دانلود پایان نامه درباره تولید نفت، برنامه تولید، تولید صیانتی، نفت وگاز

دانلود پایان نامه ارشد

زمان طرح دعوی سه سال از زمان شروع دعوی می باشد.

ب– چشم انداز قانون نفت نروژ125
قانون نفت نروژ مصوب 29 نوامبر1996مشتمل بر 12فصل میباشد. دربخش اول فصل اول قانون نفت نروژ برای دولت این کشور، حق مالکانه نسبت به مخازن نفتی زیر دریا و حق انحصاری مدیریت منابع تعیین گردیده است. بر اساس بخش دوم فصل اول قانون نفت نروژ مدیریت منابع منطبق با مقررات قانون نفت نروژ ومصوبات مجلس126 وتوسط شاه127 صورت می پذیرد و برای مدیریت منابع چشم اندازی بلند مدت به نحویکه منافع نروژیها به طور مساوی تامین گردد و منجر به رفاه، اشتغال و محیط رشد یافته گردد، ترسیم گردیده است. در این سیاستگذاری تقویت تجارت وصنعت نروژ و توسعه صنعتی کشوربا در نظر گرفتن شرایط و توسعه محلی و منطقه ای، مورد نظر قانونگذار بوده است. دربخش سوم این فصل تصریح گردیده که دولت جهت انجام فعالیتهای نفتی نیازی به پروانه ندارد و فعالیت های نفتی سایرین (غیر از دولت) باید منطبق با قانون نفت بوده و امکان فعالیت نفتی صرفا با اخذ لیسانس میسور میباشد. در بخش چهارم فصل اول شرح کار 128 آمده است. حوزه قلمرو قانونی قانون نفت نروژ کلیه مخازن نفتی تحت بستر دریا که در محدوده حاکمیت نروژ واقع میباشد ، فلات قاره نروژ و قلمرو129داخلی و بیرونی آنرا شامل میگردد. ادامه بخش 4 فصل یک اشعار میدارد چنانچه بهره برداری از میادین مجاور ویا انتقال نفت بطور همگرا و یکپارچه لازم باشد این قانون اعمال و نسبت به حقوق مالکین خصوصی اولویت دارد. تتمه این بخش به شاه اختیار داده است که در صورت تردید در این مورد که تجهیزات ویا فعالیت مشمول این قانون است یا خیر تصمیم گیری مقتضی نماید. بخش 5 این فصل پیرامون سایر قوانین حوزه نفت وگاز و مرتبط با لیسانس های بهره برداری اشعار داشته که آن قوانین نیز به فراخور حال، قابلیت اعمال را دارند. البته استثنائاتی هم از قبیل دستور شاه ، قواعد حقوق بین الملل و توافق با دولت بیگانه مانع اجرای سایر قوانین میباشند.
نکته برخلاف قاعده فوق سایر قوانین حوزه نفت وگاز بر تاسیسات نفتی همراه (منقول) که تحت پرچم کشور دیگری بکار گرفته شده اند اعمال نخواهد شد. مفهوم مخالف این بند این است که بر چنین تاسیساتی قانون نفت نروژ مصوب نوامبر 1996 اعمال میگردد. در اینجا نیز استثنایی وجود دارد وآن اینست که چنانچه این تاسیسات بطور دائمی (غیر منقول) نصب گردیده باشند اعمال سایر قوانین علاوه بر قانون نفت نروژ به فراخور حال متصور میباشد. بخش ششم یا پایانی فصل اول قانون نفت نروژ عبارت از تعاریف میباشد که در15 بند به ذکر تعاریفی از واژه های مصطلح در قانون و صنعت نفت و گاز نروژ پرداخته است. در این بخش به تعریف واژه های پترولیوم ، مخزن پترولیوم ، فعالیت پترولیومی، تاسیسات، اکتشاف، حفاری اکتشافی، تولید، انتقال ، بهره برداری، دارنده پروانه، کارگذار یا اپراتور، فلات قاره، شبکه لوله بالادستی، متصدی گاز طبیعی و مشتری های واجد شرایط اشاره گردیده است. فصول دوم، سوم وچهارم قانون نفت نروژبه ترتیب عبارتند ازپروانه اکتشاف130، پروانه تولید131 و تولید نفت132 که در این فصول جزئیات قانونی مربوط به پروانه های مزبورومقررات مرتبط با آنها و همچنین شرایط قانونی تولید نفت تعیین گردیده است. مواردی نظیراعطاء پروانه اکتشاف، مناطق تحت پوشش آن، افتتاح مناطق جدید، تقسیم بندی فلات قاره، اعلان واعطاءپروانه، مشارکت دولتی، اپراتور،تعهدات کاری، طول دوره پروانه تولید، تقسیم بندی مناطق مشمول پروانه تولید، حقوق سایرین جهت اکتشاف،منابع طبیعی دیگر غیر از نفت،انصراف از مناطق133 و انتقال پروانه تولید 134 درفصول دوم وسوم قانون نفت نروژ پیش بینی شده اند.
همانطور که ذکر شد فصل چهارم مرتبط با مقررات مربوط به تولید نفت میباشد که اهم آن عبارتند از
تولید صیانتی135، طرح توسعه میدان و طرح عملیات اجرایی مخازن نفتی، پروانه اختصاصی برای عملیات کارگذاری تاسیسات به منظور انتقال و بهره برداری از نفت، تصریح برنامه تولید، تاخیر حفاری اکتشافی وتوسعه ای، اقدامات مقدماتی، آغاز و ادامه تولید، فعالیتهای نفتی مشترک، استفاده از تجهیزات توسط سایرین، مسئولیت اپراتور برای اجرای عملیات سراسری شبکه خط لوله بالادستی که این مسئولیت تمدید شده است، مال الاجاره منطقه وهزینه تولید، به زمین نشستن نفت، عرضه جهت پوشش نیازهای ملی وعرضه در صورت وقوع جنگ وتهدیدات جنگی
1- تولید صیانتی: تولید نفت با روشی صورت پذیرد که بیشترین میزان احتمالی نفت در جا در هر مخزن نفتی منفرد یا در مخازن متعدد ترکیبی قطعا تولید گردد. این فرآوری با فن آوری در برگیرنده تولید صیانتی و اصول اقتصادی با روشی که از هدر رفتن نفت یا انرژی مخزن اجتناب گردد صورت میپذیرد. دارنده پروانه موظف است ارزیابی استراتژی تولید و راه حل های فنی را با انجام محاسبات لازم برای رسیدن به چنین تولیدی ادامه داده و انجام دهد.136
2- طرح توسعه میدان و طرح عملیات اجرایی مخازن نفتی137
چنانچه دارنده پروانه در صدد توسعه مخزن نفتی باشد، وی میبایست طرح خویش را جهت تصویب برای توسعه و اجرای عملیات توسعه مخزن نفتی به وزارت نفت تسلیم نماید. طرح مزبور مشتمل بر ارزیابی جنبه های اقتصادی ،ذخیره ای ، فنی ، ایمنی مرتبط ، جنبه های محیط زیستی و بازرگانی، همچنین چگونگی انتقال و ترتیب این کار پس از توقف فعالیتهای نفتی میباشد. بر عهده گرفتن تعهدات قراردادی اساسی پیش از تصویب طرح توسعه میدان نباید صورت پذیرد مگر اینکه وزارت نفت رضایت خویش را در آن خصوص اعلام نماید. در صورت صلاحدید وزارت نفت ، دارنده پروانه یک طرح جدید ارائه یا نسبت به ترمیم طرح خویش اقدام مینماید.
3- تصریح برنامه تولید138
وزارت نفت قبل یا همزمان با تصویب طرح توسعه میدان یا پروانه ای که جهت کارگذاری تجهیزات اعطاء می گردد باید برنامه تولید را تصویب نماید.
سوزاندن نفت بطور افراطی و بیش از میزان مورد نیاز برای عملیات اجرایی ایمن نباید اجازه داده شود مگر اینکه توسط وزیر به تصویب برسد.
