دانلود پایان نامه درباره زیست محیطی، نفت و گاز، گاز طبیعی، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

مراقبت از انجام وظیفه101 می باشد. این وظیفه به دارندگان پروانه و هر کسی که تعهدی دارد بار میگردد. لازمست اطمینان حاصل گردد که ملزومات مقرر در قوانین وضع شده پیرامون بهداشت و ایمنی مورد قبول قرار گرفته و لحاظ می گردند. مجازات عدم التزام به قانون ایمنی و بهداشت ، جریمه نقدی متخلف می باشد. در صورت تخلف جدی یا تکرار تخلف از مقررات ایمنی و بهداشت ، دولت می تواند پروانه اعطایی تحت قانون نفت را ملغی الاثر و باطل نماید.
نکته- استخراج102 و انتقال103 چارچوب مقرراتی ایمنی و بهداشت در تمامی مراحل فعالیت های نفتی اجرا می گردد.
بند پنجم- ارزیابی های تاثیرات زیست محیطی104
لزوم ارزیابی تاثیرات زیست محیطی قبل از استخراج و یا انجام عملیات نفتی و گازی :
این ارزیابی، قانونا برای موارد زیر لازمست:
1- افتتاح مناطق جدید برای فعالیت های نفتی پیش از افتتاح مناطق جدید برای فعالیت های نفتی ، مقامات صلاحیتدار مسئول باید منافع متعددی را که مشمول منطقه مربوطه می باشند ارزیابی نمایند که این منافع عبارتند از:
1- ارزیابی تاثیر فعالیت های نفتی بر تجارت، صنعت و محیط زیست
2- خطرات احتمالی ناشی از آلودگی
3- هرگونه تاثیرا اجتماعی و اقتصادی ناشی از فعالیت های نفتی
وزارت نفت و انرژی نروژ در مورد روند اداری که در هر مورد بطور مجزی اجرا می گردد تصمیم گیری می نماید. در ارتباط با توسعه یک میدان نفت و گاز و همچنین ارائه طرح جهت توسعه و انجام عملیات در میدان نفت و گاز105 ارزیابی توسط اپراتوری که مجری عملیات مربوط به پروانه می باشد صورت می پذیرد.

مراحل مختلف ارزیابی تاثیرات زیست محیطی
الف- برنامه برای ارزیابی تاثیرات زیست محیطی
پیش از ارائه طرح توسعه و عملیات اجرایی یک میدان نفت و گاز ، در یک مخزن نفتی ، لازمست دارندگان پروانه یک برنامه پیشنهادی جهت ارزیابی تاثیرات زیست محیطی به وزارت نفت و انرژی ارائه دهند که این طرح پیشنهادی باید در بردارنده شرح کوتاهی از موارد ذیل باشد:
1- توسعه
2- راه حل های توسعه ای مرتبط
3- تاثیر مشابه بر سایر فعالیت های بازرگانی و زیست محیطی
دارنده پروانه باید جهت تدوین برنامه ارزیابی تاثیر زیست محیطی از نظرات مشورتی ارگانهای ذیل پیروی نماید:
– 106
– سازمانهای صنعتی از قبیل
1- انجمن نفت و گاز نروژ
2- کنفدراسیون موسسه اقتصادی نروژ
3- فدراسیون صنایع نروژی
لازمست دارندگان پروانه ، در یک دوره زمانی متعارف که حد اقل به مدت شش هفته می باشد نظرات خود را تحویل نمایند. وزارت نفت و انرژی در مورد مفاد نهایی برنامه ارزیابی تاثیرات زیست محیطی بر مبنای طرح پیشنهادی و نظریات ماخوذه پیرامون آن طرح تصمیم گیری می نماید.
در موارد استثنایی وزارت نفت و انرژی می تواند برنامه فوق را جهت اخذ مشاوره از عموم باز گذارد.
