دانلود پایان نامه درباره خودکارآمدی، انگیزه پیشرفت، رضایت شغلی، رضایت شغل

دانلود پایان نامه ارشد

د و بدین صورت نمره فرد در هر مقیاس به دست می آید که می توان آن را بر تعداد عبارات آن مقیاس تقسیم کرد و برای هر مقیاس نمره ای بین 0 تا 5 به دست می آید.
در مورد اعتبار شاخص توصیف شغل با استفاده از روش اعتبار صوری و نظر تعدادی از متخصصین و استادان دانشکده علوم تربیتی و اقتصاد دانشگاه اصفهان، این آزمون دارای اعتبار تشخیص داده شده است. در مورد محاسبه همبستگی و استواری درونی شاخص توصیف شغل از روش آلفای کرونباخ به ترتیب این ضرایب به دست آمد: ماهیت کار(شغل) 80/0، سرپرست (مسئول مستقیم) 89/0، همکاران 87/0، ترفیعات (ارتقاء) 9/0، حقوق و مزایا 9/0 و محیط کار 8/0. پایایی پرسشنامه JDIاز طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده است که در سطح آلفای 01/0 معنی دار بوده است. (93%)، که این حاکی از پایایی بالای ابزار اندازه گیری است. بررسی پایائی پرسشنامه رضایت شغلی در مطالعه ی حاضر به شرح جدول 3-8 می باشد.
جدول 3-8: بررسی پایائی پرسشنامه رضایت شغلی
متغیر و ابعاد آن
ضرایب آلفای کرونباخ
ماهیت کار
87/0
سرپرست
88/0
همکار
90/0
ترفیع
87/0
حقوق و مزایا
77/0
محیط کار
84/0
رضایت شغلی (کل)
89/0
پرسشنامه انگیزه پیشرفت49 هرمنس :50
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس در سال(1970) به منظور سنجش میزان انگیزش پیشرفت افراد تهیه شد. پرسشنامه 29 گویه دارد که عبارات پرسشنامه به صورت جمله ناتمام بیان شده اند. به دنبال هرجمله چهار گزینه ارائه شده است. در ضمن جهت اعتبار یابی آزمون از روش آلفای کرونباخ به منظور پیش بینی قدرت سنجش آزمون استفاده شده است که اعتبار آن 86/0گزارش شده است(مختارنیا، 1391). نحوه نمره گذاری این آزمون به این صورت است که به این گزینه ها بر حسب اینکه انگیزش پیشرفت از زیاد به کم یا از کم به زیاد باشد. نمره های 4 تا 1 یا 1 تا 4 تعلق می گیرد. نمره های بالا در این مقیاس نشان دهنده وجود انگیزش پیشرفت بالا و نمره های پایین آن بیانگر انگیزش پیشرفت پایین است.
در عبارات 29-28-27-23-20-15-14-10-9-4-1 شیوه نمره گذاری گزینه ها بدین شرح است. الف: 1 امتیاز ب: 2 امتیاز ج: 3 امتیاز د: 4 امتیاز
در عبارات 26-25-24-22-21-19-18-17-13-12-11-8-7-6-5-3-2 شیوه نمره گذاری گزینه ها بدین شرح است. الف: 4 امتیاز ب: 3 امتیاز ج: 2 امتیاز د: 1 امتیاز
بررسی پایائی پرسشنامه انگیزه پیشرفت در مطالعه ی حاضر به شرح جدول 3-9 می باشد.
جدول 3-9 : بررسی پایائی پرسشنامه انگیزه پیشرفت
متغیر
ضرایب آلفای کرونباخ
انگیزه پیشرفت
80/0

3-8- روش اجرا:
به منظور اجرای پژوهش تعداد 191 پرسشنامه تهیه، تنظیم و آماده شده و با هماهنگی با حراست دانشگاه به شکل تصادفی در اختیار هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز قرار داده شد تا تکمیل گردد.همچنین در مورد ضرورت پژوهش و محرمانه بودن اطلاعات به اعضای هیأت علمی اطمینان خاطر داده شد.پس از تکمیل پرسشنامه ها جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
3-9-روش تجزیه و تحلیل داده ها:
برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا داده ها با استفاده از نرم افزار spss به رایانه انتقال یافت.تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام پذیرفت.در بخش آمار توصیفی با استفاده از جدول توزیع فراوانی ، میانگین و انحراف استاندارد به توصیف داده ها پرداخته شد و در بخش دوم با استفاده از آمار استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد.
3-10- ملاحظات اخلاقی:
در این پژوهش تلاش شده است که پاسخ دهندگان با علاقه و تمایل در پژوهش شرکت نموده و با اطلاع از اهداف پژوهش به گویه ها پاسخ دهند.به منظور رعایت ملاحضات اخلاقی در این پژوهش به بی نام بودن پرسشنامه ها، امانت داری در ذکر منابع و رعایت حقوق معنوی مشارکت کنندگان توجه خاص شده است.همپنین در هنگام تحلیل و تبیین نتایج بر آن بوده که به گزاره های اخلاق علمی و صداقت در اعلام نتایج پایبند باشد.

