دانلود پایان نامه درباره تعدد زوجات، آرامش خاطر، عالم ماده، اهورامزدا

دانلود پایان نامه ارشد

گراميداشت رفتن او به آسمان. سرانجام؛ عيد ظهور روح القدس بر نخستين مسيحيان در اورشليم است که در سنت، مقارن با تأسيس اولين کليساي مسيحي به شمار مي رود.424
نگارنده بر اين باور است که جشن بيما در مانويت که به عيد پيمان نيز معروف بود، در آخر دوازدهمين ماه بر پا مي شد. در اين جشن، مانويان اعتقاد داشتند که ماني به شکل نامرئي حضور دارد. در هنگام برگزاري اين عيد تختي که شبيه جايگاه قضاوت بوده قرار مي دادند. و در اين مراسم مانويان به گناهان خود اعتراف نموده و پيمان عهد و وفاداري با ماني مي بستند. و غذاي عبادي نيز در اين جشن وجود داشت. زنده نگه داشتن ماني از طرف پيروانش احتمال زياد تأثير گرفته از مسيحيت است به اين دليل که در مسيحيت، اعتقاد بر اين داشتند که مسيح (ع) به آسمان رفته و در واقع زنده است.
6-3-11. اشعار و سرودهاي مذهبي در مانويت و مسيحيت:
بررسي دقيق ويژگيهاي ادبي اشعار مذهبي مانوي روشن مي سازد که سرودهاي مذهبي در آنها نفوذ فراواني داشته اند. بعضي از سرودها براي خدايان مختلف آيين مانوي است و همچنين آنها که براي روح زنده يا براي عيسي و يا ماني است.
مطلب اصلي سرود، دعايي است حول محور استغاثه ظهور تجلي “بيا با سرافرازي” مورد دعا که عبارت از مسيح باشد، چنانچه رسم هم? سرودهاي مذهبي است که يک سلسله اوصاف دريافت مي کند. اين اوصاف به مثابه نعتهاي سنتي پنداشت که منظور از آنها واقعيت دادن به فعاليت هاي نجات بخشي مسيح در ذهن پيروان است.
ايمان مانوي در مجموعه بزرگ سرودهاي مذهبي که حفظ شده اند کاملاً مشخص است. در اين سرودها احساس عاطفي که الهام بخش پيروان ماني بوده به خوبي نمايان است، و همين باعث درک بهتر پيشرفت مانويت مي شود.
نيايش مذهبي در تجسم جريان نجات (روح انساني از شيطان ها)، نه تنها در مورد مانويت بلکه در مورد مسيحيت سرياني نيز تأثير گذارده بود. نعتها سنتي منظور فعاليت هاي مسيح در اشعار مانوي خطاب عيسي بيان شده که بسياري از اين نعتها از طرز تفکر عرفاني برمي خيزد مانند شفا دهنده، فرستاده، بيدار کننده، کلام، نضج تجلي ها و جز آن.425
جوهر شعائر مذهبي در نيايش هاي مانويان از جمله خواندن سرودها و …426
در مسيحيت سرود وجود داشت از جمله سرود افتتاحيه شام مقدس، سرود رحمت و سرود تجليل است.427
سرود خواني و نواختن ناقوس هنگام برپايي مراسم و آداب ديني در بسياري کارهاي ديگر که ميان مهرپرستان و مسيحيان مشترک است.428
6-3-12. دعا در مانويت و مسيحيت:
نگارنده بر اين باور است که ماني پيروان خود را به دعا و راز و نياز با خداي نور تأکيد و رهنمون مي کرد و مانويان در گردهمايي هاي هفتگي و اعياد مانوي به دعا مشغول بوده اند.
