دانلود پایان نامه درباره بازاریابی، مکانیابی، امکانسنجی، سیستم مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده میشوند ولی آنها فاقد کنترلهای عملیاتی میباشند که RFID ارائه میکند (Woods,2005 ). اطلاعات ایجاد شده با RFID زیادی وجود دارند که بدون کمک ترکیب برنامهریزی منبع کاری 58 و سیستم مدیریت انبار 59 بلااستفاده است. انتظار میرود که بارکد و RFID در آینده قبل از منسوخشدن تکنولوژی بارکد با هم وجود داشته باشند.
موج جدیدی از کارتخوانها شامل کارتخوانهای چند فرکانسی و یا کارتخوانهای سریع الانتقال میباشند که میتوانند با مشخصههای تولیدکنندگان بسیاری، سازگار باشند. شرکتهای زیادی تمایل به سرمایهگذاری در منابع مهم به علت مزایای این تکنولوژی دارند. در آینده زنجیرههای عرضه، در اتوماسیون تولید، کنترل منطقی و تدارکات، کاربردهای تجارت الکترونیکی، تولید انبوه، تقابل بیسیم، ردیابی کالاهای مشتری و پخش و انتشار تگها پیرامون دنیا تقویت میشوند(Charupa,2009). به نظر می رسد رادیوشناسه یکی از بازیگران اصلی در آینده جهان باشد و وضعیت جهان را تا حد بسیار زیادی دچار تحول کند.
2-11-رادیوشناسه در ایران
رادیوشناسه ابتدا همراه با سیستمهای کنترل ورودی و خروجی کارکنان به بازار ایران راهیافت و در حال حاضر شرکتهای خودروسازی به این تکنولوژی روی آوردهاند. ایرانخودرو هماکنون برای مدیریت پارکینگ خودروهای خود از این سیستم استفاده میکند.
تعداد بالای ماشین و ابعاد وسیع محل پارکینگ، شناسایی و یافتن یک ماشین را با مشکل مواجه میسازد. ولی این سیستم جدید کمک میکند که با استفاده از دستگاه، محل دقیق ماشین شناسایی شود. از دیگر نقاط شروع تکنولوژی رادیوشناسه در ایران حملو نقل دریایی است که توسط وزارت بازرگانی انجام شد. در چارچوب این پروژه تگهای 4/2 گیگا هرتزی روی تمام کانتینرها نصب میشود.
صدا و سیما نیز برای مدیریت انبارهای خود و کنترل ورودی و خروجی تجهیزات سازمان، تمرکز ویژهای روی این پروژه دارد. به طور طبیعی همانطور که در کشورهای دیگر دیده میشود. پروژههای دیگری از جمله اتوبوسرانی و مترو نیز ظاهرا توجه ویژهای به رادیوشناسه پیدا کردهاند. ولی صنعت بستهبندی در ایران هنوز به این تکنولوژی روی خوش نشان نداده است. گو این که در جهان نیز هنوز این تکنولوژی برای صنعت بستهبندی در ابتدای راه است. به گفته کارشناسان همه انتظار دارند پس از این که شرکت وال مارت که بزرگترین مجموعه فروشگاههای زنجیرهای در آمریکا را در اختیار دارد، تمام تولیدات خود را به این تگها مجهز کند، قیمت تگها کاهش پیدا کرده و دیگران از جمله ایران نیز به آن رو بیاورند. کشور ما از نظر کاربرد تگهای رادیوشناسه در آغاز راه است، ولی شرکتهای نرمافزاری و فناوری اطلاعات با هوشیاری این روند را زیر نظر دارند و خود را برای ابفای نقش در این زمینه آماده میکنند. از آنجا که کاربردهای غیربستهبندی شانس بیشتری دارند، توجه به این شرکتها بیشتر متوجه امور لجستیکی سازمانهای بزرگ است و صنعت بستهبندی به دنبال آنها حرکت میکند. بنابراین چاپخانهداران با تاخیر به این حرکت میپیوندند، هرچند که در برخی کشورها چاپخانهها درگیر مراحل تولید تگهای رادیوشناسه شدهاند، کشور ما آمادگی به کارگیری این تکنولوژی را دارد و پس از استانداردسازی و ایجاد برخی زیرساختهای ضروری و نیز ارزان شدن نسبی سیستمهای رادیوشناسه انتظار میرود طی دو، سه سال آینده با شتاب چشمگیری به تولید و کاربرد تگهای رادیوشناسه روی بیاورند. چاپکاران نیز چه مستقیم در پروژههای رادیوشناسه دخالت کنند و چه برکنار بمانند. همچنان بازار تگهای معمولی را در اختیار خواهد داشت. زیرا به هر حال تگهای قابل دیدن که برای تزیین و اطلاعرسانی روی بستهبندیها و محصولات مختلف نصب میشوند ، کاربرد خود را کموبیش حفظ خواهند کرد( مدیری ، شیرافکن ، 1389).
