دانلود پایان نامه درباره دانش پژوه

دانلود پایان نامه ارشد

کتاب هاي مانويان را ديده است که اوراق و جلدهاي نفيس داشته اند و در مجمع برگزيدگان آنها را علنا مي خوانده اند وسپس براي شنوندگان تفسير و بيان مي کرده اند و از اين قرار اين کتاب ها را به زبان لاتين ترجمه کرده بودند. با وجود مخالفت هايي که بعدها سنت اوگوستن با اين مذهب کرده است مدتهاي مديدي در اين نواحي باقي مانده زيرا که حتي پادشاهان آن ناحيه که از سلسل? واندال ها57 بوده اند مانند ژنسرايک58 و هونريک59 معتقد به اين دين بوده اند و حتي در اواخر قرن چهارم که گرگورا کبير پاپ بوده است اين مذهب در آن ناحيه رواج داشته است. در اسپانيا در اواخر قرن چهارم معتقدين به مذهب ماني بسيار بودند و سن ژرم مي دانسته است که در ايالت لوزيتاني بسياري از زنان يکي از کتاب هاي ماني را مي خوانده اند که کتاب گنج نام داشته و در ضمن کتاب هاي اصحاب معرفت را نيز مي خوانده اند.
چيزي نکشيد که اين مذهب به جنوب گول و به ايتاليا هم سرايت کرد. در شهر رم مانويان بسيار بودند و از سال 372 تا 523 ميلادي از وجود اين دين در رم خبر داريم.ظاهرا اين مذهب از آفريقا بدان مملکت راه يافته بود. سنت اوگوستن هنگامي که به رم رسيده در خان? يک مانوي منزل کرده و اغلب با او در باب اين دين بحث کرده است. از طرف ديگر کتاب هاي مانوي در آسياي صغير و درميان طبقات ممتاز رومية الصغري هم رواج داشته است.
مولفان عيسوي کتابهاي بسيار در رد عقايد مانويان نوشته اند. همچنين در ناحيه بابل که مذهب ماني نخست در آنجا بوجود آمده تا اوايل قرون وسطي معتقدين بسيار داشته و مولفين ايراني و عرب حتي در ابتداي خلافت بني العباس بدانها اشاره مي کنند و ايشان را به نام زنديق مي نامند. و در ساير ايالات ايران هم اين مذهب لااقل تا 200 سال پس از اسلام هوا خواهان داشته و بعضي از رجال ايراني ظاهرا بدان معتقد بوده اند و از آن جمله احتمال قوي مي رود که نويسند? معروف ايراني عبدالله بن مقفع مانوي بود باشد60
2-3-5. آثار مانويان در حفاري تورفان:
درحفاري تورفان وخوچو نمون? از صنايع مانويان به دست آمده است. در خورچو غاري يافته اند منقش به نقوش بسيار، که دقيقا نقاشي از آنها هنوز نمايان است. يکي از اين صورت ها مرد بزرگي را نشان مي دهد (که گويا خود ماني است)، که به هيئت مغولي است با سبيل آويخته و ريش دو شاخ، در پشت سر او به شکل هاله قرص خورشيد رسم شده است، که متن آن سرخ و حاشي? آن سفيد است و قسمت زيرين آن قرص در ميان هلالي قرار گرفته. آن شخص کلاهي تاج مانند، که گويا از پارچه زربفت باشد، برسردارد، که قسمت زيرين آن چنان تنگ است، که فقط بالاي سر را پوشيده است و به وسيله نواري زير چانه آن را بسته اند؛ قسمت بالاي تاج پهن است. آثار زر دوزي هنوز در حاشيه قباي او پيداست. در سمت راست آن پيشوا، چند صورت کوچکتر کشيده شده، که از طبقه گزيدگان هستند و ظاهرا اغلب آنها از مردم مغرب مي باشند،جامه سفيد پوشيده اند؛ کلاه آنها به شکل تاج پيشواست، از پارچه سفيد ساخته شده، دنبال نوار زيرچانه، که دراصل سرخ رنگ بوده نمايان است.همه اين اشخاص دست به سينه ايستاده اند؛ به نحوي که دست راست آنها در آستين چپ و دست چپ در آستين راست نهفته است. اين وضعي است که مردم شرق در حال خشوع و احترام مي گيرند. نام اين اشخاص، که به خط اويغوري در روي تصاوير رسم شده، تا انداز? خوانده مي شود؛ در پشت سر زناني به نظر مي آيند، که هم از طبق? گزيدگان هستند، لباس آنها با مردان يکي است، مگر کلاه، که ظاهرا استوانه شکل است. در پشت سرزنان، نيوشاگان را مي توان به زحمت تشخيص داد، که هم زن و هم مرد لباسهاي رنگارنگ و کفش سفيد پوشيده اند. اما اين قسمت به کلي ضايع شده است.