فصل چهارم
یافته های پژوهش

در این فصل ابتدا آمار توصیفی و سپس آمار استنباطی به ترتیب سوالات پزوهشی آورده شده است.

4-1- آمارتوصيفي:

بررسی توصیفی نمرات خودکارآمدی و ابعاد آن :

جدول 4-1 : بررسی میانگین وانحراف استاندارد نمره خودکارآمدی و ابعاد آن
متغیر و ابعاد آن
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل
حداکثر
میل به آغاز گری رفتار
1/28
48/3
19
34
میل به گسترش تلاش
61/26
44/3
18
32
رویارویی با موانع
70/11
76/1
7
15
خودکارآمدی
33/66
71/6
51
81

همانگونه که جدول 4-1 نشان مي دهد بعد میل به آغازگری رفتار دارای بالاترین میانگین و انحراف معیار 48/3±1/28 و بعد رویارویی با موانع دارای پایین ترین میانگین و انحراف معیار76/1±70/11 می باشد.

بررسی توصیفی نمرات رضایت شغلی و ابعاد آن :
جدول 4-2 : بررسی میانگین وانحراف استاندارد نمره رضایت شغلی و ابعاد آن
متغیر و ابعاد آن
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل
حداکثر
ماهیت کار
64/74
70/12
48
107
سرپرست
28/53
21/9
34
70
همکاران
85/40
20/9
23
55
ترفیع
74/22
75/5
9
35
حقوق و مزایا
73/26
25/6
10
38
محیط کار
95/25
45/5
9
35
کل
2/244
95/26
180
321
همانگونه که جدول 4-2 نشان مي دهد بعد ماهیت کار دارای بالاترین میانگین و انحراف معیار 70/12±64/74 و بعد ترفیع دارای پایین ترین میانگین و انحراف معیار75/5±74/22 می باشد.

بررسی توصیفی نمرات انگیزه پیشرفت:
جدول 4-3 : بررسی میانگین وانحراف استاندارد نمره انگیزه پیشرفت
متغیر و ابعاد آن
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل
حداکثر
انگیزه پیشرفت
92/86
44/5
74
99

همانگونه که جدول 4-3 نشان مي دهد انگیزش پیشرفت دارای میانگین92/86 و انحراف معیار44/5 می باشد.

4-3- آمار استنباطی
در این قسمت براي پاسخ به سوالات و آمار استنباطي از روش همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه استفاده شده است كه نتايج آن در جداول زير بیان شده است.
فرضیه اصلی: بین انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی با خودکارآمدی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول4-4 : ضریب همبستگی بین رضایت شغلی و انگیزه پیشرفت با خودکارآمدی
متغیر
رضایت شغلی
انگیزه پیشرفت
خودکارآمدی
R
18/0
15/0

Sig
01/0
04/0

نتايج آزمون همبستگي جدول 4-4 نشان مي دهد که بين انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی با خودکارآمدی همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد. بدين ترتيب فرض 1 Hمبني بر اينکه بین انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی با خودکارآمدی اعضاء هیأت علمی، ارتباط معني داري وجود دارد مورد تأييد قرار مي گيرد.

فرضیه فرعی اول: بین رضایت شغلی با خودکارآمدی رابطه معناداری وجود دارد.

جدول4-5 : ضریب همبستگی بین رضایت شغلی با خودکارآمدی
متغیر
ماهیت کار
سرپرست
همکار
ترفیع
حقوق و مزایا
محیط کار
کل
خودکارآمدی
R
012/0-
22/0
229/0
06/0
01/0
08/0
18/0

Sig
87/0
002/0
001/0
42/0
84/0
22/0
01/0

نتايج آزمون همبستگي جدول 4-5 نشان مي دهد که بين خودکارآمدی و رضایت شغلی همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد. ضريب به دست آمده برابر 18/. مي باشد. بدين ترتيب فرض 1 H مبني بر اينکه بین خودکارآمدی و رضایت شغلی در اعضاء هیأت علمی، ارتباط معني داري وجود دارد مورد تأييد قرار مي گيرد. بين ابعاد سرپرست و همکار با خودکارآمدی همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد. بین ابعاد ماهیت کار و ترفیع، حقوق و مزایا و محیط کار با خودکارآمدی همبستگی معناداری دیده نشد.

فرضیه فرعی دوم: بین انگیزه پیشرفت با خودکارآمدی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول4-6 : ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت با خودکارآمدی
متغیر
انگیزه پیشرفت
خودکارآمدی
R
15/0

Sig
04/0

نتايج آزمون همبستگي جدول 4-6 نشان مي دهد که بين انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد. ضريب به دست آمده برابر 15/. مي باشد. بدين ترتيب فرض 1 H مبني بر اينکه بین انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی اعضاء هیأت علمی، ارتباط معني داري وجود دارد مورد تأييد قرار مي گيرد.

