دانلود پایان نامه درباره تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

ی
گزارشی برای یک دوره میانی است که شامل مجموعه کامل صورت های مالی (طبق استاندارد حسابداری شماره 1 با عنوان ” نحوه ارائه صورت های مالی24 “) یا صورتهای مالی فشرده است.
صورتهای مالی فشرده
حداقل شامل صورتهای مالی اساسی و گزیده ای از یادداشتهای توضیحی مطابق استاندارد شماره 22 است (همان مرجع).

عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجود می‌آید که یک طرف قرارداد یا معامله از اطلاعات بیشتری آگاهی داشته باشد مشروط بر اینکه از این اطلاعات در زمان برقراری ارتباط با طرف دیگر به طور مؤثر استفاده کند. این آگاهی بیشتر، عمدتاً باعث ایجاد منافع اقتصادی برای طرف برخوردار از اطلاعات بیشتر است (لین و تیان25، 2012).
هزینه سرمایه
هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید تحصیل کند تا اینکه در ارزش شرکت تغییری صورت نگیرد، یعنی ارزش شرکت کماکان حفظ گردد (پی نوو، 1387)
11-1 ساختار کلی تحقیق
فصل اول تحقیق پیش رو به بیان موضوع، اهمیت و ضرورت انجام آن، معرفی فرضیه های تحقیق، قلمرو پژوهش، تعاریف عملیاتی واژه های بکار گرفته شده در تحقیق و استفاده کنندگان از نتایج می پردازد.
فصل دوم به ارائه مطالبی در مورد مبانی نظری موضوع از جمله گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه می پردازد و تحقیقات انجام شده در زمینه مورد مطالعه این تحقیق را بیان می نماید.
فصل سوم مربوط به ساختار و روش تحقیق است. مباحثی از قبیل فرضیه ها، جامعه آماری، روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیر های تحقیق و رویه های تجزیه و تحلیل این اطلاعات در این فصل بیان می گردد.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری می پردازد و نتایج مربوط به آزمون فرضیه ها در این فصل ارائه می گردد.
فصل پنجم که آخرین فصل تحقیق است به ارائه خلاصه تحقیق، نتیجه گیری و پیشنهادات برای استفاده کنندگان این تحقیق و پیشنهادات برای تحقیقات بعدی اختصاص دارد.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2 مقدمه
در این فصل ابتدا گزارشگری مالی، اهداف، ویژگی ها، عوامل موثر بر قابلیت اتکاء آن، استفاده کنندگان از صورت های مالی و . . . توضیح داده می شود. سپس مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، مبانی نظری آن، معیار های اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی، تجزیه و تحلیل آن در بازار سرمایه، تاثیر افشاء بر عدم تقارن اطلاعاتی، پیامد ها و راهکارهای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی تشریح می گردد.
در ادامه به تعریف هزینه سرمایه، مفهوم، اجزاء تشکیل دهنده، کاربرد و مدل های اندازه گیری آن می پردازیم و در نهایت پیشینه تحقیق شامل تحقیقات داخلی و خارجی در مورد موضوع پژوهش شرح داده می شود.
2-2 گزارشگري مالي
جذب پس اندازهاي راكد و سوق دادن آنها بسوي واحدهاي توليدي و ايجاد امكانات براي مشاركت عموم مردم در توسعه صنايع و سهيم شدن در سود كارخانجات از اهداف اصلي بورس اوراق بهادار هر كشور بشمار مي رود به طوري كه سازمان مذكور مي تواند به عنوان يك اهرم در كنترل نرخ تورم و افزايش نرخ سرمايه گذاري، نقش حساسي را در جامعه ايفا نمايد. بنابراين جهت نيل به اين هدف سازمان مذكور بايد بتواند اعتماد سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري در بازار سرمايه جلب كند. اين امر نيز تابع وجود يك بازار سرمايه شفاف و روشن است. شفافيت بازار سرمايه خود درگرو گزارشگري مالي درست و به موقع شركتهاي پذيرفته شده در بورس است و بدون وجود چنين اطلاعاتي، استفاده كنندگان نمي توانند فرصتها و خطرات سرمايه گذاري را به موقع تشخيص دهند (اعتمادي، 1382).
گزارشات مالي محصول نهايي سيستم حسابداري بوده و به علت اهميتي كه براي استفاده كنندگان به خصوص صاحبان سهام دارد روندي رو به رشد داشته و همواره مورد توجه انجمن هاي مختلف حسابداري بوده است. قبل از تشكيل كميسيون بورس و اوراق بهادار (SEC) اغلب مؤسسات و واحدهاي تجاري بصورت داوطلبانه گزارشات مالي خود را تهيه و منتشر مي كردند. علت اين افشاهاي ارادي را مي توان جلب اعتماد عمومي، معرفي مؤسسه به عموم و سرمايه گذاران و در نهايت جلب سرمايه و سرمايه گذاران دانست اما پس از بحران 1929 و پس از تأسيس كميسيون بورس و اوراق بهادار در سال 1933 گزارشگري مالي بصورت يك الزام قانوني براي مؤسسات درآمد. در رابطه با الزامات گزارشگري مالي اين نكته نيز حائز اهميت است كه علاوه بر الزامات كميسيون بورس و اوراق بهادار الزامات ديگري نيز جهت گزارشگري مالي وجود دارد كه به الزامات بازار معروفند و عبارتند از الزامات بازار سرمايه26 و الزامات بازاركار27 (فاستر28، 1986).