مسيح همه انسان ها را به دعا ترغيب مي کند و با دعاي “پدرما” الگوي بزرگي را به آنان مي دهد. مسيح در درس هاي بي شمار روش دعاي متواضعانه توأم با اعتماد در آميخت.429
مسيحيان هنگام برگزاري مراسم نماز بويژه به وقت عشاءِ رباني به جان يزدگرد (پادشاه ساساني) دعا مي کردند.430
نشست هاي دعا خواني براي ستايش خدا و فرستاده هايش عيسي و ماني برپا مي کردند.431
نگارنده بر اين باور است که از شواهد موجود در آثار مانوي معلوم مي شود که مراسم دعاخواني در اين آئين به گونه اي برگرفته از مسيحيت مي باشد، زيرا همانند مسيحيان در روزهاي ويژه به دعا و نيايش با خالق خود پرداخته و ماني را به عنوان پيامبر خود تکريم و ستايش مي کردند.
6-3-13. آئين ازدواج در مانويت و مسيحيت:
در کيش مانويت زناشويي و ازدواج و تولد و تناسل چون سبب امتزاج نور و ظلمت است کاري نکوهيده و شر است.432
نگارنده بر اين باور است که در کيش مانوي ازدواج و قطع حيات از اعمال شيطاني محسوب مي گشت و مانويان معتقد بودند هر دو اين عمل هر چه بيشتر انجام شود، نور بيشتر اسير مي ماند. البته ازدواج براي گروه برگزيدگان ممنوع بود ولي نيوشاگان حق ازدواج داشتند.
مسيحيان ازدواج را امري دنيوي نمي دانند؛ زيرا ازدواج نشانه محبت خدا به بشريت است. از اين رو، هنگام ازدواج متعهد مي کردند يکي شدن مرد و زن را نشانه آشکاري براي محبت خدا به بشر و محبت مسيح به شاگردانش قرار دهند.433
ازدواج مسيحيان در ايران براي تمام کشيشان کليسا مجاز نمود. پيش از انعقاد اين شوري (شوري قانوني 486 م) قانوني براي منع ازدواج کشيشان نبود. اما از ابتدا کليساهاي ايران تجرد را براي کشيشان بهتر از ازدواج مي دانستند و به تجرد کشيشان اهميت خاصي مي دادند. بسياري از کشيشان کليساي ايران متأهل گرديدند.434
نگارنده بر اين باور است که ازدواج در مانويت براي گروه خاصي (برگزيدگان) ممنوع بود و از اعمال بد و شيطاني محسوب مي گشت و همواره ماني پيروان خود را منع مي نمود که ازدواج کنند. البته با اين که در مسيحيت ازدواج يکي از مسائل مهمي بود که عيسي مسيح (ع) همواره بر آن تأکيد مي نمود و پيروانش را از مسئله طلاق بر حذر مي داشت، ولي در کليساهاي ايران همواره براي گروه خاصي “کشيشان”، تجرد را بهتر از ازدواج براي آنها مي دانستند. پس به گونه اي نوعي وجهه شباهت در امر ازدواج در هر دو آيين مانويت و مسيحيت در گروه خاص وجود داشت، ولي با اين تفاوت که مسيحيان ازدواج را براي گروه کشيشان منع نمي کردند و مي گفتند تجرد کشيشان بهتر و با اهميت تر است.

6-3-14. نور وظلمت در مانويت و مسيحيت:
مانويان به فکر نوراني و حس نوراني و هوش نوراني و در برابر آن بفکر ظلماني و حس ظلماني و هوش ظلماني معتقد بوده اند.435
گفته هاي ماني دربار? اصل و منشأ مجزا و منفک دنياي روشنايي و دنياي تاريکي، آميختگي اين دو عنصر و جدايي نهايي آنهاست.436
مانويان آن قسمت از نور را که در اين عالم از گرفتاري در چنگ ظلمت رنج مي برد به اين اعتبار با عيسي مسيح منطبق مي دانستند که عيسي از بدي و گناه در اين جهان رنج مي کشد. اين معني در آثار مسيح به عيسي معذب تعبير مي شود.437
در مسيحيت عالم هستي، خير (نور) بود. و هر چه شر (ظلمت) در آن وجود داشت، عالم ماده موهبت الاهي و عطيه خداوند به انسان بود و هميشه مي ماند.438
نگارنده بر اين باور است که دو قلمرو در مانويت خير وشر است که اساس کيش ماني را تشکيل مي دهد که قلمرو نور در دست اهورامزدا و قلمرو تاريکي “شر” در دست اهريمن است که در جنگ و جدال با هم هستند تا عاقبت قلمرو نور”خير” پيروز مي شود. در مسيحيت هم، نور و ظلمت وجود داشت که جهان را نور مي دانستند و اعمال ناپسند و زشت را شر قلمداد مي نمودند. پس نور وظلمت از لحاظ معنا و عمل در هر دو آئين شبيه هم بود.
