دانلود پایان نامه درباره جهان اسلام، ایدئولوژی، انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی ایران

دانلود پایان نامه ارشد

و ادبیات؛ تشویق به آموزش زبانهای دیگر در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی برای تعامل با دنیای خارج؛ تبلیغ آرمانها، ارزشها و اهداف متعالی؛ ارائه تصویر مثبت و مطلوب از خود؛ ایجاد و ابراز صمیمیت؛ بهرهگیری مناسب از اطلاعات و فرهنگ در راستای مقاصد دیپلماتیک؛ تشکیل انجمنهای دوستی و برگزاری هفتههای فرهنگی در کشورهای مختلف جهت شناساندن ظرفیتهای فرهنگی کشور و ایجاد تعامل با افکار عمومی در خارج؛ طراحی و اتخاذ سیاستهای راهبردی مقبول؛ زدودن ذهنیتهای تاریخیِ منفی؛ مبادلات دانشگاهی و آکادمیک و سرمایهگذاری در تربیت نخبگانِ سایر کشورها؛ قدرت شکلدهی و کنترل افکار عمومی؛ اعتماد به مردم در داخل کشور حتی در صورت بیان انتقادهای تند؛ توجه به وجود تنوع آرا در داخل و انعکاس آن به خارج؛ برخورداری از شبکههای خبری جهان‌گستر و قدرت تولید و توزیع محصولات رسانهایِ متنوع به کشورها و به زبانهای مختلف، نفوذ در رسانههای بینالمللی؛ التزام به رعایت معاهدات و قراردادهای بینالمللی؛ ایفای رسالت تاریخی متناسب با موقعیت جهانی و سطح انتظار در شرایط مختلف؛ افزایش فعالیت سیاسی در حل بحرانهای دیگر کشورها و ایفای نقش فعال در سطوح جهانی؛ ارائه خدمات بشردوستانه، بیطرفی مثبت در بحران‌های بینالمللی؛ بهرهگیری از سازمانها و مؤسسات غیردولتی، بین ‌دولتی و بین‌المللی؛ نفوذ در سازمان‌ها و مجامع بینالمللی؛ بهرهگیری مناسب از نیروها و شبکه گسترده بازار جهانی و تبلیغ خود از طریق صدور اقلام؛ رعایت استانداردهای حقوق بشر در داخل؛ نزدیک کردن سنتها و ایدههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به نُرم‌های جهانی؛ کاهش دشمنیها و مخالفتهای موجود و محتمل داخلی و خارجی؛ تشکیل انجمنهای دوستی با کشورهای مختلف؛ اعطای کمک خارجی به کشورهای نیازمند؛ میزبانی کنفرانسهای بینالمللی؛ برگزاری و مشارکت در نمایشگاههای بینالمللی و مواردی از این دست(هرسیج و تویسرکانی، 1389، صص156-155؛ ستوده، جعفری، نجات‌پور، عمروآبادی، 1390، ص180).

