دانلود پایان نامه درباره بیداء، کانوا، خدا

دانلود پایان نامه ارشد

شخص خاصی است و چنین جریانی را هدایت می‌کند. شاید این، بهترین تحلیل باشد.
خسف در بیداء
خسف در لغت به معنای «فرو رفتن و پنهان شدن»است.192 بیداء نام سرزمینی است بین مکه و مدینه.193 یکی از نشانه‌های ظهور حضرت مهدی و از علایم آخر الزمان که در کتب معتبر شیعی و سنی مطرح شده، همین نشانه است و مراد این است که سفیانی با لشکری عظیم، خیلی از سرزمین‌ها را فتح میکند و جنگ و خونریزی عجیبی به راه می‌اندازد.سپس به سمت مکه حرکت می‌کند و در سرزمین بیداء (بین مکه و مدینه)به طرز معجزه آسایی در زمین فرو می‌روند. این نشانه، در کتب معتبر روایی از شیعه و سنی مطرح شده و روایات فراوانی درباره‌ی آن ذکر کرده اند.194 این نکته را نیز در این جا متذکر می‌شویم که درباره‌ی خسف در بیداء نیز بعضی از عالمان شیعه قائل به تواتر در احادیث مربوط به آن شده اند.195 در احادیث متعددی نیز این نشانه، از علایم حتمی شمرده شده است.196
در منابع روایی، اعم از شیعه وسنی خسف‌های دیگری نیز مطرح شده است. ممکن است در آستانه ظهور مهدی علاوه بر خسف در بیداء خسف‌های دیگری نیز صورت گیرد.
متن حدیث: حال بعد از تبین وتوضیح درباره‌ی خروج سفیانی و خسف در بیدائ به احادیث مربوط در صحاح سته می‌پردازیم.
1.مسلم در صحاح خود با اسناد خود از ام سلمه نقل می‌کند که برخی از اصحاب از او درباره‌ی خسف در بیداء و سپاهی که درآن فرو میرود پرسیدند؟ ام سلمه از رسول خدا نقل کرد آن حضرت فرمود:
یعوذ عائد بالبیت فیبعث الله بعث فاذا کانوا بیداء من الارض خسف بهم…، مردی که به خانه خدا پناه برد.لشکری به سوی او فرستاده می‌شود.وقتی آن لشکر به سر زمین بیداء رسید، در آن سرزمین فرو خواهد رفت.197
1.باز مسلم در صحیح خود این مطلب را با اسناد دیگری از رسول خدا نقل می‌کند که فرمود:
سیعوذ بهذا البیت یعنی الکعبه قوم لیست لهم منعه ولاعدد و لاعده یبعث الیهم جیش حتی اذا کانوا بیداء من الارض خسف بهم، به زودی به این خانه یعنی کعبه، گروهی پناه خواهند برد که وسیله دفاعی و لشکرو امکانات ندارند. لشکری به سوی آن‌ها فرستاده خواهد شد. هنگامی که آن لشکر به سرزمین بیداء رسید در آن جا فرو خواهدرفت.198
مسلم در صحیح خودش باب خاصی را به این موضوع اختصاص داده، «باب الخسف باجیش الذی یوم البیت»و در آن چندین حدیث در این باره مطرح می‌کند که مضامین آن‌ها در حول همین دو حدیث است که ذکر شد. مسلم تصریح می‌کند مراد از بیداء، منطقه ای در اطراف مدینه است.
1.بخاری درصحیح خود با اسنادش از عایشه نقل می‌کند که رسول خدا صل الله عله وآله وسلم فرمود:
یغزو جیش الکعبه فاذا کانوا بیداء من الارض یخسف باولهم و آخرهم، لشکری آهنگ کعبه می‌کنند پس هنگامی که زمین بیداء در آمدند زمین همه آن‌ها را فرو می‌برد.199
2.ابن ماجه در سنن خود در کتاب الفتن در«باب جیش البیداء» سه حدیث را در این باره ذکر کرده است که فقط به حدیث دوم آن می‌پردازیم.
ابن ماجه از صفیه نقل کرده که رسول خدا فرمود:
لاینتهی النس عن غزو هذا البیت، حتی یغزو جیش، حتی اذا کانوا بالبیداء خسف باولهم و آخرهم و لم ینج اوسطهم: مردم از جنگ این خانه (کعبه) خلاص نمی‌شوند تا این که سپاهی آهنگ آن می‌کند. هنگامی که این سپاه به بیداء رسید، اول تا آخرشان در زمین فرو می‌روند و وسط‌های آن‌ها نیز نجات پیدا نمی‌کنند.200
1.ابوداوود درسنن خود در کتاب «المهدی» با اسناد خود از ام سلمه از رسول خدا نقل کرده که آن حضرت فرمود:
ویبعث الیه بعث من الشام فیخسف بهم بالبیداء بین مکه و المدینه…، و فرستاده می‌شود وبه سوی او لشکری از شام، پس در سرزمین بیداء بین مکه و مدینه فرو می‌روند.201

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره ظلم و ستم، جامعه بشری، منابع فریقین Next Entries McEwan’s، apocalyptic، ideological