دادند كه اين كار هم عملكرد تحصيلي و هم سلامت روان دانش آموزان را افزايش مي دهد.
سینک84 (2005 ) در تحقیق خود نشان داده است که افزایش تعامل اجتماعی و روابط بین فردی افراد با ناتوانی های جسمی ، منجر به افزایش شاخص های بهزیستی روان شناختی و همچنین کسب درآمد و به دنبال آن کیفیت بخشی به زندگی آن ها می شود .
در پژهش شرینا ، رمپال و کانسون 85(2004 ) که در میان دانشجویان پزشکی در مالزی انجام داده اند ، مشخص شد که 9/41% از دانشجویان دارای استرس های روانشناختی مشخص و مشکوک به اختلالات روانی می باشند.
مطالعه میسرا و کاستیلو86 (2004 ) نشان داد که بعد از کنترل سن ، در عوامل ایجاد کننده استرس و واکنش ها نسبت به آن ها بین دو جنس تفاوت معنادار وجود دارد و زنان در مجموع ، در مقایسه با مردان استرس تحصیلی بیشتری گزارش می کنند .بر این اساس مردان در مقایسه با زنان در خرده مقیاس تعارض و زنان در مقایسه با مردان در واکنش های رفتاری و فیزیولوژیک نسبت به عوامل استرس زا نمرات بیشتری کسب کردند .
در تحقیق مایرز87 ( 1999) ، گزارش می شود افرادی که حداقل 5 دوست صمیمی دارند در مقایسه با کسانی که هیچ دوست صمیمی ندارند ، به احتمال 60 درصد شادی بیشتری خواهند داشت . علاوه بر این مایرز (2000) گزارش می کند ، 38 درصد کسانی که بیشتر از 5 دوست صمیمی دارند خودشان را به صورت افرادی خیلی شاد معرفی می کنند .
در تحقیقی که توسط جونز و جانسون88 (1997 ) در اسكاتلند در مورد دانشجويان پرستاري انجام شده، استرسهاي مربوط به تحصيل در دانشگاه شامل عدم رضايت از رشته تحصيلي ، عدم هماهنگي آموزش نظري و باليني ، امتحانات ، نامناسب بودن روش مطالعه، حجم زياد تكاليف ، كمبود وقت ، و ترس از ناكامی درگذراندن واحد درسي و غيره مي باشد.
لو89 (1994 ) نشان داده است كه عوامل استرس زا در سلامت عمومي دانشجويان، اثر نامطلوبي دارد و با افزايش عوامل استرس زا نشانه هاي جسماني، اضطراب، اختلال در عملكرد اجتماعي و افسردگي افزايش و سلامت عمومي كاهش مي يابد.
نتايج مطالعه اي كه بنيتز ، کاواس و رودریگرز پالیدو 90 (1989) در اسپانيا به صورت مقايسه اي بر روي دانشجويان 50 دانشگاه با استفاده از پرسشنامه 28 سوالی- GHQانجام داده اند ، نشان دادکه ميانگين نمره سلامت روان بالایی دانشجويان بيانگر وجود اختلالات روانشناختي و پايين بودن سلامت روانی در آن ها می باشد که از این میان دانشجویان پزشکی نسبت به ساير دانشجويان از میانگین نمره بالاتری برخوردار بودند .
علاوه بر مسائل مذکور ، رابینستین، مای، سون و بتس91 ( 1989) ، در تحقیق خود نشان دادند که دانشجویان در رویارویی با استرس ممکن است پاسخ های ناسازگاری مانند روی آوردن به سیگار ، سوء مصرف الکل و داروها و نیز مواد مخدر و اقدام به خودکشی از خود بروز دهند.
در مطالعه صورت گرفته توسط هارویتز، روزنبرگ، بائر، یورنو و ویلاسنور92 ( 1988) ، نشان داده شده است که کاستی های مزمن در روابط بین فردی حاکی از اختلالات شخصیتی است ، از این رو اشخاصی که از مشکلات روابط بین فردی رنج می برند ، بیش از سایرین احتمال دارد در معرض اختلالات شخصیتی و روانی قرار گیرند.
در تحقیق صورت گرفته توسط وستنمن، گرندی، لوپو و میشل93 ( 1986) ، نشان داده شده است که، دانشجویانی که سطح بالاتری از استرس دارند، نسبت به دانشجویان در شرایط مشابه ولی با سطح استرس پائین تر ، نمرات ضعیف تری کسب می کنند .

2- 19- خلاصه و جمع بندی
در این فصل نظر اندیشمندان در قالب مبانی نظری مرتبط با متغیر های پژوهش به صورت مروری مورد بررسی قرار گرفت . برخی از تحقیقات گذشته نیز در خصوص متغیر های پژوهش نشان دهنده آن بود که میزان برقراری و حفظ روابط و تشریک مساعی با دیگران در سلامت روانی افراد نقش دارد و آرامش روحي و امنیت رواني بیشتر از کارکرد های روابط بین فردی مؤثراست و به عنوان یکی از مؤلفه های پیش بینی کننده سلامت روان محسوب می شود .همچنین بنا بر نظر دانشمندان استرس ، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ایجاد کنند ه اختلالات روانی از قبیل اضطراب ، افسردگی ، اختلال خو اب و . . . محسوب می گردد .از آن جا که هیچ پژوهش مشابهی به طور مستقیم به بررسی تأثیر روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویی نپرداخته است همچنین دانشجویان غیربومی مقیم خوابگاه که تنش روانی فروانی همچون دوری از خانواده و تغییرات فرهنگی و اجتماعی محل تحصیل و تجربه جدل ها و کشمکش ها در محیط خوابگاه به علت پایین بودن سطح روابط بین فردی را تجربه می کنند ، کم تر به عنوان جامعه مورد مطالعه ، مورد بررسی قرار گرفته اند ، در این پژوهش پرداخته شده است .

2- 20- مدل تحلیلی پژوهش
ناسازگاری(تعارض)
صمیمیت
واکنش

ناکامی ها
تعارض ها
فشار ها
تغییرات
قیود شخصی
علائم فیزیولوژیک
هیجانات
رفتارها
ارزیابی شناختی

هاي جسماني نشانه
اضطراب
افسردگي
بدكاركردی اجتماعی

مقدمه
برخی را عقیده بر این است که علم همان روش است. در هر حال می توان به خوبی پذیرفت که هیچ علمی فاقد روش نیست و دستاورد های هرتحقیق علمی به همان نسبت حائز اهمیت اند که با روش هایی درست اخذ شده باشند. در واقع چهارچوب اصلی هر پژوهش بر پایه روش آن بنا می شود. اینکه محقق نحوه کار خود را چگونه تنظیم کند که با کمترین موانع و مشکلات و از طرف دیگر بیشترین سودآوری را در جمع آوری اطلاعات داشته باشد، و نیز تا حد امکان در وقت خود صرفه جویی کند، همگی از اصول مورد نیاز در روش تحقیق می باشند.
فصل حاضر به نحوه انجام پژوهش و چگونگی جمع آوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزار سنجش، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته است.
3- 1- روش اجرای تحقیق
این پژوهش، به روش توصیفی از نوع علی مقایسه ای انجام گرفته است ، چون پژوهشگر به دنبال مشخص کردن تاثیر روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان می باشد . در مطالعات علی مقایسه ای ، متغیر مستقل یا علت ، دستکاری نمی شود زیرا قبلاً اتفاق افتاده است . متغیر مستقل در مطالعات تطبیقی ، متغیر هایی هستند که نمی توان آن را دستکاری کرد . در این نوع تحقیق گروه ها بر حسب یک متغیر وابسته با هم مقایسه می شوند . این گروه ها قبل از اینکه مطالعه آغاز شود از لحاظ یک متغیر با هم تفاوت دارند ، در هر حالت تفاوت بین گروه ها ( متغیر مستقل ) نباید و نمی تواند توسط محقق تعیین ( کنترل ) شود ( خاکی ، 1387 ) .
3- 2- جامعه آماری
جامعه ی آماری در این پژوهش، کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه های مستقر در دانشگاه شهید

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره سلامت روان، روابط بین فردی، آموزش مهارت، رشته تحصیلی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تفکر انتقادی، انگیزه پیشرفت، مهارت های تفکر انتقادی، محدودیت ها