دانلود پایان نامه درباره حمل و نقل، شهروندان تهران، مشارکت مردم

دانلود پایان نامه ارشد

باشند خيلي کم است.

در فضاهاي عمومي شهر براي هرگروهي جايي در نظر گرفته شده است.

به اقتضاي شرايط زندگيام زمان زيادي در فضاهاي عمومي شهر رفت و آمد ميکنم.

افرادي مثل من به راحتي از فضاهاي عمومي شهر استفاده نميکنند.

در برآورد دومين متغير تاثيرگذار بر ادراک از اختصاصدهي شهر به خود در سطح مياني، يعني متغير کنترل و مالکيت از گويههاي گزارش شده در جدول شمارهي (4-7) استفاده شد؛ ضمن اينکه پرسشهاي باز در ابتداي پرسشنامه در ارتباط با مالکيت خودرو و مسکن نيز در واقع در راستاي بررسي ميزان کنترل فضايي در شهر است که در تحليلها به نتايج اضافه ميشود.
جدول شمارهي (4-7): گويههاي برآورد متغير کنترل و مالکيت
متغير
گويهها
کنترل و مالکيت
نظر من در ساخت و سازها و تغييراتي که در محلهام ايجاد مي شود تاثيري ندارد.

مالکيت يا اجارهي مسکن در تهران دشوار است.

مردم کنترلي بر ساخت و سازها و تصميمات مرتبط با فضاهاي محلهشان ندارند.

گويههاي مرتبط با مفهوم «سرزندگي شهري» که براساس سه مولفهي تفريح و ماجراجويي، امنيت شهري و ارتباطات شهري طراحي شده است در جدول شمارهي (4-8) گزارش شده است. سرزندگي متغيري است که در سطح خرد قرار دارد.
از طيف ليکرت براي سنجش ميزان موافقت شهروندان با گويههاي ذکر شده استفاده شده است. به دليل وجود گزارههاي مثبت و منفي کدگذاري معکوس در مورد گويههاي منفي رعايت شده است. سپس در مرحلهي اول مدل لوفور مورد آزمون قرار گرفته است تا به يکي از پرسشهاي اساسي تحقيق پاسخ داده شده و معلوم شود آيا نظريهي لوفور مبني بر اين که شش مولفهي بالا پيش بينيکنندهي حق به شهر هستند، در زمينهي شهري- اجتماعي تهران نيز قابل پذيرش است يا خير. ضمن اين که ارتباط تفاوتهاي جنسيتي و طبقاتي با درجهي حق به شهر به دست آمده براي گروههاي جنسيتي و طبقاتي مورد بررسي قرار گرفت.
جدول شمارهي (4-8): گويههاي برآورد متغير سرزندگي (در سه بعد تفريح، امنيت، ارتباطات شهري)
بعد
مولفه
گويهها
سرزندگي
تفريح
تبعيضي در توزيع فضاهاي تفريح و سرگرمي احساس نميکنم.

فضاهاي سرگرمي شهري در برخي مناطق تجمع بيشتري دارند.

شهر تهران شاديبخش و سرگرم کننده است.

تفريحات شهري از دسترس برخي گروهها خارج است.

اسباب سرگرمي براي همهي اقشار به يکسان وجود ندارد.

امنيت
پارکها عموما فضاهاي امني نيستند.

در بيشتر خيابانها و کوچهها احساس امنيت ميکنم.

من غالبا در فضاهاي عمومي تفريحي و تجاري احساس امنيت ميکنم.

در برخي ساعات شبانهروز وقتي تنهايي بيرون از خانه هستم احساس ترس دارم.

در شهر تهران احساس امنيت داشتن دشوار است.

ارتباطات شهري
به راحتي به فضاهاي مورد نياز بيرون از خانه دسترسي دارم.

مسافرتهاي درون شهري در اين شهر آسان است.

حمل و نقل عومي در اين شهر وضعيت خوبي دارد.

