دانلود پایان نامه درباره زنجیره عرضه، مکانیابی، کالاهای مصرفی، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

پشتیبانی اطلاعاتی از برچسبهای RFID، نیاز به محلی برای ذخیره و بازیابی اطلاعات است. این محل توسط نرمافزارها و پردازشگرها و برقراری ارتباط با دستگاههای برچسب خوان به استخراج و تبدیل اطلاعات گیرندهها میپردازد.
بدین ترتیب پس از خواندن کد الکترونیکی محصول توسط قرائتگر و ارتباط با پایگاه داده، امکان به دستآوردن حجم عظیمی از اطلاعات مربوط به آن محصول فراهم میآید( مقدسی، سبحان نژاد، 1388). این نرمافزار دارای قابلیت ارتباط بین دادههای خوانده شده از روی برچسبها و بانک اطلاعاتی سیستم ردیابی است. نرمافزار فوق برای هرسیستم کاری به طور مجزا نوشته خواهد شد و به صورت بسته نرمافزاری و در حالت کلی قابل ارائه نیست. بنابراین با توجه به نیازهای سیستم و اطلاعات تحت ردیابی و نیز بانک اطلاعاتی موجود، نرمافزار مورد نیاز برای هر شرکت طراحی خواهد شد.
2-5-4-آنتن
وظیفه آنتن دریافت و ارسال امواج در سامانه ردیابی RFID است. بر اساس نوع کاربرد ، انواع آنتنها می توانند مورد استفاده قرار گیرند. در چنین سامانههایی، آنتن بر اساس مشخصاتی از قبیل زاویه دید (یا زاویه راس) و بهره طبقهبندی میشوند. از آن جایی که آنتن از اجزای غیرفعال50 سامانههای RFID هستند، هیچ گونه تنظیمی نیاز ندارند و تعمیر و نگهداری آنها نیز به راحتی قابل انجام است (رستمی، عیسایی،پور رضا، 1386).
2-6- چگونگی عملکرد
شناسه کالا بر روی برچسب ذخیرهشده به هنگام نیاز قرائتگر با ارسال امواجی که از طریق آنتن ساطع میشوند، برچسب را شناسایی کرده و اطلاعات مربوطه به نرمافزار کاربردی انتقال مییابد و در آنجا بسته به نیاز، گزارشات لازم از سیستم استخراج میگردد.
1-قرائتگر با ارسال سیگنال برچسب را فعال میکند.
2-آنتن موجود در برچسب ، سیگنال را دریافت میکند.
3-برچسب اطلاعات موجود در تراشه را به قرائتگر ارسال میکند.
4-قرائتگر اطلاعات دریافتی را به نرمافزار ارسال میکند.
برچسب و یا دستگاه فرستنده خودکار، شامل یک مدار الکترونیکی است که به شی مورد نظر که لازم است دارای یک کد شناسایی باشد متصل میگردد. زمانی که برچسب نزدیک و یا در محدوده قرائتگر قرار میگیرد، میدان مغناطیسی تولیدشده توسط قرائتگر، باعث فعال شدن برچسب میگردد. در ادامه برچسب به طور پیوسته اقدام به ارسال داده از طریق پالسهای رادیویی مینماید. در نهایت داده توسط قرائتگر دریافت و توسط نرمافزارهای مربوطه نظیر برنامههای 51ERP یا SCMS52 پردازش میگردد (مدیری، شیرافکن، 1389)
هدف اصلی از راهاندازی یک سیستم RFID دریافت اطلاعات موردنظر از یک شی در حال حرکت است که به وسیلهی دستگاههای دادهخوان خوانده میشود. این اطلاعات میتواند در مورد هویت یک شخص، کالا و یا شی خاص ، محل استقرار آن و یا بسیاری اطلاعات دیگر از جمله قیمت، رنگ، تاریخ تولید، تاریخ انقضا و مانند اینها باشد ( شریف زاده، اعتمادی، 1387)(شکل 2-1).

