دانلود پایان نامه درباره رشد جمعیت، کشورهای در حال توسعه، سقط جنین، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

رایان، دین شناس کاتولیک آمریکایی، از زنان میخواهد که بچههای زیادی داشته باشند. وی معتقد است تأمین خانوادههای بزرگ، به انواعی از نظم نیاز دارد که حال آن زندگی موفق است.نوع زندگیای که فقط با داشتن هزینه ادامه زندگی اتفاق میافتد؛ یعنی ایثار کردن، احیای خود برای دست برداشتن از امکانات و پیشدستی برای رسیدن به آینده.
وی معتقد استکارشناسانی که به کنترل موالیدمعتقدند، به نوع شخصیتهایی که لازم است درست شود تا جامعه به صورت متعادل رشد کند و به حیات خود ادامه دهد، فکر نکردهاند. نکته دیگر اینکه، خانوادههای کمجمعیت ممکن است ثروتمند شدن آنان، از فقیر ماندنشان خطرناکتر است.49
این موضوع به واقعیتی غیر قابل انکار اشاره دارد؛ زیرا ما در مباحث جمعیت شناختی، غالباً به آسیبهایی توجه میکنیم که از ترکیب فقر و پر جمعیتی خانوادهها به وجود میآید. در این زمینه از یک سو، از آسیبهای اخلاقی و تربیتیای که متوجه خانوادههای کمجمعیت، بهویژه تکفرزندی است، غافل میشویم و از سوی دیگر، به منافع و فوایدی که در خانوادههای پرجمعیت وجود دارد، توجه نکردهایم؛ زیرا ترکیب رفاه و تکفرزندی، خود مقوله است که میتواند موجب بروز مشکلات فراوانی شود؛ زیرا کودکان در خانوادههای کم جمعیت، بهویژه تکفرزندی، همواره با سلسله درخواستها و انتظارات بیپایان رشد میکنند که همه یا اکثر آنها برآورده میشود.
از این رو، فرزندان در چنین خانوادههای با مفاهیم ارزشی و اخلاقیای نظیر قناعت، ایثار، گذشت، کمک به همنوعان، صبر، شکیبایی، تحمل، مدارا و… بیگانه خواهند بود.
از سوی دیگر، به دلیل اصالت رفاه و لذت،والدین نیز فرزند بیشتر را «مزاحم» تلقی میکنند. والدین در چنین خانوادههایی، از نعمت فرزندان بیبهره خواهند بود.
بنابراین، اگر در نگرش دینی قناعت، ایثار، گذشت، همیاری، کمکبه همنوعان، کار و تلاش برای رشد و راحتی دیگران و سایر ارزشهای اخلاقی، فینفسه ارزش است و رفاه و لذت مادی در درجه دوم اعتبار و اهمیت قرار دارد، سیاستهای کاهش جمعیت تا حد پیدایش خانوادههای تکفرزند از این منظر، امری نامطلوب خواهد بود؛ زیرا کنترل جمعیت منجر به هستهای شدن و تکفرزندی شدن خانواده شده، و این خود تابعی از اولویت یافتن رفاه و لذت مادی است.
این امر تغییراتی را در رفتارهای جنسی مردان و زنان موجب میشود.دستیابی دختران و پسران در سنین مختلف به ابزارهای کنترل بارداری و اطمینان از عدم بارداریهای ناخواسته، زمینه لازم را برای ایجاد روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده افزایش میدهد.علاوه بر اینکه، تنظیم خانواده و کنترل جمعیت دستاویز مناسبی برای مدافعان سقط جنین در جامعه میشود.
به همین دلیل، جنبش اصلاح نژادی،شعار کاهش جمعیت، عقیمسازی، کنترل زاد و ولد و سقط جنین را بهعنوان آرمان جهانی خود،در جهت رفع فقرو جامعههای متکامل معرفی کرده است. طببیعی است که دستاوردهای این شعار، نوید جامعهای با اندیشه دستیابی به پیشرفت اجتماعی، بدون نیاز به دین و اخلاق است.