همچنين در اين حفريات نمونه هايي از صنعت نقاشي مينياتور مانويان به دست آمده است. ورقه اي که به خط ترکي نوشته شده، درهر دو جانب داراي تصاوير است. از قبيل شکل روحانيون مانوي ،که لباس سفيد در بر و کلاه بلند استوان? شکل برسر، در جلو ميزهايي که در دست و ورقه کاغذي در پيش رو دارند. حاشيه اين صفحه را با نقوش اشجار ميوه دار وخوشه هاي انگور مزين ساخته اند…
اين تصاوير که در آنها دقت و لطافت فوق العاده به کار رفته، شخص را به ياد صنعت مينياتورسازي ايران در زمان اسلام مي اندازد و شهادت مي دهد، که اين صنعت در ايران بسيار قديم بوده، زيرا که بنا بر قول “کومون” ظاهرا اين صنعت را مانويان ازکشور ساساني به ترکستان نقل کرده اند و در آنجا توسعه يافته شاهکارهاي صنعتي توليد کرده است.61
2-3-6.خط ماني
با تحقيقاتي که درباره ماني و آئين او بوسيله دانش پژوهان به عمل آمده است و با آثار بسياري که اينک از آئين او وسيله کاوش هاي تورفان و مصر و ديگر نقاط گرديده است اين واقعيت مسلم و محرز است که ماني براي گسترش افکارش به نقاشي و خط توجهي خاص معطوف مي داشته است.
ماني عقيده داشت که چون خواندن خط پهلوي پارتي و ساساني و خط اوستائي خواندش براي همگان دشوار است. بخصوص اينکه موبدان مانع از آن بودند که عامه مردم با خط اوستايي آشنا شوند تا هم اين امتياز براي آنها محفوظ بماند و هم مردم را از حقايق يعني بي خبر بگذارند و از اين بي خبري بتوانند در تحميل نظراتشان موفق باشند. اين بود که براي مبارزه با آنان به استخراج قلمي تازه از خطوط کهن ايران باستان دست يازيد.ماني با استفاده از خط (سرياني) و دين دبيره (اوستائي) خطي پديد آورد که خواندن و نوشتن آن به مراتب از خط آم دبيره پهلوي آسان تر بود. در خط ماني نقطه وجود داشت و با توجه به نمونه اي که ابن نديم از خط او بدست مي دهد مي بينيم که در خط ماني مانند خط فارسي حروف مصوته وجود دارد.
