دانلود پایان نامه درباره برجسته سازی، جهان بینی، ایدئولوژی، فرهنگ اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

معنایی است به بیانی دیگر معنای یک کلمه با معنای کلمه دیگر ناسازگار است :
جدول4-1-15:دال های گفتمان غیروخود دردرس:فرهنگ جهانی
دال های گفتمان غیر
دالهای گفتمان خود
نیازهای مادی ودنیوی انسان
نیازهای ابدی انسان
بحرانهای روحی وروانی
سعادت معنوی
دوقطبی شدن جهان،استضعاف وبهره کشی
عدالت وقسط
غیر مسئول
مسئولیت
فرهنگ بیگانه(سکولار غربی)
فرهنگ اسلامی
نسبیت فرهنگی
جهان بینی وارزش های کلان
آزادی
حریت
فرهنگی که به حقیقتی قائل نیست
حقیقت
فرهنگی که عقاید وازشهای آن ناظر برقوم خاص
فرهنگی که ارزش های آن جهان شمول
جهان رابه دومناطق دوگانه مرکز وپیرامون تقسیم می کند
سعادت همه انسانها را دنبال می کند
فرهنگ سرمایه داری ،سلطه واستکبار
فرهنگ اسلامی
عقاید وارزشهای آن فطری نیست
عقاید وارزشهای آن موافق فطرت انسان
مدینه فاسقه
فرهنگ حق
نویسنده با برگزیدن این دالها ومعرفی گفتمان خود با آنها دست به برجسته سازی گفتمان خود می زند واز طرف دیگر با نسبت دادن دالهای متضاد به گفتمان غیر خود سعی درحاشیه رانی گفتمان غیریت دارد.
ب. ارزشهای رابطه ای :
در طول متن نویسنده ویژگی هایی را برای گفتمان خود برمی شمارد که برطبق ارزشیابی عمومی جزء نظام ارزشی محسوب می شوند وبانسبت دادن ارزشهای متضاد به گفتمان غیریتِ خود می خواهد رابطه ای همدلانه با خواننده ایجاد کند وحس اعتماد وهمبستگی آنان رابرانگیزاند تا گفتمان غیریت رابه نفع گفتمان خود کنار بگذارند.
(فرهنگی است که عقاید،ارزشها،هنجارهای آن درخدمت گروه وقوم خاصی نیست،وسعادت همه انسان ها را دنبال می کند. این نوع فرهنگ ازعقاید وآرمان های مشترک انسانی سخن می گوید.)
یکی از خصوصیات واژگانی که باارزشهای رابطه ای سروکاردارند رسمی بودن است درخلال متن نویسنده سعی کرده به طور یکدست از واژگانی رسمی استفاده کند. ( سازمان دهد – بناکند ، برخوردارباشد-داشته باشد،قائل نباشد-اعتقاد نداشته باشد ، استضعاف – ضعیف کردن ، وصول به ادعای جهانی – دست یابی به ادعای جهانی ) این امر بیانگر مودب بودن ،ملاحظه ی مشارکین برای حفظ وجه ی یکدیگر واحترام به شان ومقام دیگری ،برای برقراری حس همدلانه جهت پذیرش ادعاهای نویسنده است.
حسن تعبیر:در متن تعریفی ازآزادی ارائه می شود که بسیاری ازجنبه هایش حذف می شود به بیانی دیگر آزادی فردی به حاشیه رانده می شود وآزادی اجتماعی محدود می شود ولی نویسنده با صفت راستین دادن به آزادی درصدد توجیه این کار است :«حریت وآزادی: ارزشی است که همواره درکنارودر دامان ارزش های دیگر،معنای خود راپیدا می کند؛ زیراآزادی همواره،آزادی ازیک امربرای رسیدن به امری دیگر است این مفهوم هنگامی که درکنار ارزش هایی نظیر حقیقت،معنویت وعدالت قرارمی گیرد معنای راستین خود را پیدا می کند».نویسنده در اینجا از استراتژی اجتناب استفاده می کند وبا استفاده ازحسن تعبیر کلمه راستین راجایگزین معنوی می کند.