کاربردها
1- صنعت خردهفروشی – کالاهای بستهبندی شده مشتری
2- عملیات قفسه هوشمند
3- صنعت خردهفروشی- لباس
4- استفاده شده در اتاق پرو
5- صنعت غذا و رستوران
6- در صنعت مراقبت از سلامت
7- صنعت گردش و گردشگری
8- کاربردهای کتابخانهای
9- دانشگاه نوادا لاس وگاس
10- لگولند
11- ردیابی دام
12- مدیریت برگرداندن و جعل در تولید دارو
13- سیستمهای پرداخت بدون تماس مبتنی بر RFID
14- تگبندی پول
15- در شرکتهای حملو نقل و تدارکات شخص ثالث
در فضای حملونقل نیز از فعالیت و بررسی RFID استفاده میشود. با این وجود بسیاری از کاربردها ناتمام باقی مانده است.
• مدیریت اسکلهها و جایگاهها
• مدیریت محوطه محفظهها و صندوقها
• بازرسی ورود و خروج به محوطه بارگیری
• قابلیت دید در حین حمل پیوسته و پشت سرهم
• امنیت محفظه
• مدیریت سوخت
• ردیابی ماشینهای ریلی
16-کاربردهای نظامی و ارتشی
• عملیات توزیع و انبارداری سازمان یافته
• عملیات توزیع و انبارداری سازمان نیافته
• ردیابی محفظه و قفسه
17-در خودرو
صنعت خودرو سالهاست که با RFID کار میکند و استفاده از RFID را در بخشهای مختلف و کاربردهای وسایل نقلیه ارزیابی کرده است از جمله:
• قطعات یدکی
• ردیابی لاستیک
• ردیابی لاستیک در بخشها
• شناسایی وسایل نقلیه در قسمت فروش و خدمات
• استفاده به عنوان یک ویژگی وسیله نقلیه
• مدیریت ماشینهای اولیه
• مدیریت وسایل نقلیه نمایشگاه
• مدیریت خط وسایل نقلیه و مدیریت قفسهها
• ردیابی موتور
• مدیریت ماشین توسط فرد
18- اثر RFID در خدمات عمومی
کاربردهای RFID را میتوان در سایر آژانسهای دولتی و دولتهای محلی و ایالتی پیدا کرد. به هر حال، تلاشهای هماهنگی از سازمانهای دولتی پیرامون این پروژهها انجام نشده است و برخی متوقف شدهاند.