2-16- جمهوری اسلامی ایران و قدرت نرم
ایران به عنوان قدرت منطقهای با پتانسیلهای مؤثر بازیگری در عرصههای بین‌المللی، ضمن اثرپذیری از دگرگونی‌های روابط بینالملل، به دنبال تأثیرگذاری بر روابط و ساختارهای موجود است. جغرافیای وسیع و متنوع ایران، منابع عظیم انرژی در داخل و اطراف ایران، ترکیب و کیفیت ساختار جمعیتی جوان و مستعد، انسجام ایدئولوژیکی، عمق و گستردگی حوزه نفوذ فرهنگی، موقعیت ژئوپلیتیکی با تأثیرات متقابل راهبردی بر تحولات منطقهای و سایر مزایای نسبی متعدد از جمله ویژگیهای شاخص ایران در فضای منطقه‌ای و بینالمللی است(پیشگاهیفرد، قالیباف، پورطاهری و صادقی، 1390، ص200). بنابراین با بررسی شرایط جمهوری اسلامی، متوجه می‌شویم که جمهوری اسلامی بنا به موقعیت جغرافیایی، منابع سرشار و همچنین ماهیت انقلاب اسلامی که نشئت گرفته از ایدئولوژی انقلاب مبتنی بر اسلام ناب محمدی(ص) است، دارای ظرفیتهای بالقوهای از منظر ابعاد مختلف قدرت نرم است که در برآیند نهایی، میتوان ارزیابی کرد اگر ابعاد مختلف این قدرت نرم اجرایی شود، شرایط کشور بسیار بیشتر از حال حاضر ارتقا پیدا خواهد کرد(حجازی، 1387، ص13).
بنابراین شاخصهای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را بدین ترتیب میتوان خلاصه کرد: ترویج مذهب تشیع، شهادت‌طلبی، ایثار و مبارزه با ظلم، مقبولیت و محبوبیت منطقهای، رهبری مقتدر، نیروی انسانی کارآمد، انسجام اجتماعی و همگرایی درونی، موقعیت ژئوپلیتیکی کشور، تاریخ و تمدن و هویت فرهنگی تاریخی و دینی، مشروعیت سیاسی و اجتماعی، کارآمدی دولت، رضایت عمومی، قدرت و نفوذ فرهنگی، ایدئولوژی، هنجارسازی، الگوسازی، فرهنگسازی، الهامبخشی، کسب شهرت و اعتبار، مشروعیت و مقبولیت، تولید علم و دانش، اطلاعات و پردازش و ویرایش آن و غیره از مشخصههای قدرت نرم ایران در غرب آسیا است. منابع قدرت نرم ایران عبارتند از: ارزشها و هنجارهای اسلامی، انقلابی و ایرانی، فرهنگ، ایدئولوژی اسلامی، اعتبار، شهرت، مشروعیت و مقبولیت، معارف، علم و دانش و اطلاعات(دهقانی فیروزآبادی، 1389، ص108). در نتیجه می‌توان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را توانایی آن در جذب، اقناع و شکلدهی به ارجحیتهای دیگران تعریف کرد.

2-16-1- سیاستهای نرم‌افزارگرایانه جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا
جمهوری اسلامی به دلایل عدیده‏ای که به برخی از آنها در زیر اشاره خواهد شد، زمینه‏ها و شرایط لازم را برای کسب قدرت معنوی و ارتقای نصاب محبوبیت خود در میان کشورهای منطقه فراهم ساخته است، دیپلماسی فعال کشور به اتخاذ، احیا و تثبیت سیاست‏های خاصی دامن زده است که در مجموع به خروج کشور از انزوا و تصویرسازی مثبت از آن در افکار عمومی بین‌المللی و زدودن برخی ابهامات و در یک کلام کسب هژمونی فرهنگی کمک شایان کرده است. برخی از این سیاست‏ها عبارتند از:
– کسب موقعیت برتر به عنوان بزرگ‏ترین کشور منطقه، با پیشینه و غنای تاریخی کهن و موقعیت راهبردی؛
– اتحاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام؛
– تشنج‏زدایی و پیش‏برد صلح و امنیت در سطح منطقه و جهان؛
– ایجاد درهم‏آمیختگی‏های فرهنگی، اقتصادی و دینی وسیع با بسیاری از کشورهای منطقه؛
– حسن هم‏جواری با همسایگان و ارتقای اعتماد فیمابین از طریق اجرای اقدامات اعتمادساز؛
– اعلام غرب آسیا به عنوان منطقه‏ای عاری از سلاح‏های کشتار جمعی؛
– تحرک دیپلماتیک و حضور موفق در مجامع بینالمللی؛
– التزام عملی به رعایت معاهدات و پیمان‏های بینالمللی؛
– حل و فصل مسالمت‏آمیز بحران‏های منطقه‏ای و بینالمللی؛
– محکومیت مستمر رژیم صهیونیستی به عنوان کانون شرارت در منطقه؛
– احقاق حقوق ملت مظلوم فلسطین؛
– نفی جهانی ذهنیت جنگ سرد و دشمن‌سازی توهمی؛
– مشارکت فعال در اعطای کمک‏های بشردوستانه به جامعه بین‏الملل(شرف‌الدین، 1384، صص56-54)؛
– فعالیت دیپلماتیک گسترده در جهان اسلام؛
– شکل‏گیری و فعالیت سازمان همکاری اقتصادی (اکو)؛
– مبارزه با کشت، تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر؛
– تأمین ملاحظات زیست‌محیطی؛
– پذیرش بیش از دو میلیون آواره افغانی و عراقی در بیش از دو دهه؛
– مبارزة جدی با تروریسم؛
– قطع رابطه با رژیم آپارتاید (آفریقای جنوبی)به عنوان یک افتخار تاریخی در سال‏های اولیه بعد از پیروزی انقلاب؛
– مخالفت صریح با حضور نیروهای خارجی در منطقه؛
– زمینه‏سازی برای اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی؛
– اتخاذ تدابیر عینی در جهت رفع تنش‏ها و بحران‏ها همچون بحران بوسنی، آسیای مرکزی، قفقاز، افغانستان و عراق؛
– مخالفت با جریانات افراطی و بنیادگرایانه در جهان اسلام؛
– کمک‏های اقتصادی به برخی از کشورهای فقیر منطقه و جهان اسلام؛
– مشارکت فعال در احیای سنت حج ابراهیمی و کسب وجهه به‌ویژه در میان توده‏های مسلمان؛
– تحرک جدی در برخورد با اهانت‏های دشمنان به اسلام همچون قضیه سلمان رشدی(حجازی، 1387، ص14).
2-16-2- تأثیرات و پیامدهای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا
همواره بین شاخصهای مفهومی قدرت و کارکرد منطقه‌ای آن رابطه مستقیم وجود دارد. هویتگرایی اسلامی، واقعیت جدید سیاست بینالملل به‌شمار می‌رود. این امر انعکاس انقلاب اسلامی ایران در غرب آسیا تلقی شده و پیامدهای قابل توجهی در ارتباط با ثبات، موازنه و امنیت منطقهای در غرب آسیا به وجود میآورد.

