دانلود پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، نقدشوندگی، بورس اوراق بهادار تهران، نقدشوندگی سهام

دانلود پایان نامه ارشد

رسیدگی شود، آگاهی دهندگی این اطلاعات بالاتر است. حکیم و همکاران8(2010) دریافتند که نقدشوندگی سهام با بکارگیری حسابرس متخصص در صنعت رابطه مستقیم دارد.
هرچه شفافیت اطلاعات مالی ارائه شده بالاتر باشد. سرمایه‌گذاران به آن سهم رقبت بیشتری نشان می‌دهند، و سهم در بازار با قدرت نقد شوندگی بالایی همراه خواهد بود. از طرفی تغییر حسابرسان شرکت‌ها به کیفیت حسابرسی و در نتیجه شفافیت صورت‌های مالی می‌افزاید. با توجه به مباحث فوق سوالی که در ذهن محقق پیش می‌آید این است که بین چرخش موسسات حسابرسی و شریک حسابرسی با نقدشوندگی سهام چه ارتباطی وجود دارد؟
1-3- اهداف تحقيق
هدف اصلی و کلی تحقیق، بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس هدف کلی مذکور، اهداف فرعی ذیل تعریف و در طول تحقیق پیگیری می‌شوند:
تبیین ارتباط بین چرخش موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی.
تبیین ارتباط بین چرخش شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی.
با توجه به اهداف تحقیق بهروران تحقیق حاضر را به شرح زیر میتوان طبقه بندی نمود:
مدیران و سهامداران واحدهای انتفاعی
تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی
سازمان بورس و اوراق بهادار
محققین
تحلیل‌گران بورس اوراق بهادار تهران.
مراجع نظارتی.
1-4- فرضيه‏هاي تحقیق
فرضیه اول:
بین چرخش موسسه حسابرسی و نقدشوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین چرخش شریک حسابرسی و نقدشوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
1-5- روش تحقیق
روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. انجام این پژوهش در چهارچوب استدلال قیاسی – استقرایی صورت خواهد گرفت. علت استفاده از روش همبستگی کشف روابط همبستگی بین متغیر‌ها است. تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است. در پژوهش حاضر ابتدا همبستگی بین متغیرهای پژوهش را مورد آزمون قرار داده و در صورت وجود همبستگی بین متغیرهای پژوهش اقدام به برآورد مدل‌هاي رگرسیونی چندگانه خواهیم نمود. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی(نيمه تجربي) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاريخي(صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام می‌گیرد. همچنین این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه ای و تحلیلی – علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی(پانل دیتا) نیز می‌باشد. پژوهش ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی قلمداد میشود.
1-6- قلمرو زماني و مکانی تحقيق
براي انتخاب جامعه آماري به شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رجوع گرديده است. زيرا، اطلاعات شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط حسابداران رسمي، حسابرسي مي‌شود، در نتيجه نسبت به اطلاعات ساير شركت‌ها از قابليت اتكاء بالاتري برخوردار است. دوره زماني پژوهش، اطلاعات مالي مربوط به عملكرد سال‌هاي 1384 الي 1392 شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد.
1-7- تعريف مفهومی متغیرهای تحقیق
چرخش موسسه حسابرسی:
موسسات حسابرسی و شرکای مسؤل کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق(موسسات حسابرسی و شرکای مسؤل کار حسابرسی) مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال متوالی، بار ديگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت يادشده را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص يادشده پس از سپری شدن حداقل 2 سال از پایان دوره 4 ساله مزبور مجاز است. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره 4سال قبل نمی‌تواند تا دو سال با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند.
بنابراین در صورتی که مؤسسه حسابرسی و شرکای حسابرسی بعد از 1تا 3 سال تغییر داشته باشند متغیر عدد(1) خواهد گرفت و اگر تغییر نداشته باشند(0).
نقدشوندگی سهام:
یک دارایی هنگامی نقدشونده محسوب می‌شود که بتواند باسرعت و هزینه‌ای کم به وجه نقد تبدیل شود. نقدشوندگی سهام شرکت در بازار بورس تعیین می‌شود و متاثر از مقادیری همچون تعداد خریداران، تعداد دفعات معامله شده، تعداد روزهای معامله شده، تعداد شرکت‌ها، حجم معاملات طی دوره و تعداد سهام معامله شده طی دوره و میزان ارزش روز می‌باشد(بروکمن و چانگ9،2002 ). در این تحقیق به منظور محاسبه نقدشوندگی سهام از معیار نقدشوندگی آمیهود(2002) استفاده شده است.
1-8- ساختار کلی تحقیق
در فصل اول ما به بیان موضوع، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق، اهداف علمی و کاربردی تحقیق و به صورت خلاصه به بیان چارچوب نظری و تعاریف عملیاتی واژهها و اصطلاحات تخصصی بکار رفته در تحقیق پرداختیم. در فصل دوم ضمن مروری فشرده بر ادبیات موضوع تحقیق، سوابق داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد. فصل سوم اختصاص دارد به روش شناسی تحقیق شامل توضیحات در زمینه جامعه و نمونه آماری، روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل دادهها و در آخر فصل سوم به تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و روش آماری آزمون فرضیه های خواهیم پرداخت. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیههای تحقیق توسط روشهای آماری مناسب پرداخته شده است. در فصل پنجم ضمن بیان خلاصهای از موضوع تحقیق و روش تحقیق، نتایج آزمون فرضیه های تحلیل خواهد شد. همچنین پیشنهاداتی که میتواند در تحقیقات آتی مورد استفاده قرر گیرد، ارئه میشود.