• جمع آوری کرایه در حمل و نقل عمومی
• ردیابی زندانیان
• مدیریت مکان پرسنل آتش نشانی
• مدیریت بلایا
• مدیریت کتابهای کتابخانه
• گردشهای صوتی موزه
• مدیریت دارایی موزه
• کاربردهای مکانیابی کمکی
• ردیابی دانشآموزان در مدارس
19-در بنادر
• ثبت خودکار دادههای ورود و خروج کانتینرها، تجهیزات،کامیونها و به صورت کلی هر شی به اسکله
• مشخص نمودن خودکار محل قرار گرفتن کانتینر، تجهیزات و اشیا در اسکله
• قابلیت ردیابی کانتینر در هر زمان به کمک سیستمهای ماهواره ای
• کنترل دسترسی افراد مجاز به تجهیزات و کانتینرها
• کنترل دستیابی
• امنیت کانتینر
• شناسایی کانتینر و مکانیابی آن
• ردیابی فعالیت
• تطابق قانونی

2-12-RFID در زنجیرهتامین
مدیریت زنجیرهتامین به صورت همه فعالیتهای مدیریتی مرتبط با جریان مواد از تامینکنندگان یک سازمان به مشتریان آن سازمان توصیف میشود که هدف اصلی آن بیشینهسازی رضایت مشتری در پایینترین هزینه ممکن است (Bose & Pal, 2005)، فناوری شناسایی خودکار همانند RFID بر تمام جنبههای مدیریت زنجیرهتامین اثر میگذارد، به ارتقای مدیری تقاضا، سفارشیسازی و تهیه مجدد کالای کاهش یافته در موجودی کمک کرده در حالی که هزینههای توزیع و موجودی را کاهش میدهد و همچنین مدلهای جعلی و تقلبی از کالاهای با نام نشان تجاری را کاهش میدهد. برچسب زدن بر هر کالا در یک زنجیرهتامین در ارسال محصول صحیح به مقصد صحیح و در زمان صحیح، کاهش هزینه عملیات و حملونقل و به حداقل رساندن زمانهای تحویل در توزیع کمک میکند. با وجود اینکه موانع زیادی وجود دارد طرح RFIDبزرگ است و این فناوری کشش قابل توجهی را در طول 3 تا 5 سال آینده به دست خواهد آورد و در طول 5 تا 10 سال آینده از آن به صورت گسترده استفاده خواهد شد. بکارگیری فناوری RFID منجر به کارایی بیشتر در عملیات و مدیریت زنجیرهتامین خواهد شد. در عوض استدلال میشود که RFID به دلیل ارتباط و پاسخگویی بهتر به مشتریان و کارایی در عملکرد مالی از طریق سرمایهگذاری کاهش یافته، بایستی منجر به بازدهی بیشتر که به معنای ایجاد ارزش در بازاریابی است، شود (Bose & Pal, 2005).
تولیدکنندگان، خردهفروشان، تامینکنندگان لجستیک و موسسات دولتی در حال استفاده بیسابقه از فناوری RFID برای ردیابی، مصون ساختن و ادارهکردن کالاها از زمانی که آنها مواد خام هستند تا انتهای چرخه محصول میباشند. تولیدکنندگان به صورت بخصوصی میتوانند از RFID بهرهمند شوند چرا که این فناوری میتواند فرایندهای داخلی را کاراتر کند و پاسخگویی زنجیرهتامین را ارتقا دهد – به عنوان مثال، بر اساس نتایج مطالعهای که توسط موسسه تحقیقاتی AMR صورت گرفت، مشخص شد که پذیرندگان اولیه RFID در صنعت محصولات مصرفی هزینههای زنجیرهتامین را بین 3 تا 5 درصد کاهش دادهاند و درآمدشان بین 4 تا 7 درصد به دلیل قابلیت دید مضاعفی که RFID فراهم میکند رشد کرد( گزارشات تحقیقاتی AMR، 2004).
