دانلود پایان نامه درباره خودکارآمدی، رضایت شغلی، رضایت شغل، هیأت علمی

دانلود پایان نامه ارشد

صفحه

3-4- ویژگیهای جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………………………..64
3-5- روشهای جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………68
3-6- ابزار سنجش………………………………………………………………………………………………………………….68
3-7-روایی وپایائی ابزار سنجش ……………………………………………………………………………………………..68
3-8- روش اجرا …………………………………………………………………………………………………………………..72
3-9- روش تجزیه وتحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………..72
3-10- ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………….72
فصل چهارم: یافته های پژوهشی
4-1- آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………74
4-2- آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………..76
فصل پنچم: بحث و نتیجه گیری
5-1- خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….84
5-2- بحث ونتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………85
5-3- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………..93
5-4- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….94
5-5- پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………………………. 95
5-6- پیشنهادهای پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………95
فهرست منابع و مراجع فارسی ………………………………………………………………………………………………..96
فهرست منابع و مراجع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………..101
پیوست ها و ضمائم………………………………………………………………………………………………………………107

فهرست جداول

عنوان صفحه

3-1- توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس جنسیت…………………………………………………………….65
3-2- توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس سن ………………………………………………………………..65
3-3- توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس میزان تحصیلات ……………………………………………….66
3-4- توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس سابقه کار ………………………………………………………..66
3-5- توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس رشته تحصیلی …………………………………………………67
3-6- توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس مرتبه علمی………………………………………………………67
3-7- بررسی پایائی پرسشنامه خودکارآمدی ………………………………………………………………………………69
3-8- بررسی پایائی پرسشنامه رضایت شغلی ……………………………………………………………………………..70
3-9- بررسی پایائی پرسشنامه انگیزه پیشرفت ……………………………………………………………………………71
4-1- بررسی میانگین وانحراف استاندارد نمره خودکارآمدی ………………………………………………………..74
4-2- بررسی میانگین وانحراف استاندارد نمره رضایت شغلی و ابعاد آن ………………………………………..75
4-3 – بررسی میانگین وانحراف استاندارد نمره انگیزه پیشرفت …………………………………………………….75
4-4 – ضریب همبستگی بین رضایت شغلی و انگیزه پیشرفت با خودکارآمدی ………………………………..76
4-5 – ضریب همبستگی بین رضایت شغلی با خودکارآمدی ………………………………………………………..76
4-6- ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت با خودکارآمدی ………………………………………………………..77
4-7- معادله رگرسیون خودکارآمدی براساس انگیزه پیشرفت …………………………………………………….. 77
4-8 – معادله رگرسیون خودکارآمدی براساس رضایت شغلی ………………………………………………………78
4-9- نتايج آزمون F بین خودکارآمدی و سن …………………………………………………………………………..79
4-10- نتايج آزمون F بین خودکارآمدی و سابقه کار …………………………………………………………………80
4-11- نتايج آزمون F بین خودکارآمدی و رشته تحصیلی …………………………………………………………..80
4-12- نتايج آزمون F بین خودکارآمدی و مرتبه علمی ………………………………………………………………81
4-13- نتايج آزمون t.test بین خودکارآمدی و جنسیت ……………………………………………………………..81
4-14-نتايج آزمون t.test بین خودکارآمدی و میزان تحصیلات …………………………………………………..82

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی با خودکارآمدی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز بوده است.روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی اعضای هیأت علمی واحد شیراز که در زمان پژوهش بالغ بر 380 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی- مورگان 191 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد استناد قرار گرفتند. به منظور جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس(1970)، رضایت شغلی اسمیت و هیولین (1969) و خودکارآمدی شرر(1982)استفاده شد، روایی و پایائی ابزار سنجش نیز مورد تأیید قرار گرفت. پس از انتقال داده ها به رایانه و نرم افزار spss ، تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد و توزیع فراوانی) و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان) انجام پذیرفت. نتایج نشان دهنده آن است که بین رضایت شغلی با خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت با خودکارآمدی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به تحلیل رگرسیون، رضایت شغلی و انگیزه پیشرفت، پیش بینی کننده های قوی برای خودکارآمدی می باشند. به علاوه از بین ابعاد رضایت شغلی، ابعاد سرپرست مستقیم و همکار پیش بینی کننده های قوی تری در نظر گرفته شدند. بین خودکارآمدی و ویژگی های جمعیت شناختی (سن، جنس، رشته تحصیلی، سابقه کار و ….) نیز ارتباط معناداری وجود ندارد. با توجه به یافته های تحقیق می توان چنین نتیجه گرفت که انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی از عوامل مهم در افزایش موفقیت شغلی و خودکارآمدی اعضای هیأت علمی می باشد.
کلیدواژها: خودکارآمدی، رضایت شغلی، انگیزه پیشرفت، اعضای هیأت علمی