پ.ارزش های بیانی :
از نظر فرکلاف تفاوت میان انواع گفتمانها به لحاظ ارزش های بیانی کلمات ،به لحاظ ایدئولوژیک معنادار است. گوینده به بیان ارزشیابی خود از طرق طرحهای طبقه بندی می پردازد که تا حدوی نظام های ارزشیابی هستند. درخلال متن نویسنده دالهای گفتمان خود را با تعابیر مثبت وارزشمند بکار می برد ودالهای گفتمان غیریت خود را ضد نظام ارزشیابی به تصویر می کشد.
جدول4-1-16:برجسته سازی دال های گفتمان خودوحاشیه رانی دال های گفتمان غیردردرس:فرهنگ جهانی
گفتمان غیر
گفتمان خود
فرهنگ سرمایه داری کانون ثروت وقدرت را موردتوجه قرار می دهد.کشورهای دیگر رادرپیرامون وحاشیه قرار می دهد.
فرهنگی که عقاید وارزشهای وهنجارهای آن درخدمت گروه وقوم خاصی نیست.سعادت همه انسانها رادنبال می کند.
فرهنگ سلطه ،استکبار
ازعقاید وآرمانهای مشترک انسانی سخن می گوید
هنجارها ورفتارهای آن مطابق حق نیست
آرمانها وارزشهای آن موافق بافطرت آدمیان است
مدینه فاسقه
فرهنگ حق
فرهنگی که به حقیقتی قائل نیست پس نمی تواند ازحقانیت ارزش های خود دفاع کند
حقیقت
فرهنگی که توجه خود رابه نیازهای مادی ودنیوی انسان محدود می کندوازپاسخ به نیازهایی که سعادت معنوی وابدی انسان را تامین کند غافل است.
به پرسشهای بنیادین درباره مرگ وزندگی پاسخ می دهد
انسان را به بحرانهای روحی وروانی گرفتار می سازد
مانع پایمال شدن حقوق انسانها،دوقطبی شدن جهان واستضعاف وبهره کشی ظالمانه برخی ازبرخی دیگرمی شود
رویکرد غیر مسئولانه
رویکردمسئولانه
باازبین بردن قدرت مقاومت یک فرهنگ،زمینه نفوذ وتسلط فرهنگ بیگانگان را فراهم می سازد
تعهد
نسبیت فرهنگی
عقلانیتی که ازجهان بینی وارزش های کلان دفاع می کند
دراین متن به مجموعه ای از گزاره های درست وغلط که درورای متن پنهان است ومبتی بر دو قطب ما وآنها شکل گرفته اند اشاره می کند. البته نویسنده دالهای ذکر شده درجدول به صورت مستقیم به گفتمان خود وغیریت نسبت نمی دهداما بادقت در آن می توان فهمید که هدف ازبیان این عبارات برجسته سازی گفتمان خود وحاشیه رانی گفتمان غیر است .علاوه بر آن باتوجه به سوالی که درقسمت تحقیق کنید مطرح می سازد به طور مستقیم هدف خود را آشکار می سازد:« درباره معنای ارزش آزادی در فرهنگ اسلامی وفرهنگ سکولار غربی تحقیق کنید. به نظر شما کدام با فطرت وعقل سازگاری بیشتری دارد»؟نویسنده به بیان ارزشهای خود ازطریق طرحهای طبقه بندی می پردازد که تا حدودی نظام های ارزشیابی هستند وطرحهای به لحاظ ایدئولوژیک متضادی رابه گفتمان غیریت خود نسبت می دهد تا دانش آموزان راقانع کند که گفتمان خود ظرفیت استیلای جهانی ونشان دادن راه سعادت به تمام جهانیان را داراست درعوض گفتمان غیریت دچار انواع ضعف های بنیادین ،عقلانی ومعنوی است که به هیچ عنوان شایستگی استیلای جهانی راندارد.