آثار مانوي جز با خط پارتي و پهلوي ساساني جنوبي و سغدي نيز نوشته مي شد. خط سغدي هم از مضافات خط پارتي است که عمودي نوشته مي شده است. 62
خط ماني از فارسي و سرياني استخراج گرديده و مخترع آن ماني است ( و مانويها ) انجيل و کتابهاي خود را با آن نوشته و آنرا خط ديني مي نامند. ( يعني دبيره ) 63

فصل سوم
شکل گيري و ظهور مسيحيت

3-1.بخش اول : سرگذشت عيسي (ع)
3-1-1. ناصري:
(منسوب بناصره) برتيماوس از عيسي ناصري شنيد مر 47:10 و همچنان پطرس زيرا ناصري خوانده اع 22:20 و پولس هم عيسي را بناصري ملقب نمود اع 9:26 و خود خداوند ما هم خود را بناصري ناميد اع 8:22 و نوشته که بر بالاي صليب وي گذاردند عنوانش عيسي ناصري بود يو 019:19
اما قوليکه در کتاب پيغمبران مکتوب است که به ناصري موسوم خواهد شد شامل اشکالست و تفسير آن از قرار ذيل است اولا که مقصود از نذيره و غيره است اعد 13:6 لکن مسيح نذيره نبود.که پيغمبراني که بديشان اشاره رفته است قولي را که ذکر کرده در کتابهاي قانوني مستعمله مرقوم نگشته و اين هم با آراء انجيليان که شهادت مطلب مسطور را از آيات انبياء مي آورند منافات دارد که مقصود از آنچه در انبياء مذکور است نه فقط قول يک نفر است بلکه مختصر و خلاص? اقوال تمام ايشان است و کليه اشاره بحلم و تواضع مسيح مي باشد و از براي اين تواضع اشارات متعدد يافت مي شود که مشهورترين آنها در باب 53 اشعيا است. اما ناصره در انظار يهود خيلي محقر بود و چنان مي نمايد که سکناي مسيح در اين مدت قليل الاعتبار اسباب يادآوري متي گشته مطالب و نبوات انبيا را کلاو مختصرا به نظر آورده گفت بناصري موسوم خواهد گشت و اين را ملخص و مختصر اقوال انبيا قرار داد.64
3-1-2. ولادت عيسي در انجيل و قرآن (کتب مقدس):
عيسي در بيت لحم زاده شد. مادرش مريم باکره نامزد يوسف نجاري از شهر ناصره بود. داستان تولد عيسي در بيت لحم
زاده شد. مادرش مريم باکره نامزد يوسف نجاري از شهر ناصره بود. داستان تولد عيسي در دو باب آغازين هر يک از انجيل هاي متي و لوقا موجود است.65
در انجيل متي چنين آمده که مريم(ع) از روح القدس حامله شد و بنا به فرمان فرشته الاهي، که در عالم خواب يوسف ناصري پديدار گشت، به او امر شد که طفل در رحم را عيسي بنامد. گذشته از برخي اختلافات در تاريخ ولادت عيسي بايد گفت تولد حضرت عيسي(ع) را به روزگاري که هرودس پادشاه يهودا بود منتسب مي کنند.66
در آيات سور? مريم ماجراي آبستن شدن و زاده شدن عيسي توسط مريم را به تفصيل بيان مي کند:
” پس روح خود را به سوي او فرستاديم به شکل بشري خوش اندام بر او نمايان شد.مريم گفت: من از تو به خداي رحمان پناه مي برم اگر پرهيزکاري باشي. گفت من فقط فرستاده پروردگار توأم براي اين که به تو پسر پاکيزه اي ببخشم. گفت:چگونه مرا پسرباشد با آن که دست بشري به من نرسيده و بد کار نبوده ام؟ گفت: [فرمان] چنين است. پروردگار تو فرمود: آن آسان است و براي اين است که او را آيتي براي مردم قراردهيم و رحمتي از جانب ما باشد و اين امر حتمي است. پس مريم از او حامله شد وبا او در نقطه اي دور دست خلوت گزيد.” 67
در قرآن کراراً باکره بودن مريم و خلقت شگفت عيسي اعجازي بر قدرت و حقانيت خداوند و فرستاد? او يعني عيسي به شمار آمده است. عيسي را “روح الاهي” مي داند که در رحم مريم دميده شده است.
