دانلود پایان نامه درباره توزیع فراوانی، رگرسیون، محل سکونت، برنامه های تلویزیون

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………………………. 199
12 – 5 ) چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………. 20

فهرست جداول
جدول شماره 1 : نمای چهار رهیافت عمده در جامعه شناسی ……………………………………………….. 26
جدول شماره 2 : میزان تعداد مخاطب فیلم از سال 1371 تا سال 1388 ……………………………………. 71
جدول شماره 3 : میزان فروش فیلم ها به ريال در کل کشور ، استان تهران و سایر استان ها به همراه میانگین قیمت بلیط سینما ها از سال 1371 تا 1388 آمده است ………………………………………………………….. 73
جدول شماره 4 : آمار تعداد تماشاگران فیلم های خارجی در سینماهای کشور در مقایسه با تماشاگران فیلم های ایرانی از سال 1371 تا 1388 ………………………………………………………………………………….. 75

جدول شماره 5 : تعداد سالن سینمای تاسیس شده از سال 1306 تا سال 1356 ……………………….. 84
جدول شماره 6 : تعداد سالن های سینمایی تاسیس شده از سال 1308 تا 1356 در شهرستان ها …… 86
جدول شماره 7 : تعداد پروانه های صادره برای شبکه نمایش خانگی در سال 1388 ………………… 95
جدول شماره 8 : تعداد دانشجویان کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه تهران و آزاد تهران مرکز به تفکیک گرایش ………………………………………………………………………………………………………………………… 110
جدول شماره 9 : نحوه تحلیل توصیفی مقایس های مختلف با استفاده از انواع آماره توصیفی ………… 118
جدول شماره 10 : توزیع فراوانی داده ها از نظرجنسیت ……………………………………………………. 119
جدول شماره 11 : توزیع فراوانی داده ها از نظر سن ………………………………………………………….. 121
جدول شماره 12 : توزیع فراوانی داده ها از نظر وضعیت اشتغال …………………………………………. 123
جدول شماره 13 : توزیع فراوانی داده ها از نظر نوع شغل ………………………………………………….. 125
جدول شماره 14 : توزیع فراوانی داده ها از نظر وضعیت تاهل ………………………………………………. 127
جدول شماره 15 : توزیع فراوانی داده ها از نظر میزان تحصیلات همسر …………………………………….. 129
جدول شماره 16 : توزیع فراوانی داده ها از نظر وضعیت اشتغال همسر ……………………………………….. 131
جدول شماره 17 : توزیع فراوانی داده ها از نظر میزان درآمد ماهیانه ………………………………………………. 133
جدول شماره 18 : توزیع فراوانی داده ها از نظر منطقه محل سکونت …………………………………………….. 135
جدول شماره 19 : توزیع فراوانی داده ها از نظر فاصله نزدیکترین سالن سینمای فعال تا محل سکونت…. 137
جدول شماره 20 : توزیع فراوانی داده ها از نظر تعداد سالن سینما در محل سکونت …………………… 139
جدول شماره 21 : توزیع فراوانی داده ها از نظر تعداد دفعات رفتن به سینما در سه ماه گذشته …… 141
جدول شماره 22 : توزیع فراوانی داده ها از نظر تعداد دفعات تماشای فیلم در خانه در سه ماه گذشته …. 143
جدول شماره 23 : توزیع فراوانی داده ها از نظر تعداد ساعات روزانه تماشای شبکه های تلویزیون ایران ..145
جدول شماره 24 : توزیع فراوانی داده ها از نظر تعداد ساعات روزانه تماشای شبکه های ماهواره ای … 147
جدول شماره 25 : توزیع فراوانی داده ها از نظر جابجایی سریع مدیران و سیاست گذاری اشتباه . 149
جدول شماره 26 : توزیع فراوانی داده ها از نظر گرانی بلیط ………………………………………………………. 151
جدول شماره 27 : توزیع فراوانی داده ها از نظر پخش سریع و ارزان قیمت فیلم های اکران ……………. 153
جدول شماره 28 : توزیع فراوانی داده ها از نظر پایین بودن کیفیت و تعداد سالن ها ………………….. 155
جدول شماره 29 : توزیع فراوانی داده ها از نظر عدم تبلیغات صحیح ………………………………………. 157
جدول شماره 30 : توزیع فراوانی داده ها از نظر سانسور فیلم ها ……………………………………………. 159
جدول شماره 31 : توزیع فراوانی داده ها از نظر امکان آرشیو و بازبینی فیلم ها ……………………….. 161
جدول شماره 32 : توزیع فراوانی داده ها از نظرموضوعات فیلم های ایرانی ………………………… 163
جدول شماره 33 : توزیع فراوانی داده ها از نظر عدم وجود پارکینگ در نزدیکی سالن ها …………. 165
جدول شماره 34 : توزیع فراوانی داده ها از نظر دانشجویان سنجش شده دو دانشگاه …………………… 167
جدول شماره 35 : انواع ضرایب همبستگی به همراه مشخصات هر یک در فرضیات همبستگی . 169
جدول شماره 36 : نتایج آزمون رگرسیون بین دو متغیر تماشای فیلم در خانه و درآمد ………… 170
جدول شماره 37 : نتایج آزمون رگرسیون بین دو متغیر تماشای فیلم در خانه و تماشای شبکه های تلویزیون و ماهواره ………………………………………………………………………….. 171
جدول شماره 38 : نتایج آزمون رگرسیون بین دو متغیر تماشای فیلم در خانه و جابجایی سریع مدیران . 172
جدول شماره 39 : نتایج آزمون رگرسیون بین دو متغیر تماشای فیلم در خانه و گرانی بلیط …… 173
جدول شماره 40 : نتایج آزمون رگرسیون بین دو متغیر تماشای فیلم در خانه و پخش سریع سی دی فیلم های اکران ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 174
جدول شماره 41 : نتایج آزمون رگرسیون بین دو متغیر تماشای فیلم در خانه و پایین بودن کیفیت و تعداد سالن های سینما ………………………………………………………………………………………………………………………………. 175
جدول شماره 42 : نتایج آزمون رگرسیون بین دو متغیر تماشای فیلم در خانه و عدم تبلیغات صحیح …… 176
جدول شماره 43 : نتایج آزمون رگرسیون بین دو متغیر تماشای فیلم در خانه و سانسور ……………….. 177

