دانلود پایان نامه درباره ساختار سرمایه، عملکرد شرکت، دارایی ها، اوراق قرضه

دانلود پایان نامه ارشد

تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت پرداخته می شود.

2- 6- 1- مربوط بودن ساختار سرمایه و عملکرد شرکت
سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، تأمین کننده منابع مالی شرکت ها هستد. سرمایه گذاران با خرید سهام شرکت و اعتباردهندگان با اعطای اعتبار و تسهیلات مالی در قالب وام های بلند مدت و یا اوراق قرضه؛ وجوه مورد نیاز شرکت را در اختیار آن ها قرار می دهند. بر این اساس و با توجه به مفروضات بازار کارای سرمایه؛ که از جمله آن تخصیص بهینه سرمایه وتأمین منابع مالی فعالیت های مولد و مطلوب اقتصادی؛ سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در تصمیم گیری خود پیرامون سرمایه گذاری و یا اعطای اعتبار مواردی را مد نظر قرار می دهند که از جمله آن بررسی و ارزیابی عملکرد شرکت است. همان گونه که بیان شد، از جمله معیارهایی که پیرامون ارزیابی عملکرد شرکت استفاده می شود، بازده دارایی ها () است.
سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان با استفاده از این نسبت که نشان دهنده میزان کارایی مدیریت در به کارگیری دارایی ها در فعالیت های واحد تجاری مولد است، ارزیابی خود را از میزان سودآوری دارایی های شرکت انجام می دهند. لذا آن ها با در نظر گرفتن این نسبت و سایر نسبت های ارزیابی عملکرد شرکت، تصمیم گیری نهایی خود را پیرامون ارائه منابع مالی و یا عدم آن؛ انجام می دهند (برگر و پتی87، 2006).

2- 6- 2- درصد سهام متعلق به سهامدار عمده با مالكيت دولتي
سهامداران از جمله اصلی ترين اشخاص استفاده کننده از صورت هاي مالي، هستند. در این میان سرمایه گذاران نهادی که بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها را در اختیار دارند؛ از نفوذ قابل ملاحظه اي در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار هستند و می توانند رویه های مهم شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. معمولاً این گونه مورد انتظار است که حضور سرمایه گذاران نهادی به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود؛ كه اين امر ناشي از نظارت بر عمليات، كه توسط اين طيف از سرمايه گذاران؛ است (ولري و جنكيز88، 2006).
در عمل نمي توان به طور مشخص نقش سهامداران عمده و نهادي را مشخص كرد،‌ اما بر اساس مباني نظري سهامداران عمده و نهادي داراي انگيزه هايي براي نظارت فعال بر عمليات شركت و مديريت هستند. زيرا به طور كلي سهامداران نهادي نسبت به سهامداران انفرادي در تجزيه و تحليل اطلاعات حسابداري مندرج در صورت هاي مالي شركت هاي سرمايه پذير توانا تر هستند. لذا مجموعه مديريت به عنوان مسئول اصلي تهيه صورت هاي مالي، در صورت وجود سهامداران نهادي در ساختار مالكيت شركت سعي در ارائه اطلاعات دقيق و سودمند و داراي محتواي اطلاعاتي بيشتر دارند (كرمي، 1388). علاوه بر اين، با توجه به حجم سرمايه گذاري بالا اين سرمايه گذاران نهادي؛ اين موضوع مي تواند به جاي تمركز شركت و مديريت را بر اهداف كوتاه مدت به اهداف بلند مدت سوق دهد. به طور كلي وجود سرمايه گذاران نهادي با توجه به مواردي از قبيل نظارت کارآمد، انگيزه و توانايي، حجم بالاي سرمايه گذاري، كاهش هزينه ها و مشكلات نمايندگي؛ مي تواند داراي تأثيرات مهم و قابل ملاحظه اي در شركت باشد.
با توجه به اين موارد شركت مي تواند با داشتن سهامداران عمده و نهادي در تعيين تركيب سرمايه، همچنين دستيابي به يك عملكرد مطلوب موفق باشد.
2- 6- 3- رشد فروش
ديگر عامل مورد بررسي بر رابطه ساختار سرمايه و عملكرد شركت؛ رشد فروش است. اين متغير از طریق تفاوت فروش سال جاری نسبت به سال قبل اندازه گیری می شود.

