دانلود پایان نامه درباره زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، زنجیره تامین سبز، مواد غذایی

دانلود پایان نامه ارشد

(2006).
Holt and Ghobadian, (2009).

بکارگیری اصول مدیریت کیفیت جامع(M5)
Wu et al, (1995).
Ninlawan et al, (2010).

تنظیم ضوابط و معیارهای لازم جهت کاهش مصرف انرژی و استفاده از انرژی های پاک(M6)
Kotzab et al., (2011).
Zhu et al., (2005).
آموزش و پژوهش (T)
فعالیت در انجمن های داخلی و بین المللی محیط زیست و انجام پژوهش های زیست محیطی با دانشگاهها و مراکز علمی(T1)
خداویری، (1389)
www.toyota.co.jp/sreno8repo

برگزاری سمینارهای آموزشی در خصوص اهمیت و رعایت مسائل زیست محیطی برای کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان(T2)
Arif et al, (2009). Holt and Ghobadian, (2009).

آموزش و ارائه الگوهای مصرف صحیح انرژی(T3)
Zhu et al, (2005).
((گوپتا و وانگ،1393

ایجاد محیطی برای پژوهش و نوآوری های سبز در زمینه مسائل زیست محیطی(T4)
احمدی و همکاران، (1392)
Bose and pal (2011).
لجستیک معکوس (R)
جمع آوری، حمل، جداسازی محصولات و بسته بندی های استفاده شده از مشتریان برای بازیافت (R1)
Kuan and Zulkifli, (2013). Azevedo et al, (2011).

برگشت بسته بندی ها به تامین کنندگان برای استفاده مجدد و بازیافت(R2)
Azevedo et al, (2011).
Bose and pal (2011).

الزام تامین کنندگان برای جمع آوری مواد بسته بندی هایشان(R3)
Azevedo et al, (2011).
Sroufe, (2006).

برگشت محصولات به تامین کنندگان برای بازیافت(R4)
Azevedo et al, (2011).
Sroufe, (2006).

اجرای شبکه و تصفیه خانه مرکزی فاضلاب صنعتی و بهداشتی(R5)
خداویری، (1389)
www.toyota.co.jp/sreno8repo

پیاده سازی نظام مدیریت پسماندها (مدیریت تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جدا سازی، حمل و نقل، بازیافت و دفع ضایعات)(R6)
Holt and Ghobadian, (2009). Sakris (2006). Rao and Holt, (2005).