معمولا نميتوان روي وسايل نقليه شهري حساب کرد.

4-3- جمعيت آماري و نمونهگيري
جامعه آماري مورد مطالعه شهروندان مناطق بيست و دوگانهي شهر تهران هستند که بيش از 18 سال سن دارند138. جمعيت آماري نمونهگيري تحقيق با همکاري مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) در تمام مناطق بيست و دوگانهي شهر تهران با استفاده از تکنيک نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي، بسته به جمعيت حوزههاي شهرداري، براي تعيين بلوکهاي شامل نمونههاي تحقيق صورت گرفت (ليست بلوکهاي انتخاب شده برحسب حوزه و منطقه در پيوست شماره يک گزارش شده است). با توجه به این که اطلاعات مربوط به خانوارهای ساکن بلوکهای انتخاب شده در دسترس محققان قرار نداشت، با توجه به نسبت جنسی مشخص شده و هدفگذاری شده در هر منطقه، برای انتخاب پاسخگویان از درون بلوکها از از نمونهگيري تصادفي استفاده شد. در صورتی که نمونه انتخاب شده با متغیرهای زمینهای تعیین شده و هدفگذاریشده هماهنگی نداشت، مجددا نمونهگیری تصادفی ساده برای انتخاب پاسخگوی دیگر مورد استفاده قرار میگرفت.
بديهي است نسبت جنسي و سني در مناطق مختلف در نظرگرفته شده و نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي براساس جمعيت مناطق انجام شد. بلوکهاي شهري مشخص شده پرينت گرفته شده و با آدرس و تعيين سهم جنسي مناطق در اختيار پرسشگران قرار گرفت (نمونهي نقشههاي بلوکها در پيوست شمارهي دو موجود است).
حجم نمونه براساس فرمول نمونهگيري طبقهاي کوکران139 (عميدي و پاشا، 1388، کوکران، 1977) محاسبه شده و 870 نفر برآورد شده است (نحوهي محاسبهي جمعيت نمونه در پيوست شمارهي سه گزارش شده است).140 در نهايت، با توجه به حاشيهي امني که براي نمونهگيري در نظر گرفتيم، تعداد پرسشنامههاي پر شده به 879 رسيد. نمونهگيري براي بخش کيفي پژوهش با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي داخل جامعهي آماري صورت گرفت و 22 نفر (11 زن و 11 مرد) براي مصاحبههاي نيمهساختيافته انتخاب شدند طوري که از هر منطقهي تهران يک نفر مورد مصاحبه قرار گيرد. با اين وجود، به دليل عدم همکاري برخي از پاسخگويان پس از نمونهگيريهاي تصادفي مکرر، پرسشگران به ناچار به انجام نمونهگيري هدفمند شدند. تعداد مصاحبههاي انجام شده در نهايت به 19 عدد رسيد (يک نمونه از سوالات مصاحبه در پيوست شمارهي چهار و فهرست مصاحبهشوندگان در پيوست شمارهي پنج موجود است).