ب- ارزیابیهای تاثیرات زیست محیطی
لازمست ارزیابی تاثیرات زیست محیطی، بر مبنای برنامه تاثیرات زیست محیطی از قبل تنظیم شده تمهید گردیده و همزمان با تحویل برنامه توصیف توسعه به وزارت نفت و انرژی 107 ارائه گردد. لازمست ارزیابی تاثیرجهت اخذ نظریات مشورتی به108 سازمان های صنعتی ارائه و در مجله109 اعلان گردد. وزارت نفت و انرژی قضاوت نهایی پیرامون ارزیابی زیست محیطی را اتخاذ می نماید و در نظر دارد شرایط را در جهت کاستن و یا تنظیم تاثیرات مغایر مهم تعدیل نماید.
ج- جوازهای محیط زیستی
در نروژ نظام دارای جوازی برای جبران صدمات زیست محیطی یا پسماندهای تولید شده در طول
دوره استخراج یا عملیات های نفت و گاز وجود دارد. سیاستگذاری زیست محیطی و آب و هوایی سنجیده ای در طول ادوار فعالیت های نفتی اعمال می گردد که این خط مشی شامل مقتضیات قانونی در حوزه های ذیل می باشد:
1-ساطع شدن گاز دی اکسید کربن110. برطبق قانون نفت، بدون اخذ مجوز از وزارت نفت و انرژی سوزاندن گاز در مشعل آتش فراتر از حدیکه در عملیات عادی صورت می گیرد اجازه داده نمی شود.
2- ساطع شدن گازهای مهلک و مضر111. بر طبق قانون کنترل آلودگی112امکان صدور مجوز ساطع شدن گازهای مضر توسط آژانس آلودگی و اقلیم 113وجود دارد.

مقررات پیرامون انهدام محصولات تلف شده در نتیجه استخراج یا فرایندهای دیگر مربوط به نفت و گاز-
انهدام تولیدات زباله ای در قانون آلودگی نروژ114 قانونمند گردیده است.انواع متفاوت ضایعات باید طبقه بندی شده و به تاسیسات انهدام زباله ساحلی منتقل گردد. وجود زباله های خطرناک و زباله های صنعتی باید به مقامات صلاحیتدار گزارش گردند. ممکن است انهدام زباله موجب آلودگی گردد.لازمست تاسیسات انهدام زباله به موجب فصل 3 قانون آلودگی پروانه ای برای دریافت تولیدات زباله داشته باشند.تاسیسات انهدام زباله باید برای پوشش هزینه های مرتبط با روندها و فعالیت های کنترلی، هزینه ای به خزانه بپردازد.
مقررات وضع شده راجع به آتش زدن گاز
به آتش کشیدن گاز و بیرون دادن آن به وسیله قانون نفت نظام مند گردیده است. میزان سوزاندن و بیرون دادن گاز نمی تواند از مقادیری که بوسیله وزارت نفت و انرژی تعیین گردیده است بیشتر شود. در ارتباط با اشتعال، سوزاندن بیش از حد مورد نیاز هر نوع پترولیوم جهت ایمنی عملیاتی معمولی ممنوع گردیده است مگر اینکه توسط وزارت نفت و انرژی، به تصویب رسیده باشد.
جوازهای اشتعال گاز به سه گروه مختلف تقسیم می گردد:
1- جوازهای مورد نیاز در ارتباط با شروع تولید در یک میدان جدید
2- جوازهای مورد نیاز برای عملیات مقرر
3- جوازهای مورد نیاز در ارتباط با مشکلات عملیات اجرایی( جوازهای مرتبط با مشکلات موقتی و زود گذر) در بیرون بردن یا تزریق گاز در مخزن
جوازهای اشتعال گاز هر سه ماه بعنوان مدت زمان کلی اعطاء می گردد. این محدودیت زمانی بدلیل حفظ ایمنی در راستای عملیات اجرایی معمول، می باشد. با هدف توسعه میادین جدید جوازهای اشتعال گاز ماهانه صادر می گردد.