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه
در این مرحله از تحقیق مشخص می شود که محقق با چه رویکردی و روشی قرار است آنچه را که ناشناخته و مجهول است، شناسایی و معلوم نماید. دستیابی به اهداف علمی زمانی میسر است که در انتخاب روش شناسی تحقیق، دقت علمی لحاظ گردد. روش تحقیق در برگیرنده جنبه های تحقیق، محل انجام تحقیق، روش گردآوری اطلاعات، جامعه آماری، طرح نمونه برداری و روش تجزیه و تحلیل داده ها تشریح می شوند.
در این فصل پس از بیان مقدمه در بخش دوم با بیان متدولوژی تحقیق، ابعاد مختلف پژوهش حاضر معرفی می گردد. در این راستا نوع روش تحقیق، مراحل تحقیق، ابزار اندازه گیری تحقیق و شیوه گردآوری اطلاعات تشریح شده است. در بخش سوم جامعه آماری مورد استفاده تشریح شده است و در نهایت به جمع بندی مطالب مطرح شده در این بخش پرداخته می شود.
3-2- روش تحقیق
اصول تحقیق فرایندی است سیستماتیک که همواره با طرح موضوع یا پرسش آغاز شده و هدف آن پاسخ به موضوع عنوان شده به روش علمی است. دستیابی به اهداف تحقیق تنها زمانی میسر می شود که جستجوی شناخت یا روش شناسی تحقیق به شکل درست انجام پذیرد. از این رو اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی خواهد بود. به عبارت دیگر، روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی، 1384).
روش تحقیق در حقیقت نقشه عمل و اجرای کار است. برای اینکه یافته های حاصل از تحقیق معتبر باشد بایستی از یک روش مناسب در تحقیق استفاده شود. چرا که استفاده از روش نامناسب منجر به نتیجه گیری نامناسب می گردد. اتخاذ هر گونه تصمیمی در مورد روش، بستگی به هدف تحقیق و طبیعت مسأله تحت بررسی دارد. به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتار را می توان بر اساس دو معیار طبقه بندی کرد:
نحوه گردآوری داده ها
بر اساس هدف
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی گردآوری داده ها می توان به دسته های زیر تقسیم کرد (سرمد و دیگران، 1384):
الف) تحقیقات توصیفی125: شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد. تحقیقات توصیفی را می توان به دسته های زیر طبقه بندی نمود:
تحقیقات پیمایشی
تحقیقات همبستگی
اقدام پژوهشی (پژوهش علمی)
مطالعه موردی
پس رویدادی (علمی مقایسه ای)
ب) تحقیقات آزمایشی126: به منظور برقراری رابطه علت و معلول میان چند متغیر از طرح های آزمایشی استفاده می شود.
تحقیقات علمی بر اساس هدف به سه دسته کلی تقسیم می شوند (دانایی فرد و دیگران، 1388):
تحقیقات بنیادی127
تحقیقات کاربردی128
تحقیقات توسعه ای129
رویکرد حاکم بر انجام تحقیق به دو صورت کمی و کیفی مطرح می باشد. انتخاب هر کدام از این رویکردها بسته به هدف تحقیق، نوع داده ها و نوع پرسش می باشد. رویکرد اساسی در پژوهش حاضر کمی است. تحقیق کمی با تاکید بر استفاده از تحلیل های کمی به دنبال آزمودن تئوری موجود و سنجش روابط بین متغیرها و تعداد و حجم ویژگی ها می باشد. استفاده از تحقیق کمی هنگامی مناسب است که مفاهیم و روابط کشف شده را بخواهیم آزمون کنیم (سرمد و دیگران، 1384). تحلیل های کمی صرفاً به تبیین روابط از پیش فرض شده، بین متغیرهای تحقیق می پردازند.
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و در چارچوب تحقیقات توصیفی قرار می گیرد چرا که محقق به توصیف مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز می پردازد و درصدد است تا با شناسایی مؤلفه ها و شاخص های اصلی مدیریت زنجیره تامین سبز به ارزیابی و اولویت بندی آنها به صورت مطالعه موردی در صنعت مواد غذایی بپردازد.
3-3- مراحل تحقیق
به منظور شناسایی مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز، ابتدا با مرور ادبیات و مطالعه متون و مقالات مرتبط، مؤلفه ها و شاخص های مدیریت زنجیره تامین سبز شناسایی شده و با نظر سنجی از خبرگان، این شاخص ها نهایی می شوند. سپس میزان اهمیت شاخص ها و اوزان آنها به کمک خبرگان صنعت مواد غذایی از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) معین می شود. در نهایت به کمک روش TOPSIS فازی سه شرکت کاله، لینا و پاک با توجه شاخص های شناسایی شده مدیریت زنجیره تامین سبز، اولویت بندی و ارزیابی خواهند شد. شکل (3-1) نشان دهنده مراحل انجام تحقیق می باشد.