فصل دوم
مباني نظري و پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه
به اعتقاد صاحبنظران روش پژوهش، پژوهشگري که قصد رشد و توسعهي دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا بايد مباني نظري و پيشینه پژوهشهايي را که تاکنون در زمينهي دانش مذکور انجام شده را شناسايي و مطالعه نمايد. مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش(مشتمل بر شناسايي، مطالعه و ارزيابي تحقيقات مشاهدات علمي گزارششده، عقايد و ديدگاههاي صاحبنظران در ارتباط با موضوع مورد پژوهش ) به عنوان يکي از مراحل اساسي پژوهش علمي مورد بحث قرار گرفته شده و محققین معتقدند که انجام اين مطالعه، به پژوهشگر کمک ميکند تا بينش عميقي در مورد پژوهش و حوزهاي که پژوهش به آن تعلق دارد، کسب کند.
در این فصل به مطالعه مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق و مروری بر تحقیقات انجام گرفته در زمینه تحقیق حاضر پرداخته مي‌شود. نخست مفاهيم مربوط به چرخش حسابرس و در ادامه مفاهیم نقدشوندگی ارائه شده و در بخش دوم، پيشينه تحقيقات مرتبط با موضوع تحقيق در دو قسمت(داخلی و خارجی) ارائه مي‌شود.