گفتار دوازدهم- توقف عملیات نفتی115
– در پایان عملیات توقف عملیات نفتی منشاء وظایف و تعهداتی می باشد. دارندگان پروانه قانونا ملزمند که برنامه توقف عملیات را قبل از اینکه فعالیت های نفتی شان پایان پذیرد، طبق قانون نفت به وزارت نفت و انرژی ارائه دهند. وزارت نفت قدرت گسترده و محتاطانه ای در تصمیم گیری پیرامون وقایع مربوط به تاسیسات و تجهیزات و همچنین خطوط لوله پس از پایان فعالیت های نفتی داراست که موارد ذیل را شامل میگردد.
1- استفاده بعدی در فعالیت های نفتی
2- استفاده های دیگر
3- عزل یا حذف جزئی یا کلی
4- اعراض
عملا و بطور معمولتجهیزات داخل دریا لازمست حذف گردند . دولت نروژ حق انتخاب در تحویل گرفتن و مسلط شدن و یا اعمال کنترل برتجهیزات و تاسیسات را داراست.دارندگان پروانه و مالکین تاسیسات و تجهیزات و خطوط لوله عهده دار هزینه های مربوط به توقف عملیات هستند و همچنین متفقا در برابر هر گونه ضرر و زیان پدید آمده به دلیل توقف عملیات ، مسئول می باشند، خواه این ضرر و زیان و یا آسیب به دلیل سوء اداره عمدی و خودسرانه و یا سهل انگاری و قصور باشد.اگر منافع مشترکی در لیسانس قبل از توقف عملیات نفتی منتقل گردیده باشد، فروشنده، به همراه هر فروشنده پیشینی مسئولیتش را بر مبنای ثانوی در مورد تعهدات پیش رو در قبال دولت نروژ و دیگر دارندگان پروانه به عهده دارد. اگر دارنده پروانه بطور جزئی یا کلی موفق به انجام تعهداتش در زمینه توقف عملیات نگردد وزارت نفت و انرژی مسئولیت انجام تعهدات را بر عهده می گیرد.
گفتارسیزدهم- بازار فروش و دادو ستد ( مبادلات )
در این گفتار،چگونگی به انجام رسیدن مبادلات نفت و گاز بطور معمول مورد بررسی قرار می گیرد.گاز طبیعی توسط تولید کنندگان به خریداران مقیم بریتانیا 116 و قاره اروپا فروخته می شود. نروژ هم اکنون 20 درصد از گاز مصرفی اروپا را تامین می کند. شرکت اسنویت117 در دریای برنت ال ان جی را به کشور های چندگانه 118 که شامل ژاپن و کره جنوبی می باشند تحویل می دهد. مبادلات گاز بطور معمول و رایج بر پایه قراردادهایی طولانی مدت بوده اند اگر چه خرید و فروش نقدی در حال افزایش است. تجارت نفت مشمول داد و ستد نفت بطور مادی و همچنین داد و ستد نفت تولیدی آینده و قراردادهای آتی و کسب های متقابل119 می باشد. شرکت کنندگان در هر دو بازارهای نفت خام فیزیکی و بهادار شامل تولید کنندگان، تصفیه کنندگان و اتاق های تجاری مستقل می باشند.
در مورد کنترل و تنظییم قیمت نفت و گاز باید گفت: قیمت نفت و گاز در نروژ قابل تنظیم و کنترل نمی باشد اگر چه، برای محاسبه درآمدی که قابلیت اخذ مالیات برای شرکت های نفتی در نروژ دارد ، تابلو قیمتگذاری نفت 120 هزینه های مربوط به مالیات را تنظیم می نماید. همچنین این هزینه ها یا قیمت ها تحت عنوان قیمت های با قاعده تنظیمی121 شناخته می شوند. اصل مهم برای تنظیم قیمت های معمول و قاعده دار اینست که باید از طرفین مستقل معامله گر بازتاب اینکه این قیمت از طرف آنها قابل حصول می باشد گرفته شود.قوانین خاصی بر تولید کنندگان در امر تنظیم قیمت حکومت می نماید.
تابلو قیمت نفت 122هر سه ماه یک بار به قیمتگذاری قیمت تنظیمی برای هر مرحله اقدام می نماید. بطور معمول هر نوع از نفت خام ،قیمت تنظیمی خاصی را بخود اختصاص داده است. تابلو قیمت نفت، اطلاعاتی از منابع متنوعی که این منابع شامل شرکت های عملیاتی در فلات قاره نروژ می باشند جمع آوری می کند. این تابلو همچنین با شرکت ها قبل از به تصویب رساندن قیمت تنظیمی ملاقات بعمل می آورند. شرکت ها قادرند به تصمیم تابلو مزبور در وزارت نفت و انرژی فرجام خواهی نمایند. در مواردی که تابلو قیمت نفت قیمت تنظیمی را مشخص نکند این قیمت بر پایه میزان مالیات تنظیم می گردد. یعنی از مالیات بعنوان منبعی قابل رجوع استفاده میگردد این موضوع در برخی نفت های خام و گاز طبیعی مایع ال ان جی ( قابل اجرا ) می باشد. برای گاز طبیعی منبع قیمت واقعی ، مالیات می باشد.
گفتار چهاردهم- ضمانت اجرای مقررات
بند اول- دستورالعمل ها
در صورت نقض تعهدات مکرر یا خطیر قوانین، آیین نامه ها، شرایط پروانه یا دستورالعمل های صادره، وزارت نفت و انرژی می تواند فعالیت های دارنده پروانه را بطور موقت تعلیق یا لیسانس را پس بگیرد. کشتی یا هواپیمایی که از قوانین و مقررات صادره در قانون نفت تخلف نماید ممکن است به ترک منطقه خاص، بطور مثال منطقه ایمنی یا فلات قاره نروژ بطور کل دستور داده شود، یا توقیف شده و به بندرگاه نروژ برده شود.
بند دوم- جرایم و مجازات
در ارتباط با دستورالعمل های صادره بموجب قانون نفت مقام مسئولی که دستورالعمل را صادر نموده ، وزارت نفت و انرژی یا مسئول ایمنی و حراست نفت 123 می تواند جریمه ای برای هر روزیکه بیشتر از تاریخ موعود برای اتمام و پیاده سازی دستورالعمل طول بکشد وضع نماید تا زمانیکه دستورالعمل انجام گردد. اخطار یا خبر اعلانی جریمه قانونا لازمست توسط نامه سفارشی124یا بوسیله روش موثق دیگری داده شود.حکم پرداخت جریمه بعنوان اجرای توقیف اموال جهت تامین وجوه برای پرداخت جریمه تلقی می گردد. برای تخلف عمدی یا مبنی بر سهل انگاری از مقررات یا تصمیمات صادره بموجب قانون نفت، جریمه یا حبس بالای سه ماه در نظر گرفته می شود بالاخص در موارد جدی تر حبس بالای دو سال نیز قابل اجراست. در زمینه تخلف از مقررات قدرت اجرایی دیگری وجود ندارد.
– اعتراض قانونی
بطور معمول مصوبه قانونی، قابل شکایت به دایره اجرایی که مافوق دایره اجرایی مصوب آن قانون است می باشد. بعنوان مثال درخواست شکایت از تصمیمگیری وزیر نفت و انرژی به شاه، در شورا و یا شکایت از تصمیم گیری های مسئول ایمنی نفت به وزیر کار تقدیم می گردد. آخرین مهلت برای قبول شکایت از طرف معترض یاشاکی قانونا باید ظرف سه هفته پس از زمان دریافت تصمیم قانونگذار، صورت پذیرد. هرگونه تصمیم تنظیم شده ای می تواند منوط به طی روند حقوقی در دادگاههای عادی توسط مقامات گرفته شود. مرتبه دادگاه به ماهیت تصمیم گرفته شده و یا اینکه آیا تصمیم گرفته شده بر پایه انصاف تنظیم گردیده می باشد بستگی دارد.مرور

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، نفت و گاز، شخص ثالث Next Entries دانلود پایان نامه درباره منابع نفتی، نفت وگاز، تولید نفت، محیط زیست