دانلود پایان نامه درباره دین و دولت، فرهنگ و تمدن، ایران باستان، اردشیر اول

دانلود پایان نامه ارشد

خواهد آمد در واقع تلاشی است برای نمایاندن این واقعیت که اخلاق، رکنی اساسی در فهم جامعه زرتشتی باستان است. رکنی که حتی برای نوشتن تاریخ فرهنگ و تمدن و حتی سیاست این مرز و بوم نیز نباید از آن غافل بود.
2. اخلاق شهرياری
اندرزهای شهریاری یکی از مهمترین جلوههای اخلاق شاهانه در ایران باستان است. در اندیشه مزدیسنی شهریاری با ایزد خشثره در هم تنیده شده است. ایزدی که ما از آن به عنوان شهریور یاد میکنیم، ایزد آسمان و فلزات نیز هست که با جنگاوران ارتباط تنگاتنگی دارد. ظاهراً او در ابتدا با جنگ در ارتباط بوده ولی در بندهش او به عنوان ایزد حامی فقرا و بیچارگان است.368 اما به صورت کلی میتوان گفت که خشثره وظیفهاش دفاع از شهریاری است تا با کمک آن صلح را نگه داشته و دین را یاری دهد.369 در سنت زرتشتی و از همان ابتدای پیدایش این دین، گشتاسب دین زرتشت را قبول می کند و سعی در توسعه آن دارد. همین امر نیز خشم ارجاسب را برانگیخته و گشتاسب ناگزیر از جنگ با ارجاسب میگردد.
اندیشه توأمانی دین و دولت رکن اساسی حکمرانی در ایران به شمار میآید. این همراهی به روشنی در سخنان پادشاهان ایرانی ذکر گردیده است. به عنوان نمونه، داریوش هخامنشی پیروزی خود را مدیون یاری اورمزد و مغان میداند.370 در دوران ساسانی نیز دین مظهر و تاج شاهان ساسانی است. آنان همچنان که خود را موظف به برقراری نظم و عدالت میکردند، خود را نیز پاسداران دین میپنداشتند. اردشیر اول گوید:
بدان که دین و شاهی قرین یکدیگرند و یکی از دیگری بی نیاز نیست. دین اساس ملک است و ملک نگهبان دین است. هرچه را اساس نباشد معدوم گردد، هرچه نگهبان نداشته باشد تباهی گیرد.371
در سنت زرتشتی، دین در یک نفر و شهریاری نیز در یک نفر گرد آمده است. اگر پادشاهی از آنِ جم، گرشاسب و اردشیر بوده است وظیفۀ دین نیز بر دوش زرتشت و آذرباد مهراسپندان و تنسر و کرتیر قرار داشته. اما ظاهراً در یک مورد میتوان نشانی یافت که دین و دولت در یک شخص گرد آیند. بنابر فرجامشناسی زرتشتی تنها سوشیانس است که دین و دولت هر دو را با یکدیگر دارد. با تمام این تفصیلات توأمانی دین و دولت موضوعی است که در کتابهای پهلوی از آن غفلت نگردیده است. به عنوان نمونه در گزیدههای زادسپرم372 و دینکرد سوم373 به لزوم این تعامل اشاره گردیده است. دینکرد سوم در شرح این ماجرا میگوید:
Abar xwadAyih Ud dEN NIgEz i w?h-dEN
hAd xwadAyih dEN Ud dEN xwadAyih ] ham-[ d?hAN asTih. Az w?h-dEN NIgEz.
aNdar hAN wAzag awECN-?z haNbasAN kEC padEC ham-dAd?sTANih pad hAN i-CaN xwadAyih abar dEN. dEN abar xwadAyih wINArdagih kEC, oh-?z w?hAN-dEN fragAN-bUN wAzag AsTawANih abar ohrmazd-baNdagih, m?hENICN i dEN EwAg az dId a-wIsANICN.
Er xwadAyih m?hNIdArih az dEN, ohrmazd baNdagih mazdEsNIh ] i[ dEN az xwadAyih. U-CAN abEr-Tar brAzICN sud ] i[ m?hEN o dAmAN. Pad hamih i xwadAyih Ud w?h-dEN, rAsT xwadAyih: Ud pad hamih] i[ w?h-dEN Ud rasT xwadAyih. w?h-dEN ]Ud xwadAyih[ ham-NAf.
c?oN xwadAyih dEN ] Ud[ dEN xwadAyih ]ham-[ d?hAN, aoN a-xwadAyih ag-dENih-?z U dag-dENih a-xwadAyih-?z.
درباره پادشاهی و دین از شرح دین بهی.
پادشاهی دین و دین و پادشاهی هم میهنان یکدیگرند. از نگاه دین بهی.
دربارۀ این موضوع حتی کسانی که عقیدۀ متفاوت دارند با یکدیگر همسخنان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره اخلاق کار، اخلاق کاربردی، اندرزنامه، مینوی خرد Next Entries پایان نامه با کلید واژه های فلسفه ارسطو، عالم محسوس، کتاب مقدس