در حالی که آنجلز (2005) بیان می کند که RFID متعهد به بستن شکافهای اطلاعاتی در زنجیرهتامین است کی، کین و مکینتاش پا را فراتر نهاده و معتقدند که فناوری RFID آزادیهای فرایند را ارائه میکند، که آن قابلیتی برای افزودن ارزش در طول کل زنجیرهتامین و روابط کسب وکار با ایجاد قابلیت تحرک اطلاعات، افراد و فعالیتهای کسب و کار است. به صورت خلاصه اطلاعات اجازه شفافیت کامل در طول زنجیرهتامین را میدهد، مسیر حیاتی که که از بازاریابی به مشتری سوق داده میشود. این نکته را باید متذکر شد که در کنار الزامات مالی که RFID ایجاد میکند، سازمان با سرازیر شدن حجم عظیمی از دادهها مواجه میشود که برای موفقیت، این دادهها باید به اطلاعات و در نهایت دانش تبدیل شوند. در واقع فناوری RFID میرود که در داخل مدیریت زنجیرهتامین کوهی از دادهها درباره موقعیت پالتها، جعبهها و کارتنها ایجاد کند. این فناوری میرود که اقیانوسی از اطلاعات درباره اینکه یک کالا در چه زمان و مکانی تولید، انتخاب و حمل میشود، تولید کند. این فناوری میرود که رودخانهای از اعداد را ایجاد کند، که مجبور خواهند بود ذخیره شوند، به صورت بلادرنگ انتقال داده شوند و در مدیریت انبار و موارد دیگر تقسیم شوند.
لازم به ذکر است که مهمترین نکته از دیدگاه استراتژی کسبوکار، کاربرد RFID و قدرت آن برای شکلدهی مجدد استراتژی کسبوکار از آنجایی که در مقابل بهبود ساده استراتژی وظیفهای قرار میگیرد، است. به عبارت دیگر این به معنای آن است که نه تنها کارها را بهتر انجام میدهد بلکه همچنین به صورت متفاوت انجام میدهد.

شکل 2-2 RFID در زنجیره تامین
از زمانی که وال مارت این فناوری را به کار گرفت و استفاده از برچسبهای RFID را برای تامینکنندگان خود الزامی کرد ( گزارشهای ژورنال RFID، 2003)، تمایل رو به رشدی در استفاده از RFID در زنجیرهتامین به وجود آمده است. RFID به دلیل ارتقای کارایی زنجیرهتامین و افزایش قابلیت سودآوری توجه مشتریان را به خود جلب کرد (Clarke & et al, 2006 ) و به صورت گستردهای از سوی تولیدکنندگان، توزیعکنندگان، خردهفروشان و شرکتهای لجستیک مورد استقبال قرار گرفته است. گارتنر(2005) پیش بینی کرد که بازار RFID از 504 میلیون دلار در سال 2005 به 3 میلیارد دلار در سال 2010 خواهد رسید. محرکین این رشد قابل توجه، غولهای خردهفروش همانند وال مارت و جیلت هستند که خبرهای خوشبینانهای را در مورد صرفهجوییهای واقعی و پیشبینی شده به دلیل پیشگام بودن در استفاده از RFID گزارش دادهاند(Faber, 2005 ).
اما همه چیز در دنیای RFID خوب نیست . گفتههای متناقضی در مورد ارزش حاصل از RFID وجود دارد. مجله Industry Week گزارش داد که تولیدکنندگان به سختی در پی یافتن توجیه مالی برای بکارگیری RFID بودهاند و آنها توانستند دلیل کسبوکار قانعکنندهای پیداکنند. در عوض، تولیدکنندگان و تامینکنندگان احتمالا RFID را فقط به خاطر تبعیت از تقاضای مشتریان کلیدی خود مانند وال مارت یا موسسات دولتی / دفاعی همانند وزارت دفاع (DOD) آمریکا پذیرفتهاند. به نظر میرسد بسیاری از این شرکتها پروژههای خود را محدود به برآوردهشدن این تقاضاها مینمایند. این حقایق بیانکننده مفاهیمی است از قبیل اینکه آیا RFID یک نوشداروی کاهشدهنده هزینه برای زنجیرههای تامین خواهد بود یا در عوض یک ماشین تولیدکننده هزینه خواهد داشت.
2-13- امکانسنجی
امکانسنجی، به طور کلی به معنای بررسی و تجزیه و تحلیل شانس موفقیت یک

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره زنجیره عرضه، مکانیابی، کالاهای مصرفی، فناوری اطلاعات Next Entries دانلود پایان نامه درباره نیروی انسانی، امکانسنجی، قاچاق کالا، شخص ثالث