شکل 2-1 – اجزای اصلی سیستم RFID و چگونگی عملکرد
2-7-کارایی RFID در بنادر
با توجه به اینکه بنادر از مهمترین راههای ورود کالا به کشور هستند و درصد قاچاق کالا از بنادر نسبت به سایر مبادی ورودی بیشتر است در اینجا به تحلیل کارایی RFID در بنادر میپردازیم. یکی از شاخصهایی که امروزه مورد توجه سازمان بنادر و کشتیرانی است موضوع کارایی و بهرهوری است (کسایی، نظر، کهندل، 1386) با مطالعه متون دریافتیم که کارایی در بنادر مشتمل بر شش شاخص عمده است که در زیر به توضیح آنها پرداخته شده است (رنجبر شیرازی و دیگران، 1391).
2-7-1-اطلاعات
یکی از عمده فواید بهرهگیری از RFID در بنادر رویکرد ایجاد یک سیستم آماری است که باعث یکپارچگی در گردآوری دادهها و اطلاعات مورد نیاز همواره بنادر کشور برای ارائه آمار ، تحلیل و بهرهگیری از این تحلیلها در جهت رفع مشکلات و کمبودها میشود. برخی اطلاعات معتبر نظیر تعرفههای بندری و یا خدمات و یا برنامه زمانبندی تخلیه و بارگیری یک کشتی کانتینربر، مستقیما قابل استفاده است. ولی برخی اطلاعات مانند دادههای هواشناسی تنها زمانی مفید و معتبر است که در ابتدا توسط کارشناسان متخصص استفاده و پس از بررسی و آنالیز دادههای اولیه، نتایج استخراج و در اختیار عموم علاقهمندان جهت استفاده قرار گیرند. در بطن دانش همواره آنالیز و نتیجهگیری نهفته است در حالی که اطلاعات در بهترین وضعیت استنتاج استقرایی را به دنبال خواهند داشت. بنابراین حداقل از لحاظ فلسفی، شایسته و منطقی است که ظهور جوامع متنی بر دانش را در مقابل جوامع اطلاعاتی، ترویج نمود( شیر اوژن، 1386).
• ثبت خودکار اطلاعات
مزیت ابتدایی شناسایی با کمک امواج رادیویی در کاربرد ترمینال بندر این است که یک تکنولوژی گردآوری داده خودکار است. یعنی، مداخله متدی یا کارمندی مورد نیاز نیست. علاوه بر این، دقت شناسایی آن، بالا است و تطبیقپذیری محیطی قوی دارد. بنابراین میتواند کار شناسایی را در وضعیتهای مختلف انجام دهد (Yufang & et al,2011).
• گردآوری اطلاعات دقیق
RFID معمولا به فروشندگان، دادههای لازم درباره موجودی فروشگاه را میدهد تا بتوانند از این مدل پیروی کنند. این مسئله را میتوان بدون مرتبکردن برای تگبندی سطح اقلام انجام داد. برای فرایندهایی که به شمارش دارایی ها و اقلام نیاز دارند، RFID، ویژگیهایی را ارائه میکند که بارکدگذاری نمیتواند هماهنگ و تنظیم نماید. مثلا شمارش بارها و محمولههای پلاستیکی قابل برگشت در مرکز توزیع، یک کاربرد مناسب از تگهای شناسایی با کمک فرکانس رادیویی است. هیچ کسی پشت مرکز توزیع برای شمارش یا اسکن بارهای پلاستیکی قابل برگشت نمیایستد. مشخص کردن هزینه شمارش آنها یک به یک، گران است. به هر حال، تگهای شناسایی با کمک امواج رادیویی میتوانندکل داراییها را یکبار شمارش کنند و از هزینههای کارگر جلوگیری نمایند و این باعث افزایش کارایی میشود(Woods,2005).