خلقت شگفت و خارق العاده عيسي در نزد خدا چون آفرينش آدم ابوالبشر است .68
3-1-3. اخبار انبيا به ظهور مسيح:
از قرن پنجم ق.م که قوم يهود استقلال سياسي خود را بتدريج از دست داده، روزگاري مغلوب بابليان و زماني مسخر ايرانيان و يونانيان و بالاخره تابع روميان شدند، همه وقت ايام اضطرار و محنت خود را با علاق? بيشتر به آداب ملي و عقيد? ديني مي گذرانيدند. تعاليم انبياء سلف ايشانرا بيکديگر متحد وپيوسته مي ساخت. همه به انتظار آن روزي بودند که بزعم ايشان ديگر بار لواي استقلال برافرازند و پادشاهي از اولاد اسرائيل ظهور کند و بر تخت سلطنت بنشيند و تمام اقوام روي زمين به امر او گردن نهند و صلح و عدالت در عالم جاري گردد.
اشعياء نبي به آنها گفته بود: “اي اسرائيل! تاريکي جهانرا در ظلمت غليظ طوائف پوشانيده، اما خداوند بر تو طلوع خواهد نمود.(اشعيا:60/2). بعضي ديگر از انبياء قوم يهود را بشارت داده بودند که سلطنت داود دوباره قائم خواهد گرديد بدست کسي که با روغن مسح شد. يعني “مسيح” است. چنانکه گفتند: “براي ما ولدي زائيده و پسري بما بخشيده که سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجيب و مشير و خداي قدير و پدر سرمدي و سرو سلامتي خوانده خواهد شد(اشعيا:9/6)
از اين قبيل پيش گوئيها در صحف انبياء قديم بني اسرائيل فراوان ديده مي شود :
اين پيغمبران که همه را احساس قوميت و علاقه به ملت خود بحد کمال بوده در ستايش قوم خود سخنان بسيار گفته و آنها را “قوم منتخب” نام کرده بودند، از اينرو در دو قرن و بعد از ميلاد مسيح که ايام نکبت و محنت ايشان بود عواطف و احساسات “ناسيوناليزم” يهوديان به اتکاء سخنان و پيشگوئيهاي انبيا به اوج شدت خود رسيد. بعبارت ديگر در برابر اجحاف و ستم و استبداد يونانيان و روميان آن مردم شکست خورده با دلهاي پر از انتظار و اميد نشسته بودند که دور? مجد و عظمت ديرين ديگر بار بدست شخصي که موعود و منتظر است تجديد شود و او سوار برابرها از آسمان بر زمين فرود آيد و سلطنت داود وسليمان را بار ديگر احيا فرمايد .
اينگونه عقايد و افکار تمام يهوديان متفرق در امکنه و امصار را بهم پيوسته و هم? آنها را در همه حال و در همه جا مستعد و آماده ظهور مسيح نموده بود . 69
3-1-4. ذکر نبوت عيسي بن مريم صلوات الله و سلام عليه:
قاضي ناصرالدين بيضاوي در تفسير خويش آورده است که عيسي معرب ايشوعست اما معني اين لفظ را بيان نکرده و گفته که اشتقاق عيسي از اين اسم تکلفي است که فايد? بر آن مترتب نمي شود و لقب عيسي بقول صحيح روح الله است و مسيح و در معني مسيح اقاويل مختلفه سمت ورود پذيرفته قولي آنکه مسيح فعيلي است بمعني مفعول و چون آنجناب ممسوخ القدمين بود يعني تمامي کف پاي مبارکش بر زمين مي نشست يا آنکه جبرئيل بپر خويش او را مس کرده بود تا شيطان را بروي دستي نباشد به اين لقب ملقب گشت و قولي ديگر آنکه مسيح خوانده اند که دست بر بيماران مي کشيد و همه شفا مي يافتند و زمره اي بر آن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره فرهنگ عامه، کتاب مقدس، شاپور اول Next Entries دانلود پایان نامه درباره آخرالزمان