پس از انقلاب صنعتي در اروپا، رفته رفته انديشه جدايي مالكيت از مديريت (تئوري نمايندگي) مطرح شد و در نتيجه مالكان همواره نگران اندوخته هاي خود و مديران نيز در انديشه رفع نگراني صاحبان بنگاههاي اقتصادي بودند و براي اينكه مالكان را به طور پيوسته در جريان امور اين بنگاهها قرار دهند به ارائه گزارشات مالي مي پرداختند (ايلخاني، 1380). به اين ترتيب ساختار جديد مالكيت و مديريت، دامنه مسئوليت حسابداري را افزايش داد و ارائه گزارشهاي مالي را بر اساس نياز استفاده كنندگان ضروري ساخت (حساس يگانه، 1382). بنابراين گزارشگري مالي فراتر از آنكه گزارش مالي صرف باشند، وسيله اي براي برقراري ارتباط بين شركتها و صاحبان آنها تلقي مي شود (صيدي، 1384).
از ديرباز موضع شركتها در مورد گزارشگري مالي اين بوده كه اطلاعات را در كمترين حد ممكن منتشر كنند تا از اعطاي فرصت بهربرداري بيشتر به رقبا جلوگيري شود. بنابراين در رابطه با گزارشگري مالي همواره دو چالش بزرگ پيش روي مديران واحدهاي تجاري وجود داشته كه يكي از آنها چگونگي برقراري تعادل بين شفافيت گزارشات مالي و عدم ارائه بيش از حد اطلاعاتي بوده و ديگري اينكه اطلاعات به چه ميزان، براي چه كساني و در چه مواقعي بايد منتشر شود (صيدي، 1384).
3-2 اهداف گزارشگري مالي
طبق نظر هيأت استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) يكي از اهداف گزارشگري مالي فراهم ساختن اطلاعاتي پيرامون وضعيت مالي، عملكرد و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري است و هدف ديگر پاسخگويي مديران به سرمايه گذاران و مالكان است تا معلوم شود كه آيا مديران بابت منابعي كه بصورت امانت به آنان سپرده شده كوتاهي كرده اند يا خير. همچنين طبق نظر هيأت استانداردهاي حسابداري مالي، گزارشگري مالي منحصر به تهيه و ارائه صورتهاي مالي نيست بلكه ساير طرق ارائه و تفسير اطلاعات را كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اطلاعات مالي ارتباط دارد را نيز دربر مي گيرد و صورتهاي مالي تنها بخشي از گزارشگري مالي است (مكرمي، 1374 و كاظمي يزدي، 1376).
صورتهاي مالي شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت گردش وجوه نقد و همچنين يادداشتها و جداول تكميلي است كه هر يك از اين صورتها به تنهايي نمي تواند كلية اطلاعات لازم جهت تصميم گيري را فراهم سازد بلكه بصورت سيستمي اطلاعات لازم را در اختيار استفاده كنندگان قرار مي دهد چون هر يك جوانب متفاوتي از معاملات را منعكس مي كند. اگرچه هر كدام اطلاعاتي را فراهم مي كنند كه با بقيه متفاوت است اما هيچكدام از آنها به تنهايي در خدمت تنها يك مقصود قرار ندارند. در سدة 19 ميلادي در انگلستان الزامات قانوني جهت تهيه و تنظيم اطلاعات مالي بيشتر بر ترازنامه ناظر بود چون آن را فراهم كنندة‌ اطلاعات پيرامون داراييها به عنوان پشتوانه واحد تجاري و به عنوان شاخص فعاليتهاي واحد تجاري مي دانستند اما هر چه به پايان سدة 19 و اوايل سدة 20 ميلادي نزديك مي شويم تأكيد بر صورت سود و زيان را نيز شاهديم يعني تجربه نشان داده كه تنها ترازنامه جهت تصميم گيري مفيد نيست بلكه صورتهاي مالي بصورت يك مجموعه مي توانند مفيد واقع شوند (مكرمي، 1374).
4-2 ويژگيهاي كيفي گزارشگري مالي
ويژگيهاي كيفي خصوصياتي هستند كه اطلاعات فراهم شده در صورتهاي مالي را براي استفاده كنندگان قابل استفاده مي سازند. اين ويژگيها در زير تشريح شده اند.
1-4-2 مربوط بودن :
اطلاعات مالي براي اينكه قابل استفاده باشد بايد به نيازهاي تصميم گيري استفاده كنندگان مربوط باشد. اطلاعات زماني داراي ويژگي مربوط بودن است كه بتواند از طريق كمك به استفاده كنندگان در ارزيابي رويدادهاي گذشته، حال يا آينده تصميمات اقتصادي آنان را تحت تأثير قرار دهد.
