دانلود پایان نامه درباره توزیع فراوانی، حق مالکیت، نوع مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار
میزان درگیری و مشارکت
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
کمتر از 50 درصد
21
3/26
3/26
بیشتر از 50 درصد
52
65
3/91
عدم درگیری و مشارکت
7
8/8
100
کل
80
100

شکل 5-4: نمودار فراوانی میزان مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار

6-1-1-4 متغیر اعضای خانواده سهامدار و دارای حق مالکیت در کسب و کار
جدول زیر توزیع فراوانی متغير اعضای خانواده سهامدار و دارای حق مالکیت در کسب و کار را نشان ميدهد. كل پاسخ دهندگان به پرسشنامه 80 نفر بوده كه از اين تعداد 26 نفر والدین، 25 نفر برادران، 8 نفر همسر، 5 نفر فرزندان و 16 نفر گزینه هیچ کدام را انتخاب کرده اند.
جدول 7-4: توزیع فراوانی متغیر اعضای خانواده سهامدار و دارای حق مالکیت در کسب و کار
اعضای خانواده
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
والدین
26
5/32
5/32
برادران (یا خواهران)
25
3/31
8/63
همسر
8
10
8/73
فرزندان
5
3/6
80
هیچکدام
16
20
100
کل
80
100

شکل 6-4: نمودار فراوانی اعضای خانواده سهامدار و دارای حق مالکیت در کسب و کار

7-1-1-4 متغیر درصد سهام افراد خانواده در کسب وکار
جدول زیر توزیع فراوانی درصد سهام افراد خانواده در کسب و کار را نشان ميدهد. كل پاسخ دهندگان به پرسشنامه 80 نفر بوده كه از اين تعداد 12 نفر کمتر از 50 درصد و 68 نفر بیشتر از 50 درصد را انتخاب کرده اند.
جدول 8-4: توزیع فراوانی متغیر درصد سهام افراد خانواده در کسب و کار
درصد سهام
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
کمتر از 50 درصد
12
15
15
بیشتر از 50 درصد
68
85
100
کل
80
100

شکل 7-4: نمودار فراوانی درصد سهام اعضای خانواده در کسب و کار

8-1-1-4 متغیر نوع مالکیت کسب وکار
جدول زیر توزیع فراوانی نوع مالکیت کسب و کار را نشان ميدهد. كل پاسخ دهندگان به پرسشنامه 80 نفر بوده كه از اين تعداد 12 نفر مسئولیت محدود، 15 نفر سهامی خاص، 2 نفر سهامی عام و 51 نفر گزینه سایر را انتخاب کرده‏اند.

جدول 9-4: توزیع فراوانی متغیر نوع مالکیت کسب و کار
درصد سهام
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
مسئولیت محدود
12
15
15
سهامی خاص
15
8/18
8/33
سهامی عام
2
5/2
3/36
سایر
51
8/63
100
کل
80
100

شکل 8-4: نمودار فراوانی نوع مالکیت کسب و کار

9-1-1-4 متغیر سال شروع فعالیت کسب وکار
جدول زیر توزیع فراوانی سال شروع فعالیت کسب و کار را نشان ميدهد. كل پاسخ دهندگان به پرسشنامه 80 نفر بوده كه از اين تعداد 15 نفر دهه 50، 17 نفر دهه 60، 23 نفر دهه 70، 23 نفر دهه 80 و 2 نفر دهه 90 را انتخاب کرده اند.
جدول 10-4: توزیع فراوانی سال شروع فعالیت کسب و کار
سال شروع فعالیت
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
دهه 50
15
8/18
8/18
دهه 60
17
3/21
40
دهه 70
23
8/28
8/68
دهه 80
23
8/28
5/97
دهه 90
2
5/2
100
کل
80
100

