دانلود پایان نامه درباره دینامیکی، ظرفیت جذب، حیات اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

تکنیک
سیمانی شدن…………………………………………………………………………………………………………………………

34
جدول 2-3- مقایسه درصد حذف کادمیوم با استفاده از ترکیبات مختلف همرسوب دهنده ……………………………………………………………………………………………………………………………………

37
جدول 2-4- مقایسه درصد حذف کادمیوم با استفاده از ترکیبات مختلف در تکنیک جداسازی با غشا …………………………………………………………………………………………………………………..

39
جدول 2-5- مقایسه درصد حذف کادمیوم با استفاده از ترکیبات مختلف در تکنیک تبادل یونی ……………………………………………………………………………………………………………………………

43
جدول 2-6- خلاصهای از سیستم استخراج با حلال کادمیوم در محلولهای سولفات ……..
50
جدول 2-7- خلاصهای از سیستم استخراج با حلال کادمیوم در محلول کلرید ………………..
56
جدول 2-8- خلاصهای از سیستم استخراج با حلال کادمیوم در محلولهای نیترات و تیوسیانات ……………………………………………………………………………………………………………………………..

59
جدول 2-9- خلاصهای از سیستم استخراج با حلال کادمیوم در محلولهای فسفات ………
62
جدول 2-10 مقایسه ظرفیت جذب کادمیوم با استفاده از ترکیبات مختلف اکسید مواد معدنی، دورریزها، لجنها و پس ماندها در محلولهای آبی ………………………………………………..

72
جدول 2-11- مقایسه ظرفیت جذب کادمیوم با استفاده از میکروارگانیسمها در محلولهای آبی ……………………………………………………………………………………………………………………………….

75
عنوان و شماره
صفحه
جدول 2-12- استفاده از جاذبهای با منشا گیاهی برای جذب کادمیوم در محلولهای آبی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

77
جدول 2-13- مقایسه ظرفیت جذب کادمیوم جاذبهای گیاهی اصلاح شده در محلولهای آبی ……………………………………………………………………………………………………………………………….

79
جدول 4-1- آنالیز شیمیایی پساب یک واحد صنعتی ………………………………………………………..
108
جدول 4-2- آنالیز شیمیایی و فیزیکی نمونه آب رودخانه خشک شیراز …………………………..
113

فهرست شکلها

عنوان
صفحه
شکل 1-1- شکل گونه کریستالی ACC کربنات کلسیم ……………………………………………………
11
شکل 1-2- شکل گونه کریستالی ایکیت کربنات کلسیم …………………………………………………..
12
شکل 1-3- روابط فازی در سیستم آب – کربنات کلسیم اشباع شده ………………………………
12
شکل 1-4- نمودار logK نسبت به دما برای ایکیت، واتریت، آراگونیت و کلسیت ………….
13
شکل 1-5- شکل گونه کریستالی واتریت کربنات کلسیم ………………………………………………….
14
شکل 1-6- شکل گونه کریستالی آراگونیت کربنات کلسیم ………………………………………………
14
شکل 1-7- شکل گونه کریستالی کلسیت کربنات کلسیم …………………………………………………
15
شکل 1-8- انواع هستهسازی ………………………………………………………………………………………………
20
شکل 3-1- شماتیک کلی دستگاه آزمایش ………………………………………………………………………..
85
شکل 3-2- تصویر (a) تفلون تحتانی لوله مکش و محل تزریق، (b) پره همزن، (c) روزنههای دید شیشهای، (d) لوله مکش، (e) تفلون تحتانی راکتور و(f) پوسته راکتور …

86
شکل 3-3- پمپ قطره زنی Infusion pump OT-701 …………………………………………………….
86
شکل 3-4- شکل کلی راکتور در حال آزمایش …………………………………………………………………..
90
شکل3-5- شماتیک دستگاه جذب اتمی شعلهای ………………………………………………………………
92
شکل 3-6- شماتیک دستگاه جذب اتمی ASS Vario 6 ساخت شرکت Analytic Jena ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

93
شکل 3-7- نمودار شماتیکی اجزا اصلی یک میکروسکوپ الکترونی روبشی ……………………..
94
شکل 4-1- تاثیر pH روی حذف کادمیوم در آب سنتزی با غلظت ppm968/0 کادمیوم به روش همرسوبی کربنات کلسیم در دبی تزریق mL/hr300، دور همزن rpm200، غلظت واکنشگرهای M5/2 و در دمای محیط 20 درجه سانتیگراد …………………………………

98

عنوان
صفحه
شکل 4-2- تاثیر دبی تزریق روی حذف کادمیوم در آب سنتزی با غلظت ppm968/0 کادمیوم به روش همرسوبی در 3pH=، دور همزن rpm200،غلظت واکنشگرهایM5/2 و در دمای محیط 20 درجه سانتیگراد ………………………………………………………………………………

99
شکل 4-3- تاثیر دور همزن روی حذف کادمیوم در آب سنتزی با غلظت اولیه ppm968/0 کادمیوم به روش همرسوبی در 3pH=، دبی تزریق mL/hr300، غلظت واکنشگرهای M5/2 و در دمای محیط 20 درجه سانتیگراد ……………………………………………

100
شکل 4-4- تاثیر غلظت واکنشگرها روی حذف کادمیوم در آب سنتزی با غلظت ppm968/0 کادمیوم به روش همرسوبی در 3pH=، دبی تزریق mL/hr300، دور همزن rpm200 و در دمای محیط 20 درجه سانتیگراد ………………………………………………..

101
شکل 4-5- تاثیر غلظت اولیه کادمیوم روی راندمان حذف کادمیوم در آب سنتزی به روش همرسوبی در 3pH=، دبی تزریق mL/hr300، دور همزن rpm200، غلظت واکنشگرهای M5/2 در دمای محیط 20 درجه سانتیگراد ……………………………………………….