بخش اول: چرخش حسابرسان
2-2- حسابرسی و تغییر حسابرس و آثار ناشی از تغییر حسابرسان
توجه به حسابرسی و اتخاذ راهبردهایی برای ارتقای آن به عنوان یکی از عوامل مهم برای قابلیت اتکا به گزارش‌های مالی تهیه شده از سوی شرکت‌ها، همواره از مباحث مهم و بحث برانگیز در حوزه مالی بوده است. تبصره 2 بند 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادارکه در تاریخ 8 مرداد 1386به تصویب شورای عالی بورس اوراق بهادار رسید، تغييرحسابرس مستقل را در فاصله زمانی 4ساله الزامی کرده است. لذا با توجه به پررنگ شدن نقش نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه بعد از تقسیم سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران(سازمان قدیمی) به دو سازمان جدید،(1) سازمان بورس و اوراق بهادارو(2) شرکت سهامی بورس اوراق بهادار تهران(ایفای نقش اجرایی و عملیاتی بورس)، توجه بیشتر به گزارش حسابرسان و حمایت از اعتبار دهندگان در سرلوحه اهداف سازمان بورس اوراق بهادار( ایفای نقش نظارتی و ارتباط با حسابرسان در مدیریت بازارسرمایه) قرار گرفته است. ازسوی دیگر در سایر کشورها نیز توجه به کیفیت حسابرسی و اهمیت آن در اعتباردهی به گزارش‌های مالی شرکت‌ها از مباحث مهم و مدنظر مدیران بازار های مالی آنها بوده است و در نتیجه تحقیقات زیادی در این زمینه انجام داده‌اند.
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به ضوابط بخشنامه‌های شماره 8812/60 مورخ 1/6/1376 و 4927/170 مورخ 7/3/1379 می‌بایست صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده را حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی‌عادی سالانه و صورتهای مالی میان دوره ای(6 ماهه)حسابرسی شده را حداکثر 30 روز پس از پایان دوره مورد گزارش را به بورس ارائه دهند. همچنین طبق تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار : «موسسات حسابرسی و شرکای مسئول کار حسابرسی هریک از اشخاص حقوقی مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند و ضمناً در صورت خروج شرکا از مؤسسه قبلی، شریک مسئول کار در دوره 4 ساله قبل، نمی‌تواند با حضور به عنوان شریک در مؤسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند».
2-2-1- پدیده چرخش حسابرسان
یکی از راهکارهای مورد توصیه اغلب کشورها برای حل مساله استقلال حسابرسان و افزایش کیفیت خدمات حسابرسی و در نتيجه شفافيت اطلاعات، تغييرحسابرس بوده است. فرآیند تغييرحسابرس به معنای تغییر حسابرس پس از انجام چند دوره حسابرسی یک شرکت است که بر اساس مقررات با تصمیم مجمع عمومی‌آن شرکت انجام می‌شود. تغييرحسابرس بر سه عامل تأثیر می‌گذارد که هر یک از این عوامل خود موجب تغییر در کیفیت خدمات حسابرسی می‌شوند. عوامل مزبور عبارتند از:
ارتباط با مدیریت صاحب کار،
توجه به فرآیند حسابرسی سال قبل و
اشتیاق برای راضی نگه داشتن صاحب کار
ماهیت تغييرحسابرس این گونه است که بر هر یک از عوامل فوق تأثیر دوسویه دارد و از این طریق موجب تغییر در کیفیت خدمات حسابرسی وشفافيت اطلاعات می‌شود. از یک سو تغييرحسابرس موجب قطع ارتباط بلند مدت حسابرس با صاحب کار، عدم توجه به فرآیند تکراری حسابرسی سال‌های قبل و از بین رفتن میل ناآگاهانه حسابرس جهت خشنود کردن صاحب کار می‌شود. در نگاه اول با مطالعه هر یک از عوامل پیشگفته می‌توان نتیجه گرفت که تغييرحسابرس موجب بهبود در کیفیت حسابرسی و در نتيجه شفافيت اطلاعاتي می‌شود. اما از بعد دیگر با بررسی هر یک از عوامل فوق که در اثر فرآیند تغيير حاصل شده اند، کاهش کیفیت خدمات حسابرسی وشفافيت اطلاعات نتیجه گیری می‌شود. به دلیل این که فرآیند تغييرحسابرس موجب قطع ارتباط حسابرس و صاحب کار می‌شود که در نتیجه مدیریت صاحب کار با حسابرس جدید احساس راحتی نمی‌کند و در صورت وجود مشکلات آنها را با وی در میان نمی‌گذارد(جعفری، 1387).
توجه به فرآیند حسابرسی سال قبل به دلیل درک بهتر از تغییرات، جابجایی و نقل مکان اطلاعات که در اثر شناخت حسابرس در سال‌های قبل حاصل شده است، موجب بهبود کارایی حسابرس می‌شود. مرور پرونده‌های سال قبل علاوه بر تأثیر روی کارایی حسابرس فرآیند حسابرسی را اثر بخش تر می‌کند، زیرا شرکت‌ها با نوع سؤالات حسابرس آشنا هستند و حسابرسان با مرور کاربرگ‌های قبلی از ایجاد وقفه در فرآیند حسابرسی زمانبر جلوگیری می‌کنند، اما اتکای صرف به پرونده‌های سال قبل مانع از اجرای کنترل‌های جدید و در خور نیاز برای حسابرسی دوره جاری می‌شود.
اشتیاق برای راضی نگه داشتن صاحب کار سومین عاملی است که ماحصل ماهیت تغييرحسابرس می‌باشد. فرآیند تغيير موجب از بین رفتن میل آگاهانه یا ناآگاهانه حسابرس برای راضی نگه داشتن مشتری می‌شود و از این طریق موجبات حفظ استقلال حسابرسان را فراهم می‌آورد. اما ممکن است کیفیت خدمات حسابرسی تحت تأثیر این گونه تمایلات حسابرس برای انتخاب به عنوان حسابرس مستقل در دوره مجاز بعدی یا شرکت‌های تحت نفوذ صاحب کار قرار گیرد که تغيير نمی‌تواند مانع از انجام چنین کاری شود. در بازار سرمایه نیز این پدیده هم توانایی ارسال علائم خوش بینانه و اصلاح جریان سرمایه به شکل کارا و اثر بخش را دارد و هم می‌تواند منجر به تخصیص غیر بهینه منابع گردد.
استفاده مفید و موثر از این پدیده در جهت افزایش کارایی واثر بخشی بازار سرمایه مستلزم شناسایی ابعاد وجودی آن و اتخاذ تمهیدات مناسب و اقتضایی در رابطه با تکرار این پدیده است. این مهم با انجام تحقیقات و استفاده از نتایج آنها در صورت‌بندی راهبردها و برنامه‌های بازار اوراق بهادار و تدوین الزاما

پایان نامه
Previous Entries Next Entries دانلود پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، استقلال حسابرس، کیفیت حسابرسی، شرکت‌های پذیرفته شده