دانلود پایان نامه درباره ساختار سرمایه، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

مالی و ساختار سرمایه با بازده مجموع دارایی ها رابطه معنا داری ندارد. ضمن آن که اشاره به این نکته می کند که عدم تخصیص بهینه منابع مربوط به تأمین مالی، کاهش ثروت سهامداران و دارایی های سرمایه ای را در پی داشته و باعث رد این فرضی شده است.
احمدی (1382)، در پژوهشی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده شرکت های پذيرفته شده در بورس تهران را مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری این تحقیق شامل اطلاعات مالی تعداد 156 شرکت طی سال های 1374-1380 از صنایع مختلف بوده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه گذاری، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود قبل از کسر مالیات به فروش شرکت رابطه معنا داری وجود ندارد. اما وجود رابطه معنا دار بین ساختار سرمایه و بازده سهام اثبات شده است.
باقرزاده (1382)، در پژوهشی با عنوان “تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران”؛ به بررسی مهم ترین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در قلمرو زمانی 1377-1381 پرداخته است. نمونه مورد بررسی شده این تحقیق، مشتمل بر 158 شرکت تولیدی، از بین 252 شرکت تشکیل دهنده کل جامعه آماری در قلمرو زمانی تحقیق بوده است. متغیر های مستقل این تحقیق عبارت است از مجموع دارایی های ثابت مشهود، اندازه شرکت، میزان سود آوری، فرصت های رشد شرکت و حجم فروش سالانه شرکت.
شواهد حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عمدتاً تابع مستقیم متغیرهایی نظیر میزان دارایی های ثابت شرکت، حجم فروش سالانه و میزان سود آوری شرکت هستند. به تعبیری دیگر؛ در بورس اوراق بهادار تهران شرکت هایی که از لحاظ حجم فروش بزرگتر هستند، بیشتر به بدهی اتکا می کنند تا انتشار سهام عادی جدید. هم چنین بر اساس شواهد به دست آمده در در بورس اوراق بهادار تهران شرکت هایی که از دارایی های ثابت یا دارایی هایی که ارزش وثیقه ای داشته باشند؛ برخوردار هستند بیشتر به بدهی اتکا می کنند. از دیگر یافته های جانبی این تحقیق این بوده است که، بخش نسبتاً قابل توجهی از ساختار سرمایه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران را ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان شرکت تشکیل می دهد. بنابراین، در محاسبه هزینه سرمایه شرکت به عنوان نرخ تنزیل یا حداقل نرخ بازده برای قبول یا رد پروژه های سرمایه گذاری پیشنهادی، می بایست هزینه های مربوط به این منبع تأمین مالی را نیز در محاسبات لحاظ کرد.
نمازی و شیرزاده (1384) در تحقیقی با عنوان”بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( با تأکید بر نوع صنعت)” با استفاده از اطلاعات مربوط به 108 شرکت از صنایع مختلف طی سال های 1375 تا 1379 اطلاعات مربوط به میانگین نسبت بدهی ها به دارایی ها و حقوق صاحبان سهام را طی این دوره پنج ساله به صورت متمرکز و هم چنان به صورت سالانه، جمع آوری و مورد آزمون قرار دادند. به دنبال آن، اطلاعات مربوط به میانگین نسبت بدهی ها به دارایی ها و نسبت بازده دارایی ها طی همان دوره به صورت متمرکز و هم چنین سالانه جمع آوری و آزمون شد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که به طور کلی، بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت رابطه ای مثبت وجود دارد، اما این رابطه از نظر آماری در حد ضعیف است، رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری بستگی به نوع صنعت نیز دارد، ساختار بهینه سرمایه را می توان در صنایع گوناگون تعیین کرد و رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری در صنایع مختلف بستگی به تعریف سودآوری نیز دارد.
لطف آبادی (1384)، در پژوهشی با عنوان “بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر سیاست سود تقسیمی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران ” به بررسی هزینه های نمایندگی بر سیاست تقسیم سود در بازار سهام تهران پرداخت. وی با در نظر گرفتن یک نمونه شامل 189 شرکت غیر واسطه ای و غیر مالی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1376 الی 1380 اثر هزینه های نمایندگی را بر سیاست تقسیم سود با استفاده از یک مدل رگرسیون و تخمین بر اساس روش حدالق مربعات ()؛ مورد بررسی قرار داد. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که تعداد سهام داران عادی، دارایی های وثیقه ای و جریان های نقدی آزاد به صورت مثبت با نسبت سود سهام تقسیمی رایطه دارند.