2-16-2-1- موج اول: مقابله گروههای اسلامی غرب آسیا علیه امریکا:
اثربخشی مؤلفه‌های گفتمانی در قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را میتوان در روند مقابله‌گراییِ گروههای اسلامی غرب آسیا علیه سلطه امریکا و رژیم صهیونستی مشاهد کرد. زمانی که رهبران سیاسی کشورهای منطقه با قدرتهای بزرگ همکاری نمودند، زمینه برای گسترش اعتراضهای سیاسی و شیوع بحران به ساختار داخلی کشورهای محافظهکار غرب آسیا به وجود آمد. بازتاب این فرآیند را میتوان در ارتباط با کشورهای تونس، مصر، یمن، بحرین، اردن و مراکش مورد توجه قرار داد. ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران بر این موضوع تأکید داشت که هر گونه همکاریِ کشورهای منطقه با قدرتهای بزرگ، زیرساختهای لازم برای گسترش بحران منطقهای فراهم میسازد(هوگس، 2010، ص4).

2-16-2-2- موج دوم: اعتراضهای اجتماعی مردم منطقه:
اثربخشی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را میتوان در روند مقابله اعتراضهای اجتماعی مردم تونس در دسامبر 2010 مشاهد کرد. این اعتراضها در زمان محدودی منجر به تغییر حکومت “زین‌العابدین بن علی” شد. مشابه چنین فرایندی در کشور مصر و دیگر کشورهای منطقه رخ داد(متقی و رشاد، 1390، ص119).