بمجرد درخواست نامه دارنده پروانه ، وزارت نفت زمان معین و میزان تولید را واینکه نفت باتزریق یا بصورت سرد استخراج گردد تصریح می نماید.
در راستای منافع مهم جامعه، چنانچه نیاز به تولید بیشتری از برنامه برای مخزن یا مخازن متعدد احراز گردد که علاوه بر برنامه های گذشته می باشد این امر توسط شاه باید در شورا به تصویب برسد. ممکن است در این راستا دستور ازدیاد برداشت نفت 139صادر گردد. تولید آزمایشی از ذخایر نفتی با اجازه وزارت نفت میسوراست. امکان اخذ گزارش پیرامون مسائل مرتبط با میدان که شامل برنامه های فرعی تولید و عوامل بهبود کلی برای برنامه های تولید میباشد توسط وزیر نفت وجود دارد.140 وزیر می تواند در خصوص تاخیر در حفاری اکتشافی و یا تاخیر در توسعه مخزن تصمیم مناسب اتخاذ نماید.141

4- فعالیت های نفتی مشترک
اگر یک مخزن نفتی از یک بلوک 142 گسترده تر شود و دارندگان پروانه آن مخزن نیز متعدد باشند یا آن مخزن نفتی به فلات قاره کشور دیگری کشیده شود باید همه تلاش ها برای بدست آوردن توافق برسر همکاری مشترک موثر بیشتر در ارتباط با مخزن نفتی و همچنین تعیین سهم و حصه ( افراز ) مخزن نفتی صورت پذیرد. توافقات بر سر حفاری اکتشافی مشترک، می بایست به وزیر تسلیم گردد. توافقات برسر تولید، انتقال ، بهره برداری و توقف فعالیت های نفتی میبایست جهت تصویب به وزیر تسلیم گردد. اگر اجماع اراده ها بر سر چنین توافقی در مدت زمان متعارف بدست نیامد، وزیر باید تعیین نماید چطور چنین فعالیت های نفتی مشترکی ادامه پیدا نماید؟ این تصمیم تعیین سهم مخزن را نیز شامل میگردد.
5- مال الاجاره منطقه ، ورودیه تولید
دارنده پروانه باید بعد از به پایان رسیدن دوره تصریح شده در پروانه اش مبلغی برای پروانه تولید بپردازد که این مبلغ از پیش برای هر کیلومتر مربع تعیین گردیده است.143 فصل پنجم به خاتمه فعالیتهای نفتی، فصل ششم به ثبت پروانه144 وترهین آن، فصل هفتم به مسئولیت برای خسارات ناشی ازآلودگی، فصل هشتم قواعد قانونی خاص مرتبط با جبران خسارات ماهیگیران نروژی، فصل نهم موارد مورد نیاز جهت تامین ایمنی، فصل یازدهم مدیریت مستقیم منافع مالی دولتی145 و فصل دوازدهم ورود به موارد فورس ماژور و اصلاحات ( قواعد تکمیلی) را شامل میگردد.

6- قواعد خاص مرتبط با جبران خسارت ماهیگیران نروژی
این فصل بر جبران خسارت برای زیان های مالی تحمل شده توسط ماهیگیران نروژی که در نتیجه فعالیت های نفتی که با اشغال میادین ماهیگیری یا در نتیجه آلودگی و هدر رفتن یا در نتیجه خسارت یا اقدام در ارتباط با کارگذاری تاسیسات پدید آمده است اعمال میگردد. ماهیگیران نروژی باید در لیستی به همین نام و مالکین وسایل ماهیگیری نیز باید در لیست مربوطه ثبت نام کرده و مجوزهای قانونی لازم را داشته باشند. دارنده پروانه نفتی، صرفنظر از اینکه مقصر باشد یاخیر مسئول خسارت وارده در موارد فوق می باشد. خسارت وارده بر اشخاص دیگری غیر از ماهیگیران و مالکین وسایل ماهیگیری نیز صرفنظر از اینکه دارنده پروانه مقصر است یا خیر باید توسط وی جبران گردد. ادعاهای مطروحه پیرواین فصل، باید توسط کمیسیونی رسیدگی کردند. شاه باید ترکیب کمیسون و قواعد مربوط به انجام درخواست اداری را صادر نماید.