این اقدامات غیر اخلاقی، که در سایه شعارهای به ظاهر جذاب کنترل جمعیت و سقط جنینهای اختیاری صورت میگیرد، توسط سازمان بهداشت جهانی، بانک جهانی و یونیسف در حال پیاده شدن در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته اند. به نظر میرسد، اینها جملگی آسیبهای اخلاقی است که دامنگیر سیاست کنترل جمعیت میباشد.
4- انقطاع نسل بشر
از جمله آثار رشد منفی و کاهش جمعیت، پیری و در نتیجه، حرکت به سمت و سوی انقاع نسل بشر است؛ زیرا براساس آموزههای برگرفته از معارف ناب قرآن و اهلبیت(ع)، یکی از مهمترین فلسفههای ازدواج و تشکیل خانواده، زاد و ولد و تشکیل اجتماعات بشری است.
اصولاً فلسفه ازدواج و تشکیل خانواده، بقای نسل بشری است که مطابق فلسفه آفرینش میباشد. افراد از طریق ازدواج و فرزندآوری، موجب پیوند بین نسلها و تداوم نسل بشر میشوند. اما اگر قرار باشد، علیرغم تشکیل خانواده،تأکید بر اصل ازدواج باشد و زاد و ولد، نهتنها بهعنوان یک نسل مطرح نباشند،بلکه سیاست راهبردی جامعه تأکید برکنترل موالید باشد، در بلند مدت جامعه با انقطاع نسل بشر مواجه خواهد شد؛ معظلی که امروزه بسیاری از کشورهای غربی با آن مواجه میباشند. کشور مانیز در صورت تداوم سیاست کنترل جمعیت، با این بحران جدی مواجه خواهد شد.
پیامدهای افزایش جمعیت
برخی پیامدهای افزایش جمعیت عبارتند از :
1- فقر و مصرف زدگی
رشد جمعیت، میتواند پیامدهای ناخواسته زیادی برای کشورهای جهان سوم در پی داشته باشد؛ از جمله فقر و بیکاری و مشکلات معیشتی. اما کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تا حدودی از این عواقب مصون هستند؛ زیرا در این کشورها جمعیت دارای رشد سریع و نامتوازن نیست.
علاوه براین که، سطح نسبی رفاه در این کشورها، اجازه خودنمایی فقر، بیکاری و عدم اشتغال را نمیدهد. اما باید به این نکته توجه نمود که افزایش جمعیت برای کشورهای در حال توسعه – که نرخ کنترل جمعیت ثابتی دارند – به دلیل مصرف بالاو اینکه مصارف آنها در حد مسرفانه است، چنین جوامعی را با بحرانهای خاصی نظیر بحرانهای زیست محیطی، پیری جمعیت، و پدیده سالخوردگی روبهرو کرده است.
بنابراین، رشد جمعیت برای کشورهای فقیر و توسعه نیافته، معضل فقر،بیکاری و عدم توسعه را بهدنبال دارد. سازمان ملل در گزارشی تحت عنوان «وضعیت جهان در سال 1390»اعلام میکند: در دنیایی که حتی قادر به تأمین بیش از نیمی از نیازهای اساسی جمعیت خود، به خصوص در کشورهای رو به توسعه نیست، رشد شتابان جمیت فاجعهای برای نوع بشر است. از جمله مهمترین آثار رشد جمعیت در کشورهای مذبور،تأثیر منفی آن بررشد اقتصادی است.
برای درکاین موضوع کافی است که به این نکته مهم توجه شود که جمعیت اضافه شده، هم نیازمند کالاها و خدمات جدید و هم اشتغال و فرصتهای شغلی جدید است که هر دو، در گرو سرمایهگذاریهای جدید است. اما کشورهای فقیر و توسعهنیافته در تأمین سرمایههای مورد نیاز خود با مشکلات عدیدهای مواجهند. بنابراین، اینگونه کمبودها به موازت افزایش جمعیت، فقر را نیز به دنبال دارد.