فهرست نمودارها ؛
نمودار شماره 1 : مدل فرآیند گزینش رسانه ای کاتز ، بلامر و گورویچ ……………………………………… 43
نمودار 2 : فیلمهای به نمایش در نیامده از آغاز اکران در ایران تا 1388 …………………………………….. 80
نمودار شماره 3 : مدل نظری تحقیق « دیاگرام» روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته…………………….. 106
نمودار شماره 4 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر جنسیت ……………………………………………. 120
نمودار شماره 5 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر سن …………………………………………………. 122
نمودار شماره 6 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر وضعیت اشتغال ……………………………….. 124
نمودار شماره 7 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر نوع شغل ………………………………………… 126
نمودار شماره 8 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر وضعیت تاهل ……………………………………… 128
نمودار شماره 9 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر میزان تحصیلات همسر …………………………. 130
نمودار شماره 10 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر وضعیت اشتغال همسر ………………………….. 132
نمودار شماره 11 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر میزان درآمد ماهیانه خانواده ………………….. 134
نمودار شماره 12 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر منطقه محل سکونت ………………………… 136
نمودار شماره 13 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر فاصله نزدیکترین سالن سینمای فعال تا محل سکونت…………………………………………………………………………………………………………………………. 138
نمودار شماره 14 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر تعداد سالن سینما در سکونت ……………….. 140
نمودار شماره 15 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر تعداد دفعات رفتن به سینما در سه ماه گذشته ….. 142
نمودار شماره 16 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر تعداد دفعات رفتن به سینما در سه ماه گذشته ….. 144
نمودار شماره 17 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر تعداد ساعات روزانه تماشای شبکه های تلویزیون ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………. 146
نمودار شماره 18 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر تعداد ساعات روزانه تماشای شبکه های ماهواره ای ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….148
نمودار شماره 19 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر جابجایی سریع مدیران و سیاست گذاری……….. 150
نمودار شماره 20 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر گرانی بلیط ………………………… 152
نمودار شماره 21 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر پخش سریع و ارزان قیمت فیلم های اکران .. 154
نمودار شماره 22 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر پایین بودن کیفیت و تعداد سالن ها………………..156
نمودار شماره 23 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر عدم تبلیغات صحیح …………………………….. 158
نمودار شماره 24 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر سانسور فیلم ها ……………………………………. 160
نمودار شماره 25 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر امکان آرشیو و بازبینی فیلم ها ……………………. 162
نمودار شماره 26 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظرموضوعات فیلم ه……………………………………… 164
نمودار شماره 27 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظرعدم وجود پارکینگ در نزدیکی سالن ها…………..166
نمودار شماره 28 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه از نظر مقایسه دانشجویان دو دانشگاه ……………….. 168

چکیده :
اولین دستگاه های نمایش خانگی دو سه سال پیش از انقلاب وارد ایران شد ، اما چندان مورد استقبال قرار نگرفت ، چون سینماها فعال بودند و برنامه های تلویزیون اوقات فراغت مردم را پر می کرد ، سینماهای کشور جدیدترین فیلم های سینمای خارجی را گاه همزمان با کشورهای اروپایی نمایش می دادند و کسی نیاز به به تماشای فیلم خارج از جریان سینما یا تلویزیون در خانه احساس نمی کرد . با وقوع انقلاب ، تغییرات عمده اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در بطن جامعه ایران شکل گرفت و به آتش کشیده شدن سینماها و دیگر معضلات مرتبط با توزیع و تولید فیلم عملا ظرفیت سینماهای کشور به نصف تقلیل یافت و به تبع شرایط پیش آمده ، تولید برنامه در تلویزیون نا به سامان شد و سانسورهای جدید اعمال شده همراه با حذف بسیاری از مولفه های جذاب برای مخاطب از برنامه های تلویزیونی و فیلم های سینمایی ، عمل

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره جامعه شناسی، سینمای ایران، جامعه شناسی هنر، مکتب فرانکفورت Next Entries دانلود پایان نامه درباره سینمای ایران، جامعه شناختی، ابراهیم گلستان، صنعت سینما