دانلود پایان نامه درباره توسعه مالی، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی

دانلود پایان نامه ارشد

سرمایه‌گذاری داخلی
شاخص‌های PRIVATE، DPS و LIQLIA به عنوان شاخص‌های توسعه مالی
درآمدهای نفتی
حجم مخارج دولت
تعداد کل سال‌های آموزش
نرخ تورم
مدل‌های پانل پویا52
تخمین زن گشتاورهای تعمیم‌یافته53
تأثیر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای نفتی عضو اوپک
وجود رابطه مثبت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه غیر نفتی
تأثیر منفی توسعه مالی بر نرخ سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو اوپک
تأثیر مثبت درآمدهای نفتی بر رشد سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو اوپک
افضلی ابرقویی
(1388)
بررسی تأثیر باز بودن اقتصاد (آزادسازی مالی و تجاری54) بر توسعه بخش مالی
گروه منتخب کشورهای اسلامی (OIC55) (کشورهای MENA56)
2005-1990
شاخص حق قانونی dejure
شاخص غیررسمی عملی defacto: دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی نسبت به GDP
اعتبارات داده شده به بخش خصوصی
شاخص تعمیق مالی57
ارزش سرمایه بازار سهام
صادرات+واردات
نرخ رشد درآمد سرانه
متغیر کنترلی نرخ تورم
مدل‌های پانل پویا
تخمین‌زن گشتاورهای تعمیم‌یافته
اثر منفی باز شدن هم‌زمان (تجاری و مالی) بر توسعه مالی (بخش بانکی)
اثر مثبت آزادسازی تجاری و آزادسازی مالی بر توسعه مالی (بخش بانکی)
عدم وجود رابطه مثبت میان آزادسازی مالی و توسعه مالی (بازار سرمایه)
تأثیر منفی تورم بر توسعه مالی
تأثیر مثبت و معنادار درآمد سرانه بر توسعه مالی
راسخی و رنجبر
(1388)
بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)
2004-1980
GDP سرانه
نسبت سرمایه‌گذاری به GDP
سرمایه انسانی
مخارج جاری دولت
درجه باز بودن تجارت
نرخ رشد نیروی کار
متغیرهای عمق مالی58
اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی
اعتبارات مالی مهیا شده توسط بخش بانکی
تکنیک پانل
روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای59
گشتاورهای تعمیم‌یافته
اثر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی
اثر بزرگ‌تر توسعه مالی توسط بخش خصوصی در مقایسه با توسعه مالی توسط بخش بانکی بر رشد اقتصادی
رشد سریع‌تر کشورهای دارای توسعه مالی بالاتر، تجارت بازتر، نرخ سرمایه‌گذاری فیزیکی و انسانی بالاتر و نرخ رشد نیروی کار و اندازه دولت کوچک‌تر
امیرتیموری و خلیلیان
(1388)
بررسی فرضیه منحنی زیست‌محیطی کوزنتس (EKC)
کشورهای عضو اوپک
2006-2001
جمعیت
میزان انتشار گاز دی‌اکسید کربن
درآمد خالص
داده‌های تابلویی (پانل)60
آزمون مانایی61
آزمون هم‌انباشتگی پدرونی62
آزمون هاسمن63
ناایستا بودن متغیرهای مدل
وجود هم‌انباشتگی و ارتباط بلندمدت بین متغیرها
پذیرفته شدن مدل اثر ثابت64 در مقابل مدل اثر تصادفی65
پذیرفته نشدن فرضیه منحنی زیست‌محیطی کوزنتس
مهرآرا و طلاکش نایینی
(1388)
بررسی آثار بازارهای مالی (بازار اوراق بهادار و نظام بانکی) بر سطح و رشد تولید ناخالص داخلی
40 کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه
2003-1979
نسبت فعالیت: ارزش معاملات انجام شده در بازار اوراق بهادار تقسیم بر ارزش کل سهام ثبت شده