2-16-3- محدودیتهای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا
جمهوری اسلامی ایران به دلیل طرح برخی اتهامات از سوی غرب به خصوص امریکا، با محدودیتهایی در ارتقای قدرت نرم خود در غرب آسیا مواجه است. برخی از این محدودیتها در ذیل آورده میشود:
1. بدبین کردن کشورهای غرب آسیا نسبت به جمهوری اسلامی ایران با خطرناک جلوه دادن ارزشهای انقلاب اسلامی ایران علیه نظامهای حکومتی آن کشورها؛
2. طرح اتهام حمایت از جریان بنیادگرایی و تروریستی در غرب آسیا؛
3. مانور دادن بر روی خطر اتمی شدن ایران برای کشورهای منطقه و در نتیجه تغییر دیدگاه آنها نسبت به ایران؛
4. کمک به گسترش تعارضات درون‌منطقهای ایران با کشورهای همجوار و تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی با تحریک کشورهای منطقه(ستوده، جعفری، نجات‌پور، عمروآبادی، 1390، ص192).
5. محدود‌سازی ایران در حوزه منطقهای از طریق فشارهای بین‌المللی؛
6. حمایت از گروههای سیاسی و کشورهای معارض با اهداف و منافع جمهوری اسلامی؛
7. قطعنامه‌سازی از طریق حداکثرسازی مشارکت بین‌المللی علیه فعالیتهای راهبردی ایران در حوزه ارتقای توانمندی‌های اقتصادی، سیاسی، بین‌المللی، فرهنگی و …؛
8. مخالفت با هر نوع قدرت‌سازی توسط جمهوری اسلامی ایران(مرادی، 1383، ص5).
9. تلاش به متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق بشر؛
10. ادعای دامن زدن به برخی اختلافات تاریخی میان مسلمین، ادعای انتقام‏گیری به خاطر جنگ هشت‌ساله با عراق به‌ویژه از کشورهای کمک‌کننده به عراق، اتهام مالکیت عدوانی بر جزایر سه‏گانة مورد ادعای امارات، اتهام تلاش در جهت احراز رهبری جهان اسلام، نامشروع نمایاندن برخی حاکمیت‏های موجود در جهان اسلام، تلاش در جهت تضعیف موقعیت امریکا در منطقه و مسائلی از این دست(شرف‌الدین، 1384، صص56-54).

2-17- امریکا و قدرت نرم
از جنگ اول جهانی بود که بحث قدرت نرم در سیاست خارجی ایالات متحده موضوعیت یافت، “وودرو ویلسون” به عنوان اولین رئیس‌جمهوری که به اهمیت قدرت نرم پی برده بود در جریان جنگ اول جهانی در سال 1917 “کمیته اطلاعات عمومی” را تأسیس کرد. در این راستا روزولت در سال 1938 “کمیته بین سازمانی همکاریهای علمی و فرهنگی” را تأسیس کرد. در سال 1940 نهاد جدیدی که بعدها تحت عنوان کمیته هماهنگ کننده امور بین امریکایی خوانده شد تأسیس گردید که هدف آن گسترش اتحاد و همبستگی در زمینه روابط فرهنگی با کشورهای امریکای لاتین بود. در همین سال وابستههای مطبوعاتی امریکا فعالیت خود را با هدف تشریح و تبیین سیاست خارجی امریکا برای مردم سایر کشورها آغاز کردند. بدین ترتیب این کشور پیش از ورود به جنگ دوم جهانی، برنامهای را به منظور به دست آوردن قلبها و اذهان مردم سایر کشورها در زمان صلح طراحی و تدوین کرده بود. در جریان جنگ دوم جهانی در سال 1942 به دستور روزولت “اداره اطلاع‌رسانی جنگ” تأسیس شد. این اداره برای نخستین‌بار برنامه صدای امریکا را برای اروپا در 24 فوریه 1942 پخش کرد. صدای امریکا به طور رسمی فعالیتهای خود را در سال 1943 از 23 دستگاه فرستنده به 27 زبان دنیا آغاز کرد. قدرت نرم در دورههای ریاست جمهوری “ترومن”، “کارتر” و “ریگان” نیز از اهمیت زیادی برخوردار بود، به خصوص در زمان ریگان اداره اطلاع رسانی امریکا تغییر قابل ملاحظهای به خود دید. ریگان به اهمیت وجهه و تصویر امریکا در جهان واقف بود و همواره به نقش تلویزیون به عنوان ابزار دیپلماسی توجه داشت و معتقد بود که

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره افغانستان، ایالات متحده، سیاست خارجی، نظام بین الملل Next Entries دانلود پایان نامه درباره افغانستان، ژئوپلیتیک، تاجیکستان، خاورمیانه