دانلود پایان نامه درباره زنجیره عرضه، فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک، مدیریت زمان

دانلود پایان نامه ارشد

می توان به این اهداف نائل شده و گام مهمی در نوعی از بازار و نوعی به خصوص از آن که به بازار ویروسی معروف است و حاکی از دهان به دهان گشتن امتیازات بین مشتریان است نائل گردید. در بین برخورداری از تجربه سایر بنادر پیشرو میتواند راهگشا باشد.
2-7-5-حوزه امنیت
کاربردهای امنیتی وجود دارند که تگهای RFID را می توان برای مشخص کردن پرسنل و انجام کنترل های دستیابی استفاده نمود ولی در بسیاری از موارد ،کارتهای هوشمند ، برتری دارند. بازرسیهای امنیتی، بخشی از برنامه امنیتی در فرودگاهها می باشند. مثلا، در یک فرودگاه، گروههای حراست مسئول اسکن بارکدها در مکانهای خاص پیرامون ورودی فرودگاه میباشند. به هر حال، مشخص میشود که پاسداریهای امنیتی، بارکدها را تکرار میکنند و از مکان مرکزی اسکن را انجام میدهند و سیستم تایید و شناسایی را از بین میبرند. تگهای RFID که تکثیر آنها مشکلتر از بارکدها میباشند، جایگزینی با ارزش برای بارکدها در این وضعیت می باشند(Woods,2005).
• توانایی جلوگیری از جعل و خطا
همانطور که کانتینرها در کشور و دنیا حرکت میکنند، دزدی کانتینر، یک مشکل جدی و در حال رشد است. مثلا در آمریکا، تخمین زده میشود که هزینه سالانه دزدی بار و دیگر دزدیها از 3 دلار تا 10 میلیارد دلار در سال است.
تکنولوژی موجود از مهر و موم های الکترونیکی برای امنیت بار استفاده می کند. مهر و موم الکترونیکی مرکب از یک تگ فعال و مکانیسمی است که می تواند شناسایی کند که آیا در کانتینر بدون مجوز تضمین درستی بار باز شده است یا نه. همانطور که این تگها را می توان به بخش رمزی بار حتی در داخل بار چسباند، این فناوری شبکهبندی شده می تواند مشخص کند که بار در محدوده قرائتگر حرکت میکند یا نه. حتی اگر دزد، بار را از طریق سوراخ کردن در یک کانتینر بدزدد. علاوه بر این، وقتی هزاران محصول دارای برچسب شدند، پارهشدن تمام برچسبها و دزدی بار، غیر قابل قبول است (Yuan، Huang، 2008). وقتی کالاهای جعلی وارد زنجیره عرضه میشوند، تولیدکنندگان میتوانند آنها را بررسی و نظارت کنند. به هر حال، روشهای تولیدکنندگان برای ردیابی کالاهای دزدی و جعلی، مجرمین را شناسایی میکند و کارهایی انجام میشوند تا قابلیتهای این فناوری را برای اثرگذاری بر این مشکلات تعیین کنند.
• حفظ امنیت جانی افراد
یکی از متداولترین آسیبهای امنیتی استناد شده با این فناوری این است که بعضی از افراد میتوانند خارج از یک ساختمان بنشینند و قرائتگرهای آن را با آنتن حساس برای درک توابع داخلی در آن تسهیلات نظارت کنند، به جای اینکه در محیطی که تریلر و ماشینهای سنگین مشغول به کارند کار کنند.
• کاهش ریسک کانتینرها
مدیریت ریسک، یک مدیریت مهم و ضروری محسوب میشود که تصمیمگیری دقیقی را بر اساس میزان ریسک و خطر میسر میسازد و در اکثر نفاط دنیا توسط پرسنل اجرایی فناوری اطلاعات مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. در بنادر خطراتی همچون دستبرد، خرابی، صدمات جانی و … وجود دارد، بنابراین با داشتن چنین فناوری میتوان از بسیاری از خطرات جلوگیری کرد که فوایدی همچون : افزایش کارایی، موثر بودن، تسهیلات و روانسازی، کاهش هزینه، سرعت عمل و کاهش زمان انجام عملیات خواهد داشت (شیراوژن ،1386).