2-7-2-بازرسی
امروزه بیش از 20 میلیون کانتینر بار در دنیا هر روزه حرکت میکند. کانتینرهای بار، 90% از مبادلات جهانی را انتقال میدهند و بیش از 10 میلیون کانتینر بار، هر ساله وارد بندرهای آمریکا میشوند. به هر حال، برخی از گزارشات بیان کردهاند که تنها 5 درصد را میتوان با قابلیتهای امروزی بازرسی کرد ، از وقایع 11 سپتامبر مقررات دولتی مختلف، اقدامات و حکمهایی برای بارهای کانتینرها پدیدار شدند که عبارتند از: سیستمهای هدفمندی خودکار53، مشارکت بازرگانی گمرکی علیه تروریسم54، اقدامات امنیت کانتینر55، و خطوط مبادله هوشمند و ایمن56. که هر یک از این اقدامات به نوعی بر کارایی بنادر اثر خواهد گذاشت(Kim & et al,2008).
• کنترل ورود و خروج
ورود و خروج کامیونها و قفسهها به محوطه بارگیری میتواند تنگنایی برای بهرهوری و بازده خروج باشد. تگهای RFID در واحدای برق و تریلرها، باعث تسریع این فاین میشوند و این تکنولوژی به طور گسترده، پذیرفته میشود که قراردادهای مناسب کار را بتوان با استفاده از این تکنولوژی انجام داد (Woods,2005).

• شناسایی
یکی از چالشهای ثابت در زنجیره عرضه امروزی، حفظ دقت و صحت بارنامه و مشخص کردن وسیله نقلیه است. اغلب بارنامه شامل مقادیر اشتباه محصول یا حتی نوع اشتباه است. همان طور ردیابی کانتینر دارای RFID، دادههای بارنامه را در یک تگ فعال کدگشایی میکند، این فناوری شبکهبندی شده میتواند به طور خودکار بارنامه الکترونیکی و شناسه وسیله نقلیه را به ممیز از طریق اینترنت در پس فایروال شناسایی، رمزگذاری و سایر معیارهای امنیتی ارسال نماید(,2008 &Yuan Huang).
• بهبود رویتپذیری
تکنولوژی RFID را میتوان برای ایجاد رویتپذیری اطلاعات زنجیره عرضه نقطه به نقطه با فعال کردن عرضهکننده، تولیدکنندگان، ارائهکنندگان تدارکات و خردهفروشان برای ردیابی و پیگیری اطلاعات سطح اقلامی از طریق زنجیره عرضه در هر زمان و مکانی استفاده کرد. رویتپذیری اطلاعات برای واکنش سریع به سیستمها و واکنش بدون پاسخ سریع به سیستمها و واکنش و پاسخ سریع به تغییرات بازار و قطع زمانهای اجرا ، ضروری است(Zhu & et al,2011).
• کاهش هزینه بازرسی
استفاده از این فناوری به دلیل داشتن سنسورهای مخصوص باعث کاهش هزینهها اعم از نیاز به ایستادن فردی برای بازرسی و کاهش هزینههای ناشی از آن و … خواهد شد.
2-7-3-حوزه میانراهها
• مکانیابی
اکثر مردم درباره سیستمهای شناسایی با کمک فرکانس رادیویی به صورت تگهای شناسایی با کمک فرکانس رادیویی متصل به اشیای متحرک فکر میکنند که اطلاعاتی را درباره یک شی به یک قرائتگر ارائه میکنند که یک موقعیت مشخص دارد. به هر حال، شما میتوانید درباره مشکل شناسایی مکان به طور معکوس فکر کنید. اگر تگهای RFID، مکان مشخص و ثابتی داشته باشند، موقعیت قرائتگر را می توان از تگهایی که آن را میبیند تعیین نمود. این مسئله در برخی از شرایط، مفید است. مثلا شرکت International Paperاز یک آرایه تگ شناسایی با کمک فرکانس رادیویی استفاده میکندکه در کف انبار در ارتباط با قرائتگرهای RFID در جرثقیل میباشند بنابراین این سیستم میتواند تعیین کند که یک جرثقیل در انباری مبتنی بر تگ RFIDاست. این مسئله به سیستمهای خود مکانیابی و ترکیببندی بسط مییابد که می تواند از ارائه تگ برای تعیین این مسئله استفاده کند که یک آنتن در کجا راه اندازی شود و با استفاده از آنتن هوشمند، میدان تنظیم شود. این تکنولوژی را میتوان در کاربردهای مکانیابی استفاده کرد. مثلا یک موزه میتواند از تگهای ثابت فناوری مذکور، در ارتباط با یک کارتخوان آن فناوری استفاده کند که بدین معنی است که مشتری و اربابرجوع، یک دستگاه گردش رادیویی برای تعیین این که کدام برنامه صوتی موزه اجرا شود با خود حمل میکند (Woods,2005).