6-3-15. عروج ماني و مسيح (ع) به آسمان:
پس از يکسال انزوا ماني از غار بيرون آمد و اثر نقاشي خود را پيش چشم همگان قرار داد که حکايت گوشه نشيني ماني در کوهستان، ناپديد شدن مرموزش و پديدار گشتن او در زمان و وقت مقرر است. ماني به کساني که همراه او بودند اعلام کرد که به آسمان عروج خواهد کرد و يکسال ديگر برمي گردد و بازگشت و ماجراي سير و سفر خود را براي آنان نقل کرد. 439
نگارنده بر اين باور است که مسيحيان معتقدند که پس از به صليب کشيدن عيسي (ع) و رنج و تحمل بسيار، به آسمان عروج نموده است و در پايان جهان برمي گردد و منجي بشريت است . البته عروج مسيح (ع) بعد از به صليب کشيدن او صورت گرفته است. حال آنکه ماني ادعاي عروج به آسمان را به مدت يکسال نموده، و وحي را به صورت کتاب دريافت نموده است. اعتقاد مانويان در مورد زنده بودن ماني را بايد برگرفته از اعتقادات مسيحيت دانست چرا که مسيحيان اعتقاد به زنده بودن عيسي (ع) را داشتند و در هر دو آيين در روزهاي خاصي از هفته مراسمي برگزار مي نمودند و معتقد بودند که ماني و عيسي (ع) در اين مراسم حاضر مي شوند و گناهانشان را مي بخشند.
بخش چهارم: 6-4. فعاليتهاي مذهبي در مانويت و مسيحيت:
6-4-1. محل عبادت و فعاليت زنان در کيش مانويت و مسيحيت:
ماني معابد بودايي را بسيار دوست مي داشت. ظرافت معماري مجلل و زيباي اين مکانها تفکر و نيايش به شدت پيامبر نگارگرا مجذوب و شيفته خود ساخته بود. پس از بازگشت به پايتخت ايران، طرح اوليه
نيايشگاه مانوي را براي پيروان خود آماده کرد.440
نگارنده بر اين باور است که در معابد مانوي داراي رهبراني همچون اسقفان مسيحي وجود داشت که معابد را مديريت مي نمودند و در اين مکانها مراسم عبادي همچون عشاءِ رباني، نماز، صدقه دادن و کمک به بيماران و تعليم دادن پيروان خود در آنجا صورت مي گرفت و مانويان خود را بخشي از معابد مي دانستند. جماعت مانويان، جماعتي سري و پنهاني بودند که براي خود قوانين و مقررات ويژه اي قرار داده بودند و اعمالي چون توبه از گناهان گذشته و رستگاري و نجات در معابد مانوي صورت مي گرفت.
