دانلود پایان نامه درباره توزیع فراوانی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

یک تکنیک چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی عمومی167 است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه ای همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادلات ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط متغیرهای مشاهده شده است.
تحلیل معادلات ساختاری می توان توسط دو تکنیک لیزرل و پی ال اس انجام داد. در این پژوهش از تکنیک پی ال اس استفاده شده است. روش معادلات ساختاری یکی از قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در پژوهش های علوم رفتاری و اجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیره است زیرا این گونه موضوعات چندمتغیره بوده و نمی توان آن ها را به شیوه دو متغیری (که هر بار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می شود) حل نمود.
نکته حائز اهمیت آنست که مدلهای SEM را هرگز نمی توان به گونه ای مطلق پذیرفت، تنها می توان آن ها را رد نکرد. این مسئله موجب می شود که پژوهشگران، یک مدل بخصوص را به گونه ای موقتی بپذیرند، زیرا اذعان دارند که در بیشتر موارد، مدل های هم ارز و معادلی وجود دارد که به همان اندازه مدلی که به گونه موقت پذیرفته اند، با داده ها پردازش دارد.
در این پژوهش از روش دومرحله ای معادلات ساختاری پیشنهاد شده اَندرسون و جربینگ168 (1998) برای تحلیل داده ها استفاده شده است. در این پژوهش در گام اول از تحلیل عاملی تاییدی و در گام دوم از تحلیل مسیر برای تحلیل روابط بین سازه ها بهره برده شده است، بنابراین در این بخش به توضیح اجمالی درباره تحلیل مسیر و تحلیل عاملی پرداخته می شود.
1-5-3 تحلیل مسیر
مدل های مسیر یکی از انواع مدل هایی هستند که میتوان در تبیین و پیش بینی پدیده های مختلف از آن بهره برد. مدل های مسیر معمولاً به عنوان یکی از زیربنایی ترین مدل های در بحث های معادله ساختاری مورد توجه قرارمی گیرند. این روش امکان آزمون روابط علی بین دو یا چند متغیر را فراهم می آورد. که ممکن است به صورت مستقل، وابسته، گسسته یا پیوسته، پنهان یا آشکارا و یا هردو، در یک معادله خطی به کار روند (منصورفرد، 1387).
در علوم اجتماعی و رفتاری برخلاف علوم طبیعی، استنباط روابط علی بر پایۀ مطالعاتی صورت می گیرد که در آن ها مدل ها و فرضیه های علی از لحاظ آماری ارزیابی می شود. در چنین مطالعاتی حتی روابط علی را نمی توان ثابت کرد، تنها منطقی بودن نسبی آن‌ها را در برابر سایر چارچوب های تبیین می توان تایید نمود. در این علوم بیشتر تئوری ها و مدل ها در قالب بازه های نظری که مستقیماً مشاهده پذیر و اندازه پذیر نیست بیان می شود. اما برای عملیاتی کردن و اندازه گیری متغیرهای نظری می توان از شاخص ها یا نشانه هایی که نشانگر169 نامیده می شود، استفاده کرد. استنباط های علی به واقع به مسیرهای بستگی دارد که طرح مطالعه مشخص کرده است (هومن،1387).
2-5-3 تحلیل عاملی تاییدی
تحلیل عاملی می تواند دو صورت اکتشافی و تاییدی داشته باشد. اینکه کدام یک از این دو روش باید در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده هاست. در تحلیل عاملی اکتشافی170، پژوهشگر به دنبال بررسی داده های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص ها و نیز روابط بین آنهاست و این کار را بدون تحمیل هرگونه مدل معینی انجام می دهد. به بیان دیگر تحلیل اکتشافی علاوه بر آنکه ارزش تجسسی یا پیشنهادی دارد می تواند ساختارساز، مدل ساز یا فرضیه ساز باشد (هومن، 1387).
تحلیل عاملی تاییدی171 در واقع بسط تحلیل عاملی معمولی است، یکی از جنبه های مهم SEM است، که در آن فرضیه های معینی درباره ساختار بارهای عاملی و همبستگی های متقابل بین متغیرها مورد آزمون قرار می گیرد. با توجه به معیار فرنل و لاکر172(1981) بارهای عاملی گویه ها باید بزرگتر از 4/0 و معناداری باشد و همچنین پایایی سازه ها (آلفای کرونباخ) باید از 7/0 بزرگتر باشد. در پژوهش حاضر برای اینکه بتوان فهمید گویه ها بیان کننده عامل ها (سازه ها) مورد نظر هستند از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است.
6-3 دلایل انتخاب روش پی.ال.اس برای این مطالعه
روش پی.ال.اس، نتایج آزمون آماری برای متغیر مکنون173 ارائه می دهد. به عنوان مثال تخمین های مربوط به سازه ها174یی که توسط یک یا چند شاخص175 (متغیر آشکار176) سنجیده می شوند، در این روش انجام می گیرد.
مدل مسیر177که در این روش ارائه می گردد، مشکلات مربوط به اندازۀ کوچک نمونه را ندارد و بنابراین می توان در مطالعاتی که روش های دیگر کارایی ندارند به کار گرفت.
مدل های مسیر پی.ال.اس، قادر به اندازه گیری مدل های بسیار پیچیده که دارای متغیرهای مکنون و آشکار بسیار هستند، می باشند.
مدل یابی به روش پی.ال.اس، مفروضات سختگیرانۀ کمتری در مورد توزیع متغیرها و موارد خطا دارند.
مدل های پی.ال.اس، توان انجام مدل یابی به هر دو صورت تکوینی178 و بازتابی179 را دارند.
7-3 نتیجه گیری
موارد مطرح شده در این بخش، چراغ راهنمای محقق در امر اجرا و دیگر محققینی است که به مطالعه اثر حاضر خواهند پرداخت. در این فصل به بررسی انواع تحقیقات از جنبه های مختلفی همچون هدف و نحوه گردآوری داده ها پرداخته شد که مشخص شد این پژوهش از بعد هدف، تحقیقی کاربردی بوده و از بعد نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی محسوب می شود. پس از آن به معرفی جامعه آماری پرداخته شد. در ادامه روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه توصیف شده و آزمون هایی به منظور تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد پرسش نامه ها صورت گرفت. در پایان، روشهای تجزیه و تحلیل داده ها که در فصل بعد مورد استفاده قرار می گیرد توضیح داده شد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده‏ها