اصولاَ در کشورهای فقیر و توسعهنیافته، که میزان رشد جمعیت آنها بالاست، بخش اعظم جمعیت اضافی، کودکان و نوجوانانی هستند که عمدتاً مصرفکننده میباشندو اندک امکان سرمایهگذاری مجدد در این کشورها را نیز میبلعند. بنابراین رشد شتابان و بیضابطه جمعیت این کشورها را میتوان یکی از موانع مهم رشد و توسعه اقتصادی و یکی از عوامل تعمق فقر عمومی در این کشورها به حساب آورد.
2- افزایش بزهکاری و جرائم اجتماعی
برخی کارشناسان از جمله پیامدهای افزایش جمعیت را افزایش بزهکاری و جرائم اجتماعی میدانند. در همین زمینه، سازمان ملل در گزارشی تحت عنوان «وضعیت جهانی در سال 1990» تنشها و ستیزهای اجتماعی را تحت تأثیر انفجار ججمعیت تلقی کرده است که کم و کیف جرمها و تشنجات حاصل از آن فزونی یافته و جامعه با افزایش انواع جرایمی چون دزدی،سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی، اعتیاد، فحشا، رب و جرح قتل، بهویژه در مراکز شهری روبهرو گردیده است.به عبارت دیگر، با فزونی جمعیت،تأمین نیازها و ماحیتاج عمومی با مشکلاتی مواجه خواهد شد. از این رو، جامعه به سمت بزهکاری و معظلات روی میآورد.
3- مهاجرت،شهرنشینی و کمبود مسکن
از دیگر پیامدهای رشد جمعیت، افزایش بیرویه مهاجرت، شهرنشینی و در نتیجه کمبود مسکن میباشند؛زیرا کمبود مسکن، یکی از عوارض ناخواسته رشد شتابان جمعیت است که فضای سکونت را به حداقل ممکن تقلیل داده، امور رفاهی را از مسکن، که باید جای آرامش و سکونت باشد، سلب میکند.
در جامعه ای که رشد فزاینده جمعیت، بهخصوصشهرنشینی بالاستو امکانات کم نیز در شهرها متمرکز است و روستاها فاقد کمترین امکانات و زیرساختهای لازم برای توسعه هستندو منابع کافی در روستاها برای توسعه و بازسازی و گسترش امکانت وجود ندارد با شهرنشینی فزاینده مواجه خواهیم بود که به نوعی با پدیدههایی همچون کمبود مسکن و حاشیهنشینی مواجه خواهیم بود که خود بستر مناسبی برای رشد انواع مفاسد اجتماعی است.
در حال حاضرمیزان رشد جمعیت شهرها در کشورهای در حال توسعه، سه برابر کشورهای پیشرفته میباشد که مشکلاتی همچون گسترش ناموزون شهرها، ترقی بیسابقه قیمت زمین و ساختمان، آلودگی محیط زیست، دگرگونی با افت محلهای سکونت، ظهور شهرکهای قارچی و پیشبینینشده، حاشیهنشینی،مشکلات گرافیکی، افزایش جرم، بروز مشاغل کاذب و انگلی و صدها عارضه بیمارگون دیگر را عمدتاً معلول رشد انفجاری جمعیت بوده و مهاجرتهای بیرویه را پدید آورده است. «بیش از پنجاه درصد رشد جمعیت شهری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مربوط به آهنگ پر شتاب مهاجرت از روستا به شهر است.»