• افزایش امنیت اتوماسیون
تجهیزات ادارهکننده مواد و تجهیزات اتوماسیون برای سالهای زیادی از این فناوری استفاده کردند زیرا میتوانند دادههایی را بدون تجمع سیستمهای مورد نیاز در برگیرند. نصب یک قرائتگر این فناوری در برخی شرایط میتواند سادهتر از تجهیزات پیچیده بارکد باشد که می تواند در ارائه نصبها در فضای اداره و کنترل مواد، مفید باشد و سیستم امنیتی را در اتوماسیون به ارمغان بیاورد.
2-7-6-حوزه مدیریت محوطه و بارگیری
به هر حال، وقتی چندین مجرا و کشتی به طور همزمان به بندر میرسند، کامیونهای زیادی برای رسیدن به آنجا در نظر گرفته شدهاند. این مسئله فشار زیادی را به کار بنادر وارد میکند و نه تنها باعث ازدحام ترافیک میشود بلکه باعث تصادفات زیادی میشود در حالی که این فناوری در محوطههای کامیون ها در ورود و خروج وسایل نقلیه استفاده میشود و این کاربردها، RFID. را با سیگنالهای الکترونیکی برای هدایت رانندگان در کل محوطه ترکیب میکنند. در برخی از محوطهها تریلرها میتوانند عوض شوند با ردیابی دقیق تر تریلرها سودمندتر است. برخی از آزمایشها از تگهای فعال این تکنولوژی در تریلرها استفاده کردهاند تا موقعیت آنها را در محوطه ردیابی کنند.
• کاهش متوسط زمان پاسخگویی به مشتری
نمونه دیگری از مسئله اطمینان در دریافت محصولات در انبار است. امروزه، متصدیان انبار، اضافه کاری میکنند زیرا آنها بایدکالاهایی را که از کامیونها در 24 ساعت دریافت کردهاند را شمارش و مشخص نمایند. این مسئله باعث اوج های زمانبندی میشود که با مدیریت زمانبندی رسیدن کامیونها با استفاده از این سیستم هم زمان تخلیه کشتی کوتاه میشود و هم زمان پاسخگویی به مشتری.

2-8-مزایای شناسایی از طریق امواج رادیویی
2-8-1-مزیتهای مستقیم:
مجموعه دادههای دقیق و کامل و استفاده بهتر از زمان کارمندان، علاوه بر این، معیارهای امنیتی را میتوان از طریق استفاده از طریق امواج رادیویی تقویت کرد( Mullen, n.d).
2-8-2-مزیتهای غیرمستقیم:
احتمال و امکان شناسایی خودکار و ردیابی اقلام ، کاهش زیاد هزینهها و زمان مورد نیاز برای مدیریت موجودی را ایجاد میکنند. به طور خلاصه کاربردهای ساخته شده پیرامون این تکنولوژی میتوانند مزایای استراتژیکی و عملیاتی را برای سازمانهای استفادهکننده ارائه کنند(,2009 charupa) کنترل فرایندهای غیرقابل رویت و امنیت و یکپارچگی نیز از مزایای جانبی این تکنولوژی به شمار میآید( مدیری، شیرافکن، 1389).
افزایش دقت در پیشبینی
مدیریت و کاهش موجودی
قابلیت ردیابی
همکاری
انبارداری و توزیع
مدیریت دارایی
مدیریت رابطه با مشتری (,2009 Charupa)
2-9-مشکلات و چالشهای شناسایی از طریق امواج رادیویی
ممکن است چالشهای موجود، مبارزهای در برابر رواج عمومی و کاربرد قابلقبول و جهانی بارکد باشد. شرکتهای زیادی از این تکنولوژی راضی هستند و تغییرات در سازمان برای راهاندازی سیستمهای RFID سخت و مشکل است مثلا راهاندازی RFID در فروشگاهها. هزینههای سرمایهگذاری بالا هستند و فوتو فنها به تخصص در مسائل تکنیکی نیاز دارند. این سنجش به رویارویی با وفاداری و صداقت، همکاری و بازخورد از سوی عرضهکنندگان، شخص ثالث و مشتریان نیاز دارد.