شکل 9-4: نمودار فراوانی سال شروع فعالیت کسب و کار

10-1-1-4 متغیر از والدین به ارث رسیدن کسب وکار
جدول زیر توزیع فراوانی از والدین به ارث رسیدن کسب و کار را نشان ميدهد. كل پاسخ دهندگان به پرسشنامه 80 نفر بوده كه از اين تعداد 47 نفر بله و 33 نفر خیر را انتخاب کرده اند.
جدول 11-4: توزیع فراوانی از والدین به ارث رسیدن کسب و کار
به ارث رسیدن کسب و کار
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
بله
47
8/58
8/58
خیر
33
3/41
100
کل
80
100

شکل 10-4: نمودار فراوانی به ارث رسیدن کسب و کار
11-1-1-4 متغیر شیب رشد تعداد کارکنان کسب وکار
جدول زیر توزیع فراوانی شیب رشد تعداد کارکنان کسب و کار را نشان ميدهد. كل پاسخ دهندگان به پرسشنامه 80 نفر بوده كه از اين تعداد 12 نفر کمتر از 1-، 3 نفر بین1- و -5/0، 12 نفر بین 5/0- و 0، 18 نفر 0، 8 نفر بین 0 و 5/0، 4 نفر بین 5/0 و 1 و 23 نفر بیشتر از 1 را انتخاب کرده اند.
جدول 12-4: توزیع فراوانی شیب رشد تعداد کارکنان کسب و کار
شیب رشد
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
کمتر از 1-
12
15
15
بین 5/0-و 1-
3
8/3
8/18
0
18
5/22
3/56
بین 0 و 5/0
8
10
3/66
بین 5/0 و 1
4
5
3/71
بیشتر از 1
23
8/28
100
کل
80
100

شکل 11-4: نمودار فراوانی شیب رشد تعداد کارکنان کسب و کار
12-1-1-4 متغیر تعداد کارکنان در سال 93
جدول زیر توزیع فراوانی تعدا کارکنان در سال 1393 را نشان ميدهد. كل پاسخ دهندگان به پرسشنامه 80 نفر بوده كه از اين تعداد 46 نفرکمتر از 5 نفر، 9 نفر بین 5 تا 9 نفر، 13 نفر بین 10 تا 19 نفر، 11 نفر بیشتر از 20 نفر را انتخاب کرده اند.
جدول 13-4: توزیع فراوانی تعداد کارکنان در سال 93
تعداد کارکنان
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
کمتر از 5
46
5/57
5/57
بین 5 و 9
15
5/18
3/76
بین 10 و 19
13
3/16
5/92
20 و بیشتر از آن
6
5/7
100
کل
80
100

شکل 12-4: نمودار فراوانی تعداد کارکنان در سال 93

2-4 تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها
1-2-4 بررسي تأثيرات متغيرهاي جمعيت شناسي بر متغيرهاي درونزا
جهت بررسي تأثير متغيرهاي جمعيت شناسي بر متغيرهاي”رسمی سازی و رشد کسب و کار” از آزمون T و آزمون ANOVA استفاده شده است. جهت بررسي تاثيرات متغيرهايي كه اسمي دو بخشي هستند از آزمون T و جهت بررسي تاثير متغيرهايي با بيش از دو بخش از ANOVA استفاده گرديده است. در ادامه گزارش مربوط به اين تحليل ارائه مي گردد.
1-1-2-4 تحليل تأثير جنسیت بر متغيرهاي درونزا
جنسیت يك متغير اسمي دو بخشي است (1- مرد و 2- زن). براي مقايسه ميانگين بين اين دو گروه مستقل از آزمون T نمونههاي مستقل استفاده شد. براي اين كار فرضيه آماري به شكل زير است.
بين ميانگين نمرات زنان و مردان تفاوتي وجود ندارد. H0: µ1= µ2
بين ميانگين نمرات زنان و مردان تفاوت وجود دارد. H1: µ1≠ µ2
جدول 14-4: ميانگين و انحراف معيار نمرات
متغیرهای درونزا
جنسیت
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
رسمی سازی
مرد
74
6655/2
05441/1