4-4- ساخت پرسشنامه و پيشآزمون141
پرسشنامه ساختهي محقق و اساتيد راهنما و مشاور شامل 70 پرسش بود که در آن پرسشهاي 1 تا 15 به بررسي ويژگيهاي زمينهاي و برخي مولفههاي پژوهش از جمله مالکيت فضا اختصاص داده شده بود و به شکل پرسشهاي باز يا چندگزينهاي طراحي شده بود. گويههاي 16 تا 70 که به بررسي مولفههاي اصلي تحقيق که از مدل تحقيق استخراج شده بود ميپرداخت (مدل تحقيق و مولفههاي مزبور در فصل چهار معرفي ميشوند)، از نوع گزارههاي اخباري مثبت و منفي بود که پاسخگويان بايد در بخش پاسخها، در قالب طيف ليکرت 5 طبقهاي (ابراز موافقت کامل تا مخالفت کامل) ميزان موافقت خود را با آن اعلام ميکردند. پس از دريافت تاييد نهايي از اساتيد داور و مشاور در جمعيت نمونه 44 نفري برگرفته از جامعه آماري شهروندان تهراني بالاي 18 سال، که از طريق نمونهگيري انتخاب شده بودند توزيع شد. در پيشآزمون، اعتبار و روايي پرسشنامه مورد واکاوي قرار گرفت. آزمونهاي روايي و پايايي لازم (آلفاي کرونباخ، تحليل عاملي و استفاده از نظر محققين ديگر142 براي بررسي اعتبار محتوايي) در مورد اين پرسشنامه به انجام رسيد. با اين وجود نتايج نشان داد که گويههاي نامتناسبي در پرسشنامه وجود دارد. در ادامه، اين گويهها از پرسشنامه اصلي حذف شدند و گويههاي مبهم نيز مورد ويرايش قرار گرفتند. پس از حذف و ويرايش گويههاي نامتناسب پرسشنامه، با توجه به اين که ارزيابي ما نشان داد که پرسشنامه 70 گويهاي طولاني است و پاسخگويان از پاسخ دادن خسته شده و به ارائه پاسخهاي با دقت پايين اکتفا ميکنند، پرسشنامه نهايي پس از بررسي داوران محترم پروپوزال و تاييد اساتيد راهنما و استاد مشاور، به 52 گويه تقليل داده شد و آزمون مجدد براي تاييد آن انجام گرفت.
در آزمون دوم نيز روش نمونهگيري از نوع هدفمند بوده و گردآوري دادهها در تمام مناطق بيست و دوگانهي شهر تهران انجام شد. درمجموع 168 پرسشنامه در ميان پاسخگويان زن و مرد توزيع شد. محدودهي سني پاسخگويان در پيش آزمون دوم از 18 تا 60 سال و ميانگين سني 36 سال بوده است. ضمن اين که در مجموع 68 درصد پاسخگويان پيشآزمون داراي شغل ثابت هستند. 58 درصد از آزمودنيها داراي تحصيلات دانشگاهي يا در حال تحصيل در دانشگاه و 42 درصد داراي تحصيلات ابتدايي تا ديپلم هستند. پرسشنامهها خودابرازي است و توسط پاسخگويان پر شده است.

جدول شماره (4-9): مقادير آلفاي کرونباخ براي تمام متغيرهاي پژوهش
متغير
گويهها
آلفاي کرونباخ
سرزندگي
ارتباطات و حمل و نقل
به راحتي به فضاهاي مورد نياز بيرون از خانه دسترسي دارم.
مسافرتهاي درون شهري در اين شهر آسان است.
حمل و نقل عومي در اين شهر وضعيت خوبي دارد.
معمولا نميتوان روي وسايل نقليه شهري حساب کرد.
0.85

امنيت شهري
پارکها عموما فضاهاي امني نيستند.
در بيشتر خيابانها و کوچهها احساس امنيت ميکنم.
من غالبا در فضاهاي عمومي تفريحي و تجاري احساس امنيت ميکنم.
در برخي ساعات شبانهروز وقتي تنهايي بيرون از خانه هستم احساس ترس دارم.
در شهر تهران احساس امنيت داشتن دشوار است.
0.86

تفريح و ماجراجويي
تبعيضي در توزيع فضاهاي تفريح و سرگرمي احساس نميکنم.
فضاهاي سرگرمي شهري در برخي مناطق تجمع بيشتري دارند.
شهر تهران شاديبخش و سرگرم کننده است.
تفريحات شهري از دسترس برخي گروهها خارج است.
اسباب سرگرمي براي همهي اقشار به يکسان وجود ندارد.
0.93
کنترل و مالکيت
نظر من در ساخت و سازها و تغييراتي که در محلهام ايجاد مي شود تاثيري ندارد.
مالکيت يا اجارهي مسکن در تهران دشوار است.
مردم کنترلي بر ساخت و سازها و تصميمات مرتبط با فضاهاي محلهشان ندارند.
0.70
سهم فيزيکي
فضاهاي تفريحي و فرهنگي که براي امثال من ساخته شده باشند خيلي کم است.
در فضاهاي عمومي شهر براي هرگروهي جايي در نظر گرفته شده است.
به اقتضاي شرايط زندگيام زمان زيادي در فضاهاي عمومي شهر رفت و آمد ميکنم.
افرادي مثل من به راحتي از فضاهاي عمومي شهر استفاده نميکنند.
0.73
توليد فضا
شلوغي فضاهاي شهري، شهر را به مکان خوشايندتري تبديل ميکند.
مکانهاي عمومي شهر از مکانهاي خصوصي خوشايندتر است.
در اين شهر مردم فعاليتهاي اجتماعي و تفريحي مشترک انجام ميدهند.
فعاليتهاي اجتماعي و جمعي شهروندان در شهر تهران محدود است.
0.68
سازماندهي
شهر تهران بيشتر مناسب پيادهها ساخته شده است تا سوارهها.
شکل فضاهاي عمومي مانند گذرگاهها، مکانهاي تفريحي و محلههاي شهر رضايت بخش است.
دخالت مردم در طراحي فضاي زندگيشان گسترده است.
رسيدگي مسئولان به خيابانها بيش از پيادهروها است.
0.78
تصميمگيري
ميزان مشارکت مردم در تصميمگيريهاي شهري خوب است.
تصميمگيريهاي عمومي شهر با مشورت شهروندان صورت ميگيرد.
در ميان تصميمگيرندگان شهري، نمايندگاني از بيشتر اقشار شهروندان وجود دارد.
0.80
حق به شهر
حقوق شهروندان در اين شهر به خوبي رعايت ميشود.
حقوق شهروندان در اقشار مختلف به يک اندازه پاس داشته نميشود.
حق استفاده از شهر بين همهي اقشار به يکسان توزيع شده است.
به نظر من حق افرادي با موقعيت اجتماعي من در شهر پايمال مي شود.
حقوق شهري، همهي اقشار را به يکسان مورد حمايت قرار ميدهد.
0.89

نتايج به دست آمده از پيشآزمون دوم و پرسشنامهي تصحيح شده نشان داد که پرسشنامه از روايي143 و پايايي144 مناسبي برخوردار است و پرسشنامه نهايي شد و در پيمايش 879 نفري مورد استفاده قرار گرفت. آزمونهاي روايي و پايايي پس از انجام پيمايش اصلي نيز صورت گرفت که نتايج آن در اين بخش گزارش ميشود.
پايايي يک امر کمي است و بيشتر ناظر به دقت اندازهگيري ميباشد و هر چه ميزان اشتباهات ابزار اندازهگيري کمتر باشد و احتمال تکرار نتايج يکسان بيشتر باشد، پايايي ابزار تحقيق بيشتر است (عبدللهي، 1387: 62).
جدول شمارهي (4-9) ضرايب به دست آمده از آزمون آلفاي کرونباخ را که يکي از روشهاي معمول سنجش پايايي ابزار تحقيق است براي متغيرهاي گويهبندي شده در پرسشنامه نشان ميدهد. همانطور که مشاهده ميگردد، طبق جدول شمارهي (4-9) مقادير همهي ضرايب آلفا در سطح قابل قبول تا عالي قرار دارد (حبيبپور و صفري، 1388: 366). به دست آمدن اين مقادير براي آلفاي کرونباخ نشاندهندهي اين است که همسازي دروني گويههاي مقياسهاي مورد استفاده در حد قابل قبول تا بالاست.
درارتباط با ابزار تحقيق، اعتبار صوري پرسشنامهي ساخته شده با استفاده از نظرات متخصصين حوزه و اعتبار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره مشارکت مردم، ساختار شهر، حمل و نقل Next Entries دانلود پایان نامه درباره طرح جامع تهران، مفهوم جنسیت، کلانشهر تهران، آقا محمدخان قاجار