دانلود پایان نامه درباره درصد تجمعی، مشارکت اجتماعی، انحراف معیار، اعتماد نهادی

دانلود پایان نامه ارشد

شده و به اصطلاح امتحان پس داده است . در واقع این پرسش ها نه تنها یکبار بلکه چندین بار مورد استفاده قرار گرفته اند و زواید و ایرادات آنها تا حد امکان رفع شده است . در این تحقیق الویت نخست برای دستیابی به پرسشنامه معتبر حتی الامکان این بوده است که به تحقیقات معتبری که در حوزه ذیربط انجام گرفته رجوع شود و از مقیاس ها و ابزار های اندازه گیری آنها به عنوان مبنای اصلی پرسش ها استفاده شود که البته این رویه در مورد بیشتر متغیر ها علی الخصوص مقیاس سنجش فرهنگ سیاسی دمکراتیک ( متغیر وابسته تحقیق ) متغیر احساس امنیت ، سرمایه اجتماعی و دینداری ثمر بخش بود . ذیلاً منابع و مرجع هایی که در ساخت شاخص ها و مقیاسهای سنجش متغیرهای تحقیق بعنان مبنای اولیه و اصلی بکار رفته ارائه می گردد .
مقیاس فرهنگ سیاسی دمکراتیک : در سنجش این مفهوم بعنوان متغیر وابسته تحقیق از شاخص های رونالد اینگلهارت و همکاران تحت عنوان ارزش های فرامادی گرایانه و رهاینده و نیز شاخص مارک تسلر در مطالعه جوامع خاور میانه استفاده گردید البته هر دو شاخص در اکثر موارد با هم همپوشانی داشتند و بر ابعادی مانند مدارا و تسامح ، تاکید بر تساوی جنسیتی ، مشارکت ، تاکید بر ارزش آزادی و مطلوبیت داشتن حکومت دمکراتیک توجه داشتند .
البته بسیاری از گویه های بکار رفته در پرسشنامه های مزبور به دلیل اینکه با شرایط و فضای زمانی و مکانی خاص تحقیقات مربوطه طراحی گردیده بود از نظر فرم ظاهری و محتوایی ، بگونه ای که با شرایط و حال و هوای تحقیق متناسب باشد تغییر داده شد و مورد اصلاح قرار گرفت .
پس از آماده سازی پرسشنامه برای اطمینان بیشتر از اعتبار محتوایی آن، پرسشنامه به چند تن از اساتید ارائه گردید و نظرات ایشان نیز در اصلاح و ارتقای کیفیت سوالات و گویه ها اعمال شد. تا جاییکه اطمینانی نسبی از کارایی و اعتبار پرسشنامه برای جمع آوری داده های مورد نظرحاصل گردید و به اصطلاح بسته پرسشنامه نهایی شد .

فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- تحلیل یک متغیره :
4-1-1- توزیع جنسی پاسخگویان :
جدول و نمودار (4-1-1) فراوانی پاسخگویان را بر حسب متغیر جنسیت نشان می دهد . مطابق داده های به دست آمده 3/53 درصد پاسخگویان را مردان و 1/46 درصد را زنان تشکیل می دهند . بعبارت دیگر توزیع جنسیتی افراد نمونه نسبتاَ یک توزیع متوازنی از مردان و زنان را در بر می گیرد و از این حیث با نسبت جنسیتی موجود در جامعه آماری ( N ) انطباق دارد .
جدول 4-1-1- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنس
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مردان
زنان
178
152
3/53
1/46
3/53
100

330
100
100
4-1-2- وضعیت سنی پاسخگویان :
جدول و نمودار 4-1-2 – معرف توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی می باشد . در این تحقیق نمونه انتخاب شده در چهار گروه سنی طبقه بندی گردید . نتایج بدست آمده حاکی از آنست که بیشترین فراوانی پاسخگویان در گروه سنی (45 – 41 ) سال قرار دارند که 5/ 35 در صد از کل نمونه مورد مطالعه را شامل می شود . پس از آن گروههای سنی ( 40 – 36 سال ) ، ( 50 – 46 سال وبالاتر ) و (35 -31 سال ) به ترتیب 8/25 درصد ، 3/20 درصد و 5/18 درصد پاسخگویان را به خود اختصاص داده اند .
جدول 4-1-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
35-31 سال
40-36 سال
45-41 سال
50 – 46 سال وبالاتر
61
85
117
67
5/18
8/25
5/35
3/20
5/18
2/44
7/79
100
جمع
330
100
100
میانگین : 5/42
4-1-3- رشته تحصیلی :
در جدول و نمودار 4-1-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی ارائه شده است . با توجه به تنوع و تکثر جامعه آماری از لحاظ متغیر مذکور و عدم امکان تفسیر داده ها بر اساس تک تک رشته های علمی ، چهار گروه اصلی تحصیلی علوم انسانی ، علوم پایه ، علوم مهندسی و علوم پزشکی مبنای طبقه بندی رشته ها قرار گرفت و داده های مرتبط با آن در قالب این گروههای تحصیلی جمع آوری گردید . نتایج نشان می دهد که بیشترین فراوانی پاسخگویان در گروه علوم انسانی با 3/43 درصد و گروه علوم پایه با 37 درصد از کل حجم نمونه قرار دارد . لازم به توضیح است که تعداد اعضای گروه های علوم انسانی و علوم پایه به این دلیل بیشتر است که افراد مرتبط بااین رشته های تحصیلی هم در دانشگاه ها حضور دارند و هم در مدارس و مراکز آموزش متوسطه دارای بیشترین فراوانی هستند حال آنکه گروه علوم پزشکی و علوم مهندسی صرفاَ رشته های دانشگاهی بوده و عملاَ در مدارس و مراکز آموزشی متوسطه حضور ندارند .
جدول 4-1-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
علوم انسانی
علوم پایه
علوم پزشکی
علوم مهندسی
143
122
31
34
3/43
37
4/9
3/10
3/43
3/80
7/89
100
جمع
330
100
100