مقدمه
یکی از پایه‏های اساسی هر مطالعه پژوهشی، یافته‏های پژوهش به صورت تجزیه و تحلیل داده‏ها، به عنوان فرآیندی از روش علمی است که از طریق آن، کل فرآیند پژوهشی از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه، هدایت می‏شود. پژوهشگر، برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه‏ای که تعیین کرده است، به بیان نتایج پژوهش می‏پردازد. مقصود از تجزیه و تحلیل، دسته بندی، مرتب کردن و خلاصه کردن داده‏ها به منظور دستیابی به پاسخ پرسش‏های تحقیق است. به عبارت دیگر، در تجزیه و تحلیل، مجموعه‏های وسیع و پیچیده و حتی غیر قابل درک داده‏ها، به واحدها، الگوها و شاخص‏های قابل درک و قابل مشاهده، تبدیل می‏شوند. به طور کلی، تجزیه و تحلیل، به منظور تنظیم و خلاصه کردن داده‏ها به صورت اطلاعاتی روشن، مستدل و تفسیرپذیر، به کار می‏رود، به گونه ای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهشی را کشف، بررسی و آزمون نمود. به همین منظور، فصل چهارم این بررسی، به انجام آزمون‏های آماری در مورد فرضیه‏ها و تحلیل نتایج اختصاص یافته است که به شرح صفحات آتی، ارائه می‏گردد.
پرسشنامهای که در این تحقیق استفاده شده است شامل 4 سؤال جمعیت شناختی مربوط به مدیر،8 سوال مربوط به کسب و کار خانوادگی و 40 سؤال در ارتباط با متغیرهای اصلی تحقیق (گرایش ارزشی، رسمی سازی، گرایش استراتژیک و رشد کسب و کار خانوادگی) میباشد. به منظور‏اندازهگیری پایایی پرسشنامه یک نمونه مقدماتی از جامعه آماری انتخاب و پیش آزمون به اجرا درآمد، ضمن تحلیل دادههای پیش آزمون، پایایی مورد بررسی قرار گرفته و سپس پرسشنامه نهایی به کل نمونه مورد نظرجهت تکمیل توزیع گردید.
پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ‏اندازه گیری شده است، براین اساس اگر ضریب آلفا (70/.) یا بیشتر باشد، پرسشنامه دارای پایایی بوده و قابلیت اجرا شدن مجدد در زمان و مکان دیگری را دارد. جهت‏اندازه گیری پایایی پرسشنامه، پیش آزمونی به حجم 30 نفر برگزار گردیده و آلفاي بدست آمده کل پرسشنامه 8/95 درصد بوده است. پس از گردآوری کل پرسشنامهها از نمونه آماری به حجم 80 نفر، آلفای کرونباخ مجدداً اندازه گیری گردید، این بار آلفای کرونباخ کل (7/88) درصد شده و ضریب آلفای تک تک شاخصها نیز با كمك نرم افزار SPSS، برآورد گرديده، كه نتيجه آن درجدول زيرآمده است:
جدول 1-4: آزمون اعتبار شاخصها با استفاده از آزمون كرونباخ
متغیرها
ابعاد
تعدادپرسشنامه
تعدادسؤالات
ضريب آلفا
گرایش ارزشی
خانواده
80
4
739/0