• ردیابی
1-سرعت ردیابی
2-کاهش هزینه ردیابی
توجیهی برای RFID با توجه به فراخوانی محصول در سطح تولید کالاهای مصرفی این است که این تگها میتوانند به دقت در سطح کالاها از طریق مراکز توزیع، در جایگاهها و در جابجاییهایی از طریق فروشگاهها ردیابی شوند. این ردیابی قوی، مدیریت ساده مشخصه کالاها را در بخش فراخوانی فعال میسازد.
اولین توضیح این است که با ردیابی بهتر کالاها در طول زنجیره عرضه، تنگناها، قابل رویت میشوند بنابراین آنها میتوانند نشان داده شوند و ضایعات را میتوان کاهش داد. این مسئله، قابل ستایش است. برخی از شرکتهای کالاهای مصرفی به مدیریت ردیابی کالاها نگاهی انداختهاند. بسیاری از این پروژهها با مقررات ردیابی در آمریکا هدایت میشوند. مشکل این نمونه در آمریکا این است که مشکلات قابلیت ردیابی کالاها برای اکثر تولیدکنندگان، سیستمهای مجتمع ضعیفی را به همراه دارد که نمیتوانند اطلاعات کالاها را در چندین سیستم تلفیق نمایند ولی RFID به حل این مشکل کمک میکند(Woods,2005).
2-7-4-حوزه برنامهریزی
در جایگاهی که کشور ما به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی از آن برخوردار است و با توجه به برخورداری شمال و جنوب کشور از سواحل در خور توجه و در نتیجه وجود بنادر مهم و فعال در این مناطق میطلبد که با یک برنامهریزی اصولی و یکپارچه هر چه بیشتر فعالیتهای بنادر را مبتنی بر فناوری اطلاعات نموده تا بتوان از مزایای حاصل از آن بیشترین سود را برده و هزینههای فرصت از دست رفته را نیز هر چه بیشتر کاهش داد.
• طراحی مسیر بهینه برای جابجاییها
تسهیلات جایگاهی به عنوان تسهیلاتی برای ورود و خروج پالتها عمل میکنند. آن چه که آنها را متفاوت میکند، سرعت و سادگی نسبی جابجاییها در تسهیلات است. جرثقیلها خیلی سریع حرکت میکنند و معمولا تنها یک یا دو جابجایی و حرکت برای یک پالت دارند. این کار، آنها را متفاوت از انبارداری سنتی میکند که معمولا چندینبار ، یک پالت را اندازه و کنترل میکنندو پالتها را تقسیم میکنند یا آنها را ترکیب مینمایند. لذا طراحی مسیر بهینه برای جابجاییها دارای اهمیت زیادی است(Woods,2005).

• ساماندهی روند پروژه
امروزه از جمله فاکتورهای مهم در جذب سرمایهگذاری و موقعیت در بازاریابی، کاهش ریسک، ایمنی و سرعت گردش فعالیتها است که با بهرهگیری از فنآوری اطلاعات

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره انتقال اطلاعات، مدیریت کتابخانه، دسترسی به اطلاعات، پردازش اطلاعات Next Entries دانلود پایان نامه درباره زنجیره عرضه، فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک، مدیریت زمان