فرضیه فرعی سوم : انگیزه پیشرفت به طور معناداری قادر به پیش بینی خودکارآمدی است.
جدول 4-7 : معادله رگرسیون خودکارآمدی براساس انگیزه پیشرفت
متغير
ضریب B
خطای استاندارد
Beta
میزان T
سطح معناداری
R
R^2
F
انگیزه پیشرفت
184/0
09/0
15/0
07/2
04/0
149/0
022/0
29/4

نتايج آزمون رگرسیون جدول 4-7 نشان مي دهد که با توجه به مقدار F مشاهده شده یعنی 29/4 فرضیه صفر رد می شود و بین متغیر وابسته (خودکارآمدی) و متغیر مستقل (انگیزه پیشرفت) ارتباط آماری معناداری وجود دارد و انگیزه پیشرفت به طور معناداری قادر به پیش بینی خودکارآمدی می باشد.
فرضیه فرعی چهارم: رضایت شغلی به طور معناداری قادر به پیش بینی خودکارآمدی است.
جدول 4-8 : معادله رگرسیون خودکارآمدی براساس رضایت شغلی
خلاصه آماره مدل رگرسیون چندگانه
مدل
R
R^2
Adjusted R Square
F
Sig.
رگرسیون
28/0
08/0
05/0
66/2
01/0

ضرایب رگرسیون خودکارآمدی بر اساس ابعاد رضایت شغلی
متغير و ابعاد آن
ضریب B
خطای استاندارد
Beta
میزان T
سطح معناداری
ثابت
46/54
36/5

16/10
000/0
ماهیت کار
42/0-
042/0
08/0-
006/1-
31/0
سرپرست
12/0
08/0
17/0
55/1
12/0
همکاران
12/0
07/0
16/0
57/1
12/0
ترفیع
04/0-
09/0
03/0-
38/0-
70/0
حقوق و مزایا
09/0
09/0
09/0
07/1
3/0
محیط کار
07/0
09/0
06/0
80/0
42/0

نتايج آزمون رگرسیون جدول 4-8 نشان مي دهد که با توجه به مقدار F مشاهده شده یعنی 66/2 فرضیه صفر رد می شود و بین متغیر وابسته (خودکارآمدی) و متغیرهای مستقل (ابعاد رضایت شغلی) ارتباط آماری معناداری وجود دارد و رضایت شغلی به طور معناداری قادر به پیش بینی خودکارآمدی می باشد. با توجه به مقدار ضریب Beta ، متغیرهای همکار و سرپرست پیش بینی کننده های قوی تری برای متغیر خودکارآمدی می باشند.

یافته های جانبی : بین خودکارآمدی با ویژگی های جمعیت شناختی (سن، جنس، رشته تحصیلی، سابقه کار و ….) در اعضاء هیأت علمی ارتباط معناداری وجود دارد.

جدول4-9- نتايج آزمون F بین خودکارآمدی و سن
منابع تغییر
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
بین گروهی
868/39
2
934/19
440/0
645/0
درون گروهی
352/8520
188
321/45

کل
220/8560
190

همانگونه که در جدول شماره(4-9)مشاهده می گردد با توجه به مقدار F مشاهده شده با درجه آزادی 2 و 188 فرضیه صفر تأیید می گردد و نتایج نشان می دهد بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معناداری وجود ندارد. و نتیجه می گیریم که بین خودکارآمدی و سن اعضای هیأت علمی تفاوت معناداری وجود ندارد.

جدول4-10- نتايج آزمون F بین خودکارآمدی و سابقه کار

منابع تغییر
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
بین گروهی
549/1
2
775/0
017/0
983/0
درون گروهی
670/8558
188
525/45

کل
220/8560
190

همانگونه که در جدول شماره (4-10) مشاهده می گردد با توجه به مقدار F مشاهده شده با درجه آزادی 2 و 188 فرضیه صفر تأیید می گردد و نتایج نشان می دهد بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معناداری وجود ندارد. و نتیجه می گیریم که بین خودکارآمدی و سابقه کار اعضای هیأت علمی تفاوت معناداری وجود ندارد..
جدول4-11- نتايج آزمون F بین خودکارآمدی و رشته تحصیلی
منابع تغییر
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
بین گروهی
521/209
3
840/69
564/1
200/0
درون گروهی
699/8350
187
656/44

کل
220/8560
190

همانگونه که در جدول شماره(4-11) مشاهده می گردد با توجه به مقدار F مشاهده شده با درجه آزادی 3 و 187 فرضیه صفر تأیید می گردد و نتایج نشان می دهد بین میانگین ها

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره رضایت شغلی، رضایت شغل، خودکارآمدی، انگیزه پیشرفت Next Entries دانلود پایان نامه درباره خودکارآمدی، رضایت شغل، رضایت شغلی، انگیزه پیشرفت