2-9-1-تطابق تکنولوژی
یک مانع اصلی تنظیم یا تجمع تکنولوژی جدید برای تعویض سیستم قدیمی برحسب سیستمهای تجاری انبار دادهها است. تنطیمات معینی در تطابق فناوری اطلاعات باید سازماندهی شوند تا تمام بازیگران را در زنجیره عرضه متناسب سازد و به موجودی واقعی نزدیک شود.
2-9-2-هزینههای سرمایهگذاری
مانع دیگر ، نیاز برای ثبت یا اعمال برای کدهای شناسایی است . در ایالات متحده ، یک دفتر ثبت برای ثبت کد محصول الکترونیکی 57 مورد نیاز است این هزینه برابر با 200000 دلار است. هزینههای RFID ، مسئله اصلی است و هزینههای پیادهسازی به سرعت بالا میرود.
2-9-3-چالشهای مرسوم و کلی
برای کاربران ابتدایی اروپایی، مشکلات زنجیره عرضه با قابلیت دسترسی درون قفسهای در فروشگاهها، گزارشات خدمات ضعیف به مشتریان از شرکتهای تولیدی و تدارکاتی و میزان بالای موجودی در انبارها وجود داشت. با افزایش کلیسازی در فرایندها، استخدام افراد خارجی و تدارکات، نیاز برای ایجاد رقابت در یک زنجیره عرضه، عامل تعیینکننده برای استفاده از تکنولوژی RFIDاست.

2-9-3-مسائل زیستمحیطی
عامل دیگر کندکننده آمادگی این است که تگهایی با هزینه پایین در سطح مطلوبی کارا نیستند و بیان میکنند که خطاهایی در خواندنهای اشتباه و یا عدمخواندن وجود دارد. مسائل زیستمحیطی نظیر تداخلهای رادیویی مسئله دیگری است. برخی از تراشهها را نمیتوان در محصولات استفاده نمود خصوصا برای مواد غذایی به علت مشخصههای زیست محیطی نظیر محیط سرد. تداخل امواج رادیویی نظیر فلز یا سیالات، یک مشکل است و شرکتهای زیادی از این مواد در مرحله تولید خود استفاده میکنند.
2-9-4-اهمیت سهامداران
موانع مربوط به این تکنولوژی در حالتهای تجاری و مقیاسهای کلی وجود دارند. چون RFID نوعی سرمایهگذاری است. ارزیابیهایی برای اطمینان از این مسئله مورد نیاز است که سهامداران و مشتریان به خوبی مطلع شوند و با تکنولوژی آشنا شوند. آشکاری و شفافیت در کارهای تجاری برای کمک به اهداف، اساسی است.
2-9-5-مسائل مشتری
چالشهای موجود در RFID شامل مسائل مشتری میباشند چون تگها را میتوان به محض دزدی در فروشگاه ، نظارت و بررسی نمود. علی رغم استانداردهای قانونی و اخلاقی ایجاد شده در آمریکا و اروپا ، این مسئله هنوز دارای اهمیت است چون خطوط به طور دقیق نشانداده نشدهاند. عرضهکنندگان خواهان پیادهسازی تگ در بستهبندیها میباشند در حالی که مشتریان نگران ریسکهای نظارت با مصرف محصول میباشند.
