دانلود پایان نامه درباره حضرت آدم (ع)

دانلود پایان نامه ارشد

مُهر سوم منع کامل روابط جنسي براي مانوي است که چشم پوشي از ازدواج را نيز در بر دارد. تمايلات جنسي خواستي شيطاني است و بدتر از آن توليد مثل است زيرا به هم پيوستن مجدد ذرات نور را به تعويق مي اندازد.380
بنيان انديشه هاي اخلاقي کيش مانوي بر دوگانه گرايي خير و شر استوار بود.381
زهد و تقواي کيش ماني مفرط و بدبيني نسبت به زندگاني و قناعت و گوشه نشيني و انتظار پايان روزگار و تسلط اهريمن همه عقايدي بودند که از مانوي گري سرچشمه گرفته بودند.382
نظر عيسي در اجراي اصل و قاعد? اخلاقي از دو جهت مهم دانسته شده است: اول از لحاظ سلامت روح و طهارت قلب و ضمير خود، دوم از لحاظ پاکي و صفت وجدان و ضمير ديگران.
به حقيقت يکي از صفات بارز عيسي در سراسر مبادي اخلاقي او اين بوده است که پيروان خود را از امور ظاهري به سوي امور باطني متوجه سازد. و مبادي وجداني دروني را که مبتني بر تمايلات روحاني باشد، جانشين تظاهر و رياکاري مي کند.383
مشخصه اصلي و کلان تعاليم اخلاقي عيسي (ع) خلوص نيت کامل، عمل بر طبقه انديشه درون، برتر دانستن وظايف اخلاقي از مسايل اجتماعي و مدني تشريفاتي، توجه به امور باطني و محبت تحول آفرين بود. عيسي به مردم مي آموخت که خداوند سراسر محبت است و نزديکترين مردم به خدا کسي است که او را دوست بدارد و به مخلوقش محبت کند. از اين مخلوق عده اي رانده شده و گناهکار هستند و هيچ کس مستحق آمرزش خدا نمي شود مگر آنکه بفهمد چگونه بايد از کساني که به او بد مي کنند در گذرد که از جمله مسائل تقوا در مسيحيت است. 384
کليساهاي سرياني زبان، زمان اول تمايل غريبي به زهد داشتند. زندگاني انفرادي از عروسي کردن مقدس تر شمرده مي شد و مردان و زنان بسياري چون مسيحي مي گشتند تارک دنيا مي شدند و عمر خود را صرف دعا و روزه مي نمودند.385
نگارنده بر اين باور است که آسيب نرساندن به حيوانات و درختها از جمله اموري بود که در هر دو آئين مانويت و مسيحيت بر آن تأکيد شده است. اما گوشه گيري و عزلت از خصيصه هاي مانويت است که در مقابل مسيحيت اين مسائل را رد کرده و همواره عيسي (ع) شرکت جستن در مسائل اجتماعي و مدني در جامعه را اهميت داده و توليد مثل که در مانويت منع شده در مسيحيت همواره بر آن تأکيد و اهميت داده شده است. با اين حال مانويان به نظريات طبي علاقه داشتند و نمونه آن نيز نظري? عجيب آنها درباره تکامل تدريجي جنين در رحم مادر است که مي توان آن را در گونه هاي مختلفش که از متن پهلوي بندهشن به فرقه هاي عرفاني اسلامي راه يافته، دنبال کرد.