زن
6
2500/3
52440/0
رشد کسب و کار
مرد
74
2162/3
99599/0

زن
6
4583/3
34552/1

خلاصه آزمون T با فرض برابري واريانسها در جدول (15-4) ارائه گرديده است. همانطور كه ملاحظه ميفرماييد، مقدار خطاي محاسبه شده در ستون سوم براي متغير رسمی سازی (185/0 و رشد کسب و کار (578/0)، بزرگتر از سطح خطاي قراردادي (05/0) است. بنابراين با اطلاعات موجود فرض یک رد مي گردد و مي توان گفت بين ميانگين نمرات زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد.
جدول 15-4: خلاصه آزمون T
متغيرها
آزمون T نمونه‏هاي مستقل

تی (T)
درجه آزادی
درجه معناداری
انحراف میانگین
انحراف معیار
فاصله اطمينان 95 درصد

سطح پایین
سطح بالا
رسمی سازی
339/1-
78
185/0
58446/0-
43664/0
45374/1-
28483/0
رشد کسب و کار
558/0-
78
578/0
24212/0-
43381/0
10576/1-
62153/0
2-1-2-4 تحليل تأثيرسن بر متغيرهاي درونزا
سن يك متغير اسمي 5 بخشي است (زیر 30 سال، 30 تا 39 سال، 40 تا 49 سال و بالای 50 سال). بنابراین برای نشان دادن تأثیر این متغیر بر متغيرهاي درونزا باید از تحلیل واریانس یک عامله (ANOVA) استفاده نمود، براي اين كار فرضيه آماري به شكل زير است.
ميانگين متغيرهاي درونزا در ردههاي مختلف سني با هم متفاوتند. H0: µ1= µ2= µ3= µ4= µ5
ميانگين متغيرهاي درونزا در ردههاي مختلف سني با هم مشابهند. H1: µ1≠ µ2≠ µ3≠ µ4≠ µ5
تحليل واريانس براي متغيرهاي درونزا (رسمی سازی ورشد کسب و کار) به صورت مجزا انجام شد و ميانگين اين متغيرها برحسب گروههاي مختلف سني با هم مقايسه گرديده است.
جدول 16-4: خلاصه آزمون ANOVA
منشأ تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
اف (F)
درجه معناداری
رسمی سازی
بین گروه
482/5
3
827/1
759/1
162/0

درون گروه
949/78
76
039/1

کل
430/84
79

رشد کسب و کار
بین گروه
937/10
3
646/3
911/3
012/0

درون گروه
856/70
76
932/0

کل
793/81
79

خلاصه آزمون ANOVA در (جدول 16-4) ارائه گرديده است. همانطور كه ملاحظه ميفرماييد، مقدار خطاي محاسبه شده در ستون آخر براي متغير رسمی سازی (162/0) بزرگتر از سطح خطاي قراردادي (05/0) است بنابراين با اطلاعات موجود فرض صفر را در اين متغير نمي توان رد كرد. اما مقدارخطاي محاسبه شده برای متغیر رشد کسب و کار (012/0) است کوچکتر از آن است و چون اين ميزان از سطح خطاي قراردادي (05/0) كمتر است، فرض صفر رد مي شود و فرض مقابل پذيرفته مي گردد، بنابراین تفاوت ميانگينها در اين متغير معني دار است. با اطمینان 95 درصد می‏توان گفت که:
ميانگين رسمی سازی کسب و کار در گروههای مختلف سني مدیران، تفاوت معناداری با هم ندارند.
ميانگين رشد کسب و کار در گروههای مختلف سني مدیران، تفاوت معناداری با هم دارند.
3-1-2-4 تحليل تأثير تحصیلات بر متغيرهاي درونزا
تحصیلات يك متغير اسمي چهار بخشي است (دیپلم و پایینتر، کاردانی، کارشناسی، کارشناسیارشد و بالاتر). براي مقايسه ميانگين متغيرهاي درونزا دربين اين 4 گروه مستقل از آزمون ANOVA استفاده شده است. براي اين كار فرضيه آماري به شكل زير است.
ميانگين متغيرهاي درونزا در رده‏هاي مختلف تحصيلي با هم متفاوتند. H0: µ1= µ2= µ3= µ4
ميانگين متغيرهاي درونزا در رده‏هاي مختلف تحصيلي با هم متفاوتند. H1: µ1≠ µ2≠ µ3≠ µ4
تحليل واريانس براي متغيرهاي درونزا (رسمی سازی و رشد کسب و کار) به صورت مجزا انجام شد و ميانگين اين متغيرها برحسب گروه‏هاي مختلف تحصيلي با هم مقايسه گرديده است.
جدول 17-4: خلاصه آزمون ANOVA
منشأ تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
اف (F)
درجه معناداری
رسمی سازی
بین گروه
079/5
3
693/1
621/1
191/0