شاخص اعتبارات بانکی: اعتبارات تخصیص‌یافته به بخش خصوصی توسط بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری تقسیم بر GDP
شاخص متوسط سال‌های تحصیل
سهم صادرات+واردات از GDP
نرخ تورم
هزینه‌های دولت
الگوهای پانل پویا
روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)
اثر بااهمیت توسعه نظام بانکی بر سطح تولید ناخالص داخلی، تنها در بلندمدت
بی‌اثر بودن توسعه مالی بر رشد اقتصادی
راستی
(1388)
بررسی آثار توسعه تجارت بر توسعه مالی
ایران
1384-1344
تجارت
تولید ناخالص داخلی
صادرات
اعتبارات تخصیص‌یافته به بخش خصوصی
شاخص تعمیق مالی
الگوی خودرگرسیون برداری (VAR66)
روش‌ توابع عکس‌العمل-تحریک67
تجزیه واریانس68
اثر مثبت توسعه تجارت و صادرات بر توسعه مالی
راستی
(1389)
بررسی آثار متقابل و شناسایی جهت علیت میان توسعه مالی و تجارت بین‌الملل
کشورهای درحال توسعه منتخب (به تفکیک صادرکننده نفت: شش کشور و غیر صادرکننده نفت: پنج کشور)
2005-1960
تجارت (صادرات+واردات)
تولید ناخالص داخلی
اعتبارات تخصیص‌یافته به بخش خصوصی
شاخص تعمیق مالی
الگوی خودرگرسیون برداری (VAR)
آزمون علیت گرنجری69
تعمیم‌ناپذیری وجود یک رابطه علت و معلولی خاص برای تمامی کشورها
وجود رابطه علیت یک‌طرفه از تجارت به توسعه مالی در ایران (یک کشور صادرکننده نفت)
فطرس و معبودی
(1389)
بررسی وجود و جهت علیت بین مصرف انرژی، شهرنشینی، رشد اقتصادی و انتشار دی‌اکسید کربن
ایران
1385-1350
مصرف انرژی
تولید ناخالص داخلی
جمعیت شهرنشین
نشر دی‌اکسید کربن
رویکرد اقتصادسنجی یامادو-تودا70
رگرسیون به ظاهر نامرتبط71
وجود رابطه‌ علی از مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی
وجود رابطه‌ علی از جمعیت شهرنشین به تولید ناخالص داخلی
پذیرفته شدن فرضیه کوهانی‌شکل در مورد آلودگی زیست محیطی و تولید ناخالص داخلی
افزایش انتشار دی‌اکسید کربن با افزایش جمعیت شهرنشین و مصرف انرژی
لطفعلی‌پور، فلاحی و آشنا
(1389)
بررسی وجود رابطه بلندمدت انتشار دی‌اکسید کربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت
ایران
1386-1346
انتشار سرانه دی‌اکسید کربن
تولید ناخالص داخلی
مصرف نهایی سرانه فراورده‌های نفتی
مصرف نهایی سرانه گاز طبیعی
آزادی تجاری (مجموع صادرات و واردات نسبت به تولید ناخالص داخلی)
متغیر مجازی منعکس‌کننده شوک سال‌های جنگ
آزمون هم‌گرایی بلندمدت در الگوی ARDL72
آزمون علیت بر اساس الگوی تصحیح خطای برداری73
وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها
وجود علیت یک‌طرفه از رشد اقتصادی، مصرف انرژی‌های فسیلی و آزادسازی تجاری به دی‌اکسید کربن
جعفری صمیمی و احمدپور
(1390)
بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست74 و رشد اقتصادی
کشورهای منتخب توسعه‌یافته
2006 و 2008
EPI: شاخص عملکرد محیط زیست
تولید ناخالص داخلی سرانه
شاخص دموکراسی
شاخص توسعه انسانی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
شاخص درک فساد
داده‌های تابلویی
روش اثر ثابت
روش اثر تصادفی
وجود رابطه منفی خطی میان دو متغیر رشد اقتصادی و عملکرد محیط زیست
بهبود عملکرد محیط زیست با افزایش آزادی‌های سیاسی و ارتقاء توسعه انسانی
تأثیر منفی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر عملکرد محیط زیست
افزایش فساد عامل بازدارنده کیفیت محیط زیست است.