6-2-8. علم نجوم در مانويت و مسيحيت:
ماني مانند همه معاصرين خود و بيشتر به اين خاطر که در بين النهرين، سرزمين پرستش اعداد، نشو و نما کرده به ستاره شناسي معتقد بود و نظرياتش به عناوين مختلف تشريح و براي پيروانش به منزل? قانون تلقي مي شد.386
مانويها به طرح نظريات طبي و نجومي گرايش داشتند. 387
عيسي مسيح (ع) راز منشأ ستارگان و جهان را برملا کرد.388
نگارنده بر اين باور است که علومي چون نجوم که توسط عيسي (ع) آشکار شده است هم? اين مسائل منشأ آن خداوند متعال است که رازهاي جهان را همواره بر تمام پيامبران آشکار کرده است تا وحي منزلي باشند از جانب خداوند نزد بندگان او. علم نجوم در مانويت و مسيحيت مورد توجه بوده است و دربار? ستارگان و آسمان نظرات گوناگوني را ارائه کرده اند که پيروانشان آن نظريات را نوعي قانون در آئين خود قلمداد مي نمودند.
بخش سوم: 6-3. سلسله اعتقادات در مانويت و مسيحيت:
6-3-1. معاد در مانويت و مسيحيت:
نگارنده بر اين باور است که معاد در مانويت همان رجعت انسان به عالم ديگر است. که ماني در مورد آن سخناني را براي مردم بيان داشته است که شامل سرگذشت روان آدمي در عالم قيامت است که ابتدا بهشت را توصيف مي کند که جايگاه صديقان و ياوران صديقان است و بعد دوزخ که جايگاه گنه کاران است را توضيح مي دهد.
با اينکه در اناجيل معاد روحاني مطرح است، مسيحيان در قديمترين قانون هاي ايمان خود به حشر اجساد مردگان اعتراف کرده اند. در مسيحيت رجعت با قيامت برابر است و مسيح در بازگشت نهايي خود قيامت برپا مي کند و مردم را پس از داوري به بهشت و جهنم مي فرستد.389
نگارنده بر اين باور است که معاد (روز قيامت) هم در مانويت و هم مسيحيت به آن توجه زيادي شده است. در مانويت هم به داوري عيسي (ع) در روز قيامت تأکيد شده است و در اشعار خود از عيسي (ع) به عنوان نجات دهنده و رهايي بخش در قيامت مدد مي جويند. مسيحيان معتقدند که نامه اعمال آنها توسط حضرت عيسي (ع) داوري خواهد شد و اميد دارند که عيسي (ع) آنها را در قيامت از جهنم نجات دهد. مدد جستن از عيسي (ع) در هر دو آئين مانويت و مسيحيت کاملاً مشهود است که نشان از مقام بالاي آن حضرت در اين اديان دارد.
6-3-2. روزه و نماز و صدقه در مانويت و مسيحيت:
روزه در کيش مانوي به عنوان يکي از اعمال واجب ديني محسوب مي شد که در هفته يکشنبه ها و سالي سي روز بيش از جشن بما مانويان بايد روزه بگيرند و زماني که روزه هستند نبايد اعمال زشت و بد انجام دهند.390
ماني چهار يا هفت نماز را واجب مي دانست به اين ترتيب: (نمازگذار) با آب روان يا راکد پاک، مسح کند، رو به روي آفتاب بايستد و بعد سجده کند و دوازده سجده دارد. وقت نماز اول، هنگام زوال آفتاب است. نماز دوم ميان زوال و غروب آفتاب. پس از آن نماز مغرب، بعد از غروب آفتاب و سپس نماز شام، با گذشتن سه ساعت از غروب آفتاب.391
صدقه و بخشيدن مال در دين ماني وجود داشت. هفت نوع صدقه و بخشيدن يک دهم از دارايي و اموال خود در حمايت از روحانيون براي طبقه نيوشاگان الزامي بود.392
روزه يکي از واجب هاي ديني به شمار مي آيد که حضرت عيسي به پيروان خويش تأکيد کرده اند. هنگام روزه گرفتن از رياکاري بپرهيزند و به گونه اي خود را سست و ناتوان نشان ندهند که به ديگران بفهمانند روزه گرفته اند.393
