دانلود پایان نامه درباره خودکارآمدی، هیأت علمی، رضایت شغلی، رضایت شغل

دانلود پایان نامه ارشد

می شود فرد داوطلبانه فعالیتهایی را شروع کرده و تا رسیدن به اهداف مشخصی ادامه می دهد.

فرضیه فرعی سوم: انگیزه پیشرفت به طور معناداری قادر به پیش بینی خودکارآمدی می باشد.
نتایج حاصل از رگرسیون همزمان نشان داد که انگیزش پیشرفت استادان رابطه مثبت و معناداری با خودکارآمدی آنها دارد و می تواند به عنوان پیش بینی کننده مناسبی برای خودکارآمدی مورد استفاده قرار بگیرد.
نتایج مطالعات داخلی میری(1394) بر روی دانشجویان، عباسیان فرد (1389) و علایی خرایم (1391) بر روی دانش آموزان و مطالعات خارجی شارما58(2015)، میتاساری(2013) نشان داد که بین خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(05/0p) که همسو با نتایج حاصل از مطالعه حاضر می باشد. بولنت(2015) نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسید که بین انگیزش درونی و انگیزش بیرونی با خودکارآمدی ارتباط آماری معناداری وجود دارد.
داشتن انگیزش پیشرفت بالا موجب می شود که فرد از حداکثر توان خود برای رسیدن به هدف استفاده کند و در ادامه به سطح بالایی از خودکارآمدی دست یابد(میری، 1394)
یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد افرادی که دارای انگیزه پیشرفت بالا هستند تکالیف و موقعیت هایی را که بتوانند بر آنها اثر بگذارند و به طور موفقیت آمیزی به اتمام برسانند را ترجیح می دهند. این بدان معنا است که اگر عوامل اثر گذار بر انگیزش پیشرفت اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز مورد توجه قرار گیرد، می توان سطح خودکارآمدی آنان را به میزان زیادی افزایش داد.
خودکارآمدی را می توان بر اساس متغیر فوق پیش بینی کرد. با این حال چنین استنباط می گردد که انگیزش پیشرفت می تواند تحت تأثیر عوامل موقعیتی قرار دارند، لذا همسویی کامل با نتایج
از سويي استادان پرانگیزه ، با اعتماد به نفس، سخت كوش و داراي پشتكار پيشرفت هاي بيش تري را در زمينه هاي مختلف كسب مي كنند، چرا كه اين افراد اهداف مشخصي داشته و براي رسيدن به آ نها تلاش مي كنند.
در مطالعه ی حاضر انگیزش پیشرفت استادان رابطه مثبت و معنا داری با خودکارآمدی دارد و می تواند به عنوان پیش بینی کننده ی مناسبی برای کیفیت تدریس باشد. این بدان معناست که خودکارآمدی استادان که باعث می شود تا آنها توانایی های خود را بهتر بشناسند و به وسیله انها در یادگیری دانشجویان مؤثر باشند و بر عملکرد تدریس آنها به عنوان یکی از مهمترین وظایف استادان دانشگاه تأثیر مثبتی بگذارد و پس از وظایفی که موجب کیفیت تدریس می شوند مانند برنامه ریزی آموزشی، مدیریت کلاس، انجام مسئولیت های حرفه ای و ارزشیابی و مشارکت به خوبی بر آیند و در جایی که استادان از خودکارامدی بالایی برخوردار باشند می توان انتظار داشت که کیفیت تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز نیز در حد مطلوبی باشد.
همچنین استادانی که دارای انگیزه ی بالاتری هستند توانایی بیشتری جهت درک خواسته های دانشجویان دارند. همچنین در برقراری روابط مؤثر و عمیق و صادقانه با دانشجویان توفیق بیشتری می یابند و در نهایت به احساس خودکارآمدی می انجامد.
پژوهش های گذشته باید با احتیاط مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این دقت پژوهش های انجام شده و مورد استناد در گزارش حاضرهم، موضوع مبهمی است که در تعمیم نتایج باید مورد توجه قرار بگیرد.
فرضیه فرعی چهارم: رضایت شغلی به طور معناداری قادر به پیش بینی خودکارآمدی می باشد.
نتایج حاصل از رگرسیون همزمان نشان داد که رضایت شغلی استادان رابطه مثبت و معناداری با خودکارآمدی آنها دارد و می تواند به عنوان پیش بینی کننده مناسبی برای خودکارآمدی مورد استفاده قرار بگیرد. این بدان معناست که هر چه رضایت شغلی و مولفه های آن بالاتر باشند باعث می شود تا استادان توانایی های خود را بهتر بشناسند و این امر باعث می شود عملکرد تدریس بهتر و یا حتی یادگیری دانشجویان افزایش یابد. در جایی که استادان از خودکارآمدی بالایی برخوردار باشند می توان انتظار داشت که کیفیت تدریس در آن دانشگاه نیز در حد مطلوبی باشد.

