دانلود پایان نامه درباره تحلیل داده، ابزار پژوهش، زندگی کاری

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان
21-19
3
8
توسعه قابلیت های انسانی
24-22
3
پس از تدوین پرسشنامه تلاش گردید، میزان روایی و پایایی پرسشنامه تدوین شود.
3-5-روایی و پایایی ابزار پژوهش
3-5-1- روایی یا اعتبار ابزار پژوهش
برای تعیین روایی ابزار ،چند فرم از پرسشنامهها در اختیار کارشناسان مالیاتی و اقتصادی سازمان امور مالیاتی شهر کرمانشاه و همچنین اساتید و دانش آموختگان کارشناسی ارشد قرار گرفت که پس از جمعآوری نظریات آنها ، اصلاحات لازم در باب تعداد و شیوه بیان پرسشها در پرسشنامه صورت گرفت.

3-5-2- قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش
به منظور بررسی پایایی پرسشنامه مورد استفاده از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرده ایم ، ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرشها ، عقاید و … به کار می رود. ذر واقع می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخ دهندگان از سؤالات یکسان بوده است . اساس این ضریب بر پایه مقیاسها است. مقیاس عبارتست از دسته ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد ، اشیاء یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیتها اختصاص داده میشود. رایج ترین مقیاس که در تحقیقات اجتماعی به کار می رود مقیاس لیکرت است . در مقیاس لیکرت اساس بر فرض هم وزن بودن گویهها استوار است . بدین ترتیب که به هر گویه نمراتی مثلاً از 1 تا 5 (برای مقیاس لیکرت 5 گویهای) داده میشود که مجموع نمراتی که هر فرد از گویهها میگیرد نمایانگر گرایش وی خواهد بود.

آلفای کرونباخ از رابطه مقابل محاسبه شده است:
بدیهی است هر قدر شاخص آلفای کرونباخ به یک نزدیکتر باشد همبستگی درونی بین سؤالات بیشتر و در نتیجه نتیجه پرسشها همگنتر خواهد بود.در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ کلی در مجموع 24 سؤال پرسش نامه 818/0 بدست آمده که نشاندهنده پایایی بالایی بین سؤالات می باشد . نتیجه حاصله محاسبه ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSSدر حالت کلی و نیز نک تک سؤالات پرسشنامه آمده به شرح ذیل می باشد.

جدول3-3) ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق
ردیف
متغیرها
آلفای محاسبه شده
1
پرداخت منصفانه و کافی
730/0
2
محیط کاری ایمن و بهداشتی
762/0
3
تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم
784/0
4
قانون گرایی در سازمان
815/0
5
وابستگی اجتماعی زندگی کاری
755/0
6
فضای کلی زندگی کاری
793/0
7
یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان
802/0
8
توسعه قابلیتهای انسانی
784/0

کل پرسشنامه
818/0

2-6- روش تجزیهوتحلیل دادهها و اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است در سطح توصیفی از فراوانی ، درصد ، میانگین و انحراف معیار و سایرآمارهها استفاده می شود و در بخش آمار استنباطی از آزمونهای آماری مناسب استفاده می شود ، در این پژوهش به منظور بررسی فرضیات از آزمون T – زوجی استفاده گردید برای استفاده از آزمون T زوجي دادهها بايد داراي دارای توزیع نرمال باشند. برای بررسی این موضوع از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شد كه دال بر نرمال بودن توزيع دادهها ميباشد. لازم به ذکر است کلیه مراحل تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرم افزار spss ورژن 21 انجام شده است.

فصل چهارم

تجزيه و تحليل آماري

4-1 مقدمه
انواع روشهای تجزیه وتحلیل دادههای پژوهش ، با توجه به نوع تحقیق ، مسئله تحقیق ، ماهیت فرضیهها ، نوع نظریهسازی ، ابزار به کار رفته برای جمعآوری اطلاعات و … متفاوت هستند ، ولی با این وجود میتوان اذعان نمود که این روشها دارای مراحل مشترکی هستند . از این منظر ، تجزیه و تحلیل و گزارش نویسی دادههای پژوهش ، فرآیندی چند مرحلهای است ، که طی آن دادههایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمعآوری اطلاعات فراهم آمدهاند ؛ خلاصه ، کدبندی ، دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند ، تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید . در واقع تحلیل اطلاعات شامل

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره استان کرمانشاه، طرح جامع مالیاتی، استان کرمان Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ابزار پژوهش، نقشه راه