4-1-4- توزیع پاسخگویان از نظر موقعیت شغلی :
جدول زیر وضعیت پاسخگویان را از نظر موقعیت شغلی نشان می دهد از آنجاییکه در این تحقیق پاسخگویان در دو گروه شغلی مشخص ( اساتید دانشگاه و دبیران دبیرستان ) قرار داشتند و نمونه آماری انتخاب شده با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به گونه ای انتخاب شده بود که نسبت آماری موجود در جامعه آماری در حجم نمونه انتخابی نیز رعایت شود توزیع شغلی موجود درجدول زیر تحت تاثیر شیوه اختصاص متناسب نمونه قرار دارد .
جدول 4-1-4- فراوانی بر حسب موقعیت شغلی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
دبیران
اساتید دانشگاه
200
130
6/60
4/39
6/60
100
جمع
330
100
100
4-1-5- اعتماد درون گروهی
جدول و نمودار 4-4 نشان دهنده توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد درون گروهی ( یکی از شاخص های سرمایه اجتماعی ) است . حداقل نمره ممکن برای این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه 4 و حداکثر نمره 20 می باشد که میانگین نمره 15/13 با انحراف معیار 6/2 ، معرف حد متوسط اعتماد درون گروهی در بین افراد مورد مطالعه است . البته بررسی چارک ها و ستون درصد تجمعی نشان می دهد که به غیر از حد متوسط این متغیر که با 45 درصد ، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده درصد افرادی که اعتماد درون گروهی بالا و بسیار بالایی را نشان داده اند 40 درصد و درصد افرادی اعتماد درون گروهی پایین و بسیار پایینی را نشان داده اند 20 درصد بوده که نشان میدهد میزان متوسط این متغیر در بین پاسخگویان از نوع متوسط رو به بالا می باشد .
جدول 4-1-5- اعتماد درون گروهی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
اعتماد خیلی پایین
اعتماد پایین
اعتماد متوسط
اعتماد بالا
اعتماد خیلی بالا
16
54
147
107
3
8/4
4/16
5/44
4/32
9/0
8/4
4/21
4/66
1/99
100
جمع
330
100
100
میانگین :15/13 انحراف معیار : 6/2
4-1-6- اعتماد نهادی
جدول 4-1-6-وضعیت پاسخگویان را بر اساس متغیر میزان اعتماد نهادی نشان می دهد کمترین نمره ممکن در این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه 6 و بیشترین نمره مجموع 30 بوده است . مقدار میانگین 96/14 و مقدار انحراف معیار 66/4 می باشد . با توجه به داده های مندرج در جدول می توان میزان این نوع اعتماد را در بین افراد مورد مطالعه متوسط پایین ارزیابی کرد حدود نیمی از پاسخگویان ( 7/49 درصد ) از اعتماد نهادی پایین و خیلی پایینی برخوردارند 35 درصد اعتماد متوسطی به نهادها اجتماعی- سیاسی دارند که در مجموع 85 درصد کل فراوانی را شامل می شود و درمقابل تنها حدود 15 درصدازآنها اعتماد نهادی بالایی را نسبت به نهادهای اجتماعی – سیاسی از خود نشان داده اند
جدول 4-1-6- اعتماد نهادی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
اعتماد نهادی پایین
اعتماد نهادی پایین
اعتماد نهادی متوسط
اعتماد نهادی بالا
اعتمادنهادی خیلی بالا
59
105
115
44
7
9/17
8/31
8/34
3/13
1/2
9/17
7/49
5/84
9/97
100
جمع
330
100
100
میانگین :96/14 انحراف معیار : 66/4

4-1-7- اعتماد برون گروهی ( اعتماد تعمیم یافته ) :
داده های مربوط به متغیر اعتماد برون گروهی یا اعتماد تعمیم یافته نیز حاکی از میزان متوسط این نوع اعتماد در بین افراد مورد مطالعه است . حداقل نمره ممکن در این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه 3 و حداکثر نمره 13 است . میانگین پاسخگویان 6/7 با انحراف معیار 2/2 می باشد که مبین وجود حد میانه ای از اعتمادبرون گروهی در بین افراد مورد مطالعه است . بررسی درصد ها نیز حاکی از وجود یک توزیع نسبتاَ متوازن و نرمال درمورد این متغیر است به این ترتیب که حد متوسط این اعتماد که با میانگین بدست آمده انطباق دارد دارای بیشترین فراوانی است و حدهای بالا و پایین اعتماد تعمیم یافته هر کدام به نحو متعادل 30 درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده است .
جدول 4-1-7- اعتماد برون گروهی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
اعتمادتعمیم یافته خیلی پایین
اعتماد تعمیم یافته پایین
اعتماد تعمیم یافته متوسط
اعتماد تعمیم یافته بالا
اعتمادتعمیم یافته خیلی بالا
22
79
122
63
44
7/6
9/23
37
1/19
3/13
7/6
6/30
6/67
7/86
100
جمع
330
100
100
میانگین: 6/7 انحراف معیار : 2/2

4-1-8- انسجام اجتماعی :
داده های جدول ذیل به متغیر انسجام اجتماعی اختصاص دارد حداقل نمره ممکن پاسخگویان در این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه 7 و حداکثر نمره 35 بوده است . میانگین بدست آمده 18/27 با انحراف معیار 6/3 بوده است که نشان دهنده وجود میزان نسبتاَ بالایی از انسجام در بین افراد مورد مطالعه است بررسی ستون درصد تجمعی نیز معرف آنست که حدود 75 درصد از پاسخگویان از نظر این صفت در حد بالا (6/60 درصد ) و خیلی بالا (14 درصد) ارزیابی شده اند .

جدول 4-1-8- انسجام اجتماعی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
انسجام اجتماعی خیلی پایین
انسجام اجتماعی پایین
انسجام اجتماعی متوسط
انسجام اجتماعی بالا
انسجام اجتماعی خیلی بالا
4
7
73
200
46
2/1
1/2
1/22
6/60
9/13
2/1
3/3
5/25
1/86
100
جمع
330
100
100
میانگین: 18/27 انحراف معیار : 6/3

4-1-9- مشارکت اجتماعی :
جدول ذیل مربوط به متغیر مشارکت اجتماعی ( از شاخص های سرمایه اجتماعی ) است . حداقل نمره ممکن در این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه 8 و حداکثر نمره 31 است . میانگین بدست آمده برای این متغیر 1/21 و انحراف معیارآن نیز 86/3 می باشد که معرف حد متوسطی از مشارکت اجتماعی در نزد پاسخگویان است . داده های جدول فراوانی نیز نشان می دهد که نزدیک به نیمی از پاسخگویان ( 2/48 ) میزان متوسطی از مشارکت اجتماعی یا تمایل به آن را نشان داده اند و در مرتبه بعد مشارکت اجتماعی بالا و خیلی بالا مجموعاَ 36 درصد و مشارکت اجتماعی پایین و خیلی پایین مجموعاَ 5/15 درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده است .
جدول 4-1-9- مشارکت اجتماعی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مشارکت اجتماعی خیلی پایین
مشارکت اجتماعی پایین
مشارکت اجتماعی متوسط
مشارکت بالا
مشارکت اجتماعی خیلی بالا
7
44
159
115
5
1/2
3/13
2/48
8/34
5/1
1/2
5/15
6/63
5/98
100
جمع
330
100
100
میانگین: 1/21 انحراف معیار : 86/3

4-1-10- سرمایه اجتماعی کل :
جدول زیر معرف وضعیت پاسخگویان بر حسب متغیر سرمایه اجتماعی است . این متغیر یک متغیر ترکیبی است که از تجمیع شاخص هایی مانند اعتماد درون گروهی ، اعتماد نهادی ، اعتماد تعمیم یافته ، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی ساخته شده است . مقدار میانگینی که برای این متغیر بدست آمده 05/84 از مجموع نمره 105 و انحراف معیار آن نیز 5/10 است که معرف سرمایه اجتماعی نسبتاَ بالای افراد مورد مطالعه است . بررسی درصد تجمعی نیز نشان میدهد که سرمایه اجتماعی بیش از 90 درصد پاسخگویان در حدی متوسط و بالاتر ارزیابی شده است

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره جامعه آماری، آموزش و پرورش، دانشگاهها، علوم پزشکی Next Entries دانلود پایان نامه درباره احساس امنیت، انحراف معیار، درصد تجمعی، امنیت سیاسی