102
شکل 4-6- تاثیر دما روی راندمان حذف کادمیوم در آب سنتزی با غلظت اولیه کادمیوم ppm968/0 به روش همرسوبی در 3pH=، دبی تزریق mL/hr300، دور همزن rpm200 و غلظت واکنشگرهای M5/2 …………………………………………………………………………….

104
شکل 4-7- تصویر رسوب کربنات کلسیم به دست آمده در آب سنتزی با غلظت ppm968/0 با استفاده از واکنشگرهای کلرید کلسیم و کربنات سدیم با غلظت 5/2 مولار در دور همزن rpm200، زمان تزریق 40 دقیقه، 4=pH و دمای 20 درجه سانتیگراد …….

115
شکل 4-8- تصویر رسوب کربنات کلسیم به دست آمده در آب سنتزی با غلظت ppm968/0 با استفاده از واکنشگرهای کلرید کلسیم و کربنات آمونیوم با غلظت 5/2 مولار در دور همزن200، زمان تزریق 40 دقیقه، 4=pH و دمای 20 درجه سانتیگراد …..

115
شکل 4-9- تصویر رسوب کربنات کلسیم به دست آمده در نمونه آب رودخانه خشک شیراز با غلظت ppm05/0 با استفاده از واکنشگرهای کلرید کلسیم و کربنات سدیم با غلظت 5/2 مولار در دور همزن rpm200، زمان تزریق 40 دقیقه، 4=pH و دمای 20 درجه سانتیگراد …………………………………………………………………………………………………………………..

116
شکل 4-10- تصویر رسوب کربنات کلسیم به دست آمده در آب سنتزی با غلظت ppm968/0 با استفاده از واکنشگرهای پساب واحد صنعتی و کربنات سدیم 51/0 مولار در دور همزن rpm200، زمان تزریق 40 دقیقه، 4=Ph و دمای 20 درجه سانتیگراد ……..

116
عنوان
صفحه
شکل 4-11- طیف XRD رسوب کربنات کلسیم به دست آمده در آب سنتزی با غلظت ppm968/0 در دور همزن rpm200، زمان تزریق 40 دقیقه، 4=pH و دمای 20 درجه سانتیگراد …………………………………………………………………………………………………………………………….

117
شکل 4-12- طیف XRD رسوب کربنات کلسیم به دست آمده در آب سنتزی با غلظت ppm968/0 با استفاده از واکنشگرهای کلرید کلسیم و کربنات آمونیوم با غلظت 5/2 مولار در دور همزن rpm200، زمان تزریق 40 دقیقه، 4=pH و دمای 20 درجه سانتیگراد ………………………………………………………………………………………………………………………………………

118
شکل 4-13- طیف XRD رسوب کربنات کلسیم به دست آمده در آب رودخانه خشک شیراز با غلظت ppm05/0 با استفاده از واکنشگرهای کلرید کلسیم و کربنات سدیم با غلظت 5/2 مولار در دور همزن rpm200، زمان تزریق 40 دقیقه، 4=pH و دمای 20 درجه سانتیگراد …………………………………………………………………………………………………………………..

118
شکل 4-14- طیف XRD رسوب کربنات کلسیم به دست آمده در آب سنتزی با غلظت ppm968/0 با استفاده از واکنشگرهای پساب واحد صنعتی و کربنات سدیم با غلظت 51/0 مولار در دور همزن rpm 200، زمان تزریق 40 دقیقه، 4=pH و دمای 20 درجه سانتیگراد …………………………………………………………………………………………………………………………….

119

فهرست نشانههای اختصاري

ثابت حلالیت
K
پتانسیل شیمیایی ماده i در فاز جامد

پتانسیل شیمیایی ماده i در فاز محلول

پتانسیل شیمیایی تعادل

ثابت گازها

دما

اکتیویته ماده i در فاز محلول

اکتیویته ماده i در تعادل

ضریب اکتیویته ماده i

غلظت ماده i

دمای حالت اشباع

غلظت حالت اشباع

فوق اشباعیت نسبی

حلالیت مولار تعادلی رسوب

غلظت مولار در هر لحظه

فوق اشباعیت

مرتبه فوق اشباعیت
n
ثابت سرعت هستهزایی
K^’ (μm s ^(-1) 〖(mol.l^(-1))〗^(-2))
سطح هسته
A 〖(μm〗^2)
آنتالپی تشکیل کربنات کلسیم

ضریب توزیع ظاهری یا تجربی

مقدار کمپلکس تشکیل شده

ضریب اکتیویته کربنات کادمیوم در محلول جامد

ضریب توزیع ترمودینامیکی

ضریب توزیع
D
ثابت حلالیت محصول ترمودینامیکی کربنات کلسیم

ثابت حلالیت محصول ترمودینامیکی کربنات کادمیوم

ضریب اکتیویته مولی در فاز محلول کادمیوم

ضریب اکتیویته مولی در فاز محلول کلسیم

تغییرات پتانسیل

ضریب توزیع لگاریتمی

غلظت اولیه یونهای کادمیوم در فاز محلول

غلظت نهایی یونهای کادمیوم در فاز محلول

غلظت اولیه یونهای کلسیم در فاز محلول

غلظت نهایی یونهای کلسیم در فاز محلول

ضریب توزیع

تعداد مول کادمیوم جذب شده در یک کیلوگرم رسوب کربنات کلسیم

غلظت مولار کل کادمیوم

فصل اول

1- مقدمه

1-1- پیشگفتار

حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهاي آینده باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند ی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع امام حسین، شعر معاصر، امام حسین (ع) Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ناصر خسرو، تاریخ ادبیات، تاریخ ادبی