درون گروه
352/79
76
039/1

کل
430/84
79

رشد کسب و کار
بین گروه
105/8
3
702/2
786/2
046/0

درون گروه
688/73
76
932/0

کل
793/81
79

خلاصه آزمون ANOVA در جدول (17-4) ارائه گرديده است. همانطور كه ملاحظه مي فرماييد، مقدار خطاي محاسبه شده در ستون آخر براي متغير رسمی سازی (191/0) بزرگتر از سطح خطاي قراردادي (05/0) است. بنابراين با اطلاعات موجود فرض صفر را در اين متغير نمي توان رد كرد. اما مقدارخطاي محاسبه شده براي متغير رشد کسب و کار (046/0) است و چون اين ميزان از سطح خطاي قراردادي (05/0) كمتر است، فرض صفر رد مي شود و فرض مقابل پذيرفته مي گردد، بنابراین تفاوت ميانگينها در اين متغير معني دار است. با اطمینان 95 درصد می‏توان گفت که:
ميانگين رسمی سازی کسب و کار در گروههای مختلف تحصيلي مدیران، تفاوت معناداری با هم ندارند.
ميانگين رشد کسب و کار در گروههای مختلف تحصيلي، تفاوت معناداری با هم دارند.
4-1-2-4 تحليل تاثير وضعیت تأهل مدیران بر متغيرهاي درونزا
اين متغير اسمي 2 بخشي است (1- مجرد و 2- متأهل). ). براي مقايسه ميانگين بين اين دو گروه مستقل از آزمون T نمونههاي مستقل استفاده شد. براي اين كار فرضيه آماري به شكل زير است.
بين ميانگين نمرات مجردها و متأهل ها تفاوتي وجود ندارد. H0: µ1= µ2
بين ميانگين نمرات مجردها و متأهل ها تفاوت وجود دارد. H1: µ1≠ µ2
جدول 18-4: ميانگين و انحراف معيار نمرات
متغیرهای درونزا
تأهل
تعداد
ميانگين
انحرافاستاندارد
رسمی سازی
مجرد
32
6953/2
03708/1

متأهل
48
7188/2
04248/1
رشد کسب و کار
مجرد
32
5156/3
94600/0

متأهل
48
0469/3
02969/1

خلاصه آزمون T با فرض برابري واريانسها در جدول (19-4) ارائه گرديده است. همانطور كه ملاحظه ميفرماييد، مقدار خطاي محاسبه شده در ستون سوم براي متغير رسمی سازی (922/0) بزرگتر از سطح خطاي قراردادي (05/0) است بنابراين با اطلاعات موجود فرض یک رد مي گردد اما برای متغیر رشد کسب و کار (043/0) کوچکتر از سطح خطای قراردادی است و فرض صفر رد می گردد، بنابراين با اطلاعات موجود

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره توزیع فراوانی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل Next Entries دانلود پایان نامه درباره مقدار خطا، حق مالکیت، انحراف معیار