4- پایین بودن سطح بهداشت، عوارض زیستمحیطی و سوء تغذیه
به موازات افزایش جمعیت و عدم امکان توسعه در جامعه، با هنجاریهایی همچون پایین بودن سطح بهداشت جسم و روان، عوارض زیستمحیطی و سوءتغذیه مواجه خواهیم بود. بر همین اساس، سازمان ملل متحد،معتقد است: رشد بیرویه جمعیت بهعنوان یک فاجعهای برای نوع بشر، مسایل و دشواریهای مختلفی در زمینه سلامت انسانی چون سوءتغذیه،اعتیاد و عدم رعایت بهداشت را در پی دارد به نحوی که هماکنون دامنگیر بسیاری از ساکنان این کره خاکی شده است.همچنین برخی تحقیقات نشان میدهد برخی ناهنجاریهای رفتاری و تعارضهایی که سرانجام آن به مشکلات عاطفی شدید منجر میشود، از پیامدهای رشد سریع جمعیت میباشد.
علاوه براین، تلاش روز افزون برای بهره گیری بیشتر از طبیعت برای تأمین معاش و رفع نیازهای ضروری جمعیت رو به فزونی زمین و بالا رفتن استانداردهای زندگی، که روند تلاش مذکور را تصاعدی بالا میبرد، موجب عوارض زیستمحیطی فراوانی برای اکوسیستم زمین شده است که از این جمله است:
الف- گرم شدن زمین که خشکسالی به بار می آورد و گیاهان و جنگلها را نابود میکند.
ب- بارانهای اسیدی که ناشی از رشد لجامگسیخته صنعت و توسل روزافزون صنایع به فناوریهای مضر و مخاطرهآمیز میباشد.
ج- فرسایش خاک و کاهش آب جاری شیرین.
د- آلودگی آبها و سفرههای زیرزمینی آب، در اثر پسابها و آلایندههای آب وخاک.
ه- کاهش ضخامت لایه ازون بر اثر افزایش گازهای شیمیایی و گلخانهای در هوا و گرم شدن زمین.

فصل سوم:
تجزیه و تحلیل نظریات موافقان و مخالفان کنترل جمعیت

مسئله جمعیت موضوع مهمی است که آثار گسترده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و…. دارد. از این رو هرگونه اظهارنظر درباره آن باید سنجیده باشد. اگر با رویکردی احساسی به این موضوع نگریسته شود، چهبسا آسیبهایی فراوان برای کشور به دنبال داشته باشد.البته این اصلی کلی است که اظهارنظرها و تصمیمگیریها درباره مسائل مهم و حساس، باید دقیق، سنجیده و براساس مبانی درست باشد.
ضرورت توجه به اصالت مکتب
برای ایجاد تمدن اسلامی، باید اصول و شرایطی را رعایت کنیم. یکی از مهمترین اصول در ساختن تمدن اسلامی، حفظ اصالت مکتب است. اسلام یک مجموعه و نظام است که عرصههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و…دارد. به همین دلیل، هر کاری که در بعد عملی یا نظری انجام میشود،باید اصالت مکتب در آن متبلور باشد.
البته اصل دیگر در تمدنسازی، استفاده از تجارب و علوم دیگران است. بیشک اگر تجربه و دانش مفیدی در جایی از جهان وجود داشته باشد، جامعه اسلامی، فرهیختگان و مدیران باید از آن در ابعاد مختلف استفاده کنند؛ ولی نکته مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد این است که استفاده از علوم و تجارب دیگران، باید در چارچوب درست و رعایت اصالتهاباشد. متأسفانه در این عرصه، افراط و تفریطهای فراوانی دیده میشود؛ عدهای با دیده نفی و انکار به دستآوردهای جدید مینگرندو گروهی منفعلانهدچار افراط میشوند و آموزههای اسلامی را در این زمینه نادیده میگیرند.
البته در مواردی نیز این رویکرد عمدی نیست؛ بلکه عدهای به دلیل برخی فشارها و تنگناها نادانسته به آن روی میآورند.
هنگام استفاده از افکار و تجربیات دیگران، اگر بهدرستی جنبههای مثبت و منفی در نظر گرفته

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره تنظیم خانواده، انقلاب اسلامی، آیات و روایات، روابط جنسی Next Entries دانلود پایان نامه درباره فرزندآوری، اطلاق روایات، منابع تاریخی، آیات و روایات