دانلود پایان نامه درباره روابط بین فردی، منابع استرس، همسانی درونی، روایی محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

باهنر کرمان می باشند ، که با توجه به آمار به دست آمده از امور خوابگاه های دانشگاه شهید باهنر ، در مجموع 3844 نفر دانشجوی مجرد و متأهل در خوابگاه های مجردی و متأهلی مستقر در دانشگاه ، اسکان دارند که جزئیات این تعداد در جدول ذیل ، ذکر شده است .
2008 نفر
دختر مجرد
1740 نفر
پسر مجرد
96 زوج
زوج متأهل

3- 3- نمونه و روش نمونه گیری
نمونه بخشی از جامعه است که معرف و نماینده آن باشد و محقق در انتخاب هر گروه نمونه مایل است ، بخشی از جامعه را به منظور پژوهش برگزیند ، که همه ویژگی های جامعه را که از لحاظ پژوهش مهم است ، به تناسب دارا باشد (هومن ، 1373 ) . در این پژوهش با توجه به نوع خوابگاه ها از لحاظ وضعیت تأهل ، که شامل خوابگاه های مجردین و متأهلین می باشد ، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد و حجم نمونه برای هر طبقه بر اساس جنسیت و وضعیت تأهل متناسب با حجم جامعه تعیین شد .
n = (z^2⁄〖4d〗^2 )/(1+1/N(z^2⁄〖4d〗^2 – 1)) =350 d= 0/05 , z_(0.95 )= 1/96 , N= 3844
3- 4- انواع متغیر ها
متغیر مستقل: استرس زندگی دانشجویی ، روابط بین فردی
متغیر وابسته : سلامت روان
متغیر تعدیل گر:جنسیت ، وضعیت تاهل ، مقطع تحصیلی

3- 5- داده های مورد نیاز
داده های مورد نیاز از طریق پاسخ دانشجویان متاهل و مجرد ( دختر ، پسر ) ساکن در خوابگاه های مستقر در دانشگاه شهید باهنر به وسیله پرسشنامه های روابط بین فردی ، استرس زندگی دانشجویی (SSI ) و سلامت روان ( GHQ-28 ) به دست آمده است .
3- 6- شیوه گرد آوری داده ها
برای جمع آوری اطّلاعات ، پس از گرفتن آمار و مجوز لازم از امور خوابگاه های دانشگاه شهید باهنر کرمان ، به مدت سه شب و در زمان استراحت دانشجویان به خوابگاه های مجردین ( دختر و پسر ) و متاهلین مستقر در دانشگاه شهید باهنر مراجعه شد و با در اختیار قرار دادن زمان مناسب و کافی ،پرسش نامه های مزبور را به طور همزمان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ( با تخصیص مناسب هر خوابگاه ) در اختیار دانشجویان ساکن قرار داده شد و از آنجا که هیچ اجباری برای پر کردن پرسشنامه ها وجود نداشت ، هر فرد داوطلبانه پرسش نامه پر کرده است . 380 پرسشنامه در بین دانشجویان پخش شد که از این تعداد، 30 پرسشنامه به دلایلی همچون ناقص پر کردن و عدم تحویل به محقق کنار گذاشته شد.
3- 7- ابزار گرد آوری داده ها
3-7- 1- پرسشنامه ي سلامت عمومي28 سوالي(GHQ -28) 94
پرسشنامه ي سلامت عمومي، شناخته شده ترین ابزار غربالگري در روانپزشكي) هندرسون 95،1990؛ به نقل از اوتادي، 1380) است كه براي شناسايي افراد با تشخيص بيماري رواني به كار مي رود. پرسشنامه ي سلامت عمومي، ناراحتي هايي با طول مدت كمتر از دو هفته را شناسايي مي كند و نسبت به بيماري هاي گذرا ، كه ممكن است بدون درمان شفا يابند حساس است. نسخه ي ارايه شده در اين پژوهش، 28 سوالي مي باشد. نمره ي بالا در اين آزمون، بيانگر وجود بيماري و نمره ي پايين ، بيانگر عدم بيماري و يا داشتن سلامت عمومي است (كاوياني، موسوي و محيط، 1380.( اين پرسشنامه ، از 4 خرده مقياس نشانه هاي جسماني، اضطراب، بدكاركردي اجتماعي و افسردگي تشكيل شده است . نظام نمره گذاري اين پرسشنامه، بر اساس مقياس ليكرت مي باشد كه به هر يك از موقعيت هاي چهار گانه ، نمره ي ( 0-1-2-3 ) داده مي شود ( گلدبرگ و هيلير96 ،1979) . چيونگ و اسپيرز 97)1994 ) ، ضريب پايايي پرسشنامه ي سلامت عمومي به روش باز آزمايي را 47/0 گزارش كرده است كه در سطح 05/0 >P عادي، معني دار است. علاوه بر اين، ضريب آلفا براي كل مقياس ، برابر88/0و برای خرده مقياس هاي نشانه هاي جسماني، اضطراب، بدكاركردي اجتماعي و افسردگي به ترتيب66/0 ، 72/0، 79/0و 85/0 گزارش شده است. پژوهشگران، اعتبار پرسشنامه ي سلامت عمومي را بارها مورد تاييد قرار دادند و گلدبرگ و هيلير(1979 ) ، اعتبار اين پرسشنامه را89/0گزارش کرده است . همچنین پایایی از راه همسانی درونی ( ضریب آلفای کرونباخ ) برای مقیاس کلی در این پژوهش 83/ 0گزارش می شود .
سؤالات اين پرسشنامه، به گونه ای است که، سؤالات 1الی 7 مربوط به مقیاس اختلال در علائم جسمانی، سؤالات 8 الی 14 مربوط به مقیاس اختلال در خواب و اضطراب، سؤالات 15 الی 21 مربوط به مقیاس اختلال در کارکرد اجتماعی و نهایتاً سؤالات 22 الی 28 مربوط به مقیاس افسردگی می باشد. این پرسشنامه، اطّلاعات را با مقیاس لیکرتي چهار درجه ای (اصلاً، در حدّ معمول، بیش از حد معمول، خیلی بیش از حدّ معمول) می سنجد؛ برای جمع بندی نمرات، به گزینه ی اصلاً نمره صفر، در حدّ معمول نمره 1، بیش از حدّ معمول نمره 2 و خیلی بیش از حدّ معمول نمره 3 تعلّق می گیرد؛ نمره ی 14 یا بالاتر در هر خرده مقیاس، نشان دهنده ی وخامت وضع آزمودنی در آن عامل است. حداکثر و حداقل نمره برای خرده مقیاس های این پرسشنامه، بر اساس مقیاس لیکرتی صفر و21 و برای نمره ی کل پرسشنامه صفر و 84 می باشد (زیوری ، 1389) .
3-7- 2- پرسشنامه استرس زندگی دانشجویی (SSI )
پرسشنامه استرس دانشجویی SSI (گادزیلا98 ،1991 ) ، ابزاری است که برای مطالعه منابع استرس دانشجویی و واکنش های دانشجویان به منابع استرس طراحی شده است . مطالعات مختلف بر پایایی و روایی خوب و مناسب SSI و خرده مقیاس های آن دلالت دارند . برای نمونه گادزیلا و بالوگلو 99(2001) ، پایایی مقیاس کلی را 92/0 و دامنه پایایی خرده مقیاس های آن را از 63/0 (برای قیود درونی) و 86/0( برای واکنش های فیزیولوژیکی و تغییرات ) گزارش کرده اند .همچنین تغییرات نشان داده اند که این پرسشنامه به خوبی می تواند دانشجویان در معرض استرس شدید را از دانشجویان دارای سطوح متوسط و خفیف متمایز سازد (بخشی پور و همکاران، 1388) .
همچنین در تحقیق صورت گرفته توسط بخشی پور و همکاران ( 1388) ، پایایی از راه همسانی درونی ( ضریب آلفای کرونباخ ) برای مقیاس کلی و دو خرده مقیاس اصلی منابع و واکنش ها به ترتیب عبارت بودند از 91/0، 84/0 ، 86/0، دامنه ضرایب پایایی برا 9 خرده مقیاس فرعی از 58/0 ( برای قیود درونی ) تا 84/0. ( برای ارزیابی شناختی ) قرار داشت . در این پژوهش پایایی از راه همسانی درونی (ضریب آلفای کرونباخ ) برای مقیاس کلی 90/0 و دو خرده مقیاس اصلی منابع و واکنش ها به ترتیب 84/ 0 و 88/0 گزارش می شود .
این پرسشنامه 51 ماده دارد. که فرد میزان موافقت خود را، با هر ماده بر مبنای مقیاس پنج درجه ای لیکرت (1=هرگز تا 5 =اکثراً ) رتبه بندی می کند . یرای این ابزار یک نمره کلی به دست می آید که نمایانگر سطح استرس کلی آزمودنی است .علاوه بر این دو نمره به ترتیب برای منابع استرس و واکنش ها به استرس نیز برآورد می گردد. منابع استرس به پنج مقوله ( ناکامی ها ، تعارضات ، فشار ها ، تغییرات و قیود درونی ) و واکنش ها به چها مقوله ( فیزیولوژیکی، هیجانی، رفتاری و ارزیابی شناختی) تقسیم می شوند؛ و متناظر با هر مقوله آزمودنی نمره ای دریافت می دارد . حداقل و حداکثر نمرات در این پرسشنامه 51 و 255 می باشد که نمرات بالا نشان دهنده استرس شدیدی است که پاسخگو تجربه می کند (بخشی پور و همکاران ) .
3-7-3- پرسشنامه روابط بین فردی
برای اندازه گیری متغیر روابط بین فردی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. این پرسشنامه در ابتدا با الگوگیری از پرسشنامه های مورد استفاده در برخی از پژوهش های خارجی و تغییر در برخی از مواد آنها با توجه به نیازهای داخل کشور تنظیم گردید که در نهایت 46 ماده برای سنجش روابط بین افراد به دست آمد. برای بررسی روایی این پرسشنامه از دو آزمون استفاده شده است . برای بررسی روایی محتوایی از نظر اساتید استفاده شده است که روایی محتوایی این پژوهش با توجه به نظر اساتید حوزه روانشناسی و علوم تربیتی ، در این پژوهش 83/0 برآورد شده است .برای بررسی روایی سازه از فاکتور آنالیز 100 با چرخش واریماکس 101 استفاده شده است .برای بررسی تعداد عامل های روابط بین فردی از آزمون اسکری (Scree)استفاده شده است .از آنجایی تعداد عامل های آزمون اسکری زیاد بوده است با توجه به چهار چوب نظری محقق ، 3 عامل در نظر گرفته شده است. سؤالاتی که برآورد کم تر از (35/0)داشتند حذف شده است که شامل سوالات(5،9،11،14، 61،60،48،42،35،32،31،29،21،18،16) می باشد و در آخر46 سؤال باقی مانده است که 88/46 درصد واریانس ها به وسیله این سه عامل تبیین می شود و نامگذاری عامل ها با توجه به متن اصلی پرسشنامه صورت گرفته است . عامل اول که واکنش (بازخورد ) نام دارد (65/18) درصد واریانس ها را تبیین می کند و عامل دوم که ناسازگاری (تعارض ) نام دارد (7

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره سلامت روان، روابط بین فردی، آموزش مهارت، رشته تحصیلی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تفکر انتقادی، انگیزه پیشرفت، مهارت های تفکر انتقادی، محدودیت ها