رزمی، شهرکی و کلایی
(1390)
بررسی اثر تجارت بین‌الملل بر رشد اقتصادی با توجه به ساختارهای اجتماعی و نهادی هر کشور و با استفاده از شاخص حکمرانی خوب75
نمونه 57 کشور
2009-2000
آموزش: نرخ ثبت نام آموزش و پرورش
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
اعتبار داخلی ارائه شده توسط بخش بانکداری
مخارج دولت: مخارج بهداشت عمومی+مخارج عمومی در آموزش و پرورش
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
تورم: درصد تغییر در شاخص قیمت مصرف‌کننده
صادرات+واردات
داده‌های تابلویی
آزمون F لیمر
آزمون هاسمن
مؤثر بودن تجارت بر رشد اقتصادی در کشورهایی که در آن‌ها وضعیت حکمرانی مناسب است.
مؤثر نبودن تجارت بر رشد اقتصادی در کشورهایی که وضعیت حکمرانی مناسب ندارند.
تجارت بین‌الملل شرط مولد و نه شرط کافی برای تحقق رشد اقتصادی است .
متفکر آزاد و محمدی خانقاهی
(1391)
بررسی اثرات رشد اقتصادی، مصرف انرژی و باز بودن تجاری بر کیفیت محیط زیست
ایران
2007-1967
انتشار سرانه دی‌اکسید کربن
درآمد سرانه
مصرف نهایی انرژی
صادرات+واردات
داده‌های سری زمانی76
روش هم‌انباشتگی یوهانسون77
رهیافت حداقل مربعات پویا (DOLS78)
تأثیر مثبت متغیرهای رشد اقتصادی، مصرف انرژی و بازبودن تجاری بر انتشار سرانه دی‌اکسید کربن
رد فرضیه وجود رابطه‌ای به شکل U معکوس بین انتشار سرانه کربن و درآمد سرانه
وجود رابطه مثبت و یکنواخت میان رشد اقتصادی و آلودگی‌های زیست‌محیطی
اسماعیلی و فتحی
(1391)
بررسی ارتباط علی مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی، نیروی کار فعال اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت و تولید گاز دی‌اکسید کربن
ایران
1387-1355
تولید ناخالص ملی
تشکیل سرمایه ثابت
کل نیروی کار فعال اقتصادی
کل مصرف انرژی کشور
میزان انتشار دی‌اکسید کربن از کل بخش انرژی کشور
مدل اقتصادسنجی خود توضیح برداری (VAR)
آزمون علیت گرنجری
تجزیه واریانس
مصرف انرژی و تولید ناخالص ملی علت انتشار گاز دی‌اکسید کربن هستند.
دی‌اکسید کربن، تولید ناخالص داخلی و میزان تشکیل سرمایه از عوامل موثر بر مصرف انرژی هستند.
رشد تولید ناخالص داخلی، عامل رشد مصرف انرژی است.
بی‌تأثیر بودن مصرف انرژی بر GDP
بیشتر بودن سهم انرژی در توضیح واریانس خطای پیش‌بینی دی‌اکسید کربن نسبت به تولید ناخالص داخلی
جلایی، صادقی و زارع
(1391)
بررسی تأثیر جهانی شدن اقتصاد و اثر بنگاه‌های دولتی بر محیط زیست
ایران
1385-1347
انتشار دی‌اکسید کربن
تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی
موجودی سرمایه ثابت
جمعیت فعال
صادرات+واردات
الگوی خود رگرسیون برداری
آزمون علیت گرنجری
نتایج زیست‌محیطی منفی آزادسازی تجاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت
عدم وجود ارتباط میان جهانی شدن و میزان فعالیت‌های زیست‌محیطی بنگاه‌های دولتی
جهانی شدن باعث کاهش تأثیر منفی بنگاه‌های دولتی بر محیط زیست نمی‌شود.
مرادپور اولادی، ابراهیمی و ترکمان احمدی
(1391)
بررسی وجود رابطه آماری مثبت و معنی‌دار بین توسعه بازار مالی و تقاضای انرژی
ایران
1386-1359
دارایی‌های بانک‌ها
حجم اعتبارات بانک‌ها
تولید ناخالص داخلی
تقاضای انرژی
درآمد سرانه
نقدینگی
قیمت انرژی (بر حسب نفت)
روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی گسترده (ARDL)
الگوی ECM79
درآمد سرانه و توسعه مالی به کاهش نوسانات تقاضا برای انرژی کمک می‌کنند.
قیمت نفت عامل نوسان در تقاضای انرژی
بالا بودن تأثیر توسعه مالی بر افزایش تقاضای انرژی در بلندمدت
محمدی، ناظمان و نصرتیان‌نسب
(1391)
بررسی رابطه دقیق علی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی
ایران
1389-1346
مصرف کل انرژی
رشد اقتصادی
داده‌های سری‌ زمانی
آزمون علیت خطی گرنجر
آزمون علیت غیرخطی
وجود یک رابطه علی خطی و غیرخطی یک‌طرفه، از مصرف انرژی به رشد اقتصادی
کهنسال
(1391)
بررسی رابطه بين توسعه مالي و مصرف انرژي
ایران
1386-1346
مصرف انرژي
توسعه مالي
توليد ناخالص داخلي
جمعيت فعال
الگوی تصحیح خطای برداری
آزمون علیت
وجود يک رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي مدل
تأثير منفي معني‌دار توسعه مالي بر مصرف انرژي
توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی و جمعیت فعال در بلندمدت، علت مصرف انرژی هستند.
توسعه مالی، جمعیت فعال و مصرف انرژی، علت تولید ناخالص داخلی
مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی و جمعیت فعال در بلندمدت، علت توسعه مالی نمی‌باشند.
اصغرپور، بهبودی و محمدی خانقاهی
(1392)
بررسی اثرات توسعه اقتصادی و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست
کشورهای منتخب عضو اوپک
2007-1973
انتشار دی‌اکسید کربن
تولید ناخالص داخلی سرانه
مصرف سرانه انرژی
اعتبارات اعطایی بانک‌ها
اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی
نقدینگی
داده‌های تابلویی
آزمون هاسمن
روش اثرات ثابت
روش اثرات تصادفی
حداقل مربعات تعمیم‌یافته
تأثیر منفی توسعه مالی بر انتشار دی‌اکسید کربن
وجود رابطه N شکل میان رشد اقتصادی و انتشار CO2
افزایش تخریب زیست‌محیطی با افزایش مصرف انرژی

جدول 2-3 مطالعات خارجی
محقق و سال مطالعه
حوزه مطالعاتی
کشور و دوره زمانی مورد مطالعه
متغیرهای کلیدی
روش تخمین
خلاصه نتایج
قالی و الساکا80 (2004)
بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی
کانادا
1997-1961
مصرف انرژی
GDP حقیقی
انباره سرمایه
اشتغال کل
داده‌های سری زمانی
مدل تصحیح خطای برداری
هم‌انباشتگی یوهانسن
علیت گرنجری
تجزیه واریانس
وجود هم‌انباشتگی میان تولید، نیروی کار، سرمایه و مصرف

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره محیط زیست، آزادسازی تجاری، تجارت آزاد، رشد اقتصادی Next Entries دانلود پایان نامه درباره مصرف انرژی، رشد اقتصادی، توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی