دانلود پایان نامه درباره زندگی کاری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری

دانلود پایان نامه ارشد

به ارتقاء کیفیت زندگی و رضایت شغلی کارکنان توجه دارند.بهبود کیفیت زندگی کاری مستلزم اهتمام مدیریت سازمان به تدوین سیاست های حمایتگرایانه از منابع انسانی است.
كيفيت زندگي كاري عبارت است از عكس العمل كاركنان نسبت به كار به ويژه پيامدهاي فردي آن در ارضاي شغلي و سلامت روحي و به پيامدهاي شخصي تجربه كاري و چگونگي بهبود كار در راستاي رفع نيازهاي فرد تاكيد دارد ويژگيهاي زندگي كاري كه بر پيامدهاي فردي منطبق است عبارتند از :
1-پرداخت كافي ومناسب 2- شرايط كاري امن و سالم 3- فرصت براي بكارگيري و توسعه بي واسطه استعدادهاي انساني 4- فرصت براي امنيت و رشد مداوم در آينده 5- انسجام اجتماعي در سازمان كار 6- حقوق فرد در سازمان كار 7- كار وكل فضاي زندگی 8- ارتباط اجتماعي زندگي كار
در تعريف كلي مي توان گفت كه كيفيت زندگي كاري به معني تصدي ذهني و برداشت كاركنان يك سازمان در مطلوبيت فيزيكي و رواني محيط كار و شرايط كارخود است.( عباسي،12:1390 )
كيفيت زندگي كاري در هر قوم وجامعهاي معنا ومحتواي خاص دارد و نميتوان براي آن يك شاخص عام و جهان شمول ارائه كرد .ضمناً رابطه كيفيت زندگي كاري و بهرهمندي منابع انساني رابطهاي دو سويه است .محيط كاربه شرطي داراي كيفيت است كه در آن افراد به عنوان عضو وعنصر اصلي سازمان به حساب آيند (دولان و شولر،354:1387).
اهمیت کیفیت زندگی کاری با توجه به پیچیدگی روز افزون جوامع و بازارهای کار توجه بیشتر به ماهیت نیروی انسانی را ؛ از اهمیت ویژهای برخوردار کرده است. به عقیده برخی از صاحبنظران بخشی از رکود بهرهوری و کاهش کیفیت محصولات در برخی کشورها ،ناشی از کاستیهای کیفیت زندگی کاری و تغییراتی است که در علایق و اولویتهای کارکنان پدید آمده است. کارکنان به دنبال آن هستند تا بر کارشان نظارت و دخالت بیشتری بیابند . آنان میل دارند مانند یک مهره در یک دستگاه بزرگ به شمار نیایند.
موفقیت در هر سازمانی بستگی به تخصیص و به کارگیری مناسب ابزار ، تجهیزات ، منابع مالی ، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان در برنامههای خود دارد و این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که این سازمان بتواند مهارتها ، تواناییها و خصوصیات فردی و جمعی کارکنان خود را در راستای اهداف سازمانی به کار گیرد.از این رو گفته میشود سازمان ترتیب منظم افراد برای دستیابی به اهداف مشخص است.امروزه در سازمانها توجه به منابع انسانی از ابعاد مختلف مد نظر قرار گرفته است. آموزش و ارتقای سطح تواناییها و مهارتها ،کیفیت زندگی کاری ،حفظ انگیزش و اخلاق کاری ، رضایت شغلی ، ارتقای شیوههای پاداشدهی و موارد مشابه آن به موضوعات مهم و جاری تبدیل شده است(یاوری و دیگران،100:1388).
امروزه در مدیریت معاصر مفهوم کیفیت زندگی کاری به موضوع اجتماعی عمدهای در سراسر دنیا مبدل شده است.در حالی که در دهههای گذشته فقط بر زندگی شخصی(غیرکاری) تأکید میشد . طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری در جستجوی نظامهای جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آنها بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند(Akdre,2006).کیفیت زندگی کاری مسألهای پیچیده و مرکب از متغیرهای محیط کاری است و فراورده ارزیابی کاری شخص از شغلش میباشد(lewis&Etal,2001).
ادگار و بودین1 کیفیت زندگی کاری را مجموعه شرایط واقعی کار در سازمان میدانند و معتقدند کیفیت زندگی کاری نگرش و احساس کارکنان از کار خود را به صورت خاص نشان میدهد(Beaudoin&Edgar,2003).
از طرف دیگر نیل به زندگی شغلی با کیفیت ، مستلزم کوششهایی منظم از سوی سازمان است که به کارکنان فرصتهای بیشتر برای تأثیرگذاری بر کارشان و تشریک مساعی در اثربخشی کل سازمان میدهد.به این ترتیب هر سازمانی با بهر وری و کارایی مطلوب و مؤثر ، در جستجوی راههایی است تا کارکنان را به درجهای از توانایی برساند که هوشمندی خود را به کار گیرند ، که این امر بوسیله کیفیت زندگی کاری مناسب یعنی مشارکت و سهیم کردن بیشتر کارکنان در فرایند تصمیمگیری صورت میگیرد.کیفیت زندگی کاری ، نمایانگر نوعی فرهنگ سازمان یا شیوههای مدیریت است که کارکنان بر اساس آن احساس مالکیت خودگردان ،مسئولیت و عزت نفس میکنند(تمجیدی،13:1386).