ویژگی های دستوری واجد کدام ارزش های تجربی ،رابطه ای وبیانی هستند؟
الف.ارزش های تجربی:
در اکثر قریب به اتفاق جملات بکار رفته در متن این درس فاعل مشخص نیست یا کنشگر بسیار کلی وبه صورت اسامی انتزاعی وغیر جانداراست ویا از فرایند اسم سازی استفاده شده است. «فرهنگ سرمایه داری نیز کانون ثروت وقدرت رامورد توجه قرار می دهد وکشور های دیگر را درپیرامون وحاشیه آن به خدمت می گیرد.فرهنگی که تسلط یک قوم ، جامعه وگروهی خاص رابر دیگران به دنبال می آورد ودیگران را به ضعف وناتوانی میکشاند، فرهنگ سلطه واستکبار است».نویسنده خواسته بااستفاده از جملات انتزاعی وکلی که فاعل ومفعول مشخصی ندارد خواننده رابه سمت گفتمان خود ترغیب کندوآنها راقانع کند که به نفع گفتمان خود گفتمان غیر را کنار بگذارند.استفاده از این شیوه (اسم سازی ،نامشخص ،انتزاعی یا غیر جاندار بودن ) برای در ابهام گذاشتن برخی از جنبه ها مثل زمان ومکان وپرهیز از دادن توضیح وباز کردن موضوع صورت گرفته است تا ضمن اینکه گفتمان خود تا حد ممکن برجسته شود .غیر
نیز به حاشیه رانده شود.«فرهنگی که عقاید ، ارزشها ، هنجارها ورفتارها ی آن مطابق نیازهای فطری باشد ،همان فرهنگ حق است». نویسنده با مبهم کردن کنشگری خواسته نظر خواننده را جلب کند . سپس در انتهای متن با آوردن یک تمرین خواسته که خود مخاطب را در این امرسهیم کند یعنی خود دانش آموز برای این ویژگی هایک فاعل انتخاب کند.
ب. ارز ش های رابطه ای :
تمامی جملات متن جملات خبری هستند این همان اقتدار ضمنی نویسنده است که دانش آموزان را به عنوان مخاطبی رام ومطیع در نظر می گیرد که تنها گیرنده اطلاعات هستند. ازطرف دیگرنویسنده بااستفاده زیاد از افعال بایستن وتوانستن در متن باز ادعای اقتدار خود را تکرار کرده است .تا خواسته های گفتمانی خود را به مخاطب بقبولاند .
«فرهنگ جهانی باید بتواند به پرسشهای بنیادین درباره مرگ وزندگی انسانها پاسخ دهد. فرهنگ هایی که توجه خود رابه نیازهای مادی ودنیوی انسان محدود می کنند، از پاسخ به نیازهایی که سعادت معنوی وابدی انسانها را تامین کند،غافل می مانند . چنین فرهنگ هایی در صورتی که بسط وگسترش پیدا می کنند، انسانیت را با بحران های روحی وروانی گرفتار می سازند».این چنین نویسنده در پی اقناع مخاطب برای پذیرش اصول گفتمانی خود است.
پ.ارزشهای بیانی :
علائق ایدئولوژیک در ادعاهای مربوط به صحت یا ادعاهای مبنی بر دانش نهفته است،که به وسیله ی صورت های وجهی نشان داده می شوند. افعال بکار رفته درخلال متن همگی دارای صورت زمان حال غیر وجهی هستند .(تقسیم می کند، خدمت می گیرد،می داند ، بکار می گیرد ، قرار می دهد ، به دنبال می آورد ،سخن می گوید، می نامد ، گرفتار می سازد، می شود ، پیدا می کند ، فراهم می سازد و دچار می شوند).عمومیت صورتهای وجهی مطلق از وجود دیدگاهی شفاف نسبت به جهان حکایت می کند گویی که معنای مورد نظر خود را به ناظران منتقل می کند بدون اینکه نیازی به تفسیر وبازنمایی باشد.