زنان مانوي سرپوش سياه و جامه هاي سپيد مي پوشند و خود را از اعضاي “جامعه آئين روشنايي” مي دانند. در انتشار آيين مانويت فعال بودند و در کنار مردان به تبليغ دين مانوي پرداخته اند.441
در مذهب مانوي روابط آزاد زن و مرد ميان برگزيدگان مانوي برقرار بود. در نوشته هاي تاريخي مانوي به زنان برگزيده اي برمي خوريم که به سلک عرفان گويد و جزو طبقات ممتاز مانوي به شمار مي آمدند. بسياري زنان برجسته بودند که پارسايي گزيدند و حتي در حلقه گزيدگان و برجستگان مانوي درآمدند و از مقامي بلند پايه برخوردار گرديدند.442
کليسا در صدر مسيحيت، اين عبادتگاه (کليسا) تقليدي از بيت المقدس آسماني، حتي در زمانهاي اولياي مذهب پنداشته شده بود و از ديگر سو، کليسا نيز بهشت يا جهان آسماني را وا مي نماياند. “چهاربخش” دروني کليسا نماد چهار جهت اصلي هستند. درون کليسا عالم است. محراب که در طرف شرق قرار دارد، بهشت است. در با شکوهي که به محراب باز مي شود، همچنين در بهشت.443
اسقفان رهبري هر يک از کليساهاي مجللي را بر عهده گرفتند، کشيشان به معاونت آنان اقدام کردند و شماسان علاوه بر تکفل امور سالخوردگان و بينوايان، به انواع نيکوکاري و خدمت مي پرداختند. علاوه بر اين افراد، گروهي نيز ميان جامع? مسيحي پيدا شدند که با خدمت به کليسا و استواري آن از نعمت هاي الهي برخوردار شده بودند. ايشان مبشران، شبانان، معلمان و رسولاني بودند که با الهام روح خدا سخن مي گفتند. افرادي نيز قدرت معجزه کردن، شفا دادن بيماران و سخن گفتن به زبانهاي مختلف را در خود داشتند.444
کليسا ابداً اجازه ارتکاب زنا و فسق و تعدد زوجات و تقلب در کار و دروغ و دوروئي و تقيه را به اعضاي خود نمي داد و تمامي کسانيکه حاضر نمي شدند گناهان خود را ترک نمايند، از کليسا اخراج مي گرديدند.445
کليساهاي مسيحي به برابري معتقد بودند و علاوه بر خواص به انسان ها حاشيه جامعه مانند زنان و بردگان نيز روي خوش نشان مي دادند و ديگر اينکه کليساها با مژده رستگاري در آخرت مايه آرامش خاطر مؤمنان را فراهم مي آوردند و با تأکيد بر دستگيري از نيازمندان در امپراتوري که غالب مردمش زير خط فقر به سر مي بردند دنياي آنها را نيز تا حدودي تأمين مي کردند.446
از زمان اول کليساي ايران تمايل زيادي به زهد و تقوي داشت. بسياري از زنان و مردان نيکو تصور مي کردند که براي کامل شدن در ايمان لازم است دنيا را ترک گفته عمر خود را در صومعه ها به تحصيل و دعا بگذرانند.447
کليساها در ايران عصر ساساني از جمله در ياران شهر، مقر اسقف اعظم ايران، دو کليسا ساختند که يکي از کليساي روميان و ديگري را کليساي کاراماني ها مي ناميدند. در اين کليساها مراسم مذهبي را به زبانهاي يوناني و سرياني انجام مي دادند.448
افزايش سهم زنان در کليسا در اواخر روزگار باستان نيز از نهادينه شدن فزايند? مسيحيت در سده هاي دوم و سوم حکايت مي کرد. در آغاز زنان آزاد بودند که نقش فعالي در تشکيل کليساها ايفا کنند. انجيل ها گزارش مي دهند که عيسي مريدان مؤنث نيز داشت و مقدار زيادي از تأمين مالي عيسي را زنان انجام مي دادند. زنان در مقام مبلغاني فعال حضور داشتند. بار مالي بسياري از تشکل هاي مسيحي اوليه بر دوش زنان بود و در توزيع صدقات نظارت مي کردند.449
نگارنده بر اين باور است که سبک ساخت معابد مانوي برگرفته از معابد بودايي صورت گرفته بود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد اعتبار اسنادی، اسناد تجاری، روابط اجتماعی، ضمانت نامه بانکی Next Entries دانلود پایان نامه درباره کتاب مقدس، آخرالزمان