دانلود پایان نامه درباره روم باستان، کتاب مقدس

دانلود پایان نامه ارشد

مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 533
232 زيبايي نژاد، مسيحيت شناسي مقايسه اي، صص 321،322
233 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 533
234 توفيقي، آشنايي با اديان بزرگ، ص 196
235 زيبايي نژاد، مسيحيت شناسي مقايسه اي، ص 322
236 برخي صوفيان مسلمان نيز قطب خود را “پير” مي نامند
237 توفيقي، آشنايي با اديان بزرگ، ص 197
238 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 534
239 زيبايي نژاد، مسيحيت شناسي مقايسه اي، ص 322
240 توفيقي، آشنايي با اديان بزرگ، ص 199
241 زيبايي نژاد، مسيحيت شناسي مقايسه اي، صص 323،324
242 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 534
243 توفيقي، آشنايي با اديان بزرگ، ص 198،199
244 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 533
245 زيبايي نژاد، مسيحيت شناسي مقايسه اي، ص 224
246 صالحي مقدم، آشنايي با اديان بزرگ، ص 533
247 زيبايي نژاد، مسيحيت شناسي مقايسه اي، ص 325
248 تبلور، مذهب کاتوليک، ص 140
249 زيبايي نژاد، مسيحيت شناسي مقايسه اي، ص 325
250 طباطبايي، العروة الوثقي، ص 463
251 توفيقي، آشنايي با اديان بزرگ، ص 196
252 زيبايي نژاد، مسيحيت شناسي مقايسه اي، ص 323
253 توفيقي، آشنايي با اديان بزرگ، ص 197
254 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 535
255 Nicee اين شهر امروز بنام ارنيق ناميده مي شود و بين استانبول و شهر “پروسه” قرار دارد

256 منوچهري، مذهب و سياست در جهان، صص 129،130

257 صالحي مقدم، اديان درگذر زمان از آغاز تا کنون، ص 535
258 طبري، تاريخ طبري، ص 230
259 ابن اثيرجوزي، الکامل في التاريخ، ص 340
260 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، صص 536،537
261 يعقوبي، تاريخ يعقوبي، ص 78
262 زرگري نژاد، تاريخ تحليلي اسلام، ص 75
263 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 470
264 زيبايي نژاد، مسيحيت شناسي مقايسه اي، ص 386
265 تيسن، الهيات مسيحي، ص 179
266 گريدي، مسيحيت و بدعت ها، ص 178
267 زيبايي نژاد، مسيحيت شناسي مقايسه اي، ص 389
268 توفيقي، آشنايي با اديان بزرگ، ص 192
269 اردستاني، درآمدي بر الاهيات تطبيقي اسلام و مسيحيت، صص 199،200
3 حسيني گرگاني، نزول مسيح و ظهور موعود، صص 371،372،373
270 حسيني گرگاني، نزول مسيح و ظهور موعود، ص 373
271 مالرب، انسان واديان ، ص 80
272 کابلي، انجيل برنابا، صص 429،430

273 فرزانه، ،مسيحيت، يهود، زرتشت، ماني و مراسم تدفيني بودا، مهرپرستي و… ٌ، ص 38
274 کميجاني، پژوهشي توصيفي در کتب مقدس، صص 170،171
275 نعمتي پيرعلي، شخصيت زن در قرآن و کتاب مقدس، ص 396،469
276 هيوم، اديان زند? جهان، ص 354
277 نصر، دين و نظام طبيعت، ص 119
278 christmas
279Easter
280 توفيقي، آشنايي با اديان بزرگ، صص 20،21

281palmsundoy
282 Good Friday
283 زيبايي نژاد، مسيحيت شناسي مقايسه اي، صص 330،331
284 توفيقي، آشنايي با اديان بزرگ، ص 201
285 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 531
286 زيبايي نژاد، مسيحيت شناسي مقايسه اي، ص 331
287 باير ناس ، تاريخ جامع اديان، ص 610
288 زيبايي نژاد، مسيحيت شناسي مقايسه اي، ص 332
289 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 540
290 عهد جديد يعني انجيل مقدس، صص 15،16
291 کشکوئي جهرمي، مسيحا نفس ، صص 77،78
292 بولتمان، مسيح و اساطير، صص 26،27،28
293 حسيني گرگاني، نزول مسيح و ظهور موعود، ص 373
294 کمپيس، اقتدا به مسيح، صص 187،188
295 وبکر، تاريخ انديشه اجتماعي ، صص 276،277
Aphraat.296
297 مشکور، تاريخ اجتماعي ايران در عهد باستان، صص 246،247،248

298 راوندي، ، تاريخ اجتماعي ايران ، صص 779،780،781
299 ويور، درآمدي به مسيحيت، صص 97،98
300 زيبايي نژاد، مسيحيت شناسي مقايسه اي، ص 77
301 ميلر، تاريخ کليساي قديم در امپراطوري روم و ايران، ص 284
Petter.302
Andre-Andrew..303
304 زيبايي نژاد، ، مسيحيت شناسي مقايسه اي، صص 77،78
305 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 461
306 زيبايي نژاد، مسيحيت شناسي مقايسه اي،ص 78
307صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 461
308 زيبايي نژاد، مسيحيت شناسي مقايسه اي، ص 80
309 کاشفي، فرهنگ و مسيحيت در غرب ص 34
310 توفيقي، آشنايي با اديان بزرگ، ص 116
Protestan.2
312 لين، تاريخ تفکر مسيحي، صص 106،107
Athanasins.313
314 حکمت، نُه گفتار در تاريخ اديان، ص 128
315 توفيقي، آشنايي با اديان بزرگ، ص 176
316 تجدد، نوآوران، ص 193
317 ميلر، تاريخ کليساي قديم در امپراطوري روم و ايران، صص 285،286،287
318 دشت آبادي، سيماي محمد(ص) در تورات و انجيل، ص 19
319 هوشنگي، تاريخ و عقايد نسطوريان، ص 32
320 کابلي، ، انجيل برنابا، صص 41،42
321 کاشفي، فرهنگ و مسيحيت در غرب، صص 18،19
322 مشکور، خلاص? اديان در تاريخ دينهاي بزرگ، صص 187،188
323 رضايي، آيين زيست در ايران باستان ، ص 172

Natalis Invictius.324
325 کومن، آيين پر رمز وراز ميترايي ، صص 199،200
326 گوروسکي، مباني مسيحيت، ص 94
327 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، صص 499، 500
328 ولي، اديان جهان باستان، ص 99
329 کلباسي اشتري، هزاره گرايي در سنت مسيحي، صص 103،104،105
330 جوان، تاريخ اجتماعي ايران باستان از آغاز، ص 275
331 لعل،ماني، صص 8،9
332 کابلي، انجيل برنابا، ص 99
333 باقري، دين هاي ايران باستان، ص 95
334 تجدد، نوآوران، ص 36
335 بايرناس، تاريخ جامع اديان، صص 584،586

336 تجدد، نوآوران، صص 35،36

337 دوبلوا، بدعت گرايي و زندقه در ايران عهد ساساني، ص 111

338 بايرناس، تاريخ جامع اديان، ص 591

339 ميرهاشمي، تاريخ اديان و مذاهب، ص 88

340زرين کوب، تاريخ مردم ايران، صص 437،438
341 ناطق، بحثي دربار? زندگي ماني و پيام او، ص 203
342 رضواني، نگاهي به مسيحيت و پاسخ به شبهات، ص 137
343 ناطق، بحثي دربار? زندگي ماني و پيام او، ص 204
344 حجازي، نقش پيامبران در تمدن اسلامي، ص 18
345 ناطق، بحثي دربار? زندگي ماني و پيام او، ص 50
346 کابلي، انجيل برنابا، ص 153
3 کليم کايت، هنر مانوي، ص 53
348 ويدن گرن، ،ماني و تعليمات او، ص 98
349 جلالي نائيني، ثنويان در عهد باستان، ص 296

350 زرين کوب، تاريخ مردم ايران،ص 44
351 تجدد، نوآوران، ص 592
352 زرين کوب، تاريخ مردم ايران، ص 44
353 ناطق، بحثي دربار? زندگي ماني و پيام او، ص 205
354 اژرتر، مذاهب بزرگ، ص 102
355 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 357،464
356 بهبهاني، در شناخت آيين ماني، ص 18
357 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 107
358 کاشفي، فرهنگ و مسيحيت در غرب، ص 60
359 بايرناس ، تاريخ جامع اديان، ص 591
360 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 469
361 ويلسون، دين مسيح، ص 33
362 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 87
363 کاشفي، فرهنگ و مسيحيت در غرب، ص 50
364 بهبهاني، در شناخت آيين ماني، ص 18
365 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 107
366 ويدن گرن، ماني و تعليمات او، ص 120
367 دريايي، شاهنشاهي ساساني، ص 64
368 ويدن گرن، ماني و تعليمات او، ص 183
369 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 486

370 ناطق، بحثي دربار? زندگي ماني و پيام او، صص 203،207
371 ويدن گرن، ماني و تعليمات او، ص 94
372 بايرناس، تاريخ جامع اديان، ص 592
373 ميرهاشمي، تاريخ اديان و مذاهب، ص 91
374 بايرناس، تاريخ جامع اديان، ص 598
375 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 469
376 رضواني، نگاهي به مسيحيت و پاسخ به شبهات، ص 30
377 ميلر، تاريخ کليساي قديم در امپراتوري روم و ايران، ص 133

378 گريدي، مسيحيت و بدعتها، ص 142
379 ويدن گرن، ماني و تعليمات او، ص 164
380 ويدن گرن، ماني و تعليمات او، ص 117
381 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 501
382 ناطق، بحثي دربار? زندگي ماني و پيام او، ص 172
383 بايرناس، تاريخ جامع اديان، ص 598
384 کاشفي، فرهنگ و مسيحيت، ص 91
385 ميلر، تاريخ کليساي قديم در امپراطوري روم و ايران، ص 285
386 ويدن گرن، ماني و تعليمات او، ص 94
387 ديريس، کيش ماني (ادبيات گنوسي)، ص 170
388 دکره، ماني و سنت مانوي، ص 106

389 توفيقي، آشنايي با اديان بزرگ، ص 189
390 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 61
391 جلالي نائيني، ثنويان در عهد باستان، ص 259
392 دکره، ماني و سنت مانوي، ص 59
393 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 61
394 ميرهاشمي، تاريخ اديان و مذاهب، ص 82
395 رضواني، نگاهي به مسيحيت و پاسخ به شبهات، ص 114
396 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 492
397 رضواني، نگاهي به مسيحيت و پاسخ به شبهات، ص 145
398 توفيقي، آشنايي با اديان بزرگ، ص 311
399 ابوالقاسمي، ماني به روايت ابن نديم، ص 33
400 اسماعيل پور، اسطوره آفرينش در آيين ماني، ص 25
401 توفيقي، آشنايي با اديان بزرگ، ص 311
402 دکره ، ماني و سنت مانوي، ص 123
403 توفيقي، آشنايي با اديان بزرگ، ص 314
404 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 495
405 کاشفي، فرهنگ و مسيحيت در غرب، ص 48
406 استادي، مقدمه اي بر ملل و نحل يا اديان و مذاهب، ص 97

407 ويدن گرن، ماني و تعليمات او، ص 59
408 استادي، مقدمه اي بر ملل ونحل يا اديان و مذاهب، ص 93
409 برانتل، آيين کاتوليک، ص 83
410 آسموسن، تاريخچه پژوهش مانوي، ص 193
411 بهبهاني، شناخت آيين ماني، ص 28
412 ويدن گرن، ماني و تعليمات او، ص 90
413 بايرناس، تاريخ جامع اديان، ص 598
414 ويلسون، دين مسيح، ص 42
415 ويدن گرن ، ماني و تعليمات او، ص 34
416 ويلسون، دين مسيح، ص 39
417 کاشفي، فرهنگ و مسيحيت در غرب، ص49
418 ويلسون، دين مسيح، ص 39
419 صمدي، ماه در ايران از قديمي ترين ايام تا ظهور اسلام، ص 131
420 ناطق، بحثي دربار? زندگي ماني و پيام او، ص 130
421 صمدي، ماه در ايران از قديمي ترين ايام تا ظهور اسلام، ص 136
422 دکره، ماني و سنت مانوي، ص 139
423 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 365
424 ويلسون، دين مسيح، ص 57
425 ويدن گرن، ماني و تعليمات او، ص 112، 113
426 بهبهاني، شناخت آئين ماني، ص 29
427 برانتل، آيين کاتوليک، ص 151
428 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 40
429 برانتل، آيين کاتوليک، ص 131
430 خداداديان، تاريخ روم باستان، ص 199
431 آسموسن، ماني و دين او: بررسي متون، ص 205
432 ميرهاشمي، تاريخ اديان و مذاهب، ص 43
433 کاشفي، فرهنگ و مسيحيت در غرب، ص 48
434 ميلر، تاريخ کليساي قديم در امپراطوري روم و ايران، ص 300
435 اژرتر، مذاهب بزرگ، ص 100
436 تجدد، نوآوران، ص 35
437 ميرهاشمي، ميرحتاريخ اديان و مذاهب، ص 55
438 ويلسون، دين مسيح، ص 43

439 تجدد، نوآوران، ص 39
440 تجدد، نوآوران، ص 39
441 ناطق، بحثي دربار? زندگي ماني و پيام او، ص 133
442 اسماعيل پور، اسطوره آفرينش در آيين ماني، ص 29
443 الياده، مقدس و نامقدس، ص 46
444 گريدي، مسيحيت و بدعتها، ص 133
445 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 40
446 ويلسون، دين مسيح، ص 40
447 ميلر، تاريخ کليساي قديم در امپراطوري روم و ايران، ص 276
448 دکره، ماني و سنت مانوي، ص 305
449 ويلسون، دين مسيح، ص 40
450 ويدن گرن، ماني و تعليمات او، ص 136
451 برانتل، آيين کاتوليک، ص 273
452 صالحي مقدم، اديان در گذر زمان از آغاز تا کنون، ص 37
453 ميلر، تاريخ کليساي قديم در امپراطوري روم و ايران، ص 252
454 ويلسون، دين مسيح، ص 43
455 جلالي نائيني، ثنويان در عهد باستان، ص 260
456 شاله، تاريخ مختصر اديان بزرگ، ص

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره خاورشناسان، آموزش و پرورش، دوران باستان، کتاب مقدس Next Entries دانلود پایان نامه درباره ماني، ، مانوي،، دکره،