7- موارد مورد نیاز برای ایمنی
فعالیت های نفتی باید به روشی که بالاترین سطح ایمنی و توسعه بیشتر را در ارتباط با توسعه تکنولوژی داشته باشد صورت پذیرد. دارنده پروانه و سایر شرکاء در فعالیت های نفتی می بایست در هر زمانی برای حوادث غیر مترقبه نظیر تصادفاتی که منتهی به از دست دادن زندگی گردد یا مجروحیت کارکنان را در پی داشته باشد آمادگی داشته باشند. همچنین آمادگی برای مواجهه با ایراد خسارات بزرگ به اموال و یا آلودگی الزامیست. دارنده پروانه باید اقدامات ضروری جهت اجتناب یا کمتر شدن تاثیرات مضر چنین مواردی را انجام دهد.
8- خاتمه146 فعالیت های نفتی
دارنده پروانه قبل از انقضاء دوره لیسانس یا انتقال آن یا قبل از آنکه استفاده از تاسیسات بطور دائمی پایان پذیرد می بایست طرح خویش برای ترک میدان 147را به وزارت نفت ارائه نماید. طرح مزبور باید در بردارنده وضعیت تولید از این نظر که آیا ادامه دارد یا به پایان میرسد باشد. همچنین طرح خاتمه می بایست پیشنهادات روشنی در خصوص انهدام میدان داشته باشد.
9- مسئولیت برای خسارت آلودگی
خسارت آلودگی ، اتلافی است که در نتیجه آلودگی متاثر از تخلیه نفت از تاسیساتی نظیر چاه و هزینه های اقدامات معقول برای دفع یا برگرداندن یا محدود کردن چنین خسارت یا اتلافی و همچنین خسارت یا فقدان ایجاد شده در نتیجه چنین اقداماتی را گویند. خسارت یا اتلاف تحمل شده ماهیگیران که در نتیجه احتمالات کاهش ماهیگیری ایجاد میگردد نیز مشمول خسارت آلودگی میباشد.کشتی هایی که برای حفاری ساکن استفاده میشوند به عنوان تاسیسات محسوب میگردند.کشتی هایی که برای ذخیره نفت در تزریق با تاسیسات تولید استفاده میگردند به عنوان بخشی از تاسیسات تلقی میگردند.کشتی های به کارگرفته شده برای انتقال نفت نیز در طول دوره انتقال نفت ، به عنوان بخشی از تاسیسات تلقی میگردند.
دارنده پروانه باید اقدامات امنیتی برای اجتناب از حملات عمدی علیه تاسیسات را آغاز و حفظ کند و در هر زمانی طرح های احتیاطی در ارتباط با چنین حملاتی اتخاذ نماید. اطراف و بالای تاسیسات ، نواحی ایمنی تلقی میگردند.
10- مقررات عمومی
فعالیت های نفتی باید با روش محتاطانه و منطبق با قانون نفت و سایر قوانین قابل اعمال برای چنین فعالیت هایی صورت پذیرد. ایمنی کارکنان ، ارزش های مالی و محیط زیستی باید در نظر گرفته شوند. دارنده پروانه باید تضمین نماید که فعالیت های نفتی محتاطانه صورت پذیرند. وزارت نفت کنترل قانونی لازم در خصوص انطباق فعالیت های نفتی دارنده پروانه را با قوانین برعهده دارد. مواد و اطلاعاتی که دارنده پروانه ، اپراتور، پیمانکار در ارتباط با طراحی و اجرای فعالیت های نفتی مطابق با این قانون باید بداند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، نفت و گاز، شخص ثالث Next Entries دانلود پایان نامه درباره منابع نفتی، نفت وگاز، تولید نفت، محیط زیست