دانلود پایان نامه درباره خودکارآمدی، روانشناسی، رضایت شغلی، رضایت شغل

دانلود پایان نامه ارشد

صفحه 89-101.
رمزدن پال (۱۹۹۷). یادگیری رهبری در آموزش عالی. (ترجمه عبدالرحیم نوه ابراهیم و همکاران). دامغان: دانشگاه علوم پایه دامغان ومؤسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، ۱۳۸۰.
رزمی، شهریار و همکاران. (1390). “نقش تعديل کننده خودکارآمدی در رابطه بين استرس شغلی با سلامت روانی و رضايت شغلی کارکنان بانک صادرات تبريز”. مجله سلامت کار ایران, 8(2), 17-10.
رنجبر، منصور وهمکاران (1386). “بررسي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي اعضاي هيأت علمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران”. گام هاي توسعه در آموزش پزشكي, 2(4), 92-99.
زاهد،عادل و همکاران(1388).” رابطه رضايت شغلي با خودکارآمدي معلمان راهنمايي شهرستان مشگين شهر در سال تحصيلي 89″. مجله علوم تربیتی، 2(8) : 128- 107 .
ساعتچی، محمود (1390) روانشناسی بهروری راهبردی، تهران،انتشارات ویرایش.
ساعتچی،محمود(1387).نظریه پردازان و نظریه در روانشناسی،تهران،انتشارات سخن.
سیف،علی اکبر(1394).روش یادگیری ومطالعه،تهران،انتشارات دوران.
سیف،علی اکبر(1390). روانشناسی پرورشی، (روانشناسی یادگیری و آموزشی) تهران، انتشارات آگاه.
شکرکن، حسین(1386).روانشناسی صنعتی و سازمانی،تهران،انتشارات رشد.
شعاری نژاد،علی(1386).روانشناسی یادگیری و کاربرد آن در آموزش،مشهد،انتشارات قدس.
شفیع آبادی، عبداله (1390) راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای ونظریه های انتخاب شغل، تهران، انتشارات رشد.
شهامت،نادر و همکاران (1393).”رابطه هوش سازمانی با خودکارآمدی و رضایت شغلی دبیران متوسطه شهر جیرفت”، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،سال6،شماره1، صفحه227-213.
شهامت، نادر و همکاران (1390).” بررسی رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از دو جنبه انگیزشی و بهداشتی”،فصلنلمه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،سال2،شماره2،صفحه 130-107.
شهبازی، محمد و همکاران (1388).”بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی نیروهای پلیس ، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس”، سال6، شماره 26، صفحه 103-89..
عبدلي, سعید و همکاران (1391). “رابطه باورهاي کارآمدي جمعي و باورهاي خودکارآمدي با رضايت شغلي دبيران مرد دوره متوسطه شهر قم”. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی, 10(4), 105-124.
علایی خرائم ، زهرا و همکاران (1391). “مقایسه باورهای خودکارآمدی و انگیزه ی پیشرفت در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی”. مجله ناتوانی های یادگیری، 1(3): 104-85.
فتاحی محمود(1386). “بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی و رضایت شغلی با استرس شغلی آموزگاران”. کودکان استثنایی شهر کرج، پایان نامه ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
فروغی، فیض اله و همکاران (1386). “رضايت شغلي و عوامل مؤثر بر آن از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه”. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 2(7).
قلايي, بهزاد. و كديور, پروین(1391). “ارزيابي مدل باورهاي خودکارآمدي معلمان به عنوان تعيين کننده ميزان رضايت شغلي آنها و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان”. پژوهش در برنامه ریزی درسی, 5(2), 95-107.
قنبری، زهرا (1389) .”مقایسه خلاقیت و رضایت شغلی دبیران گروه هنر و علوم انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی”،دانشگاه علامه طباطبایی.
عباسیان فرد و همکاران(1389). “رابطه ی خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی”.فصلنامه روانشناسی کاربردی. 4(13): 109-95.
کامران،فریدون؛طاهری،بهمن(1388).”بررسی تطبیقی انگیزه پیشرفت در بین طبقات اجتماعی”،فصلنامه علمی-پژوهشی -اجتماعی،واحد رودهن،سال دوم،شماره2.
کاوه ای طیبه و همکاران. (1393). “پيش بينی رضايت شغلی بر اساس باورهای خودکارآمدی، خودکارآمدی تدريس، استرس شغلی و سطح نيازهای معلمان استثنايی”. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی, 4(126), 5-15.
کدیور،پروین(1392).روانشناسی تربیتی،تهران،انتشارات سمت.
لیمن،اعظم(1388).”بررسی رابطه هوش هیجانی با انگیزه پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی دزفول”،پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.
ماهر، فرهاد (1385) روانشناسي اجتماعي كاربردى ، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
محمدی, الهام و همکاران. (1393). “بررسی ارتباط انگيزه پيشرفت و خودکارآمدی عملکرد‌ بالينی در دانشجويان پرستاری”. نشريه پرستاري ايران, 27(90): 33-43.
مختارنیا، مجید و همکاران (1391). “بررسی انگیزه پیشرفت اعضای هیأت علمی براساس ابعاد رضایت شغلی در پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران”. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران.(1391);42(4):647-54.
مرادی، لیلا(1392).”تاًثیر برنامه آموزش فرزند پروری بر خودکارآمدی والدین و رضایت از زندگی در دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی دولتی شهر شیراز”.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
ملکی, حمید و همکاران.(1392). ” بررسی تاثیرپذیری یادگیری سازمانی از رضایت شغلی براساس متغیرهای شغلی و سازمانی بررسی موردی: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان”. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, 6(10), 78-74.
میری، محمدرضا. (1394). “بررسی رابطه خودکارآمدی و هوش هیجانی با انگیزه پیشرفت در دانشجویان”. تحقیقات نظام سلامت, 11(2), 641-649.
نحرير, بتول و همکاران. (1389). “ارتباط رضايت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بيمارستان ها”. مجله طب‌نظامي, 12(1), 23-26.
نصيري, پرهام و همکاران(1392). “عوامل موثر بر رضايت شغلي کارکنان بر اساس نظريه هرزبرگ در بيمارستان هاي آموزشي شهرستان قزوين”. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(پیاورد سلامت), 4(7), 354-365.
نوری مسعود،(1388). “بررسی رابطه کیفیت آموزشی معلمان ابتدایی با خودکارآمدی آنان در درس علوم تجربی با تأکید بر روش فلندرز”. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشکده علوم تربیتی.
منابع و مراجع انگلیسی:
Aboma, O. (2009). Predicting first year university students’ academic success. Electronic Journa of Research in Educational Psychology, 7, 1053, 1072
Ames & R.,& Ames,c ,A.(1984). Introduction in In R. Ames & c.a. Ames(Eds), Research on motivation in education: student motivation(1, 1-11). Orlando, fl: Academic pres.
Alci, B. (2015). The influence of self-efficacy and motivational factors on academic performance in general chemistry course: A modeling study. Educational Research and Reviews, 10(4), 453-461.
Adebomi, O., & Olufunke, I. H. (2012). Job satisfaction and self-efficacy as correlates of job commitment of special education teachers in oyo state. Journal of Education and Practice, 3(9), 95-103.
Appelbaum,steven H., Hongger,Karen. (1998)”Empowerment: a contrasting overview of organizations in general and nursing in parti- cular –an examination of organizational factors, managerial behaviors, job design, and structural power”. Joural of Empowerment in organization. V6 N 2.pp50 o.29 Appelbaum, Steven. H, Danielle Hebert & Sylvie
Ayeni,C.O.Popoola,S.o.(2007).work Motivation,job satisfaction ,and organizational commitment of library personnel in academic and research libraries in oyo state,Nigeria.library philosophy and practice.
leroux,(1999) “Empowerment: Power, culture and leadership – a strategy or fad for the millennium ” Journal of workplace Learning.V11.N7.pp.233-245.
Bandura, A. (1994). Self‐efficacy: Wiley Online Library.
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual review of psychology, 52(1), 1-26.
Bandura,Albert.(2000) “Cultivate self–efficacy for personal and organizational effectiveness”. Handbook of principles of organization behavior.oxford,uk: Blachwell.pp.-120-139.
Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V., & Pastorelli, C. (2001). Self‐efficacy beliefs as shapers of children’s aspirations and career trajectories. Child development, 72(1), 187-206.
Bhaesajsanguan,sanguansak(2010).The relationships among organizational climat,job satisfaction and organizationalcommitment in the thai telecommunication industry.
Bandura,Albert.(1997) Self-efficacy: the exercise of control. New York: W. H .FreemanCaprara, G. V., Barbaranelli, C., Steca, P.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره خودکارآمدی، هیأت علمی، رضایت شغلی، رضایت شغل Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد مالی، فرصت های فناوری، بازده دارایی، ارزیابی عملکرد