دانلود پایان نامه درباره توسل به زور

دانلود پایان نامه ارشد

داوري نبوده است يا اينكه داوران صلاحيت رسيدگي به موضوع را نداشته باشند مثل اينكه داوران اصول اجباري داوري را نقض نموده‌اند و از اين قبيل… .
مفهوم اعتراض به داوري – هر چه که ممکن است باشد و يا هر شكلي كه ممكن است به خود بگيرد- بايد به نحو مضيق تفسير گردد زيرا در صورت عدم تفسير مضيق، ضمن اينكه راه مداخله دادگاه را در روند داوري هر چه بيشتر هموار مي‌نمايد همچنين موجب مي‌شود كه طرفين در مقابل يكديگر به اقدامات تاخيري و تاكتيكي متفاوتي متوسل شوند كه اين خود باعث وارد آمدن خدشه به هدف و مقصد داوري خواهد گرديد.
درخواست ابطال رأي تنها شيوه اعتراض به رأي داوري در حقوق ايران است و در عمل رويه محكمه را مي‌توان متضمن يك بازرسي مختصر شكلي نسبت به رأي داوري دانست و در واقع دادگاه‌ها با اعتماد به ظاهر مواد قانوني با درخواست محكوم‌له دستور اجراي رأي را مي‌دهند و اعمال هرگونه نظارت دقيق و وسيع را به دعوي ابطال مي‌سپارند.
دعوي ابطال مخصوص آراي داوري ملي است يعني تنها دادگاهي صلاحيت رسيدگي به دعوي ابطال را دارد كه رأي موضوع درخواست ابطال متعلق به نظام حقوقي مقر آن دادگاه باشد و چنانچه اين دعوي منجر به ابطال حكم شود، علي الاصول اين بطلان نه تنها مانع از اجراي رأي در آن كشور است بلكه اجراي آن در كشورهاي ديگر نيز ممتنع مي‌شوند.196
داوري بعنوان نهادي كه به مانند دادگاه به احقاق حق و دادرسي مي‌پردازد فاقد قوه قهريه است و بر اين اساس آراي صادره از جانب داوري را با توسل به زور و اجبار نمي‌توان به مرحله اجرا در آورد.
در خصوص اينكه مرجع صالح در رسيدگي به “اعتراض به رأي داوري” چه شخصي است دو فرض قابل تصور است:
فرض اول اينكه چه نهاد يا ارگاني حق رسيدگي به اين موضوع را دارد؟
فرض دوم اينكه مراجع كدام كشور بايد اين وظيفه را انجام دهند؟
پاسخ فرض اول اين است كه مراجع قضايي حق رسيدگي به چنين موضوعي را دارند ولي در بعضي از مواقع امكان دارد قبل از مراجعه به محاكم توسط مرجع ديگري به اعتراض رسيدگي ‌شود! مانند اينكه در بعضي موارد بويژه در دادرسي‌هاي مربوط به تجارت كالاها اين حق براي طرفين وجود دارد تا از يك ديوان داوري سازمان يافته كه به اين امر اختصاص يافته است تقاضاي رسيدگي مجدد به حكم را نمايد.پ
پاسخ فرض دوم اين است كه به طور كلي، دادگاه محلي كه در آنجا داوري برگزار گرديده است يا مراجع قضايي كشوري كه داوري بر اساس قانون آيين رسيدگي آن كشور برگزار شده باشد مسوول رسيدگي به موضوع اعتراض هستند.197
علاوه بر اين دادگاه‌هاي كشوري كه در آنجا تقاضاي شناسايي يا اجراي حكم شده است نيز براي رسيدگي به اعتراض صلاحيت خواهند داشت (بند 1 ماده 5 كنوانسيون نيويورك)؛ كه اين اعتراض به صورت تبعي صورت مي‌گيرد، به اين شيوه كه محكوم‌عليه به دنبال درخواست اجراي رأي توسط محكوم‌له و در مقام دفاع به رأي صادره اعتراض مي‌كند و مانع اجراي آن مي‌شود.198
عدم مداخله دادگاه در روند داوري اصل و مداخله آن استثناست و دادگاه بايستي هميشه تلاش نمايد تا از مداخله در روند داوري خودداري كند مگر در موارد نادر و استثنايي و در مواقعي كه مداخله دادگاه ضروري و اجتناب ناپذير باشد. دادگاه در اين خصوص دو نقش عمده ايفا خواهد کرد:
1- نقش حمايتي.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره تمیز کاری، دانه بندی Next Entries پایان نامه رایگان درباره اکسیداسیون، هزینه تولید، دینامیکی