اثر اجتماعی واکنشهای مشتریان باعث شده است تا سهامداران پیادهسازی این تکنولوژی را به علت نظرات مشتریان کنسل کنند. بهترین روش برای مبارزه با این مسئله، کوشش و تلاش برای آموزش مشتریان است. بنابراین تگها میتوانند تنها برای چندین فوت دورتر قابل خواندن باشند و آنها نمیتوانند در همه جا قابل ردیابی باشند(Charupa,2009).
2-9-6-قیمت بالا
با وجود پیشرفتهای علمی و فنی صورت گرفته، قیمت برچسبهای غیرفعال در تعداد بالا درحدود 35 تا 45 سنت و در تعداد پایین حدود 80 سنت و در مورد برچسبهای فعال حدود 85 سنت است. متاسفانه این قیمتها حدود 5 تا 10 سنت بالاتر از آستانه مقرون به صرفه بودن این برچسبها برای کاربردهای مختلف هستند.
2-9-7-تداخل
تداخل به دو صورت اتفاق میافتد:
1- تداخل قرائتگرها : زمانی اتفاق میافتد که سیگنالهای ارسال شده از چند دستگاه قرائتگر تداخل پیدا میکنند.
2- تداخل برچسبها: زمانی اتفاق میافتد که تعداد برچسب های بسیار زیادی در فضای کوچکی وجود داشته باشند.
2-9-8-مسئله ایمنی
اکثر برچسهای رادیوشناسه حتی پس از خرید و خروج از فروشگاه فعال هستند. در نتیجه اطلاعات آنها میتواند توسط دستگاههای قرائتگر خوانده شود. بنابراین احتمال سرقت کالاها افزایش مییابد. علاوه بر این بسیاری از سازمانها به هنگام خرید مشتری اطلاعاتی را درباره مشتری ( از جمله شماره کارت اعتباری ، آدرس، نام و…) به برچسب رادیوشناسه کالاها منتقل میکنند تا لیستی از مشخصات مشتریان خود داشته باشند، که این امر اطلاعات محرمانه مشتریان را به خطر میاندازد. موضوع امنیت زمانی بیشتر به چشم میخورد که به کاربردهای رادیوشناسه در پزشکی توجه کنید.
2-9-9-مشکلات اجتماعی
بر اثر پیشرفتهای اخیر تکنولوژی در بسیاری از مناطق دنیا از جمله فرانسه، هلند، نروژ و … فناوری رادیوشناسه برای تشخیص هویت افراد استفاده میشود. این امر به عقیده بسیاری از افراد نامطلوب است زیرا شخصیت اجتماعی و انسانی آنها را زیر سوال میبرد و سبب میشود که به انسانها به چشم یک ربات نگریسته شود.
2-9-10-عدم وجود استانداردها
شرکتهای متعددی وجود دارند که دستگاههای رادیوشناسه را تولید میکنند. اما قوانین و استانداردهای جهانی خاصی برای تولید این محصول وجود ندارد. این مسئله سبب شده میشود که فناوری رادیوشناسه طراحی شده برای یک شرکت تنها در همان شرکت قابل استفاده باشد و برچسبهای موجود در روی محصولات یک شرکت (مثلا تامینکننده) ممکن است توسط شرکت دیگر (مثلا تولیدکننده) خوانده نشود که این امر مشکلات فراوانی را ایجاد میکند. استانداردهای موجود برای تعیین فرکانس رادیوشناسه نیز در کشورهای مختلف تفاوت دارد( مدیری، شیرافکن، 1389).
2-10-آینده شناسایی از طریق امواج رادیویی
تا سال 2014، کارمندان با ابزارهایی مجهز میشوند که وظایف را تعیین میکنند و به مدیریت فرایندهای کاری مبتنی بر تخصیص بهینه کار ارسال میشوند که باید انجام شوند و موقعیت واقعی فروشگاه را در نظر بگیرند. امروزه نیروی کار و ابزارهای مدیریت کار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره زنجیره عرضه، مکانیابی، کالاهای مصرفی، فناوری اطلاعات Next Entries دانلود پایان نامه درباره نیروی انسانی، امکانسنجی، قاچاق کالا، شخص ثالث