شکل 3-1 مراحل انجام تحقیق

3-4- روش گردآوری داده ها و اطلاعات
مرحله گردآوری اطلاعات آغاز فرایندی است که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را جمع آوری می کند و سپس به طبقه بندی و تحلیل آن می پردازد و فرضیات تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد. روش های گردآوری اطلاعات را به طور کلی می توان به دو طبقه تقسیم بندی کرد: اطلاعات کتابخانه ای- آرشیوی و اطلاعات میدانی.
اطلاعات کتابخانه ای- آرشیوی: در تمامی تحقیقات علمی در بخشی از فرایند تحقیق یا با توجه به موضوع تحقیق که از حیث روش ماهیتاً کتابخانه ای است، مورد استفاده قرار می گیرند.
اطلاعات میدانی: به اطلاعاتی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری آنها ناگزیر است با واحد تحلیل یعنی افراد، سازمان ها و مانند آنها ارتباط برقرار کند و اطلاعات مورد نیاز خود را جمع آوری نماید. روش های متدوال گردآوری اطلاعات عبارتند از: روش پرسشنامه، روش تحلیل مستندات، روش مصاحبه، روش مشاهده، روش های صوتی و تصویری و روش های ترکیبی. در زیر به روش هایی که معمولاً در پژوهش ها استفاده می شوند اشاره شده است.
مصاحبه: مصاحبه ها مهم ترین منبع گردآوری داده ها در یک تحقیق با رویکرد کیفی می باشد، زیرا به وسیله آن می توان به غنی ترین اطلاعات شانل نگرش ها، ایده ها و دانش افراد پیرامون موضوع خاص پی برد.
تحلیل مستندات: حجم زیادی از اطلاعات موجود در سازمان ها در قالب اسناد و مدارک در می آید که می توان با بررسی آنها اطلاعات مفید و ارزشمندی را بدست آورد. مستندات شامل نامه ها، رویه ها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها، آرشیو تحقیقات گذشته، مطالب آموزشی و غیره می باشد.
پرسشنامه: وقتی پژوهشگر واقعاً می داند چه اطلاعاتی نیاز دارد و نحوه اندازه گیری متغیرها را نیز می داند، پرسشنامه ابزار کارآمد و مفیدی برای گردآوری داده هاست (دانایی فرد و الوانی، 1388).
3-4-1- شناسایی مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز
پس از گردآوری اطلاعات در خصوص ادبیات تحقیق و آشنایی با مدیریت زنجیره تامین سبز، زمان استخراج مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز فرا رسیده است. همانگونه که از عنوان پایان نامه مشهود است، تحقیق حاضر با عنوان شناسایی مولفه های مدیریت زنیره تامین سبز آغاز شده است. لذا باید مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز در سرتاسر زنجیره تامین مورد شناسایی و استخراج قرار گیرد.
در این تحقیق از روش کتابخانه ای (کتاب، مقالات، پایان نامه ها و متون علمی) و روش مصاحبه با کارشناسان مدیریت زنجیره تامین سبز، برای شناسایی مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز استفاده شده است.
3-4-2- طراحی پرسشنامه
در این تحقیق از از سه پرسشنامه بسته استفاده شده است:
پرسشنامه الف: این پرسشنامه به منظور غربالگری مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز که به روش کتابخانه ای و مصاحبه شناسایی شده بودند و در بخش قبلی به آن اشاره شد، طراحی شده است. در این پرسشنامه (موجود در قسمت ضمائم) از هر یک کارشناسان و خبرگان مدیریت زنجیره تامین سبز مواد غذایی خواسته شده است که به منظور غربال گری و شناسایی مؤلفه های اصلی مدیریت زنجیره تامین سبز و با توجه به هفت بعد شناسایی شده برای مدیریت زنجیره تامین سبز، میزان تناسب شاخص ها را با موضوع و ابعاد پژوهش به صورت کمی از 0 تا 10 بیان نمایند. سپس مؤلفه هایی که میانگین هندسی آنها کمتر از 6 می باشد، از فرایند تحقیق کنار گذاشته خواهند شد.
پرسشنامه ب: این پرسشنامه به منظور اولویت بندی مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز طراحی شده است. در این مرحله پس از شناسایی مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از روش AHP فازی به رتبه بندی مؤلفه ها می پردازیم. این پرسشنامه (موجود در قسمت ضمائم) که به صورت مقایسات زوجی در دو سطح مؤلفه ها و ابعاد مدیریت زنجیره تامین سبز طراحی شده است از کارشناسان می خواهد که با استفاده از متغیرهای کلامی که در بخش های بعدی به آن اشاره خواهد شد میزان اهمیت معیارها و ابعاد را نسبت به یکدیگر ارزیابی کنند.
پرسشنامه ج: این پرسشنامه (موجود در قسمت ضمائم) که منظور رتبه بندی سه شرکت مواد غذایی کاله، پاک و لینا نیک طراحی شده است از کارشناسان و خبرگان صنعت مواد غذایی می خواهد که با توجه به فعالیت ها و معیارهایی که با هدف پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز صورت می پذیرد با استفاده از متغیرهای کلامی میزان تطابق اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در سطح زنجیره تامین شرکت خود را، با معیارهای مدیریت زنجیره تامین سبز بیان نمایند.
3-5- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری شامل گروهی از افراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند که این صفات، مورد نظر محقق می باشد. اولین قدم در انتخاب پاسخ دهندگان به پیمایش، تعریف و شناسایی جامعه هدف است. جامعه هدف شامل گروهی ایده آل از افرادی است که از دانش و نقطه نظرات موثر و مرتبط با محتوی پیمایش برخوردارند (سرمد و دیگران، 1384).
جامعه آماری در این تحقیق اساتید دانشگاهی، صاحبنظران و کارشناسانی از صنعت مواد غذایی می باشند که با مدیریت زنجیره تامین سبز و مسائل زیست محیطی آشنایی دارند. در این تحقیق سعی شده است در صنعت مواد غذایی با توجه به تخصص و ماهیت کار مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت، و بهداشت و محیط، از این کارشناسان نظرخواهی بیشتری به عمل آید. این صاحبنظران دارای حداقل مدرک لیسانس و سه سال سابقه کاری مرتبط می باشند. با توجه به تعداد معدود آنها سعی بر این است که از نظرات کلیه صاحبنظران استفاده شود.
نمونه آماری این تحقیق از شرکت های مواد غذایی و به روش نمونه در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره زیست محیطی، مجموعه های فازی، چند شاخصه، مدیریت زیست محیطی Next Entries دانلود پایان نامه درباره سلسله مراتب، روش تاپسیس، سلسله مراتبی، تحلیل سلسله مراتبی