مسيحيان روز? واجبي ندارند و براي گرفتن روز? مستحبي آداب و ترتيب و وقت معيني ندارند. هر وقت را لازم بدانند و نياز داشته باشند براي اجابت دعاهاي خويش روزه مي گيرند. مؤمنين براي دريافت الهام از طرف خداوند تا هفت شبانه روز، روزه مي گيرند.394
روزهاي چهارشنبه و جمعه مسيحيان روزه مي گرفتند و دعاي رباني هر روز سه دفعه تکرار مي شد. و از کارهايي که متنفريد انجام ندهيد.395
در بعضي از گروه هاي مسيحي خواندن نماز در زمان هاي معين هفت گانه در شبانه روز که اعمال خداوند ناميده مي شد انجام مي گرفت.396
در انجيل متي در مورد صدقه دادن آمده است: “برحذر باشيد از اينکه صدقه خود را جلوي مردم بپردازيد تا مردم شما را نگاه کنند، و گرنه اجري نزد پدرتان که در آسمان ها است نداريد.”397
نگارنده بر اين باور است که روزه و نماز در مانويت تعداد رکعت هاي نماز و مدت زمان روزه هم کاملاً ذکر شده است، و به عنوان اعمال واجب محسوب مي شود. اما در مسيحيت نماز آنگونه که براي خواننده قابل فهم باشد ذکر نشده و فقط در کتب مورد نظر اسم آن بيان شده است، و روزه هم بعنوان يک عمل مستحبي است که در بعضي از روزهاي هفته صورت ميگيرد. اما عيسي (ع) همواره به پيروانش تأکيد داشت که از ريا در اعمالي چون نماز و روزه و صدقه و… پرهيز کنيد که ريا باعث تباهي اعمال مي شود. عيسي (ع) مردم را تشويق مي نمود که صدقه دادن را مخفي انجام دهند. بگونه اي که اگر صدقه مي دهيد دست چپ تو از آنچه که دست راستت انجام مي دهد مطلع نشود.
6-3-3. بهشت و جهنم در مانويت و مسيحيت:
بهشت در مانويت سرزمين روشنايي است که در آن باغها وسرزمينها با درخشندگي فوق العاده پرتو افکني مي کنند و در واقع بهشت را روشنايي و نور مي بينند. و جهنم در مانويت سرزمين تاريکي است که در آنجا انسانهي گناهکار و نفرين شده مسکن دارند.398
در جهنم گناهکاران به بهشتيان مي نگرند و از آنها ياري و ياوري مي طلبند. پس بدانها جز به توبيخ پاسخ نمي دهند که سودي براي آنها ندارد. پس گناهکاران را ندامت و هم و غم افزون مي شود. اين وضع آنهاست براي هميشه.399
آرزوي رسيدن به بهشت نور يکي از درون مايه هاي مهم عرفان مانوي است. 400
بهشت در مسيحيت همان خانه اي است که خدا در آن مسرت هاي خود را که بسيار بزرگ انباشته نموده است که انسانهاي پاک و بخشوده شده از طرف خدا در اين مکان جاي مي گيرند که در واقع نتيجه عمل خود را در اين مکان مي بينند. جهنم در مسيحيت مکاني است از عذاب و آتش که در نتيجه اعمال زشت و ناپسند انسان صورت مي گيرد. نتيجه اعمالي چون دروغ گويي و اعمال ناپسند و … است.401
نگارنده بر اين باور است که بهشت و جهنم در مانويت و مسيحيت به گونه اي شبيه هم وجود دارد. مانويت آنرا همچون نور وظلمت که اساس اين دين است تشبيه مي کند و در مسيحيت همچون خانه اي است بسيار وسيع. در کل بهشت در اين دو آيين جايگاه انسانهاي پاک و بخشيده شده از طرف خداي منان است و جهنم جايگاه انسانهاي گناهکار که نتيجه اعمال ناپسند خود را در اين مکان که عذاب است و آتش مي بينند و حسرت انسانهاي پاک را مي خورند.