کسب و کار
80
3
674/0
رسمی سازی

80
4
729/0
گرایش استراتژیک
گرایش ارتباط با مشتری
80
4
734/0

گرایش به بازار
80
6
759/0

گرایش به یادگیری
80
3
813/0

گرایش کارآفرینانه
80
5
826/0

گرایش به نوآوری
80
2
737/0

گرایش به برند
80
5
949/0
رشد کسب و کار

80
4
721/0
کل پرسشنامه

80
40
887/0

از نظر ميزان اعتبار پرسشنامه در روش آلفاي كرونباخ داشتن ضريب آلفا کمتر از 60% عموماً ضعيف تلقی می‏شود و اعتبار با حداقل 70% قابل قبول و بالاتر از 80% خوب. در اين تحقيق آلفاي كرونباخ كل بالاي 80٪ و برای هرکدام از متغیرها بالاتر از 70٪ است.
1-4 تجزيه وتحليل توصیفی دادهها
در این بخش گزارش مربوط به تحلیل دادهها که از طريق پرسشنامه جمع آوري شدهاند، ارائه می‏گردد. دادهها در دو بخش توصيفي و استنباطي تحليل گردیده‏اند.
1-1-4 تحليل دادههاي جمعيت شناختي
تحليل توصيفي شامل ارائهی نمودارهاي فراواني متغيرهاي جمعيت شناختي است كه در ادامه به تفصيل ارائه مي‏گردند. اين نمودارها فراواني هر يک از متغير‌هاي جمعيت شناختي را به وضوح نشان خواهد داد.
1-1-1-4 متغیر جنسیت پاسخ دهندگان
توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان در اين تحقيق به صورت جدول توزيع فراواني زير ارائه ميگردد. كل پاسخ دهندگان به پرسشنامه 80 نفر است كه از اين تعداد 74 نفر مرد و 6 نفر زن هستند.
جدول 2-4: توزیع فراوانی متغیرجنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
مرد
74
5/92
5/92
زن
6
5/7
100
کل
80
100

شکل 1- 4: نمودار فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

2-1-1-4 متغیر سن پاسخ دهندگان
جدول زیر توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان را نشان ميدهد. كل پاسخ دهندگان به پرسشنامه 80 نفر بوده كه از اين تعداد 32 نفر دارای سن كمتر از 30 سال، 28 نفر داراي سن بين 30 تا 39 سال، 8 نفر داراي سن بين 40 تا 49 سال، 12 نفر داراي سن بيش از 50 سال هستند.
جدول 3-4: توزیع فراوانی متغیر سن
سن
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
کمتراز 30
32
40
40
بین 30 و 39
28
35
75
بین 40 و 49
8
10
85
بیشتر از 50
12
15
100
کل
80
100

شکل 2-4: نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان

3-1-1-4 متغیر تحصيلات پاسخ دهندگان
جدول زیر توزیع فراوانی متغیر تحصيلات پاسخ دهندگان را نشان ميدهد. كل پاسخ دهندگان به پرسشنامه 80 نفر هستند كه از اين تعداد 40 نفر با تحصیلات دیپلم و پایینتر، 17 نفر کاردانی، 20 نفر كارشناسي و 3 نفر كارشناسي ارشد و بالاتر هستند.
جدول 4-4: توزیع فراوانی متغیر تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
دیپلم و پایینتر
40
50
50
کاردانی
17
3/21
3/71
کارشناسی
20
25
3/96
کارشناسی ارشد و بالاتر
3
8/3
100
کل
80
100

شکل 3-4: نمودار فراوانی تحصیلات

4-1-1-4 متغیر وضعیت تأهل پاسخ دهندگان:
جدول زیر توزیع فراوانی وضعیت تأهل را نشان ميدهد. كل پاسخ دهندگان به پرسشنامه 80 نفر هستند كه از اين تعداد 48 نفر متأهل و 32 مجرد می باشند.
جدول 5-4: توزیع فراوانی متغیر وضعیت تأهل
تأهل
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
مجرد
32
40
40
متأهل
48
60
100
کل
80
100

شکل 4-4: نمودار فراوانی وضعیت تأهل

5-1-1-4 متغیر میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار
جدول زیر توزیع فراوانی متغير میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار را نشان مي‏دهد. كل پاسخ دهندگان به پرسشنامه 80 نفر بوده كه از اين تعداد 21 نفر مشارکت کمتر از 50 درصد، 52 نفر بیشتر از 50 درصد و 7 نفر عدم درگیری و مشارکت را انتخاب کرده اند.
جدول 6-4: توزیع فراوانی متغیر میزان درگیری و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی Next Entries دانلود پایان نامه درباره توزیع فراوانی، حق مالکیت، نوع مالکیت