در این ارتباط نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه نشان می دهد که متغیرهای سرپرست یا مسئول مستقیم و همکار در پیش بینی خودکارآمدی نقش قوی دارند که با یافته های ادبومی59 (2012)،گلوکلیا60(2014)، مختارنیا(1391)، زاهد(1388)، و … همسو و با پژوهش های عبدلی و همکاران(1391) و جعفر زاده(1390) ناهمسو می باشد.

در مطالعه ملکی و همکاران(1392) سرپرست مستقیم بیشترین ارتباط و همکار کمترین ارتباط را داشته است. در مطالعه ی زاهد(1388) نیز نتایج نشان داد که از بین مؤلفه های رضایت شغلی، مؤلفه های ماهیت کار، سرپرستی و حقوق و دستمزد به ترتیب پیش بین معناداری برای خودکارآمدی هستند اما مؤلفه های علاقه، ترفیعات و روابط با همکاران تببین معناداری ندارند.

در مطالعه ی حاضر نتایج نشان داد که ارتباط با همکاران و سرپرست مستقیم، متغیرهایی است که به گونه ای مثبت بر خودکارآمدی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز تأثیر می گذارد. اما بین مؤلفه های ماهیت کار، ترفیع، حقوق و مزایا و شرایط محیط کار ارتباط معناداری وجود ندارد. می توان چنین استدلال که عدم معناداری این مؤلفه ها با خودکارآمدی احتمالاً به ماهیت این نوع خرده آزمون ها مربوط می باشد. مثلاً ممکن است تعدادی از افراد با خودکارآمدی خوب تحت تأثیر سایر عوامل مؤثر بر خودکارآمدی از جمله هوش، زمینه خانوادگی، وضعیت اقتصادی نسبت به شغل هیأت علمی علاقه چندانی نشان نداده اند و یا اینکه ترفیعات عمدتاً بر مبنای سلیقه های مقطعی صورت گرفته و در آن عامل های زیر بنایی، عزت نفس و خودکارآمدی چندان دخالتی ندارند.

نهایتاً می توان گفت احتمالاً زمانی که افراد نسبت به مؤلفه های رضایت شغلی خود نگرش مثبت دارند در مواجهه با مشکلات گوناگون اجتماعی، سازگاری با محیط پیرامون و بین رفتارهای مختلف خود تعادل برقرار می کنند و رفتاری موزون و منطقی از خود نشان می دهند و هرچه توانایی فکری یک سازمان ارتقاء پیدا کند رضایت شغلی آنها نیز متأثر می گردد

5-3- نتیجه گیری:
با توجه به یافته های تحقیق می توان چنین نتیجه گرفت انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی از عوامل مهم در افزایش خودکارآمدی اعضای هیأت علمی می باشد. اعضای هیأت علمی و اساتید تربیت دهنده نیروی عظیم دانشجویی باید به شغل خود علاقه مند و از آن رضایت داشته باشند تا بتوانند استعدادهای بالقوه دانشجویان را شکوفا سازند. ارتقاء دادن انگیزه پیشرفت، رضایت شغلی و خودکارآمدی اساتید هم اهمیت روانی و هم اهمیت اقتصادی دارد. چنانچه استادی دارای انگیزه کافی و از شغل خود نیز راضی باشد در وهله ی اول به سازگاری با خود و سازگاری با دیگران دست می یابد که این امر موجب ارضاء روانی، عاطفی و آرامش روحی آنها می شود و همچنین موجب ارتقاء روحیه ی مسئولیت پذیری، مشارکت و فعالیت اثربخش و نهایتاً موجب تحقق اهداف فردی، گروهی و سازمانی می شود. به همین دلیل شناخت نیازها، انگیزه ها، تمایلات و عوامل رضایت اعضای هیأت علمی در جهت ارتقاء انگیزه پیشرفت، رضایت شغلی و خودکارآمدی آنان نه تنها لازم است بلکه جهت اتخاذ سیاست های صحیح، راهبردهای مناسب و برنامه های مناسب ضروری می باشد.
در جمع بندي نهايي مي توان گفت كه خودکارآمدی اساتید كه حاصل پويايي هاي متقابل گروهي بوده و از كارآمدي آنها به عنوان يك كل نشات مي گيرد نه تنها از عوامل اصلي تبيين كننده رضايت شغلي اساتید است بلکه می تواند انگیزه پیشرفت آنها را نیز تحت تأثیر قرار دهد و آن را افزایش یا کاهش دهد.

5-4- محدودیت های پژوهش:
در این پژوهش مانند هر پژوهش دیگری محدودیت های وجود داشت که بر کمیت و کیفیت داده ها تاًثیر گذار بوده اند:
عدم استقلال علمی اعضای هیأت علمی.
عدم توجه به پیچیدگی های محیطی(سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) و نقش آن در تسهیل رضایت شغلی اعضای هیأت علمی.
عدم حاکمیت فرهنگ علمی بر دانشگاه و تاًثیر آن بر رضایت شغلی وخودکارآمدی.
عدم توجه به نقش دانشجویان و کارکنان در ایجاد رضایت شغلی هیأت علمی.
عدم توجه به بهبود کیفیت آموزشی و پژوهشی و فرصت مطالعاتی و نقش آن در انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی اعضای هیأت علمی.
عدم توجه به کارکرد گروههای آموزشی و نقش انکار ناپذیر آن در رضایت شغلی و خودکارآمدی اعضای هیأت علمی.
اسنفاده از پرسشنامه که محدودیت های خاص خودش را دارد.

5-5- پيشنهادهای کاربردی:
با انجام اقدامات ذیل می توان به افزایش رضایت شغلی اعضای هیأت علمی کمک کرد:
برگزاری سنجش اولیه، برگزاری دوره ها و کارگاهای آموزش و برطرف کردن عوامل بازدارنده انگیزه پیشرفت ورضایت شغلی.
استفاده از برنامه های مدیریت مشارکتی در دانشگاه.
ایجاد حس رقابت و جو دوستانه در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
تغییر انتظارات دانشگاه آزاد اسلامی از اعضای هیأت علمی.
توجه به ارضای نیاز پیشرفت اعضای هیأت علمی.
افزایش پاداش های مادی و معنوی .
تعریف ابزار تشویقی و تنبیهی به منظور ارتقاء مرتبه علمی از مربی به استادیاری و… برای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

5-6- پيشنهادهای پژوهش:
طراحی و اجرای کارآزمایی های مداخله ای در زمینه رضایت شغلی، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی اعضای هیأت علمی
بررسی عوامل و ایجاد در زمینه انگیزش و رضایت هیأت علمی
استفاده از ابزارهای دیگر جهت بررسی متغیرهای پژوهش به منظور بالابردن اعتبار مطالعه

منابع و مراجع فارسی:

احمد زاده قصاب, آزاده و همکاران. (1392). “تعيين توان بالقوه انگيزشی مشاغل با استفاده از مدل ويژگيهای شغلی و رابطه آن با رضايت شغلی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران”. پیاورد سلامت, 7(4), 325-336.
احمدی، سعید و کشاورزی، عبداله (1391) “بررسی رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد”،مجله علوم اجتماعی و رفتاری1391، شماره 46، صفحه 156-151.
اکبری بلوطبنگان،افضل. (1393). “رابطه ساده و چندگانه خودکارآمدی، اهداف پيشرفت و انگيزه پيشرفت در پيش‌بينی پيشرفت تحصيلی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی سمنان” مجله ايراني آموزش در علوم پزشکی, 14(9), 796-805.
بال،ساموئل(1994).انگیزش در آموزش و پرورش،ترجمه:علی اصغر مسدد(1373)،چاپ اول، شیراز، انتشارات دانشگاه شیراز.
پورتاشی، مهتاب ومختارنیک، محمد (1391).” بررسی عوامل موثر بر انگیزه پیشرفت اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی تهران”، مجله اروپایی علوم اجتمایی و رفتاری،سال2012،شماره46،صفحه 631-624.
تيموری, مريم, توتونچی, مينا, صالحی, مهرداد,. اکبر. (1387). “رضايت شغلی اعضای هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان”. مجله ايراني آموزش در علوم پزشکی, 7(2), 227-237.
جعفرزاده کرمانی زهرا، فتاحی رحمت اله.(1390). “بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی در ایران”. 7(1)، 5-24.
چاری ،حسین و همکاران(1389). “بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه خودکارآمدی معلم”. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 2(2): 106-85.
خداپناهی،محمدکریم(1393).انگیزه و هیجان،چاپ هفتم،تهران،انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه(سمت).
حسينی, نصر‌الله و همکاران. (1393). “عوامل مؤثر در انگيزش شغلی اعضای هيأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی يزد: کاربرد تئوری انگيزش هرزبرگ”. مجله ايراني آموزش در علوم پزشکی, 13(12), 1040-1050.
خدیوی،اسداله وهمکاران(1388)”رابطه انگیزه پیشرفت مدیران با میزان مشارکت دبیران در تصمیم گیری دبیرستانهای شهرستان ارومیه”. مجله علوم تربیتی، سال2، شماره 5، صفحه 83-115.
خرازی، سید علی نقی و همکاران(1387) . “بررسی رابطه ی اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای شناختی: آزمون یک الگوی علی”. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، 3(38)، 87-69.
درخشیده،حامد و کاظمی، علی (1393).”تاثیر مشارکت شغلی و تعهد سازمانی بر رضایت و عملکرد شغلی کارکنان در صنعت هتل داری شهر مشهد”، مجله جامعه شناسی کاربردی،سال25، شماره 55،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره خودکارآمدی، انگیزه پیشرفت، رضایت شغلی، رضایت شغل Next Entries دانلود پایان نامه درباره خودکارآمدی، روانشناسی، رضایت شغلی، رضایت شغل