دانلود پایان نامه درباره تعهدات قراردادی، تعهد طبیعی، وظایف اخلاقی، ضمانت اجراء

دانلود پایان نامه ارشد

شرط داراي جنبه الزامي مي باشد. لذا مي توان گفت از نسب اربعه منطقي در اينجا نسبت عموم و خصوص مطلق جاري مي باشد يعني هر تعهدي شرط است ليکن هر شرطي تعهد نيست. شرط توافقي است که به حسب طبيعت خاص خود يا تراضي طرفين در شمار توابع عقد ديگري درآمده است و به دو مفهوم است. گروهي که به حسب طبيعت موضوع آن خود التزامي مستقل نيست و ناچار بايد در زمره توابع عقد ديگر باشد: مانند شرطي که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلي است ( شرط صفت ) يا زمان وفاي به عهد را معين مي کند ( شرط اجل ) اين شروط التزامي جداگانه نيست. گروه ديگر که مي تواند به عنوان قرارداد مستقل مورد توافق باشد ولی دو طرف بنا بر ملاحظات شخصی آن را تابع عقد دیگر ساخته اند تا نام شرط را به آن نهند. رابطه عقد و شرط همانند اصل و فرع است چرا که شرط تنها در دامان عقد اصلي و سايه تعهدهاي اصلي معني پيدا مي کند. هدف اصلي از نهاد حقوقي شرط اين است که طرفين بتوانند حدود قلمرو التزام خود را به دلخواه تعيين کنند و تغييرهاي لازم را در آثار عقد بدهند. همچنین عقدي را که در طبيعت خود جايز است در ضمن يک عقد لازم ديگر شرط مي نمايند تا از عقد لازم کسب لزوم کند.1
2-تعهدات تبعی تعهدی که ضمن تعهد اصلی و به منظور تضمین و اجراء تعهد اصلی به عهده گرفته شود. ( جعفری لنگرودی، 1363 ص 166 ) تعهدات تبعی به آن دسته از تعهداتی اطلاق می شود که بر خلاف تعهد اصلی، اثر مستقیم عقد نمی باشند بلکه به صورت اثر غیر مستقیم عقد می باشد. در ماده ي 220 قانون مدني ايران « عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي که در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلکه متعاملين به کليه نتايجي که به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند. » که اقتباس شده از ماده 1135 قانون مدني فرانسه « عقود نه فقط متعاملين را نسبت به چيزي که در آنها تصريح شده ملتزم مي نمايد بلکه آن ها را به کليه نتايجي که انصاف، عرف و
1.http://razami.andishvaran.ir/fa/shownote.html?userID=3671&DataID=2498
عادت يا قانون به اقتضاي تعهد قايل است نيز ملتزم مي کند. » است انصاف حذف شده است و فقط معيار و ضابطه تکميل و تفسير قرارداد براساس عرف و عادت و قانون مي باشد. ( انصافداران، 1390 ص 68 )
1-6-3-2-تعهدات قانونی الزامات خارج از قرارداد که همان تعهدات قانونی است و به حکم قانون و نه قرارداد برای اشخاص ایجاد می شود . تعهد قانونی مرادف تعهد مدنی است. تعهدی که ضمانت اجراء قانونی دارد و در مقابل اصطلاح تعهد طبیعی به کار می رود تعهد طبیعی تعهدی است که از ضمانت اجراء برخوردار نیست و متعهد له نمی تواند از راه های قانونی آن را مطالبه کند ولی قانون وجود آن را می شناسد.( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 169و 168 ، 167 ) در معنی اسم مفعول ، تعهد عبارت است از وظیفه حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن، به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد. ( شهیدی ، 1390 ص 42 )
1-6-3-3-تعهدات اخلاقی وظايف اخلاقي در واقع تعهداتي است که اشخاص براساس وجدان و اخلاق خود را ملزم به انجام آن مي دانند. اين گونه وظايف دامنه ي بسيار وسيع و گسترده اي دارد و در جوامع مختلف براساس شرايط فرهنگي، اجتماعي و ديني داراي ويژگي هاي خاص خود مي باشد. ( انصافداران، 1390 ص109) برخی این دسته از تعهدات را تعهدات ناقص نامیده اند و این دسته از تعهدات دارای قلمرو وسیع تری نسبت به تعهدات قانونی هستند و عقد وکالت از آن دسته عقودی است که شخصیت طرف علت عمده عقد است بنابراین در این عقود خصوصیات اخلاقی طرفین بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که اشتباه در شخص طرف معامله باعث اختلال در صحت عقد می شود. از جمله تعهدات اخلاقی وکیل، صبر و بردباری در انجام کارها می باشد وکیل نباید شتابزده عمل کند زیرا امکان دارد کاری را انجام دهد که بعداً پشیمان شود و در آرامش کار ها بهتر انجام می گیرد و نتیجه ی بهتری از آن امور حاصل می شود. و از جمله تعهدات اخلاقی موکل این است که وقت شناس باشد و برای تماس گرفتن یا مراجعه به وکیل خود زمان مناسب را انتخاب کند و بی جهت وقت وکیل را نگیرد. خصائل و فضایل اخلاقی به تدریج وارد قانون گشته اند تا بدانجا که امروزه بیشتر وظایف اخلاقی علاوه بر چهره اخلاقی دارای چهره ای قراردادی یا قانونی می باشند. مثلاً بسیاری از وظایف را که ما در شمار وظایف اخلاقی می آوریم در واقع تلفیقی از دو یا سه نوع تعهد و تکلیف نام برده شده می باشند. البته مواردی که به صراحت در قانون ذکر شده را در وظایف قانونی می آوریم اما موارد دیگری نیز از مفهوم ( مدلول التزامی ) کلام قانون گذار و یا از روح قانون قابل استنباط می باشد و در مورد تعهدات قراردادی هم بسیاری از تعهدات اخلاقی را در صورتی که بتوان به حکم عقل، عرف یا قانون لازمه ماهیت و طبیعت عقد دانست یک شرط ضمنی است و جزء وظایف قراردادی قرار می گیرد.( انصافداران، 1390 ص110 و 109 )