با توجه به اهمیت زیاد اجرای طرح جامع مالیاتی و اثرات کلان آن بر کشور و با توجه به تأثیر آن بر زندگی کاری کارکنان سازمان امور مالیاتی در این پایان نامه سعی بر آن است تا اثرات اجرای طرح جامع مالیاتی بر کیفیت زندگی کارکنان سازمان امور مالیاتی بررسی شود.پژوهشهايي كه تاكنون صورت گرفته، اغلب کیفیت زندگی کاری را در محيطهاي آموزشي بررسي كردهاند ولی پژوهش حاضر اين موضوع را در يك محيط اداري و آن هم در سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار ميدهد و به اين پرسش پاسخ ميدهد كه آيا طرح جامع مالیاتی بر کیفیت زندگی کاری كاركنان تأثير دارد؟
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
نیروی انسانی شاغل در سازمان با قابلیتها و توانمندیهای بالقوه خود چنانچه به خوبی مورد توجه قرار گیرد ، نقش مهم و حساسی را در راستای موفقیت سازمان ایفا میکند. در این راستا استفاده از تکنیکها و روشهای مختلف بهبود کیفیت زندگی کاری میتواند مفید واقع شود. استفاده از تکنیکها و روشهای مختلف کیفیت زندگی کاری هنگامی با موفقیت همراه است که با شناخت دقیق همراه باشد و بتوان عملاً آنها را مورد استفاده قرار داد و در عرصه سازمان از آنها بهره جست.
اولین دلیل اهمیت کیفیت زندگی کاری از این جهت است که وقتی در مباحث مدیریتی از اصطلاحی با نام کیفیت زندگی کاری سخن میگویند ، منظور آن است که یک سوم زندگی هر کارمند در طی حیات وی در محیط شغلی وی سپری میشود یا به عبارتی دیگر تلقی وی از محیط کاریش چیست و آن را با چه صفاتی میشناسد؟
دومین دلیل اهمیت کیفیت زندگی کاری از این جهت است که نیروهای انسانی ، کمیابترین و با ارزشترین سرمایههای هر سازمانی محسوب میشوند و توسعه ، پیشرفت و موفقیت هر سازمانی منوط به تلاشهای نیروی انسانی آن سازمان میباشد.
سومین دلیل اهمیت موضوع از این جهت است که عدم توجه دقیق و کافی به مقوله کیفیت زندگی کاری باعث هدر رفتن سرمایه و اتلاف زمان و انرژی در سازمان و در کل کشور خواهد شد.در هر سازمانی کیفیت زندگی کاری بالا برای جذب و حفظ کارکنان به خصوص کارکنان متخصص که نقشی اساسی در حیات سازمان دارند مشهود است(Lees&Kearns,2005).
از آنجایی که کیفیت زندگی کاری روی احساس فرد درباره مطلوبیت مکان کاری و آنچه در آن است پایهگذاری میشود و مربوط به تجربههای فرد در حیطههای کاری است بررسی این دیدگاه که کیفیت زندگی کاری مرتبط با احساس و برداشت کارکنان از محیط شغلیشان می باشد دارای اهمیت فراوان است(Knox,1997).
در یک جمعبندی کلی دست کم به چهار دلیل زیر کیفیت زندگی کاری باید برای سازمانها اهمیت داشته باشد و مورد مطالعه قرار گیرد:
کیفیت زندگی کاری به عنوان فرهنگ ،سطح بالایی از تعهد متقابل بین افراد و سازمان بوجود میآورد. به این معنا که افراد به اهداف سازمان و توسعه آن و سازمان نیز به به نیازهای افراد و بالندگی آنان متعهد میباشد.
کیفیت زندگی کاری به عنوان یک هدف که بهبود عملکرد سازمانی را از طریق ایجاد مشاغل و محیطهای چالشیتر کاری ، راضیکنندهتر و مؤثرتر برای افراد در کلیه سطوح سازمانی فراهم میکند.
کیفیت زندگی کاری به عنوان یک فرایند که موجبات تحقق اهداف را از طریق دخالتدادن و مشارکت فعال کلیه افراد سازمان فراهم مینماید.
کیفیت زندگی کاری پدیدهای است که امروزه از مرز سازمان فراتر میرود و اثرات آن در زندگی خصوصی افراد نیز قابل مشاهده است(Sirgy&Lee,2001)
با توجه به مطالب ذکر شده در بالا میتوان به اهمیت کیفیت زندگی کاری پی برد و میتوان گفت که هیچ سازمانی نیست که به فکر ارتقاء سطح کیفیت زندگی کاری خود نباشد، سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این راستا و با توجه به اینکه در حال حاضر مشغول پیادهسازی و اجرای طرح جامع مالیاتی میباشد لذا ضرورت دارد که از موقعیت بوجود آمده حداکثر استفاده را ببرد و این طرح را به صورت کاملتر اجراء نماید، یعنی باید به بررسی تمام جوانب اجرای این طرح و ازجمله کیفیت زندگی کاری پرداخته شود. بنابراین این پژوهش به بررسی ارتباط طرح جامع مالیاتی و کیفیت زندگی کاری سازمان امور مالیاتی کشور میپردازد.

1-5-قلمرو تحقیق
1-5-1- قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی بررسی ارتباط طرح جامع مالیاتی با کیفیت زندگی کاری سازمان امور مالیاتی کشور(مطالعه موردی: ادارات امور مالیاتی شهرهای استان کرمانشاه، بخش¬های اشخاص حقوقی و مشاغل) است.
1-5-2- قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق در شهرهای استان کرمانشاه و ادارات امور مالیاتی آن شهرها میباشد.
1-5-3-قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی ، از اول اسفندماه 1391 تا اول شهریورماه 1392 یعنی در زمان توزیع پرسشنامه میباشد.
1-6- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف فرعی و كاربردي):
1-6-1- اهداف آرمانی:
ارتقاء سطح کیفیت زندگی کاری سازمان امور مالیاتی کشور.
1-6-2- اهداف کلی:
شناخت تأثیر طرح جامع مالیاتی بر کیفیت زندگی کاری سازمان امور مالیاتی کشور
1-6-3- اهداف فرعی:
شناخت ارتباط طرح جامع مالیاتی با سیستم پرداخت دستمزد و پاداش منصفانه در سازمان امور مالیاتی
2- شناخت ارتباط طرح جامع مالیاتی با بهبود فضای کاری(محيط كاري ايمن و بهداشتي) سازمان امور مالیاتی
3- شناخت ارتباط طرح جامع مالیاتی با قانونگرایی در میان کارکنان سازمان امور مالیاتی
4- شناخت ارتباط طرح جامع مالیاتی با فرصت رشد و امنیت شغلی برای کارکنان سازمان امور مالیاتی
5- شناخت ارتباط طرح جامع مالیاتی با وابستگی اجتماعی کاری در سازمان امور مالیاتی
6- شناخت ارتباط طرح جامع مالیاتی با بهبود فضا و محیط عمومی کاری(فضاي كلي زندگي كاري)در سازمان امور مالیاتی
7- شناخت ارتباط طرح جامع مالیاتی با بهبود فرایندها و یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان امور مالیاتی
8- شناخت ارتباط طرح جامع مالیاتی با افزایش قابلیتهای انسانی کارکنان سازمان امور مالیاتی
1-6-4- اهداف کاربردی
نتایج این تحقیق میتواند بهصورت مستقیم در اداره كل امور مالياتي كرمانشاه مورد استفاده قرار گیرد.

1-7-مدل مفهومی تحقیق
ابعاد کیفیت زندگی کاری بر اساس مدل والتون طراحی شده است و ابعاد طرح جامع مالیاتی از پیشینه و پشتوانه نظری پژوهش استخراج شده است.

مدل کیفیت زندگی کاری والتون(عباسي،مسلم،1390) ، بررسی کیفیت زندگی کاری،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه سنندج

1-8-مدل عملياتي تحقيق

پرداخت منصفانه و کافی
کیفیت زندگی کاری
محیط کاری ایمن و بهداشتی

تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم

قانون گرایی در سازمان

وابستگی اجتماعی زندگی کاری

فضای کلی زندگی کاری

یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان

توسعه قابلیتهای انسانی

1-9- فرضیههای تحقیق
الف- فرضیه اصلی
بین اجرای طرح جامع مالیاتی و کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان امور مالیاتی ارتباط معناداری وجود دارد.
ب-فرضیه های فرعی
1-بین اجرای طرح تحول مالیاتی و بهبود سیستم پرداخت دستمزد و پاداش منصفانه به کارکنان سازمان امور مالیاتی ارتباط معناداری وجود دارد.
2- بین اجرای طرح جامع مالیاتی و بهبود محيط كاري ايمن و بهداشتي سازمان امور مالیاتی ارتباط معناداری وجود دارد.
3- بین اجرای طرح جامع مالیاتی و بهبود فرصت رشد و امنیت شغلی برای کارکنان سازمان امور مالیاتی ارتباط معناداری وجود دارد.
4- بین اجرای طرح جامع مالیاتی و بهبود قانونگرایی در میان کارکنان سازمان امور مالیاتی ارتباط معناداری وجود دارد.
5-بین اجرای طرح جامع مالیاتی و بهبود وابستگی اجتماعی کاری در سازمان امور مالیاتی ارتباط معناداری وجود دارد.
6-بین اجرای طرح جامع مالیاتی و بهبود فضا و محیط عمومی کاری در سازمان امور مالیاتی ارتباط معناداری وجود

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره طرح جامع مالیاتی، امور مالی، امور مالیاتی Next Entries دانلود پایان نامه درباره زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری، کیفیت زندگی