6-3-4. گناه و توبه در مانويت و مسيحيت:
نگارنده بر اين باور است که گناه در آئين مانويت عبارت است از هر عمل زشتي که بر خلاف آئين ماني صورت گرفته باشد که در واقع نوعي سرکشي و طغيان را شامل مي شود که البته در اين آئين براي بخشودگي گناهان توبه مي نمودند تا بخشيده شوند. و در هفته روز بخصوصي را براي راز و نياز با خدا و توبه از گناهان گذشته قرار مي دادند و اعتقاد داشتند که بخشوده مي شوند و نجات مي يابند.
اگر انسان گناهي را مرتکب شد پس از آنکه تسليم شد، توبه کند، سرچشمه عفو را در برابر آلودگيهاي خود خواهد يافت.402
در فرهنگ مسيحيت گناه بر دو قسم است: قسم اول گناهاني که از فعاليت ارادي شخص گناهکار صورت گرفته و قسم دوم لغزش و سهو و خطا است و به عقيده مسيحيت حضرت آدم (ع) به عنوان نماينده بشريت مرتکب گناه شده و پيامد گناه او دامان بشريت را گرفت و اينکه مي گويند حضرت عيسي (ع) فداي گناهان بشر شد به معني شفاعت قاطعي است براي قبول توبه و بخشيدن.
پنينس، يکي از مناسک و فروع دين مسيح است، بدين معنا که بر هر مسيحي واجب است که اگر مرتکب گناه شود به نزد کشيش برود و به گناهانش اعتراف نمايد، يعني آنها را بازگو کند تا نجات يابد.403
نگارنده بر اين باور است که در نزد مسيحيان گناه شامل شخص ظالم و دزد و زهر دهنده و ناپاک و کفن دزد است البته راهزنان نيز شامل گناهکاران محسوب مي شوند. ولي کليسا گناهکاران را به توبه مي طلبيد و براي نجات آنها که صاحب ارواح پليد بودند زحمت مي کشيد. عيسي (ع) همواره پيروان خود را به توبه رهنمون مي کرد. تنها سلاحي که کليسا در مقابل گروه جهنمي به کار مي برد دعا بنام عيسي مسيح (ع) بود. و به طور کلي تنها راه نجات از گناه و توبه اين بود که فرد گناهکار در مقابل کشيش به گناهان خود اعتراف نمايد تا بخشوده شود. مراسم توبه و بخشودگي گناهان در مانويت و مسيحيت همانگونه که بيان شد طي مراسم خاصي صورت مي گرفت.
6-3-5. آئين اعتراف در مانويت و مسيحيت:
آموزه هاي شرعي همراه با شرح نقاشي هاي موجود در کتاب هاي مقدس و تالارهاي ويژه آن کتاب ها که در روز برگزار مي شد وجود داشت.
آيين اعتراف به گناهان، اغلب براي شنوندگان بود که در برابر برگزيدگان اجرا مي کردند تا بخشوده شوند. آن ها هنگام توبه همگي با هم دم مي گرفتند و فهرست کاملي از گناهان که ممکن بود يک مانوي هم درجه شان مرتکب شود را سر مي دادند. برگزيدگان هم در بين خود به گناهان مرتکب شده خود اعتراف مي کردند. روزهاي دوشنبه هر هفته، در پرستشگاهها يا خانه يک مانوي گرد هم مي آمدند و مراسم اعتراف به گناهان خويش را بر پا مي کردند.404
مسيحيان در آيين اعتراف يا سر توبه شرکت مي کردند تا پيام بخشايش خدا را به شنونده به ياد آورند که چگونه خداوند اين آمرزش را که همواره در دسترس بشر است از طريق نجات بخش عيسي براي همگان فراهم کرده است.405
مغفرت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد خدمات عمومی، منفعت عمومی، رفاه عمومی، حمل و نقل Next Entries پایان نامه رایگان درمورد قراردادهای خصوصی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قانون اساسی