1-6-4-نوع تعهدات تعهدات ممکن است از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد.
1-6-4-1-تعهد به وسیله متعهد ملتزم است وسیله رسیدن به موضوع تعهد را فراهم نماید و به دست نیامدن نتیجه برای اثبات تقصیر کافی نیست. در تعهد به وسیله زیان دیده باید تقصیر متعهد را اثبات کند تا بتواند خسارت خود را از او بگیرد. هرگاه مفاد و مضمون تعهد مقتضی آن است که متعهد فقط باید تمام تلاش و سعی خود را در زمینه مراقبت از موضوع مصروف دارد و یا تمام توانایی خود را در جهت رساندن به هدف به کار گیرد هر چند که ممکن است مقصود نهایی که حصول نتیجه ی معینی است حاصل نگردد گفته می شود که چنین تعهدی، تعهد به مراقبت و مواظبت و یا وسیله است. ( کاتوزیان ، 1389 ص54 ) در این قسم از تعهدات، شخص متعهد، تکلیف دارد که برای حصول غرض معینی یک رشته کارهای محافظتی و مواظبتی و احتیاطی را انجام دهد ؛ در صورت انجام آنها تعهد خود را انجام داده است ولو آنکه آن غرض حاصل نشود چنانچه ماده ی 493 قانون مدنی نگهداری عین مستاجره را در حدود متعارف، در وظیفه ی مستاجر قرار داده است از همین قبیل است تعهد پزشک در معالجه ی مرضی زیرا او باید احتیاطات لازمه را به کار بندد خواه مریض بهبود پیدا کند خواه نه. تخلف در این نوع از تعهدات بستگی به ترک احتیاطات و مواظبت در حدود متعارف دارد در این صورت می گویند تعدی یا تفریط نموده است. ( ماده 631_ 640 ) ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 169 )
1-6-4-2-تعهد به نتیجه عبارت است از تعهدی که به موجب آن متعهد انجام کار معین را برعهده می گیرد به گونه ای که آن را به نتیجه ی مطلوب برساند.( کاتوزیان ، 1389 ص 55 و 54 ) در تعهد به نتیجه، تعهد زمانی انجام می شود که هدف مطلوب به دست آید. و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب شخص متعهد را باید ناقص عهد خود دانست. و عدم حصول نتیجه برای مسئولیت متعهد کافی است، اگر چه متعهد مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده باشد. در این نوع از تعهد، مقصود طرفین عقد این است که نتیجه ی معینی حاصل شود و آن نتیجه به صورت نقل مال یا نقل حق عینی یا ارتکاب عمل یا ترک عمل است و متعهد مکلف است که آن نتیجه را در خارج محقق سازد و گرنه از تعهد خود تخلف ورزیده است. بیع، رهن، صلح، اجاره از این قبیل تعهدات می باشند، در مقابل تعهد مواظبت و محافظت استعمال می شود. ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 167 )
1-7-آثار تعهدات آثار تعهدات به آثار تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود.
1-7-1-آثار تعهدات قراردادی تعهدات قراردادی با توافقات طرفین عقد به وجود می آید و مخلوق اراده ی طرفین عقد است. بنابراین اثر اصلی تعهد، الزام یا اجبار به انجام تعهد می باشد و ماده ی 219 ق.م در این زمینه مقرر می دارد: « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. » و با توجه به این ماده طرفین وقتی تعهد به انجام امری می نمایند ملزم به انجام آن می باشند.
1-7-2-آثار تعهدات قانونی در تعهدات قانونی، متعهد به موجب قانون ملزم به انجام تعهدات می باشد تعهدات قانونی دارای ضمانت اجرایی بیشتری می باشند و در صورتی که اشخاص از انجام این دسته از تعهدات خودداری کنند و از این طریق باعث ورود ضرر به دیگری شود زیان دیده حق دارد به دادگاه مراجعه کرده و جبران خسارت را مطالبه کند و شخص متخلف مسئول می باشد.
1-7-3- آثار تعهدات اخلاقی در تعهدات اخلاقی که اشخاص بر عهده دارند آنان براساس وجدان و اخلاق خود را ملزم به انجام آن می دانند و هیچ الزام قانونی وجود ندارد. و در صورت عدم انجام تعهد اخلاقی باعث ایجاد مسئولیت اخلاقی بر عهده ی متعهد می شود و از ضمانت اجرای قانونی و قراردادی هم برخوردار نیست. ولی در مورد آن دسته از تعهداتی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قراردادی یا قانونی می باشند از ضمانت اجرای قراردادی و قانونی برخوردار هستند.

فصل دوم: ماهيت تعهدات وکيل و موکل

در فصل اول به بررسی کلیات پرداختیم و در این فصل ماهیت تعهدات وکیل و موکل را مورد بررسی قرار می دهیم. که در ابتدا به بررسی تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر می پردازیم. و تعهداتی که وکیل و موکل نسبت به یکدیگر دارند از جهت اقسام به تعهدات قراردادی، قانونی و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره تعهدات قراردادی، ضمن عقد، عقد وکالت، قانون مدنی Next Entries دانلود پایان نامه درباره عقد وکالت، تعهدات قراردادی، ضمن عقد، جبران خسارت