صوفیانی (1384)، در پژوهشی به بررسی ارتباط ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی پرداخت. پرسش های اصلی در این تحقیق عبارت است از این که آیا ارزش افزوده اقتصادی می تواند به عنوان یک شاخص تعیین ارزش برتر برای شرکت ها و معیاری مطلوب در تعیین ساختار سرمایه شرکت ها مورد استفاده قرار گیرد؟ و آیا رابطه ای بین ارزش افزوده اقتصادی و شاخص های معرف ساختار سرمایه در شرکت وجود دارد یا خیر؟ که برای این منظور، از صورت های مالی 128 شرکت از سال های 1370-1383 استفاده شده است.
در این تحقیق از آزمون همبستگی برای تخمین مدل رگرسیون خطی ساده و چند متغیره استفاده شده است و از آماره های و برای معنی دار بودن ضریب همبستگی مدل رگرسیون حاصل و ضرایب آن استفاده شده است. نتایج مربوط به تحقیق نشان دهنده آن است که يك رابطه خطی و معکوس بین نسبت بدهی های بهره دار به حقوق صاحبان سهام و لگاریتم طبیعی ارزش افزوده اقتصادی وجود دارد که این نتیجه در سه سطح مورد بررسی؛ تجمیع دو صنعت، صنعت محصولات کانی غیر فلزی و صنعت ساختمان ماشین آلات و تجهیزات منتج به روابط يكساني نشده است.
محمدی(1385)، در پژوهشی با عنوان “عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به دنبال بررسی ارتباط معنا داری بین متغیرهای ساختار داراییها، میزان نقدینگی، رقابت بین شرکت ها، سودآوری، رشد سودآوری و رشد میزان فروش شرکت با میزان استفاده از اهرم مالی در ساختار سرمایه شرکت ها می باشد. نمونه مورد بررسی در قلمرو زمانی 1376-1383، از کلیه شرکت های موجود از 5 صنعت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران (سیمان، قطعات خودرو، دارائی، لوازم خانگی، مواد غذایی) که جمعاً 75 شرکت از کل 286 شرکت بوده است. این تحقیق از نوع همبستگی بوده و مدل به صورت رگرسیون خطی ساده و چند متغیره تخمین زده شده است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق عوامل رقابت، ساختار دارایی ها (نسبت دارایی ثابت به مجموع دارایی ها)، سود آوری و نقدینگی جزء عواملی هستند که ارتباط معناداری با ساختار سرمایه دارند و دو متغیر رشد سود آوری و حجم فروش شرکت دارای ارتباط ضعیف با ساختار سرمایه هستند.
نمازی و حشمتی (1386)، در پژوهشی با عنوان “بررسی تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، به بررسی تأثیر عوامل مؤثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آن ها برای انجام پژوهش، قابلیت سود آوری، کسری مالی شرکت ها، بازده سهام و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی ها () را به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته و همچنین داده های مورد نیاز خود را از 164 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1383 جمع آوری گردند. نتایج تحقیق که با به کار گیری داده های مقطعی به دست آمده؛ حاکی از آن است که بین متغیرهای مستقل تحقیق یعنی قابلیت سود آوری، کسری مالی شرکت ها، بازده سهام ، نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی ها () و اهرم مالی رابطه معنا داری وجود دارد که در این میان رابطه بین قابلیت سود آوری و ساختار سرمایه از ضریب معناداری بیشتری برخور دار است و تا دو سال ادامه می یابد. همچنین در مورد بقیه متغیرها مطرح می شود که تأثیر کسری مالی تا دو سال در اهرم مالی ادامه یافته، تأثیربازده سهام نیز تا یک سال ادامه می یابد و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی ها () تنها متغیری است که دارای تأثیرات کوتاه مدت بوده که به دوره های دیگر تسری نمی یابد.
رجـبي و محمدي (1387)، در پژوهشی با عنوان ” هزينه هاي نمايندگي و قيمت گذاري خدمات حسابرسي مستقل” درصدد بررسی رابطه هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی در ایران پرداختند. بر این اساس عوامل اثر گذار بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی به همراه شاخص های هزینه نمایندگی به عنوان متغیر مستقل و حق الزحمه خدمات حسابرسی به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است. در این پژوهش فرضیه اعم عبارت است از اين كه بين شاخص هاي هزينه هاي نمايندگي با حق الزحمه خدمات حسابرسي رابطه معني داری وجود دارد.
اطلاعات مورد نياز براي آزمون همبستگي متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش، از طريق يك مدل رگرسيون، از شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1384 به دست آمده است. نتايج حاصل از این پژوهش نشان مي دهد بين برخي از عوامل مرتبط با هزينه هاي نمايندگي و قيمت گذاري خدمات حسابرسي رابطه معني داری وجود دارد.
نجفی عمران (1387)، در تحقیقی با عنوان “بررسي عوامل تعيين كننده ساختار سرمايه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، بر اساس نظريه هاي موازنه ايستا و سلسله مراتبي به بررسی عواملی همچون اندازه شركت، فرصت هاي رشد، ريسك سود، سودهاي تقسيمي، قابليت مشاهده دارايي ها، سودآوري و صرفه جويي مالياتي غير از بدهي پرداخته است. در اين تحقيق عوامل تعيين كننده ساختار سرمايه بر اساس داده هاي 93 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1378-1385 بررسي شده است. مدل استفاده شده برای تخمین مدل و آزمون فرضیات بر اساس داده های تلفیقی و روش رگرسیون چند متغیر بوده است. نمونه مربوط به شامل شرکت هایی است که از سال 1378-1385 در لیست شركت هاي بورس بوده اند، سال مالي آن ها منتهي به پايان اسفند هر سال باشد و جزء شركت هاي سرمايه گذاري و بانك ها نباشند. يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه بين اندازه شركت و نسبت بدهي بر مبناي ارزش دفتري رابطه مثبت معناداري و بين صرفه جويي مالياتي غير از بدهي و نسبت بدهي بر مبناي ارزش دفتري و ارزش بازار رابطه منفي معناداري وجود دارد كه مطابق با نظريه موازنه ايستا است. بين فرصت هاي رشد و نسبت بدهي بر مبناي ارزش دفتري مطابق با نظريه سلسله مراتبي رابطه مثبت معناداري وجود دارد. بين نوسان پذيري سود و نسبت بدهي بر مبناي ارزش دفتري و ارزش بازار و بين نسبت پرداخت سود و نسبت بدهي بر مبناي ارزش دفتري بر خلاف پيش بيني هاي دو مدل موازنه ايستا و سلسله مراتبي رابطه مثبت معناداري وجود دارد. همچنین بين قابليت مشاهده دارايي ها و نسبت بدهي بر مبناي ارزش دفتري و بين سودآور ي شركت و نسبت بدهي بر مبناي ارزش دفتري و ارزش بازار مطابق با نظريه سلسله مراتبي رابطه منفي معناداري وجود دارد.
نمازی و کرمانی(1387) در پژوهشی با عنوان” تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” با استفاده از نمونه آماري شامل 66 شركت طي سال هاي 1382 تا 1386 به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملكرد شركت ها ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. يافته هاي پژوهش نشان داد كه رابطه ای معني دار و منفي بين “مالكيت نهادي” و عملكرد شركت و رابطه ای معني دار و مثبت بين “مالكيت شركتي” و عملكرد شركت وجود دارد. همچنین “مالكيت مديريتي” به صورت معني دار و منفي بر عملكرد تأثير می گذارد و در مورد “مالكيت خارجي”
اطلاعاتي كه بيانگر مالكيت سرمايه گذاران خارجي در شركت هاي نمونه آماري باشد، مشاهده نگرديد. در خصوص “مالكيت خصوصي” نيز یافته ها نشان داد که بهتر است مالكيت عمده در اختيار سرمايه گذاران شركتي باشد. به طور كلي، نتایج حاکی از رابطه ای معنی دار میان ساختار مالكيت شركتها و عملكرد آنها می باشد.
جدول تحقیقات کاربردی خارجی
نام محقق
سال تحقیق
موضوع
نتیجه
بوک پین
2009
بررسی تاثیر متغیرهای کلان بر تامین مالی از طریق بدهی
بین تامین مالی از طریق بدهی و نرخ ارز و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره ساختار سرمایه، تامین مالی، مشکلات نمایندگی، اندازه شرکت Next Entries تحقیق رایگان درمورد بازاریابی، آزمون فریدمن، تحلیل داده، بانک کشاورزی