تفسیروتبیین: در این قسمت باید به چهار سوال پاسخ داده شود:
ماجرا چیست ؟در رخداد ارتباطی مذکوردر قالب یک درس گفتمان حاکم که گفتمان اسلام سیاسی است درباره ویژگی های فرهنگ مطلوب جهانی توضیح می دهد.چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟دررخداد ارتباطی مذکور در قالب درس دو بافت موقعیتی وجود دارد که دو مشارکت کننده عمده دارد. در یک طرف نویسنده از گفتمان اسلام سیاسی به عنوان گوینده ودر طرف دیگر گفتمان غرب به عنوان مخاطب ومتهم قرار دارد . روابط بین آنها چیست؟در این مرحله، روابط ومناسبات قدرت وفاصله اجتماعی ودیگر مواردی که درموقعیت موردنظر تعیین وتثبیت شده اند مطرح می شود برای مثال گفتمان حاکم در متن ادعای جهانی بودن گفتمان لیبرال- دموکرات رابه چالش می کشد وخواستار کنار گذاردن این فرهنگ به عنوان فرهنگ جهانی است ومی خواهد گفتمان خود به عنوان فرهنگ مطلوب جهانی در جهان کنونی حاکم شود.نقش زبان چیست؟فرکلاف معتقد است که از زبان به صورت ابزاری در جهت تحقق بخشی یک هدف گفتمانی یا نهادی گسترده استفاده می شود . دراینجا از زبان در قالب یک درس برای به چالش کشیدن گفتمان لیبرال دموکرات واستیلای گفتمان خود به عنوان فرهنگ مطلوب جهانی استفاده شده است.
گفتمان حاکم بر درس گفتمان اسلام سیاسی است که با توجه به جهان بینی خود معنایی خاص ازآزادی ارایه می دهد ودالهای خاصی را باآن همراه می کند وبرای معرفی بهتر خود از یک غیریت استفاده می کند . این غیریت همان گفتمان غرب است که دالهای خاصی نیز در این گفتمان باهم مفصل بندی می شوند:
جدول4-1 -17:برجسته سازی وحاشیه رانی دال های همراه آزادی دردرس:فرهنگ جهانی
برجسته سازی گفتمان خودودال های مربوطه
حاشیه رانی گفتمان غیرودال های مربوطه
حقیقت
به حقیقتی قائل نیست درنتیجه نمی تواند معیار ومیزانی برای سنجش عقاید وارزشهای مختلف داشته باشد بنابراین نمی تواند از ارزش ها وعقاید خود دفاع کند
معنویت (پاسخگوی پرسش های بنیادین درباره مرگ وزندگی )
توجه خود را به نیازهای مادی ودنیوی انسان محدود می کنند
سعادت معنوی وابدی انسان
انسان را با بحرانهای روحی وروانی گرفتار می کند
عدالت وقسط آزادی وحریت وآزادی راستین
دو قطبی شدن جهان واستضعاف وبهره کشی ظالمانه
مسئولیت وتعهد
غیر مسئول
عقلانیتی که از ارزش ها وجهان بینی کلان دفاع میکند
نسبیت فرهنگی
همانطوری که در قسمت توصیف مشخص شد گفتمان حاکم بر متن درس دالهای مربوط به گفتمان خود را تا جایی که می تواند برجسته می کند ودر عین حال به حاشیه رانی گفتمان غیریت ودالهای مربوط به آن می پردازد . اینکار را با ستفاده از ارزش های بیانی (به بیان ارزش های خود از طریق طرحهای طبقه بندی می پردازد که تا حدودی نظام های ارزشیابی هستند) انجام می دهد. دالهایی چون معنویت ، حقیقت ، عدالت ، آزادی راستین ، مسئولیت ،جلوگیری از نفوذ وتسلط بیگانگان ، عقلانیت(تعریفی که باتاکید بر ارزشهاهمراه ) در گفتمان خود باهم مفصل بندی می کند ودرخلال متن توضحاتی در مورد هرکدامشان می دهد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره ایدئولوژی، اسلام سیاسی، مفصل بندی، روابط معنایی Next Entries دانلود پایان نامه درباره آزادی بیان، یکپارچه سازی، کتاب های درسی، جامعه اسلامی