2-4-2 ارائه صحيح :
در مورد اكثر اطلاعات مالي هميشه اين خطر وجود دارد كه اطلاعات، به طور كامل ارائه دهندة صحيح آن مفهومي را كه در خود دارد نباشد. اين موضوع بيشتر مرتبط با مشكلات ذاتي مربوط به مشخص كردن معاملات و ساير رويدادهايي است كه بايد اندازه گيري شوند يا مربوط به تعبيه و بكارگيري تكنيكهاي ارائه و اندازه گيري كه بتواند پيغامهاي هم مفهوم با آن معاملات و رويدادها را منتقل كند، مي باشد.
3-4-2 بي طرفي :
اطلاعات درج شده در صورتهاي مالي براي اينكه قابل اعتماد باشد بايد بي طرفانه، يعني عاري از هرگونه جانبداري باشد. بنابراين اگر صورتهاي مالي تصميم گيري يا قضاوت را براي دستيابي به يك نتيجه از پيش تعيين شده تحت تأثير قرار دهد بي طرفانه نخواهد بود.
4-4-2 احتياط :
احتياط عبارت است از بكار بستن كمي دورانديشي در اعمال قضاوت مورد نياز مديريت در انجام برآوردهاي لازم در شرايط مبهم تا اينكه داراييها يا درآمدها زيادتر از حد و بدهيها و هزينه ها كمتر از واقع نشان داده نشوند (مکرمی، 1374).
5-4-2 كامل بودن :
اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي براي اينكه قابليت اعتماد و اتكاء داشته باشند بايد تا آنجا كه اهميت امر و هزينة آن اجازه مي دهد، كامل باشند و حذف بعضي اطلاعات به جهت هزينه بر بودن ممكن است گمراه كننده باشند.
6-4-2 قابل مقايسه بودن :
اطلاعات در مورد يك واحد تجاري زماني سودمند است كه بتوان آنها را با اطلاعات مشابه ساير واحدهاي تجاري مقايسه نمود. قابليت مقايسه، همگوني روشهاي مورد استفاده طي دوره هاي مختلف و ارزش و بار اطلاعاتي تصميمات اتخاذ شده را افزايش خواهد داد. اهميت و ارزش اطلاعات بستگي به اين دارد كه استفاده كنندگان مختلف بتوانند از آن استفاده كنند (جعفري، 1372). اطلاعات در مورد يك واحد تجاري زماني سودمند است كه بتوان آنها را با اطلاعات مشابه ساير واحدهاي تجاري مقايسه نمود و استفاده كنندگان بايد بتوانند صورتهاي مالي يك واحد تجاري را هم در طول زمان و هم بين واحدهاي تجاري مختلف مقايسه كنند تا وضعيت مالي، نتايج عمليات و سازگاري مالي آنها را ارزيابي نمايند. بنابراين اندازه گيري و نمايش آثار مالي معاملات و رويدادهاي مشابه بايد هم به صورتي يكنواخت در يك واحد تجاري در طول زمان و هم به صورتي يكنواخت در واحدهاي تجاري مختلف اعمال شود (رعايت استانداردهاي حسابداري كمكي براي دستيابي به كيفيت قابل مقايسه بودن است). از طرفي ضرورت قابل مقايسه بودن نبايد با يكساني مطلق اشتباه شود و نبايد به مانعي بر سر راه معرفي استانداردهاي بهتر حسابداري تبديل شوديعني زمانيكه گزينه ها و رويه هاي مربوط تر و قابل اعتمادتري وجود دارند مناسب نيست كه واحدهاي تجاري رويه هاي حسابداري گذشته خود را بدون تغيير حفظ كنند.
7-4-2 قابل فهم بودن :
اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي بايد بنحوي گزارش شوند كه قابل فهم براي عدة كثيري از استفاده كنندگان باشد و نبايد اينطور فرض شود كه كلية استفاده كنندگان دانش معقولي از حسابداري دارند. همچنين بايد متذكر شد، صرفاً به اين دليل كه ممكن است فهم بعضي از اطلاعات براي بعضي استفاده كنندگان بسيار دشوار باشد نمي توان اطلاعاتي از گزارشات مالي را حذف نمود (مکرمی، 1374).
8-4-2 درست و منصفانه بودن :
بكارگيري قانون و استانداردهاي حسابداري و گزارشگري بايد بنحوي باشد كه منجر به تهيه صورتهاي مالي شود كه وضعيت مالي و نتايج عمليات را به نحو درست و منصفانه ارائه كند.
9-4-2 به موقع بودن :
اگر تأخير بي مورد در گزارشگري مالي وجود داشته باشد ممكن است اطلاعات مربوط بودن خود را از دست بدهند لذا مديريت بايد بين قابليتهاي نسبي گزارشگري بهنگام و تهيه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره عدم تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن Next Entries دانلود پایان نامه درباره منابع اطلاعاتی، حسابرسان مستقل، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات