دانلود پایان نامه درباره سلامت روان، روابط بین فردی، سلامت روانی، مقطع تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

تعیین تاثیر استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر بر حسب جنسیت.
تعیین تاثیر استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر بر حسب مقطع تحصیلی.
تعیین تاثیر جنسیت بر روابط بین فردی دانشجویان دانشگاه باهنر.
تعیین تاثیر مقطع تحصیلی بر روابط بین فردی دانشجویان دانشگاه باهنر.
تعیین تاثیر وضعیت تاهل بر روابط بین فردی دانشجویان دانشگاه باهنر.
تعیین تاثیر جنسیت بر استرس زندگی دانشجویی دانشجویان دانشگاه باهنر.
تعیین تاثیر مقطع تحصیلی بر استرس زندگی دانشجویی دانشجویان دانشگاه باهنر.
تعیین تاثیر وضعیت تاهل بر استرس زندگی دانشجویی دانشجویان دانشگاه باهنر .
تعیین تاثیر واکنش بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر.
تعیین تاثیر ناسازگاری (تعارض) بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر.
1-4- سوالهای تحقیق
آیا روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر اثر دارد؟
آیا روابط بین فردی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر اثر دارد ؟
آیا استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر اثر دارد؟
وضعیت سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر چگونه است؟
وضعیت استرس زندگی دانشجویان دانشگاه باهنر چگونه است؟
وضعیت روابط بین فردی دانشجویان دانشگاه باهنر چگونه است؟
آیا روابط بین فردی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر بر حسب وضعیت تاهل اثر دارد؟
آیا روابط بین فردی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر بر حسب جنسیت اثر دارد؟
آیا روابط بین فردی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر بر حسب مقطع تحصیلی اثر دارد؟
آیا استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر بر حسب وضعیت تاهل اثر دارد؟
آیا استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر بر حسب جنسیت اثر دارد؟
آیا استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر بر حسب مقطع تحصیلی اثر دارد؟
آیا جنسیت بر روابط بین فردی دانشجویان دانشگاه باهنر تاثیر دارد ؟
آیا مقطع تحصیلی بر روابط بین فردی دانشجویان دانشگاه باهنر تاثیر دارد ؟
آیا وضعیت تاهل بر روابط بین فردی دانشجویان دانشگاه باهنر تاثیر دارد ؟
آیا جنسیت بر استرس زندگی دانشجویی دانشجویان دانشگاه باهنر تاثیر دارد ؟
آیا مقطع تحصیلی بر استرس زندگی دانشجویی دانشجویان دانشگاه باهنر تاثیر دارد ؟
آیا وضعیت تاهل بر استرس زندگی دانشجویی دانشجویان دانشگاه باهنر تاثیر دارد ؟
آیا واکنش بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر اثر دارد؟
آیا ناسازگاری(تعارض)، بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر اثر دارد؟
1-5- تعاریف مفاهیم مطرح شده در سؤال های تحقیق
1-5-1- تعاریف مفهومی متغیر ها :
روابط بین فردی : ارتباط ميان فردي يك تعامل گزينشي نظام مند منحصر به فرد و رو به پيشرفت است كه سازندة شناخت طرفين از يكديگر و محصول اين شناخت بوده و موجب خلق معاني مشترك در بين آنها مي شود (كربلايي اسماعيلي، انواری، نجورابي و خواجه حسين، 1385 ).
استرس : استرس را مجوعه واکنش های عمومی انسان نسبت به عوامل ناسازگار و پیش بینی نشده خارجی و داخلی دانسته اند ، بدین گونه که هرگاه تعادل و سازگاری فرد به علت عوامل خارجی یا داخلی از میان برود ایجاد استرس می کند ( ابزری و سرایداران ، 1376) .
بهداشت (سلامت ) عمومی14 : فرهنگ لاروس ، بهداشت روانی را چنین تعریف می کند” استعداد روانی برای هماهنگی خوشایند و موثر کار کردن برای موقعیت های دشوار ، انعطاف پذیر بودن برای بازیابی تعادل خود و توانایی داشتن ” ( گنجی ، 1379 ).
واکنش ( بازخورد )15 : نوعی برگشت پیام ارتباطی است که در آن ، گیرنده به طور عامدانه یا غیر عامدانه به پیام فرستنده واکنش نشان می دهد .این پیام ها به فرستنده امکان میدهند تا وضعیت ارتباطی خود را با مخاطبانش ارزیابی کند ( شکرخواه ، 1386 ) .
ناسازگاری (تعارض )16 : وضعیتی است که در جریان آن در می یابید که فردی که با رابطه متقابل دارید ، موجب ناکامی شما می شود یا اینکه به تأمین نیاز ها ، خواسته ها و مسائل مورد علاقه شما بی اعتناست (برکو ، ولوین و ولوین17 ، 1386 ) .
1-5-2- تعاریف عملیاتی متغیر ها :
روابط بین فردی : نمره ای است که پاسخگو از پاسخ دادن به پرسشنامه روابط بین فردی به دست آورده است.
استرس زندگی دانشجویی : نمره ای است که پاسخگو از پرسشنامه استرس زندگی دانشجویی (SSI ) گرفته است .
سلامت روان : نمره ای است که پاسخگو از پرسشنامه ي سلامت عمومي28 سوالي(GHQ -28) گلدبرگ 18( 1979 ) گرفته است .
واکنش ( بازخورد) : نمره ای است که پاسخگو از پاسخ دادن به سؤالات 1 تا 13 پرسشنامه روابط بین فردی گرفته است .
ناسازگاری (تعارض ) : نمره ای است که پاسخگو از پاسخ دادن به سؤالات 14 تا 29 پرسشنامه روابط بین فردی گرفته است .

مقدمه
پژوهش امری گروهی است ، هر مطالعه ضمن آنکه مبتنی بر مطالعات قبلی است ، خود نیز مقدمه و پایه ای برای مطالعات بعدی است . هر قدر تعداد ارتباط ها و پیوندهای ممکن یک دانش بیشتر باشد ، اهمیت و مهم آن مطالعه در بست دانش آدمی بیشتر خواهد بود . این پرسش مطرح است که اندیشه ها و مفاهیم اصلی پژوهش از کجا می آید و چگونه می توان آن را برای تدوین فرضیه به یکدیگر ربط داد . این اندیشه ها و مفاهیم تا حدودی از نظر خود پژوهشگر و در حد قابل توجهی نیز از کارهای قبلی که نوشته ها ، ادبیات یا نشریات پژوهشی نامیده می شوند ، استخراج می گردد. کارهای قبلی در حقیقت نقطه جهشی است برای کارهایی که هم باید مبتنی بر آن باشد و هم آن راگسترش دهد . از این گذشته ، بررسی دقیق مطالعات عمده در یک زمینه مورد علاقه ، می تواند از لحاظ کمک به تفسیر یافته های قبلی ، انتخاب بین توضیحات متفاوت یا نشان دادن کاربردهای مفید نیز ، رهنمودهای باارزشی در اختیار پژوهشگر قرار داده ، همپوشی ها ، تنگناها و شکاف های موجود در یک زمینه خاص را روشن می سازد ( هومن، 1373) . بنابراین در این فصل ابتدا به مبانی نظری مرتبط با تحقیق پرداخته و سپس مبانی تجربی و تحقیقاتی که در این زمینه در خارج از کشور و هم در داخل کشور صورت گرفته است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
2- 1- سلامت روان
بروس19 (1999 ؛ به نقل از رسولی ، 1380 ) سلامت روانی را چنین تعریف کرده است : سازگاری مناسب با معیار های مورد پذیرش جامعه ، پیرامون روابط انسانی را سلامت روان گویند .
بارون 20(1991 ) سلامت روانی را به این شکل تعریف می کند : سلامت روان حالتی خاص ا ز روان است که سبب بهبود ، رشد و کمال شخصیت انسان می گردد و به فرد کمک می کند که با خود و دیگران سازگاری داشته باشد .
در تعریف فوق از سلامت روان صرفاً روی مؤلفه سازگاری تاکید شده است و اجزا و مؤلفه های دیگر نادیده گرفته شده است بنابراین نمی تواند تعریف کاملی باشد . میلانی فر (1370 ) سلامت روان را این گونه تعریف می کند : قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران ، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تعارض ها و تمایلات شخصی به طور عادلانه و مناسب .
در ديدگاه روانشناسان مثبت نگر و كل نگر، سلامت رواني در بر گيرنده ي توانايي فرد براي لذت
بردن از زندگي، ايجاد تعادل بين فعاليت هاي زندگي و كوشش براي رسيدن به بهبود پذيري روانی است ( نس 21، 2005 ) .
2- 2- ملاک های سلامت روانی
امروزه بیشتر توجه روان شناسان یافتن راههای مناسب برای حل مشکلات روانی است که انسان ها در برخورد با مسایل روزمره و عملی آن روبرو هستند. اختلالات رفتاری در جوامع انسانی بسیار مشهود است و بسیاری از افراد در زندگی امکان ابتلا به ناراحتیهای روانی را دارند. به عبارتی دیگر، کمتر کسی در برابر بیماریهای روانی مصونیت دارد البته دانستن اینکه هر کسی ممکن است گرفتار ناراحتی روانی شود خود به خود کافی نیست. زیرا سلامت روانی شما منحصر به تشریح علل اختلالات رفتاری نیست بلکه هدف اصلی آن پیشگیری از وقوع ناراحتی هاست.
یکی از روشهای تشخیص سلامت روانی از بیماری، تعیین ملاک و معیار برای آنهاست. عده ای از روان شناسان معمولاً اصل سازگاری و رفتار عادی را ملاک سلامت روانی قرار داده اند که البته این اصل برای مشخص کردن افراد سالم و غیر سالم کافی نیست.
اتکنیسون و هلیگارد (1378) ملاکهای سلامت روانی را شامل موارد زیر می دانند:
1- کارآمدی در ادراک 2- عزت نفس 3- خود شناسی 4- باروری 5- توانایی در کنترل رفتار 6- توانایی برقراری روابط محبت آمیز
قلی زاده (1377) اظهار می دارد که به طور کلی سه نوع معیار برای سلامت روان به شرح زیر می توان ذکر کرد :
1-معیار اجتماعی : بعضی از روانشناسان برای بیان سلامت روان معتقدند فردی دارای سلامت روانی است که بتواند خود را با استانداردهای اجتماعی 22 تطبیق دهد ، تا زمانی که جامعه رفتاری را قبول دارد ، بهنجار و عادی است .
2- معیار های آماری : در معیار های آماری برای تعریف رفتار غیر عادی ، جدول توزیع فراوانی ( نرمال ) را مد نظر قرار می دهند که طبق این جدول ، خصوصیات متوسط و معمول ، بهنجار و انحراف از آن ، نابهنجار بودن شخص را نمایان می کند .
3- معیار بالینی : در این معیار ، ناهنجاری های رفتاری از طریق نشانه ها و علائم رفتاری که باعث ناسازگاری فرد شده شناخته می شود ؛ این نشانه ها دو دسته اند ، نشانه های ذهنی که توسط خود بیمار اقرار می شود و نشانه های عینی که توسط متخصص مشاهده می شود .
میلانی فر(1370) ملاکهای سلامت روانی در شخصیت سالم را اینگونه معرفی می کنند:
1- توان برقراری رابطه با دیگران
2- توان ارزیابی درست از خود
3- داشتن اعتماد به نفس و احساس کفایت
4- توان بهره گیری از امکانات منابع و مواهب طبیعی و الهی
5- داشتن احساسات و عواطف متعادل
6- احساس اهمیت و آرامش خاطر
7- احترام به خود دیگران
8- مسئولیت پذیر بودن
9- خودکنترلی
10- احساس رضایت و شادی
از نظر (سابشین و آمر23، 1994؛به نقل از آزادی ، 1377) ملاکهای عمده برای سلامت روانی عبارتند از:
1- فقد ان اختلال یا نشانه های مرضی
2- کارکرد کنش مطلوب
3- برخورداری از ویژگی های اکثر افراد جامعه
4- برخورداری از رفتار متناسب با فرهنگ جامعه
تودور 24 (1996) ملاکهای سلامت روانی را شالم موارد ذیل می داند:
1- استدلال در حدی قابل پذیرش
2- خود اتکایی25
3- خود فرمانی 26
4- توانایی شغلی
5- مسئولیت پذیری و داشتن تلاشهای ضروری
6- قابل اعتماد بودن و ثبات در توانایی ارتباط با دیگران
7- داشتن همکاری و توانایی پیروی از قواعد کاری
8- توانایی ابراز دوستی و عشق و توانایی مبادله
9- تحمل دیگران و تحمل ناکامیها
10- توانایی مشارکت
11- داشتن حس شوخی و طنز
12- توانایی از خود گذشتن و فداکاری
ونتیس27 (1995 ) سلامت روان را وابسته به هفت معیار می داند که عبارتند از :
1- رفتار اجتماعی مناسب ؛ 2- رهایی از نگرانی و گناه ؛ 3- فقدان بیماری روانی ؛ 4- کفایت فردی و خود مهارگری ؛ 5- خویشتن پذیری و خود شکوفایی ؛ 6- توحید یافتگی و سازماندهی شخصیت ، 7- گشاده نگری و انعطاف پذیری ( به نقل از خواجویی میرزاده ، 1388 ) .
گلاسر28 (1373) معتقد است که رفتار غیر عادلانه افراد باعث بروز اضطراب و ناراحتی روان است نه اینکه اضطراب و ناراحتی روانی باعث غیر مسئول بودن فرد گردد. فرد غیر مسئول نه برای خود ارزشی قائل است و نه برای دیگران و در نتیجه خود را رنج داده و یا دیگران را آزرده خاطر می کند. از نظر گلاسر پذیرش مسئولیت از جانب فرد ملاک سلامت روانی محسوب می شود.

2- 3- مبانی نظری سلامت روان
در روانشناسی سلامت ، رویکرد ها و دیدگاه های مختلفی در ارتباط با سلامت روان مطرح می شود ، که به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم :
2-3- 1- دید گاه اسلام
حفظ سلامت روانی و جسمانی ، یکی از مهم ترین وظایف زندگی به شمار می آید. در حدیث نبوی ، تندرستی و امنیت دو نعمتی شمرده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره سلامت روان، روابط بین فردی، بهداشت روان، بهداشت روانی Next Entries دانلود پایان نامه درباره سلامت روان، سلامت روانی، انسان سالم، انسان گرایی