دانلود پایان نامه درباره تامین مالی، رگرسیون، تحلیل داده، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

میزان اعتبارات بانکی رابطه ی مثبت ومعنی داری وبا تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم رابطه ی منفی ومعنی داری وجود دارد.
اویی
2000
بررسی تاثیر مدیریت مالکان بر تامین مالی از طریق بدهی
بین مدیریت مالکان و تامین مالی از طریق بدهی رابطه ی مستقیم وجود دارد.
برگر
1998
بررسی تاثیر مالکیت اعضای مدیره در سهام شرکت بر تامین مالی از طریق بدهی
بین مالکیت اعضای هیات مدیره و تامین مالی از طریق بدهی رابطه ی مستقیم وجود دارد.
فرند و لنگ
1988
بررسی تاثیر وجود سهامداران بلوکی بر تامین مالی از طریق بدهی
بین سهامداران بلوکی و تامین مالی از طریق بدهی رابطه ی مستقیم وجود دارد.

جدول تحقیقات کاربردی داخلی
نام محقق
سال تحقیق
موضوع
نتیجه
نمازی و کرمانی
1387
بررسی تاثیر ساختار شرکتها بر تامین مالی از طریق بدهی
رابطه ای منفی و معنی داری بین مالکیت نهادی وتامین مالی از طریق بدهی وجود دارد.
عمران نجفی
1387
بررسی عوامل تعیین کننده بر تامین مالی از طریق بدهی
بین اندازه ی شر کت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری رابطه ای مثبت و معنی داری وجود دارد.
رجبی و محمدی
1387
بررسی تاثیر هزینه ی نمایندگی بر تامین مالی از طریق بدهی
رابطه ای مثبت و معنی داری بین هزینه نمایندگی و تامین مالی از طریق بدهی وجود دارد.
نمازی و حشمتی
1386
بررسی تاثیر سازه ها و متغیرهای تاخیری بر تامین مالی از طریق بدهی
بین متغیرهای مستقل تحقیق یعنی قابلیت سودآوری و بازده سهام و اهرم مالی رابطه ی معنی داری وجود دارد

فـصـل سوم

مواد و روش ها

3 -1 – مقدمه
تحقیق در روششناسی علمی عبارت از کاربرد «روشهای علمی» در حل یک مسأله یا پاسخگویی به یک سؤال است. دلاور(1387) تحقیق را کوشش منظمی تعریف میکند که به منظور پاسخگویی به یک یا چند سؤال صورت میگیرد.
بهطور کلی روش علمی به فرایندی اطلاق میشود که از طریق آن پژوهشگر ابتدا با استفاده از مشاهدات خود، فرضیه یا فرضیههایی را صورتبندی میکند و با کمک این فرضیهها رابطه بین متغیرها را پیشبینی میکند. سپس با مشاهده منظم به جمعآوری اطلاعات جهت تأیید یا رد فرضیهاش میپردازد. در مباحث علمی غالباً مفاهیم پژوهش و روشعلمی به صورت مترادف به کار برده میشوند. به هر حال هر پژوهش یا روش علمی دارای مراحلی است که پژوهشگر قبل از آغاز تحقیق باید به این مراحل آگاه باشد و به عبارت دیگر قبل از آغاز تحقیق بایستی طراحی تحقیق صورت پذیرد و در حین انجام تحقیق این مراحل را دنبال نماید.
دراین فصل ابتدا جامعه آماری تحت مطالعه معرفی می شود و سپس نمونه آماری و روش نمونه گیری که یکی از حساس ترین مراحل فرایند پژوهش است تشریح و در ادامه حجم نمونه و طرز محاسبه آن گفته می شود. بعد از آن متغیرهای مستقل و وابسته معرفی می شوند. سپس تشریح روش تحقیق که موضوع اصلی این فصل است مطرح شده و در خلال آن به توضیح پارامترهایی چون روش کلی تحقیق، روش و ابزارگردآوری داده ها، دقت، اعتبار، وپایائی ابزارتحقیق و همچنین به روشهای تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود.
3-2- روش کلی تحقیق
پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی و تحلیلی و توصیفی است. روند اصلی برمبنی تجربیات گذشته استوار است و نتیجه گیری از نوع استقرائی است. در این پژوهش داده ها ازمنابعی گرفته شده که درنتیجه وقایع گذشته پدید آمده اند وامکان دستکاری اطلاعات از جانب پژوهشگر وجود نداشته است.
مبانی نظری پژوهش از روش مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. در این راستا از جدیدترین کتب، رساله های دکتری و کارشناسی ارشد، مقالات داخلی و خارجی که پیرامون موضوع به طبع رسیده اند استفاده شده اند.
3-3- جامعه آماری
با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران میباشند که این شرکتها تا پایان سال 1389 شامل 392 شرکت در 32 صنعت مختلف بودهاند.
3-4- نمونه آماری
روش نمونه‌گيري در اين پژوهش، نمونه‌گيري تصادفی ساده111 است. با در نظر گرفتن خطای 9 درصد برای براورد نسبت شرکت‌هایی که در دوره بررسی دارای سود مثبت بوده اندو با استفاده از فرمول ککران (1977) تعداد نمونه‌لازم 96 شرکت به‌دست می‌آید.این فرمول به صورت زیر است:

n=(NZ^2 PQ)/(d^2 (N-1)+Z^2 PQ
n=(NZ^2 PQ)/(d^2 (N-1)+Z^2 PQ)
که در آن:
N: تعداد شرکتهای فعال
d: میزان خطای نمونه گیری
P: نسبت شرکت های با سود مثبت
Q:نسبت شرکتهای باسود منفی
Z: مقدار z برابر 1.96 درنظر گرفته می شود.
با افزایش 6 درصدی اندازه نمونه برای جبران نبود اطلاعات برخی شرکت ها، تعداد نمونه مورد نیاز در این پژوهش 103 شرکت به دست می آید.این تعداد نمونه متناسب با نوع شرکت تخصیص یافته و به‌ صورت تصادفی از هر گروه یا نوع از شرکت‌ها انتخاب می‌شوند.
جدول زیر تعداد شرکت ها را بر حسب نوع صنعت نشان می دهد.
نوع صنعت
تعداد شرکت های نمونه آماری
مواد و محصولات شیمیایی
24
محصولات غذایی
16
ساخت محصولات فلزی
6
استخراج معادن
6
سایر محصولات کانی غیر فلزی
17
ماشین آلات و تجهیزات
11
ماشین آلات و تجهیزات برقی
4
خودرو و ساخت قطعات
19
جمع
103

3-5- روش گردآوری داده ها
اطلاعات مورد نیازبخش ادبیات تحقیق از کتب و مجلات تخصصی فارسی ، لاتین،مقالات استخراج شده از اینترنت گردآوری شده است.(روش کتابخانه ای )
داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه از گزارشات حسابرسی شده(شامل ترازنامه ،صورت سود وزیان ،صورت جریان نقدی) ویادداشت های پیوست (ارائه شده به بورس ) اخذ و جهت محاسبه در یک بانک اطلاعاتی ذخیره شده است .گزارشات حسابرسی شده موصوف از سایت اینتر نتی www.codal.ir که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران دراختیار عموم قرارداده، گرفته شده است.جهت محاسبه ی متغیرهای تحقیق از اطلاعات صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل ترازنامه و سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد در قلب لوح فشرده و نرم افزارهای تدبیر پرداز و رهاورد نوین استفاده شده است.
3-6- ابزار گردآوری داده ها
ابزار گرد آوری داده های پژوهش به دو دسته تقسیم می شوند. برای جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای از فیش استفاده شده و برای جمع آوری و دسته بندی داده ها ای که به شکل اعداد و ارقام هستند از جداولی استفاده می گردد که توسط پژوهشگر تهیه و تنظیم شده است.

3-7- اعتبار و پایائی ابزار تحقیق
نظر به اینکه داده های تحقیق مستقیما با استفاده از ابزار گرداوری داده ها از منابع دست اول و توسط پژوهشگر استخراج شده و مکرر با منابع اصلی مقایسه شده و خطاهای تحریری آنهابرطرف گردیده همچنین از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها استفاده شده است، لذا داده ها و ابزارهای گردآوری آن از دقت، اعتبار وپایائی مناسبی برخوردار هستند.
3-8- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
روشهای آماری
روشهای آماری توصیفی
روشهای آماری استنباطی
روشهای تحلیل همبستگی
الف – آمار توصیفی: ابتدا تعداد مشاهدات، ميانگين، میانه، مینیمم، ماکزیمم، دامنه تغییرات، انحراف معيار، واریانس، کشيدگي و چولگي متغيرهاي مورد نظر محاسبه شده است. همچنین نمودارهای جعبه‌ای این متغیرها در ادامه آورده شده است.
ب – آمار استنباطی: به منظور بررسی فرض ها، بین متغیرها مدل‌های رگرسیونی چند متغیره خطی را برازش داده و سعی می کنیم بهترین مدل را انتخاب کنیم. بدین منظور از روش برازش گام به گام و بازگشتی استفاده خواهیم کرد.سپس نرمال بودن توزيع متغيرهای وابسته را بررسی کردیم،بدین منظور از آزمون كلموگروف- اسميرنف استفاده شد
ج- تحلیل همبستگی: همبستگی درجه ارتباط بین متغیرها را نشان می‌دهد.در اولین مرحله جهت مشخص شدن نوع رابطه از نمودار پراکنش استفاده کردیم، سپس از ضرایب همبستگی پیرسن جهت مشخص کردن رابطه خطی بین متغیرها استفاده کردیم.سپس مدلهای رگرسیونی برازش شد و برآورد ضرایب رگرسیونی همراه با مقادیر احتمال مربوطه، ضریب تعیین تعدیل شده، مقدار آماره F آزمون معنی‌دار بودن رگرسیون و سطح معنی‌داری آن برای مدل‌های رگرسیونی مختلف برازش شده ارائه گردید.

-9-3 روشهای رایانه ای:
برای جمع آوری داده ها از نرم افزار اکسل استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزارspss16 استفاده شده است.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره ساختار سرمایه، تامین مالی، مشکلات نمایندگی، اندازه شرکت Next Entries تحقیق رایگان درمورد بازاریابی، آزمون فریدمن، تحلیل داده، بانک کشاورزی