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه:
آموزش عالی در هر کشوری یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت آن کشور در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. با توجه به گسترش روزافزون پیشرفت های علمی و گرایش سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی به جذب افراد متخصص، افراد هر جامعه به سمت دانشگاه ها و مراکز آموزشی روی آورده اند(آبوما،2009).
مهمترین مرکز فعالیت های آموزشی و پژوهشی در هر کشوری دانشگاه است و اعضای هیأت علمی به عنوان سرمایه های انسانی این نظام آموزشی و پژوهشی مهمترین نقش را در توسعه و پیشرفت کشور دارند(جعفر زاده،1390).
هرگونه سرمایه گذاری علمی و هدفمند به پرورش و بهسازی آن ها و نیز تأمین آتیه روحی و روانی این قشر انسان ساز، نه تنها موجب ارتقاء بهره وری آن ها می شود بلکه می تواند موجبات بالندگی و سرفرازی یک ملتی را فراهم آورد. یکی از مهمترین متغیرهای پیش بینی کننده این اثربخشی، توجه به رضایت شغلی است که از عوامل مهم در افزایش میزان کارایی و موفقیت شغلی تلقی می شود.
رضایت شغلی به برداشتی که فرد از کار خود دارد و نیز نگرش مثبت فرد نسبت به شغلش اشاره می کند(شهبازی و همکاران،1387). در تعریفی دیگر، رضایت شغلی عبارت است از حالت عاطفی مثبت و در عین حال لذت بخشی که یک فرد از کار و شغل خود احساس می کند(لاک به نقل از وار و اینسیگلو ،2012).
بررسی رضایت شغلی از آن جهت مهم است که نارضایتی شغلی از جنبه های مختلف در بین اساتید، منجر به کاهش بهره وری در پژوهش و کیفیت کار آنان می شود(سابوروال1 و کارلی ،2009).
عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه افراد می گردد و روحیه پایین، شدیداً بر بازدهی کار تأثیر می گذارد. به همین دلیل مدیران وظیفه دارند نشانه های عدم رضایت را در اعضای سازمان شناسایی کنند و در اولین فرصت اقدامات لازم را انجام دهند(فروغی و هکاران،1387).
چنانچه اعضای هیأت علمی دلگرمی و انگیزه کافی برای فعالیت و پیشرفت علمی نداشته باشند، فرایند توسعه دچار مشکل می شود(جعفرزاده و همکاران،1390). لذا درک رفتارها و نیازهای انگیزشی این اساتید باید مورد توجه سازمان ها قرار بگیرد (ملیک و همکاران،2010).
از آنجا که انگیزه پیشرفت یکی از انگیزه های مهمی است که بر اساس آن عملکرد و رفتارهای متفاوتی از افراد بروز می کند و در صورت شناخت وضعیت انگیزه ای افراد، می توان تا میزان زیادی رفتار بعدی افراد را پیش بینی کرد؛ لذا بایستی تلاش شود تا مبانی انگیزشی و عوامل محرک و متغیرهایی که رفتار اعضای هیأت علمی را شکل می دهد، شناخته و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد (کافیتسیوس2 و همکاران، 2007؛ ویس3 ،2002).
شناخت عواملی که باعث ایجاد انگیزه شغلی می شود، یکی از ضروریاتی است که می تواند در ایجاد بهره وری و رضایت شغلی مؤثر واقع شود و با برنامه ریزی دقیق و قابل اجرا، باعث بالا رفتن روند و کیفیت کار استادان شود.
داشتن انگیزه بالا نیز موجب می شود که فرد از حداکثر توان خود برای رسیدن به هدف استفاده کند و در ادامه به سطح بالایی از خودکارآمدی و رضایت دست یابد (وایتن، به نقل از کارن و همکاران،2005).
انگیزش و رضایت شغلی به عنوان یک فاکتور مؤثر، باعث افزایش کارایی و بهره وری اعضای هیأت علمی می شود (مامیسشویلی4 و روسر ،2010؛ سجادی و همکاران،1390).
بر اساس تئوری شناختی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره انگیزه پیشرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، رضایت شغلی، رضایت شغل Next Entries دانلود پایان نامه درباره هیأت علمی، خودکارآمدی، اعضای هیأت علمی، رضایت شغلی