از آنجايي که رشد فروش شركت كه به طور مستقيم ناشي از عملكرد شركت و مديريت است؛ مي تواند در تعيين ساختار سرمايه نيز تأثير گذار باشد. از آنجايي كه تغييرات در فروش به طور مستقيم تغييرات سودآوري شركت را به همراه دارد؛ در نتيجه اين رشد در فروش شركت باعث خواهد شد تا سود انباشته شده بيشتر شود، كه يكي از منابع تأمين مالي به حساب مي آيد (راجان و زینگلس89، 1995). از اين لحاظ مي تواند يك تأثير مثبت بر ساختار سرمايه داشته باشد. همچنين همان گونه كه بيان شد سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان در تحليل سرمايه گذاري هاي خود معيارهايي را مد نظر قرار مي دهند كه وضعيت سودآوري و همچنين مطلوبيت عملكرد شركت از آن جمله هستند. به طور كلي آن ها تمايلي براي سرمايه گذاري در شركت هايي كه از بازدهي خوبي برخوردار نيستند؛ ندارند و در پي كسب بازده و افزايش ثروت خود هستند.
همچنين از سويي ديگر رشد فروش رشد منابع مالي درون شركت را براي تأمين مالي افزايش مي دهد و باعث كاهش روي آوردن به تأمين مالي از طريق بدهي ها و اعتبارات برون سازماني مي شود. اين امر از آنجايي كه بر ميزان ريسك شركت در تمامي زمينه ها اثر گذار است، بسيار با اهميت بوده كه باعث كاهش ريسك شركت شده كه اين كاهش ريسك مي تواند منجر به تأثير مثبت بر عملكرد و تأمين مالي شركت شود (مایرز وآلبرت90، 2004).
با توجه به آن چه بيان شد فروش شركت و ميزان رشد آن در هر دوره مالي مي تواند در تعيين ارتباط ساختار سرمايه و عملكرد شركت اثر گذار باشد
2 -7 – پيشينه تحقیق
در اين بخش به بررسي مطالعات تجربي انجام گرفته در رابطه با موضوع ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی پرداخته مي شود. ابتدا مطالعات تجربي انجام گرفته شده در خارج از كشور و سپس مطالعات تجربي انجام گرفته در داخل كشور ارائه خواهد شد. از جمله مواردي كه مورد بررسي قرار مي گيرد عبارت است از؛ متغيرهاي تحقيق، دوره و قلمرو زمانی تحقیق، روش انجام و نتايج انجام تحقيق.

2 -7 -1 – مطالعات خارجي
در این بخش به بررسی مطالعات خارجی انجام شده پیرامون ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی پرداخته می شود.
به طور كلي از دهه 1950و60 بررسي ساختار سرمايه شركت ها به صورت علمي و نوين مورد توجه و مطالعه محققان قرار گرفت. براي اولين بار موديگلياني و ميلر91 (1958) در مقاله ای تحت عنوان” هزینه سرمایه، مالیه شرکتی و تئوری سرمایه گذاری” به بررسي ساختار سرمايه و هزينه هاي مربوط به آن پرداختند. آن ها بيان كردند كه تحت مفروضاتی خاص از جمله كارا بودن بازار، نبود مالیات، فقدان هزینه های ورشكستگي، عدم وجود هزینه های نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی؛ ساختار سرمايه عاملي اساسي در تعيين ارزش شركت محسوب نمي شود و ارزش شرکت مستقل از ترکیب ساختار سرمایه است. آن ها نشان دادند که اگر خط مشی سرمایه گذاری های شرکت ثابت فرض شود و همچنین با صرف نظر کردن از مالیات و هزینه های قرارداد؛ خط مشی شرکت برای تأمین مالی بر ارزش جاری شرکت و سهام شرکت بی تأثیر است.
فرضیه بی ارتباطی مودیگلیانی و میلر حاکی از آن است که خط مشی های تأمین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر دارد که تغییری در جریان های نقدی شرکت ایجاد شود. ميلر و موديگلياني پس از آن مقاله اي در سال 1963 منتشر كردند كه در آن فرض نبودن ماليات شركت تا حدود زيادي تعديل شد. ميلر و موديگلياني استدلال كردند كه چون در محاسبات ماليات بر درآمد شركت، پرداخت هاي بهره كم مي شود، هر قدر در بافت سرمايه بدهي بيشتر باشد بدهي مالياتي شركت كمتر و در نتيجه ارزش بازار شركت افزايش مي يابد.
راجان و زینگلس92 (1995) در پژوهشی با عنوان “چه چيزي درباره ساختار سرمایه می دانیم93 ” به مقايسه تصميم های ساختار سرمايه در هفت كشور صنعتي آمريكا، انگليس، كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا و ژاپن پرداختند. آن ها برای یک دوره 10 ساله از 1983 تا 1992 رابطه اهرم مالي را با شاخص سودآوري، ارزش بازار دارایی های ثابت مشهود و اندازه شركت های مربوط به هر یک از کشورهای یاد شده مورد بررسی قرار دادند. براساس نتایج حاصله از تخمین مدل اهرم مالي با شاخص سودآوري شركت ها رابطه منفي و با ارزش بازار دارايي هاي ثابت مشهود و اندازه شركت رابطه مثبت دارد.
فنلي و كيف من94 (2002) در تحقيقي با عنوان تأمين مالي و تغييرات آن در كشورهاي در حال توسعه با بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و برخی از عوامل و متغیر های اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم، تولید ناخالص ملی، نرخ ارز، میزان کسری و اضافی مربوط بودجه دولتی در کشور آرژانتين نشان دادند که در بازارهاي تأمين مالي آرژانتين به طور محسوس ، بي ثباتي محيط اقتصاد و شوك هاي خارجي بر تصميمات سرمايه شركت ها تأثير مي گذارند. آن ها همچنین بیان کردند؛ صدور اوراق قرضه توسط شرکت ها برای تأمین مالی به شرایط کلان اقتصاد یک جامعه بستگی داشته و تمایل شرکت ها برای صدور اوراق قرضه در زمان هایی است که وضعیت اقتصادی جامعه در شرایط مطلوب باشد.
آنتونيو و ديگران95 (2002) در پژوهشي با عنوان تصميم گيري درباره تعيين ساختار سرمايه دريافتند كه انتخاب ساختار سرمايه يك شركت نه تنها تحت تأثير ويژگي هاي خاص خود شركت قرار مي گيرد بلكه تحت تأثير محيط پيرامون خود و عواملي همچون سلامت كلي اقتصاد، وجود بازارهاي مالي و ميزان اعتبارات بخش بانكداري كشور قرار مي گيرد. آن ها همچنین بیان کردند که تغییرات نرخ ارز می تواند در تأمین مالی برون ترازنامه ای شرکت ها تأثیر گذار باشد و از نتایج پژوهش انجام داده شده استدلال می کنند که اگر گردش وجوه نقد و ارزش یک شرکت به نوسانات نرخ ارز حساس باشد، شرکت قسمتی از تأمین مالی خود را از طریق انتشار اوراق قرضه بین المللی انجام خواهد داد.
مایرز وآلبرت96 (2004) در پژوهشی با عنوان ” عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه با شواهد تجربی در کشور اسپانیا ” به بررسی ساختار سرمایه و نقدینگی، نسبت بدهی های کوتاه مدت و نسبت بدهی های بلند مدت پرداختند. آن ها با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل یاد شده و ساختار سرمایه در شرکت های اسپانیایی برای یک دوره10 ساله از 1993 تا 2002 پرداختند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که ارتباط معکوسی بین میزان نقدینگی و اهرم مالی وجود دارد و این که استفاده از نقدیگی شرکت در تأمین مالی بر استفاده از اهرم ارجح بوده و در واقع همسو با مفاهیم نظریه سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی است. در ادامه و با بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت، همبستگی مثبت و معنا دار بین آن ها تأیید شده است.
چن و راجر97 (2005) در پژوهشی با عنوان ” عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه ” به بررسي رابطه بين متغيرهاي اندازه شركت، عمر شركت، ريسك تجاري، نرخ رشد فروش شرکت، ماليات، شاخص سودآوري و دارايي هاي نامشهود با ساختار سرمایه پرداختند.
آن ها از نسبت بدهی به سرمایه به عنوان نماد ساختار سرمایه استفاده کردند همچنین از لگاریتم دارایی های ثابت مشهود شرکت به عنوان اندازه شرکت و تغییرات ایجاد شده در درآمد شرکت استفاده کردند. بر اساس تخمین مدل، نتایج مربوط به پژوهش حاکی از آن است که بين متغيرهای مستقل و ساختار سرمایه روابط معناداری به شرح زیر وجود دارد:
شاخص سودآوري، ميزان دارايي هاي نامشهود، مالیات و حجم فروش با ساختار سرمایه دارای رابطه مثبت و اندازه شرکت، عمر شرکت، ریسک تجاری با ساختار سرمایه دارای رابطه منفی هستند.
درابتز و ديگران98 (2007) در پژوهشی با عنوان ” ویژگی های شرکت، شرایط اقتصادی و تعدیلات ساختار سرمایه ” به بررسی رابطه ساختار سرمایه و نرخ ارز، نرخ بهره کوتاه مدت، میزان اعتبارات، اندازه شرکت، ریسک شرکت، سود سهام سالانه برای 1203 شرکت در ایالات متحده در دوره زمانی 1982 الی 2002 پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه بین متغیرهای اقتصادی و ساختار سرمایه است که نشان می دهد نوسانات ایجاد شده در هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده در تحقیق به سرعت در تعیین ساختار سرمایه شرکت ها مؤثر هستند. آن ها همچنین نشان می دهند که تغییرات در سیاست گذاری های کلان اقتصادی می تواند در هزینه های تأمین مالی شرکت ها به طور محسوس مؤثر باشند که کاهش یا افزایش این هزینه بستگی به وضعیت رکود یا رونق اقتصادی جامعه دارد.
النجار و تیلور99 (2008) ارتباط میان ساختار مالکیت و ساختار سرمایه را در کشور اردن را بر اساس اطلاعات 86 شرکت در سال های 1994 تا 2003 مورد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی، ارزش بازار Next Entries دانلود پایان نامه درباره ساختار سرمایه، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، دارایی ها